МЕНЮ

Vastavusdeklaratsiooni registreerimise, peatamise, uuendamise ja lõpetamise, nende kehtetuks tunnistamise ning vastavussertifikaatide kehtivuse peatamise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise, kehtetuks tunnistamise korra kohta

Vastavusdeklaratsiooni registreerimise, peatamise, uuendamise ja lõpetamise, kehtetuks tunnistamise reeglid

I. Vastavusdeklaratsioonide registreerimise kord

 1. Need reeglid määravad kindlaks protseduuri, millega registreeritakse toodete vastavusdeklaratsioonid Vene Föderatsiooni tehniliste eeskirjade nõuetega, vastavusdeklaratsioonid toodetega, mis kuuluvad vastavusdeklaratsiooni alla kuuluvate toodete ühtsesse nimekirja, toodete vastavusdeklaratsioonid nõuetele. tehnilised eeskirjad EAEU (Tolliliit) ja vastavusdeklaratsioonid toodete kohta, mis on kantud ühtsesse loetellu toodete kohta, millele tuleb kohustuslikus korras kinnitada vastavustunnistuste väljastamine ja ühtsel kujul vastavusdeklaratsioonid (edaspidi - vastavusdeklaratsioonid). välja andnud vastavustunnistused ja registreeritud vastavusdeklaratsioonid (edaspidi - ühtne register), kasutades spetsiaalset teenust vastavusdeklaratsioonide automatiseeritud elektrooniliseks registreerimiseks, kasutades struktuurset, vormingloogilist ja muud tüüpi kontrolli.
  Neid reegleid ei kohaldata vastavusdeklaratsioonide suhtes toodete (tööde, teenuste) eest, mis on osutatud osariigi vajadusteks osariigi kaitsekorralduse alusel, samuti toodete (töö, teenused) kohta, mida kasutatakse riigisaladuse või kaitstud teabe kaitsmiseks. vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele piiratud juurdepääsuga teave ja tooted (tööd, teenused), mille teave on riigisaladus.
 2. Vastavusdeklaratsioon genereeritakse ja registreeritakse elektroonilises vormis ühtses registris, kasutades teabe- ja telekommunikatsioonivõrku "Internet" vastavusdeklaratsioonide automatiseeritud elektroonilise registreerimise spetsialiseeritud teenuse kaudu (edaspidi - vastavusdeklaratsioonide registreerimise teenus).
 3. Vastavusdeklaratsioonide registreerimise teostab riiklik akrediteerimisasutus.
  Kui EAEU seadus näeb ette, et vastavusdeklaratsioone registreerivad ainult sertifitseerimisasutused, registreerivad vastavusdeklaratsioonid riiklikus akrediteerimissüsteemis akrediteeritud sertifitseerimisasutused, mis on kantud ühtsesse vastavushindamisasutuste registrisse. ja mille akrediteerimisala kehtib deklareeritud toodete suhtes.
 4. Vastavusdeklaratsioon jõustub selle registreerimise hetkest ühtsesse registrisse.
 5. Vastavusdeklaratsiooni registreerimisel esitatakse käesoleva eeskirja punktis 7 sätestatud dokumendid ja teave elektroonilisel kujul, kasutades vastavusdeklaratsioonide registreerimisteenust ja allkirjastades juriidilise isikuna või üksikettevõtjana registreeritud taotleja täiustatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga. Vene Föderatsiooni territooriumil ja kes on vastu võtnud vastavusdeklaratsiooni (edaspidi "taotleja") või taotleja volitatud isik ning käesoleva eeskirja punkti 3 teises lõigus sätestatud juhul tugevdatud vastavusdeklaratsiooni registreeriva sertifitseerimisasutuse volitatud isiku kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga.
 6. Sertifitseerimisasutuse poolt vastavusdeklaratsiooni registreerimisel esitab taotleja sertifitseerimisasutusele käesoleva eeskirja punktis 7 sätestatud dokumendid ja teabe ühel järgmistest viisidest:
  • paberkandjal (taotleja isiklikult või taotleja volitatud isik või tähitud kirjaga koos lisade ja tagastuskviitungi loendiga);
  • elektroonilisel kujul elektrooniliste dokumentide ja (või) elektrooniliste kujutiste (skaneeritud koopiad) kujul, mis on allkirjastatud täiustatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga. Käesoleva eeskirja punktis 7 sätestatud dokumentide ja teabe paberkandjal registreerimiseks esitamise korral võib käesoleva eeskirja lõike 7 punktides b - e nimetatud dokumendid ja teabe esitada koopiatena, mille on kinnitanud pitsat (kui see on olemas) ja taotleja allkiri.
