menüü

Euratomi tolliseadustiku tingimused

Euraasia majandusliidu tolliseadustikus kasutatud lühendid

Selle sõnastiku kirjete arv on 53.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
Ekspressvedu
kaubadveetakse kiiretranspordi osana mis tahes transpordiliigiga, kasutades transpordi korraldamiseks ja jälgimiseks elektroonilist infosüsteemi, et see toode saajale vastavalt individuaalsele arvele toimetada
Vaatamiste arv - 21576
Rahvusvahelised transpordivahendid
Sõidukidmida kasutatakse kaupade, reisijate ja (või) pagasi rahvusvahelisteks vedudeks koos nendel asuva spetsiaalse varustusega, mis on ette nähtud kauba laadimiseks, lossimiseks, käitlemiseks ja kaitsmiseks koos materiaalsete ja tehniliste esemetega
Vaatamiste arv - 20011
Isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukid
Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubakategooria, mis hõlmab Euraasia majanduskomisjoni määratud teatavat tüüpi mootorsõidukeid ning mootorsõidukeid ja nende haagiseid, veesõidukit või õhusõidukit koos reserviga
Vaatamiste arv - 26909
Sõidukid
Kaupade kategooria, sealhulgas veesõidukid, lennukid, mootorsõidukid, haagised, poolhaagised, raudteesõidukid (raudtee) veerem, raudteeveeremi ühik), konteiner koos
Vaatamiste arv - 27605
Transpordi (veo) dokumendid
Dokumendid, mis kinnitavad kaubaveolepingu olemasolu ja on sellise veo ajal kaasas (konossement, arve, veoekspeditsiooni lepingu sõlmimist kinnitav dokument ja muud dokumendid).
Vaatamiste arv - 23503
Liidu kaubad
Liidu tolliterritooriumil asuvad kaubad, mis on liidu tolliterritooriumil täielikult toodetud (kaevandatud, saadud, kasvatatud). liidu tolliterritooriumil asuvad kaubad, mis on omandanud liidu kauba staatuse või tunnustatud liidu kaupadeks
Vaatamiste arv - 17249
Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubad
Kaubad, mis on ette nähtud üksikisikute isiklikuks, perekonnaks, majapidamiseks ja muudeks ettevõtlusega mitteseotud vajadusteks, mida veetakse liidu tollipiiril üle saatja või saatjata pagasiga
Vaatamiste arv - 16553
kaubad
Mis tahes vallasvara, sealhulgas liikmesriikide vääring, väärtpaberid ja (või) valuuta väärtused, reisitšekid, elektrienergia ja muud kinnisvaraga samaväärsed vallasasjad.
Vaatamiste arv - 2559
TC EAEU

EURASSI MAJANDUSLIKU LIIDU TOLLIKOOD

Vaatamiste arv - 40472
Sünonüümid - TKEAES
Lähtetolliasutus
Tolliasutus, kes kohustub tollitoimingudseotud kauba suunamisega tollitransiidi tolliprotseduurile.
Vaatamiste arv - 22639
Sihttolliasutus
Selle piirkonna tolliasutus, mille tegevuspiirkonnas on lähtetolliasutuse määratud kauba kohaletoimetamise koht või mis täidab tollitransiidi tolliprotseduuri.
Vaatamiste arv - 25496
Tollikontroll
Tolliasutuste teostatav toimingute kogum, mille eesmärk on kontrollida ja (või) tagada tollieeskirjade valdkonna rahvusvaheliste lepingute ja õigusaktide ning liikmesriikide tollieeskirju käsitlevate seaduste järgimine.
Vaatamiste arv - 30356
Tollimaakler

Föderaalse tolliteenistuse volitatud organisatsioon, kes teostab tollitoiminguid huvitatud isiku, importija või eksportija (deklarandi) nimel ja nimel, tegutsedes tema nimel ja kulul.

Föderaalne tolliteenistus peab tolliesindajate registrit ja sellised ettevõtted väljastavad tõendi registrisse kandmise kohta. Registrisse kandmise tõend kehtib tähtajatult, tingimusel et tollimaksud ja maksed tuleb tasuda õigeaegselt.