   Käesolevate reeglite punktis 7 sätestatud dokumentide ja teabe sertifitseerimisasutusele esitamise päev on päev, mil sertifitseerimisasutus registreerib vastavusdeklaratsiooni registreerimise taotluse. Kui need dokumendid ja teave saadetakse sertifitseerimisasutusele tähitud kirjaga, on nende esitamise päev kirja kättesaamise päev sertifitseerimisasutusele.
 7. Vastavusdeklaratsiooni registreerimiseks esitatakse järgmine teave ja dokumendid elektroonilisel kujul, sealhulgas elektroonilised dokumendid ja (või) elektroonilised pildid (skaneeritud koopiad) järgmistest dokumentidest:
  • a) taotleja allkirjastatud vastavusdeklaratsiooni registreerimise taotlus, mis sisaldab teavet vastavalt käesoleva vastavusnõude punktile 8);
  • b) teave, mis kinnitab juriidilise isiku või üksikisiku riiklikku registreerimist üksikettevõtjana;
  • c) kokkulepe tootjaga (sealhulgas välisriigi tootjaga), mis näeb ette EAEÜ tolliterritooriumile või Vene Föderatsiooni territooriumile tarnitavate toodete nõuetele vastavuse (sõltuvalt vastavusdeklaratsiooni tüübist, mille kohta pakutakse teavet) toodete kohta, mis vastavad tehniliste eeskirjade (tehniliste eeskirjade) nõuetele ja vastutavad selliste toodete mittevastavuse eest kindlaksmääratud nõuetele (tootja volitatud isiku jaoks);
  • d) dokumendid, mis kinnitavad toodete vastavust tehniliste eeskirjade (tehnilised eeskirjad) või regulatiivsete dokumentide nõuetele, standardimisdokumendid (sõltuvalt vastavusdeklaratsiooni tüübist, mille kohta teavet esitatakse), sealhulgas:
   • uurimis- (katse) ja mõõtmisprotokollid, milles on näidatud katselabori (keskosa) number, kuupäev, nimi ja kui see on vastavusdeklaratsiooniskeemiga ette nähtud, siis Euroopa Ühendusdokumendi ühtsesse registrisse kantud akrediteeritud katselabori (keskuse) nimi. vastavushindamisasutused, akrediteerimisregistri kordumatu number akrediteeritud isikute registris;
   • sertifikaat juhtimissüsteemid (vastavusdeklaratsiooniskeemis sätestatud juhtudel), märkides ära numbri, kuupäeva, juhtimissüsteemi sertifikaadi väljastanud juhtimissüsteemi sertifitseerimisasutuse nimetuse, akrediteerimiskirje kordumatu numbri akrediteeritud isikute registris;
   • järeldus tooteliigi uurimise kohta (vastavusdeklaratsiooni skeemiga ettenähtud juhtudel), märkides registreerimise numbri ja kuupäeva;
   • muud taotleja esitatud dokumendid, mis tõendavad toote vastavust tehniliste eeskirjade (tehnilised eeskirjad), regulatiivsed dokumendid, standarddokumendid (kui need on olemas) nõuetele;
  • e) dokumendid (leping sertifitseerimisasutusega (akrediteeritud katselabor (keskus)) ja (või) akrediteeritud isiku kiri), mis kinnitavad toodete imporditud proovide (proovide) nõutavat kogust (kaalu ja mahtu). tollideklaratsiooni või muid dokumente, mida kasutatakse tollideklaratsioonina toodetele, mis on imporditud uurimiseks ja katsetamiseks proovidena (näidistena) nõuetele vastavuse kinnitamiseks (v.a Euroopa vahistamismääruse seadustes ja Vene Föderatsiooni õigusaktides sätestatud juhtudel) ).