Tolliesindaja pädevusse kuuluvad järgmised protseduurid:

  • veetava kauba koodi määramine vastavalt Euraasia majandusliidu välismaise majandustegevuse kaubanomenklatuurile;
  • kauba tolliväärtuse arvutamine;
  • kauba deklaratsiooni täitmine;
  • tollimaksude ja maksete tasumine (kui see on ette nähtud tolliesindaja ja deklarandi vahelise lepinguga);
  • deklarandi huvide esindamine tolliasutustes jne.
Vaatamiste arv - 23426
Sünonüümid - tolliesindaja
Tollimaksud, kindlasummalised maksud
Isiklikuks tarbeks mõeldud kaupadele arvutatud tollimaksude ja maksude summa, jaotamata selle koostisosade tollimaksudeks maksud.
Vaatamiste arv - 18883
Tollimaksud, tollimaksud, mida võetakse tollimaksu kogusummana
Tollimaksude ja maksude summa, mis on arvutatud isiklikuks tarbeks mõeldud kaupadele vastavalt selle koodeksi artiklile 53 kohaldatavatele tollimaksude ja maksude määradele.
Vaatamiste arv - 17425
Tolliasutused
Tolliasutused Liikmesriigid.
Vaatamiste arv - 31775
Tollitoimingud
Isikute ja tolliasutuste toimingud vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ja tollieeskirjade alastele õigusaktidele ja (või) liikmesriikide tollieeskirju käsitlevatele õigusaktidele.
Vaatamiste arv - 36212
Tollidokumendid
Deklaratsioon ja muud dokumendid, mis on koostatud eranditult tollitoimingute ja tollikontrolli jaoks, samuti tollitoimingute ja tollikontrolli ajal ning vastavalt nende tulemustele.
Vaatamiste arv - 18499
Tollideklaratsioon
Avaldus tolliasutusele, kasutades tollideklaratsiooni, teave kauba, valitud tolliprotseduuri ja (või) muu kauba vabastamiseks vajaliku teabe kohta.
Vaatamiste arv - 23991
Deklaratsioon
Tollidokument, mis sisaldab teavet kauba kohta ja muud kauba vabastamiseks vajalikku teavet.
Vaatamiste arv - 33717
FEZ
Vaba (eriline, eriline) majandustsoon, territooriumi all FEZ mõistetakse kogu SEZ territooriumi või selle osa kohta, kus toll vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, kelle territooriumil SEZ on asutatud,
Vaatamiste arv - 23648
Hooned, paigaldised
Veealused objektid, ujuvad puurplatvormid, avamere ujuvplatvormid, muud laevad, veealused ehitised, sealhulgas kaevud, statsionaarsed avamere platvormid
Vaatamiste arv - 28736
Tarvikud
Kaubad: vajalikud, et tagada veesõidukite, lennukite ja rongide normaalne töö ja hooldus nende parklates ja marsruutidel, välja arvatud varuosad ja seadmed või mis on ette nähtud tarbimiseks ja (või
Vaatamiste arv - 22229
Kuriteod
Kuriteod või kriminaalkuriteod, mille puhul vastavalt liikmesriikide seadustele omistatakse menetlus tollile.
Vaatamiste arv - 29939
Esialgne teave
Elektrooniline teave kauba kohta, mida kavatsetakse vedada üle liidu tollipiiri, sellist kaupa vedavate rahvusvaheliste transpordivahendite, kauba saabumise aja ja koha liidu tolliterritooriumil, reisijate, saabumiste kohta
Vaatamiste arv - 20341
Kaupade liikumine üle liidu tollipiiri
Vaatamiste arv - 20306
Vedaja
Isik, kes veab (veab) kaupu ja (või) reisijaid üle liidu tollipiiri ja (või) veab (veab) tollikontrolli all kaupu kogu liidu tolliterritooriumil. kauba torustike teisaldamisel
Vaatamiste arv - 34295
Kaupade ebaseaduslik liikumine üle liidu tollipiiri
Kaupade liikumine üle liidu tollipiiri väljaspool kohti, mille kaudu vastavalt selle koodeksi artiklile 10 tuleks kaupu viia või saab viia üle liidu tollipiiri või väljaspool tolliasutuste tööaega,
Vaatamiste arv - 18344