 8. Vastavusdeklaratsiooni registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:
  • a) teave taotleja kohta, samuti kontaktandmed, sealhulgas tarbijate kohta, sealhulgas:
   • juriidilise isiku puhul - taotleja täisnimi, juriidilise isiku aadress ja tegevuskoha (te) aadress (aadressid) (kui märgitud koht ja kohad ja aadressid on erinevad), juriidilise isiku juhi (volitatud esindaja) perekonnanimi, nimi ja isanimi (kui on), samuti maksumaksja identifitseerimisnumber, telefoninumber (kui on) ja e-posti aadress (kui on);
   • üksikettevõtjana registreeritud üksikisiku jaoks - perekonnanimi, eesnimi ja isanimi (kui on), registreerimisaadress elukohas (viibimiskoht) ja ärikoha (-kohtade) aadress (aadressid) (kui määratud koht (kohad)) ja aadress (aadressid) on erinevad), samuti maksumaksja identifitseerimisnumber, telefoninumber (kui on) ja e-posti aadress (kui on);
  • b) toote tootja nimi ja asukoht, toodete tootmisega seotud tegevuste koha (de) koha (de) aadress (aadressid), sealhulgas üldise asukoha number GLN (Globaalne asukoha number) väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ja EAEU liikmesriikide territooriumi toodetud toodete vastavusdeklaratsiooni korral. Globaalse asukoha numbri GLN (Global Location Number) kohta teabe puudumisel tuleb märkida järgmine teave:
   • teave teabe puudumise kohta globaalse asukoha numbri GLN (Global Location Number) kohta;
   • moodustatakse muu individuaalne identifikaator, mis võimaldab automaatsel režiimil tuvastada toodete tootmistegevuse elluviimise koha (de) koha (te) aadressi (aadressid) selliste identifikaatorite loendis olevate hulgast, riikliku akrediteerimisasutuse poolt taotlejate esitatud teabe alusel, võttes arvesse lepingu sõlmimist registreeriva asutusega (süsteemihalduriga), kes määrab vastavad identifikaatorid. Kui puudub teave globaalse asukoha numbri GLN (Global Location Number) ja muu individuaalse identifikaatori kohta, mis võimaldab automaatselt tuvastada koha (te) koha (de) aadressi (aadresse) näidatakse käesoleva lõigu lõikes XNUMX ettenähtud toodete tootmine, mis määratakse kindlaks signaalide põhjal.
  • c) teave deklaratsiooni eseme kohta, mis võimaldab seda tuvastada, sealhulgas teave toote kohta, sealhulgas:
   • toote nimi ja nimetus ning (või) muu toote tootja määratud tähis (kui on);
   • toote nimi (kui on);
   • ülemaailmne kaubandusartikli number (GTIN) (kui see on olemas, taotleja valikul);
   • muu teave toote kohta, tagades selle identifitseerimise (tootele (selle pakendile) pandud kaubamärk, mudel, toode, klass ja muu teave) (kui see on olemas);
   • dokumendi (dokumentide) nimetus ja nimi, mille kohaselt toode on toodetud (standard, organisatsioonistandard, tehnilised andmed või muu dokument) (kui see on olemas);
   • deklaratsiooni objekti nimetus (seeriatootmine, partii või üksiküksus).
    • Seeriatootmise kohta tehakse kanne "seeriatootmine".
    • Tootepartii puhul on märgitud tootepartii identifitseerivad saatedokumentide üksikasjad, partii identifikaator (kui see on olemas), partii suurus ja partii suuruse mõõtühiku nimi.
    • Üksiku toote puhul - saadetisdokumentide üksikasjad, mis identifitseerivad ühe toote, toote seerianumber, tooteühiku valmistamise kuupäev, kasutusiga (säilivusaeg) või tooteressurss (kui selliste tingimuste kehtestamine on ette nähtud tehniliste eeskirjade, regulatiivsete dokumentide ja standarddokumentidega) ...
  • d) tootekood (koodid) vastavalt Euratomi ühtsele välismajandustegevuse nomenklatuurile (edaspidi - TN) FEA EAEU) ja (või) tootekood (koodid) vastavalt Ülevenemaalisele tootjate majandustegevuse klassifikaatorile (edaspidi - OKPD 2);
  • e) nimi ja nimetus (sõltuvalt vastavusdeklaratsiooni tüübist, mille kohta teavet esitatakse):
   • tehnilised eeskirjad (tehnilised eeskirjad), mille nõuete täitmiseks vastavusdeklaratsioon koostati;
   • standardimisdokumendid (nende klauslid ja jaod, kui dokumente ei kohaldatud tervikuna), mille nõuete täitmiseks vastavusdeklaratsioon koostati ja mis on ette nähtud vastavusdeklaratsiooniga hõlmatud toodete ühtse loeteluga;
   • normdokumendid, milles on näidatud jaotised (klauslid, alapunktid), mille nõuete täitmiseks vastavusdeklaratsioon koostati ja mis on ette nähtud toodete ühtse loeteluga, mille kohta tuleb väljastada sertifikaadid, normatiivdokumentide vastavus ja vastavusdeklaratsioonid ühtsel kujul. lõigud), kui kohaldatakse neid regulatiivdokumente tervikuna;
  • f) teave rakendatud vastavusdeklaratsiooni kava kohta;
  • g) tollideklaratsiooni või muude tollideklaratsioonina kasutatavate dokumentide registreerimisnumber, mis on väljastatud toodete jaoks, mis on imporditud uurimiseks ja katsetamiseks näidiste (näidistena) eesmärgil vastavuse kinnitamiseks, või teave selle põhjuste kohta tollideklaratsioon või muid tollideklaratsioonina kasutatavaid dokumente, vastavalt EAEU seadustele, Vene Föderatsiooni õigusakte ei koostatud;
  • h) vastavusdeklaratsioonis lisateabena esitatud teave:
   • rahvusvaheliste ja piirkondlike (riikidevaheliste) standardite loetellu kantud standardi nimetus ja nimi ning nende puudumisel - riiklikud (riiklikud) standardid, mille tulemusel vabatahtlikkuse alusel vastavus tehniliste eeskirjade (tehniline eeskirjad) on tagatud või jaotiste (lõiked, lõigud) ja sellise standardi nimetuse määramine, kui tehniliste eeskirjade (tehniliste eeskirjade) nõuete täitmist saab tagada üksikute punktide (lõiked, lõigud) abil see standard, mitte standard tervikuna (kui see on kohaldatav);
   • muude standardite ja dokumentide nimetus ja nimetus (vajaduse korral);
   • toodete tingimused ja säilivusaeg (tehnilistes eeskirjades, regulatiivdokumentides, standarddokumentides ja tootja tehnilises dokumentatsioonis sätestatud juhtudel);
   • kasutusiga (säilivusaeg) või toote eluiga (tehnilistes eeskirjades, regulatiivdokumentides, standarddokumentides ja tootja tehnilises dokumentatsioonis sätestatud juhtudel);
   • muu teave, sealhulgas teave valitud proovide (proovide) valmistamise kuupäeva kohta toodetest, mis on läbinud uuringuid (katseid) ja mõõtmisi (kui neid on).
 9. Käesolevate eeskirjadega kehtestatud nõuetele vastavuse korral tuleb vastavusdeklaratsioon registreerida. Riiklik akrediteerimisasutus registreerib kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva eeskirja lõigetes 3 ja 7 sätestatud teabe ja dokumentide ühtsele registrile esitamise kuupäevast vastavusdeklaratsiooni, määrates talle registreerimisnumbri ja sisestab andmed vastavusdeklaratsioon ja selle registreerimine ühtses registris.
  Sertifitseerimisasutus registreerib 3 tööpäeva jooksul alates käesoleva eeskirja punktides 7 ja 8 sätestatud dokumentide ja teabe esitamise kuupäevast vastavusdeklaratsiooni registreerimise teenuse kaudu elektroonilisel kujul vastavusdeklaratsiooni. Erandjuhtudel võib vastavusdeklaratsioonide teabe edastamise tähtaegu pikendada, kui nende täitmise võimatuse põhjuseks olid liidumaa osariigi infosüsteemis akrediteerimise valdkonnas tehnilise töö tegemise faktid, mis sertifitseerimisasutus ei saa täpsustatud teavet esitada. Sellisel juhul pikendatakse vastavusdeklaratsioonide teabe edastamise tähtaegu proportsionaalselt tehnilisele tööle kuluva ajaga. Teave tehnilisele tööle kulutatud aja kohta, samuti teave kavandatava tehnilise töö kohta avaldatakse riikliku akrediteerimisasutuse ametlikul veebisaidil info- ja telekommunikatsioonivõrgus "Internet".
 10. Sertifitseerimisasutus ei pea vastavusdeklaratsiooni registreerima, kui käesoleva eeskirja punktides 7 ja 8 nimetatud teabe ja dokumentide riiklikule akrediteerimisasutusele esitamise kuupäev langeb akrediteeringu peatamise, vähendamise perioodile. vastavusdeklaratsiooni või sertifitseerimisasutuse lõpetamise akrediteerimise objektile.
 11. Vastavusdeklaratsioonide registreerimine, teabe ja esitatud dokumentide sisestamine ühtsesse registrisse, samuti selles sisalduva teabe ja teabe moodustamine toimub struktuurse, vormilis-loogilise ja muud tüüpi vastavuskontrolli abil, mis on hõlmatud teabe vastavusdeklaratsioon käesoleva eeskirja nõuetele, Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja EAEU õigustele, mille eesmärk on tagada valitsuse andmete ja teenuste kvaliteet.
  Nende struktuursete, vorminguloogiliste ja muud tüüpi kontrollide rakendamisel kontrollitakse registreerimisteenust kasutades tehtud deklaratsioonide vastavust akrediteeritud isikute kohta käiva teabe ja nende tegevuse tulemuste vastavusele liidumaade infosüsteemis sisalduvale teabele. akrediteerimisvaldkond, sealhulgas teave väljastatud akrediteeritud katselaborite (keskuste) testide (uuringute) ja mõõtmisprotokollide kohta.