Maksud
Käibemaks, aktsiisid (aktsiis või aktsiisimaks), mis võetakse seoses kauba impordiga liidu tolliterritooriumile.
Vaatamiste arv - 31396
Sularaha
Ringluses olevad pangatähed ja riigikassa arved, mündid (va väärismetallmündid) ja seadusliku maksevahendina liikmesriikides või riikides (riikide rühmas), kes ei ole liikmed
Vaatamiste arv - 25042
Määratud postiteenuse pakkuja
Isik, kes on ametlikult määratud Ülemaailmse Postiliidu liikmeks ja osutab postiteenuseid vastavalt liikmesriikide seadustele ja Ülemaailmse Postiliidu seadustele.
Vaatamiste arv - 25267
Tollitariifimäärus
Liidu tolliterritooriumile imporditud (imporditud) kaupade suhtes vastavalt liidu lepingule kohaldatavad meetmed, sealhulgas imporditollimaksumäärade, tariifikvootide, tariifsete soodustuste ja tariifisoodustuste kohaldamine.
Vaatamiste arv - 21455
Siseturu kaitsemeetmed
Spetsiaalsed kaitse-, dumpinguvastased, tasakaalustusmeetmed ja muud siseturu kaitsemeetmedmis loodi vastavalt liidu lepingule, kehtestati kolmandatest riikidest pärit ja liidu tolliterritooriumile imporditavate kaupade suhtes.
Vaatamiste arv - 17818
Rahvusvaheline post
Pakid ja kirjalikud kirjad, mis on vastavalt universaalse postiliidu seadustele postivahetuse objektiks, saadetakse väljastpoolt tolli universaalse postiliidu aktides sätestatud dokumendid
Vaatamiste arv - 25269
Liikmesriikide rahvusvahelised lepingud kolmanda osapoolega
Ühe liikmesriigi rahvusvaheline leping kolmanda osapoolega või rahvusvaheline leping kolmanda isikuga, milles mitu või kõik liikmesriigid on osalised.
Vaatamiste arv - 19956
Liikmesriik
Liikmesriikide seaduste kohaselt loodud juriidiline isik, organisatsioon, mis ei ole juriidiline isik, samuti üksikisik, kellel on alaline elukoht liikmesriigis, sealhulgas üksikettevõtja,
Vaatamiste arv - 17926
Äridokumendid
Dokumendid, mida kasutatakse väliskaubanduse ja muude toimingute tegemiseks, samuti kaupade liikumisega üle liidu tollipiiri seotud tehingute kinnitamiseks (arved (arved), spetsifikatsioonid, saatmine (pakkimine)
Vaatamiste arv - 21550
Kunstlikud saared
Objektide jaoks, mis on projektidokumentide kohaselt fikseeritud nende loomiseks asukohas, millel on ujuv, puiste-, vaia- ja muu mitte ujuv ujuv alus, mis ulatuvad maksimaalsel mõõna ajal veepinnast kõrgemale, kasutatakse
Vaatamiste arv - 20123
Tolliinfo ressursid
Tollide infosüsteemides sisalduv tellitud dokumenteeritud teabe komplekt (andmebaasid, muud teabemassiivid).
Vaatamiste arv - 19196
Välismaa kaubad
Kaubad, mis ei ole liidu kaubad, sealhulgas need, mis on vastavalt käesolevale seadustikule kaotanud liidu kauba staatuse, samuti kaubad, mis on vastavalt käesolevale seadustikule omandanud välismaise kauba staatuse (tunnustatud väliskaubana).
Vaatamiste arv - 28907
Võõras nägu
Isik, kes ei ole ühegi liikmesriigi liige.
Vaatamiste arv - 15161
Keelud ja piirangud
Üle liidu tollipiiri veetavate kaupade suhtes rakendatavad mittetariifsed regulatsioonimeetmed, sealhulgas liidu lepingu kohaselt ühepoolselt kasutusele võetud meetmed, tehnilise normi meetmed, sanitaar-, veterinaar-sanitaarmeetmed
Vaatamiste arv - 25294
Huvitatud isik
Isik, kelle huve kaubaga seoses mõjutavad tolliasutuste või nende ametnike otsused, tegevus (tegevusetus).
Vaatamiste arv - 20181
EKRE

Euraasia majandusliidu (endine tolliliit (CU) ja ühine majandusruum (CES)) alaline riikideülene reguleeriv organ.