 12. Kui struktuurse, vormingloogilise ja muud tüüpi kontrolli abil paljastatakse ühtsele registrile registreerimiseks esitatud teabe ja esitatud dokumentide mittevastavus vastavusdeklaratsiooni kandes sisalduva teabe ja teabe nõuetele, samuti käesoleva eeskirja punktis 14 sätestatud vastavusdeklaratsiooni registreerimisest keeldumise põhjused, vastavusdeklaratsioon ei kuulu registreerimisele ja teave vastavusdeklaratsiooni kohta ei kuulu ühtsesse registrisse kandmise kohta, mille kohta teabe edastanud volitatud isikut teavitatakse elektrooniliselt, kasutades vastavusdeklaratsioonide registreerimisteenuse funktsionaalsust.
 13. Vastavusdeklaratsioon ei kuulu registreerimisele, kui riiklik akrediteerimisasutus saab teatiste registrisse teavet selle kohta, et taotleja kohta, kes on tootja, kes on ettenähtud viisil registreeritud Vene Föderatsiooni territooriumil, puudub teave. volitatud asutused sisestavad teavet vastavalt teatavat liiki ettevõtlusalase tegevuse alustamise ja nende teadete registreerimise reeglitele, mille on heaks kiitnud Vene Föderatsiooni valitsus 16.07.2009. juulil 584 nr 2 " teatamisviis teatavat liiki ettevõtlusega alustamiseks ”(välja arvatud juhud, kui taotleja hakkas oma tegevust tegema enne seda tüüpi tegevuste lisamist teatud tüüpi ettevõtlustegevuse osaks olevate tööde ja teenuste loetellu, mille rakendamise algusest esitab juriidiline isik või üksikettevõtja punktile vastavas vormis teate Lisa nr 16.07.2009 teatavat liiki ettevõtlusalase tegevuse alustamise ja nende teadete arvestamise reeglite kohta, mis on kinnitatud Vene Föderatsiooni valitsuse 584. juuli XNUMX. aasta määrusega nr XNUMX).
 14. Vastavusdeklaratsiooni registreerimisest keeldumise põhjused on järgmised:
  • a) taotleja ei vasta vastavusdeklaratsiooni vormile kehtestatud nõuetele;
  • b) käesoleva eeskirja punktides 7 ja 8 sätestatud dokumentide ja teabe esitamist, mitte täies ulatuses;
  • c) Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju ja EAÜ -d puudutavates õigusaktides puudub nõue, et teatud tüüpi toode vastaks Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju käsitlevate õigusaktide nõuetele. EAEU kinnitatakse vastavusdeklaratsiooni vormis;
  • d) vastavusdeklaratsiooni vastu võtnud taotleja vastuolu Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju käsitlevate õigusaktide ja EAEU õiguse nõuetega, mis moodustavad konkreetse vastavusdeklaratsiooni objekti (seeriatootmine, partii või üks toode);
  • e) täiustatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirja puudumine vastavusdeklaratsioonis ja registreerimistaotluses, mille taotleja esitas elektrooniliste dokumentidena.
 15. Registreeritud vastavusdeklaratsiooni muutmine ei ole lubatud. Kui on vaja muudatusi teha, võtab taotleja vastu uue vastavusdeklaratsiooni ja registreerib selle vastavalt käesolevatele eeskirjadele.
  Uue vastavusdeklaratsiooni registreerimisel otsustab taotleja asendatava vastavusdeklaratsiooni lõpetada. Sel juhul tehakse ühtsesse registrisse kanne "vastu võetud" ning märgitakse asendatava vastavusdeklaratsiooni registreerimisnumber ja registreerimise kuupäev.
 16. Taotleja võtab vastu uue vastavusdeklaratsiooni ja registreerib selle ilma käesoleva eeskirja lõike 7 punktides b – e sätestatud dokumente ja teavet esitamata järgmistel juhtudel:
  • vigade (kirjavigade) tuvastamine vastavusdeklaratsioonis ja selle lisades;
  • organisatsioonilise ja õigusliku vormi, juriidilise isiku aadressi, üksikettevõtjana registreeritud üksikisiku elukoha (viibimiskoha) registreerimisaadressi muutmine, tegevuskoha aadress (kui aadressid erinevad), telefoninumber ja (või) e-posti aadressi taotleja;
  • üksikettevõtjana registreeritud üksikisiku organisatsioonilise ja õigusliku vormi, juriidilise isiku aadressi, registreerimisaadress elukohas (viibimiskohas) - seoses toodete tootjaga;
  • juriidilise isiku nime, perekonnanime, nime, isanime (kui on) muutmine;
  • koodi (de) muutmine CN FEA EAEU või OKPD 2;
  • toodete tootmistegevuse rakendamiskohtade aadresside arvu vähendamine. Taotleja telefoninumbri ja (või) e-posti aadressi, EAEU TN VED koodi (koodide) või OKPD 2 muutumise korral, samuti juriidilise isiku aadressi muutumise korral , registreerimisaadress füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud üksikisiku elukohas (viibimiskohas), taotleja tegevuskoha aadress, geograafilise objekti ümbernimetamisega seotud toodete tootja, tänava, ruudu ümbernimetamine või muul territooriumil, maja numeratsiooni muutmist, indeksit, vastavusdeklaratsiooni ja (või) lisade asendamist ei nõuta ja see viiakse läbi taotleja äranägemisel.
 17. Vastavusdeklaratsiooni registreerimise eest võetakse tasu juhtudel, korras ja summades, mis on kehtestatud vastavalt föderaalseadusele "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis" ja teistele selle kohaselt vastu võetud Vene Föderatsiooni normatiivaktidele.

II. Vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise ja lõpetamise kord, mis muudab need kehtetuks

 1. Vastavusdeklaratsiooni peatamine, uuendamine ja lõpetamine toimub otsusega:
  • taotleja;
  • kontrolli- (järelevalve) asutus, kellel on luba teostada teatud liidukontroll (järelevalve) või piirkondliku riikliku kontrolli liik (järelevalve), mille raames teostatakse riiklikku kontrolli (järelevalvet) tehniliste eeskirjade ja (või) nõuete täitmise üle kohustuslikud nõuded, mida tuleb enne ühinemist kohaldada vastavalt tehnilistele eeskirjadele vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" (edaspidi - riiklik kontroll (järelevalve));
  • riiklik akrediteerimisasutus.
 2. Vastavusdeklaratsioon tunnistatakse kehtetuks otsusega:
  • riikliku kontrolli organ (järelevalve);
  • riiklik akrediteerimisasutus.
 3. Kui taotleja teeb otsuse vastavusdeklaratsiooni kehtivuse peatamise, lõpetamise või jätkamise kohta (kui kinnitatakse asjaolude kõrvaldamise põhjused, mis olid aluseks taotleja deklaratsiooni peatamise otsusele), esitab taotleja asjakohane teave (teade) vastavusdeklaratsioonide registreerimise teenuse kaudu riiklikule akrediteerimisasutusele, et teha otsuseid ja kanda need ühtsesse registrisse. Kui vastavusdeklaratsiooni, mille kohta taotleja on teinud konkreetse otsuse, registreerib sertifitseerimisasutus, kes on volitatud registreerima vastavusdeklaratsioone käesoleva eeskirja punkti 3 teises lõigus sätestatud juhul, teatatakse peatamisest, sellisele sertifitseerimisasutusele võib saata vastavusdeklaratsiooni lõpetamise või uuendamise.
  Riiklik akrediteerimisasutus teeb otsuse vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise või lõpetamise kohta ning sisestab teabe ühtsesse registrisse 3 tööpäeva jooksul alates teabe (teatise) kättesaamise kuupäevast deklaratsiooni peatamise, lõpetamise või uuendamise kohta vastavust. Kui sertifitseerimisasutusele saadetakse teade, sisestatakse asjakohane teave määratud aja jooksul.
 4. Riiklikud kontrolli (järelevalve) organid otsustavad peatada vastavusdeklaratsiooni kehtivuse järgmistel juhtudel:
  • a) toodete mittevastavuse faktide, nende kohta dokumentide esitamine tehniliste eeskirjadega kehtestatud kohustuslike nõuetega või kohustuslike nõuetega, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" ";
  • b) taotleja ei esitanud riiklikule kontrolli (järelevalve) organile teavet riikliku kontrolli (järelevalve) organi otsuse täitmise kohta vajaduse kohta peatada vastavusdeklaratsioon nimetatud otsuses sätestatud tähtaja jooksul. või kui taotleja ei täida otsust, mis on seotud vajadusega peatada vastavusdeklaratsioon vastavalt otsuse tähtajale;
  • c) riikliku kontrolli (järelevalve) organi taotlusel materjalide esitamata jätmine, mis tõendavad toodete mittevastavust tehnilistes eeskirjades sätestatud nõuetele või kohustuslikke nõudeid, mida tuleb kohaldada enne lepingu sõlmimist tehniliste eeskirjade jõustamine vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta";
  • d) taotleja ei ole riikliku kontrolli (järelevalve) organi taotlusel esitanud tõendusmaterjale, mille alusel vastavusdeklaratsioon vastu võeti.