Euraasia majanduskomisjoni põhiülesanne on tagada Euraasia majandusliidu, tolliliidu ja ühise majandusruumi toimimise ja arengu tingimused ning töötada välja ettepanekud integratsiooni valdkonnas nendes ühendustes.

Vaatamiste arv - 31901
Sünonüümid - Euraasia majanduskomisjon
EAEU

Rahvusvahelise juriidilise isiku staatusega piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon, mis loodi Euraasia majandusliidu lepinguga].

В EAEU tagatud on kaupade, samuti teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumine ning majandussektorites kooskõlastatud, kooskõlastatud või ühtse poliitika rakendamine.

EAEU loodi selleks, et põhjalikult kaasajastada, teha koostööd ja suurendada riikide majanduste konkurentsivõimet ning luua tingimused stabiilseks arenguks, et parandada liikmesriikide elanike elatustaset.

Vaatamiste arv - 32689
Sünonüümid - Euraasia majandusliit
Rahainstrumendid
Reisitšekid, vekslid, tšekid (pangatšekid), aga ka dokumentidena vormistatud väärtpaberid, mis tõendavad emitendi (võlgniku) kohustust raha maksta ja mis ei näita isikut, kellele selline makse tehakse.
Vaatamiste arv - 28564
Deklarant
Isik, kes deklareerib kaupu või kelle nimel kaubad deklareeritakse.
Vaatamiste arv - 29759
Kaupade vabastamine
Tolliasutuse tegevus, mille järel huvitatud isikutel on õigus kaupa kasutada vastavalt deklareeritud tolliprotseduurile või viisil ja tingimustel, mis on kehtestatud teatud kaubakategooriate suhtes, ei kuulu
Vaatamiste arv - 26010
Kaupade eksport liidu tolliterritooriumilt
Kaupade mis tahes viisil eksportimiseks liidu tolliterritooriumilt, sealhulgas rahvusvahelise postiga saatmine, torujuhtme ja elektriliinide kasutamine, sealhulgas tolli ületamine
Vaatamiste arv - 25324
Veeanumad
Merelaevad, sega- (jõgi-meri) navigatsioonilaevad, samuti riikliku registreerimise kohustuslikud vastavalt siseveetranspordi (navigatsiooni) kohtu liikmesriikide õigusaktidele.
Vaatamiste arv - 21055
Kaupade import liidu tolliterritooriumile
Toimingute tegemine, mis on seotud liidu tollipiiri ületamisega ja mille tulemusel saabusid kaubad mis tahes viisil liidu tolliterritooriumile, sealhulgas edastamine rahvusvahelises postis, torutranspordi kasutamine
Vaatamiste arv - 26347
Haldusõiguserikkumised
Haldusõiguserikkumised, mille puhul toll vastavalt liikmesriikide õigusaktidele viib läbi haldusprotsessi (teostab tootmist).
Vaatamiste arv - 18907
Krahhi
Tollikontrolli all olevate sõidukite ja (või) muude kaupadega juhtunud tehniliste, tehnoloogiliste või muude tagajärgedega õnnetusjuhtum, mis ei ole ette nähtud rahvusvaheliste lepingutega
Vaatamiste arv - 20983
Valitsus kaalub muudatusi maksuseadustikus, mis lubab 20 aastaks täielikult vabastada peaaegu mitut liiki maksudest ettevõtted, kes soovivad Kuriili saartel ettevõtlusega alustada.
00:04 27-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Venemaa ja Ungari allkirjastavad lepingu raudteetranspordi valdkonna ühisettevõtte loomise kohta, ütles Ungari välisminister Peter Siyarto ajakirjanikele.
23:49 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Kinnitatud transpordistrateegia kohaselt ei tohiks kahe suurema linna vaheline reisiaeg ületada 12 tundi.
23:18 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...
Päeva jooksul väljastasid Kaliningradi oblasti tollipunkti ametnikud 351 sõidukit.
18:20 26-11-2021 Rohkem üksikasju ...