 5. Kui vastavusdeklaratsiooni peatamise aluseks olnud asjaolud kõrvaldatakse, uuendab riiklik kontroll (järelevalve) asutus vastavusdeklaratsiooni 3 tööpäeva jooksul alates päevast, mil riiklik kontroll (järelevalve) asutus selle fakti kinnitab. vastavusdeklaratsiooni peatamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist.
 6. Kui käesoleva eeskirja punktis 21 sätestatud vastavusdeklaratsiooni peatamise aluseks olnud asjaolusid ei kõrvaldata, teeb riiklik kontroll (järelevalve) asutus vastavusdeklaratsiooni lõpetamise otsuse.
 7. Riikliku kontrolli (järelevalve) organ teeb vastavusdeklaratsiooni kehtetuks tunnistamise otsuse, kui ilmneb:
  • a) tuvastatud faktid toodete mittevastavuse kohta tehniliste eeskirjade kohustuslikele nõuetele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehnilised eeskirjad";
  • b) ebatäpne teave taotleja ja (või) toodete tootja kohta, nende asukoha aadressid ja (või) tegevuste elluviimine, sealhulgas vastavusdeklaratsioonis toodete tootmisega seotud tegevuste teostamise koht (kohad) ;
  • c) teabe ja dokumentide ebatäpsus, mis oli aluseks toodete kohustuslikele nõuetele vastavuse kinnitamiseks;
  • d) vastavusdeklaratsiooni mittevastavus vastavusdeklaratsioonide nõuetele, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni õigusaktidega tehnilise reguleerimise valdkonnas ja (või) EAEU seadustega;
  • e) vastavusdeklaratsiooni vastuvõtmine, rikkudes kehtestatud nõuetele vastavuse kinnitamise korda;
  • f) vastavusdeklaratsiooni aktsepteerimine isiku poolt, kes ei kuulu vastavushindamise taotlejate ringi vastavalt valitud deklaratsiooniskeemile, mis on kindlaks määratud vastavalt tehnilistele eeskirjadele.
 8.  Käesoleva eeskirja punktides 21–24 nimetatud juhtumite tuvastamine riikliku kontrolli (järelevalve) organi poolt toimub kontrolli (järelevalve) meetmete käigus, et rakendada liidumaa kontrolli (järelevalve) või piirkondliku liigi liik. riiklik kontroll (järelevalve), mille raames riiklik kontroll (järelevalve) tehniliste eeskirjade nõuete ja (või) kohustuslike nõuete täitmise üle, mida tuleb enne tehniliste eeskirjade jõustumist kohaldada vastavalt föderaalseadusele " Tehniline eeskiri ".
 9. Vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise ja lõpetamise, selle kehtetuks tunnistamise otsuste vastuvõtmine riikliku kontrolli (järelevalve) organi poolt toimub Vene Föderatsiooni õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaja jooksul otsused, mis põhinevad kontrolli (järelevalve) tegevuse tulemustel.
 10. Riiklikud kontrolliasutused (järelevalve), kui tehakse otsus vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise, lõpetamise, kehtetuks tunnistamise kohta, sisestavad registreerimisteenuse kaudu vastavusdeklaratsioonide teabe, mis sisaldab teavet registreerimisnumbri ja registreerimiskuupäeva kohta vastavusdeklaratsioon, vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise, lõpetamise, kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja registreerimisnumber, mille kohta taotlejat teavitatakse tähtkirjaga koos vastuvõtuteatisega või deklaratsioonide registreerimisteenuse kaudu vastavus automaatrežiimis vastavusdeklaratsiooni registreerimisel määratud e-posti aadressile.
  Teave selle kohta, kuidas riiklik kontroll (järelevalve) asutus võtab vastu vastavusdeklaratsiooni peatamise, uuendamise, lõpetamise, kehtetuks tunnistamise otsuse, sisestab riiklik kontroll (järelevalve) organ vastavusdeklaratsioonide registreerimise teenuse kaudu. registreeruge ühe tööpäeva jooksul alates sellise otsuse tegemisest ...
  Sellisel juhul tõendab sellist teavet täpsustatud teabe sisestamise teostanud riikliku kontrolli (järelevalve) organi ametniku tugevdatud kvalifitseeritud elektrooniline allkiri.
 11. Riiklik akrediteerimisasutus otsustab vastavusdeklaratsiooni peatada järgmistel juhtudel:
  • a) ühtses registris sisalduva teabe ja dokumentide mittevastavus vastavusdeklaratsiooni kandes sisalduvale teabele ja teabele esitatavate nõuetega;
  • b) Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju ja EAEU õigust puudutavates õigusaktides puudub nõue, et teatud tüüpi toode vastaks Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju ja riigi õigust käsitlevate õigusaktide nõuetele. EAEU kinnitatakse vastavusdeklaratsiooni vormis;
  • c) juhtumite kindlakstegemine, mis on aluseks riikliku akrediteerimisasutuse otsusele tunnistada kehtetuks akrediteeritud katselaborite poolt Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud tegevuse tulemusena väljastatud dokumendid;
  • d) toodete uurimine (katsetamine) ja mõõtmised katselaboris (keskuses), mis ei vasta valitud deklareerimisskeemi nõuetele, sealhulgas:
   • volitamata isiku poolt, kui deklareerimisskeem näeb ette uuringute (katsete) ja mõõtmiste läbiviimise akrediteeritud katselaboris (keskuses);
   • katselabor (keskus), mis ei ole tootja enda katselabor (keskus), kui deklareerimisskeem näeb ette uuringute (katsete) ja mõõtmiste läbiviimise oma katselaboris (keskuses);
  • e) vastavusdeklaratsioonide aktsepteerimine, mis põhineb katselabori (keskuse) aruandel (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll), mille alusel varem registreeriti teine ​​vastavusdeklaratsioon (v.a. Vene Föderatsioon tehnilise regulatsiooni ja akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis), samuti EAEU seadus);
  • f) vastavusdeklaratsioonide aktsepteerimine, mis põhineb katselaborite (keskuste) aruannetel (uurimisprotokollid (katsed) ja mõõtmised), mis ei anna kinnitust uuringute (katsete) ja mõõtmiste täieliku ulatuse kohta, mis on vajalikud nõuetele vastavuse hindamiseks deklaratsiooniobjekt koos tehniliste eeskirjade nõuetega ja (või) kohustuslike nõuetega, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta".
 12. Riikliku akrediteerimisasutuse poolt käesoleva eeskirja punktis 28 osutatud juhtumid tuvastatakse:
  • a) kontroll (järelevalve) meetmed föderaalriigi kontrolli (järelevalve) rakendamiseks akrediteeritud isikute tegevuse üle (kui vastavusdeklaratsiooni on registreerinud sertifitseerimisasutus);
  • b) menetlused aruande koostanud katselabori (keskuse) pädevuse kinnitamiseks (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll), mis olid aluseks vastavusdeklaratsiooni vastuvõtmisel;
  • c) struktuurset, vormilis-loogilist ja muud tüüpi kontrolli ühtses registris sisalduva teabe vastavuse kohta käesoleva eeskirja nõuetele, Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja Euratomi seadustele.
 13. Kui käesoleva eeskirja punktis 28 sätestatud juhtumid tuvastatakse käesoleva eeskirja punkti 29 alapunktides "a" ja "b" sätestatud tegevuste käigus, sisestab riiklik akrediteerimisasutus teabe, mis sisaldab teavet registreerimisnumbri kohta. vastavusdeklaratsioonide registreerimisteenuse ja vastavusdeklaratsiooni registreerimise kuupäeva kaudu ühtsesse registrisse vastavusdeklaratsiooni kehtivuse peatamise otsuse kuupäev ja registreerimisnumber, mille kohta deklaratsiooni vastu võtnud taotleja vastavusdeklaratsiooni registreerinud sertifitseerimisasutust (kui selline vastavusdeklaratsioon registreeriti sertifikaadiga), teavitatakse elektrooniliselt, kasutades vastavusdeklaratsioonide registreerimisteenuse funktsionaalsust, näidates ära vastavusdeklaratsiooni peatamise põhjused, koos taotluse esitamisega samaaegselt riiklikule akrediteerimisasutusele 15 tööpäeva jooksul kuupäevast alates sellise lisateabenõude saamise kuupäevast põhjustel, mis olid vastavusdeklaratsiooni peatamise põhjuseks.
 14. Riiklik akrediteerimisasutus teeb otsuse vastavusdeklaratsiooni kehtetuks tunnistamise kohta järgmistel juhtudel:
  • a) vastavusdeklaratsiooni vastu võtnud taotleja ja (või) vastavusdeklaratsiooni registreerinud sertifitseerimisasutuse (kui sertifitseerimisasutus on sellise vastavusdeklaratsiooni registreerinud) rike, lisateave põhjusena vastavusdeklaratsiooni peatamiseks käesoleva eeskirja punktis 30 ettenähtud aja jooksul;
  • b) siseriikliku akrediteerimisasutuse tuvastamine, tuginedes esitatud teabe läbivaatamise tulemustele, kinnitus käesoleva eeskirja punktis 28 sätestatud juhtumite esinemise kohta;
  • c) riikliku akrediteerimisasutuse poolt vastu võetud otsus katselabori (keskuse) aruande (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll) kehtetuks tunnistamise kohta, mis oli aluseks vastavusdeklaratsiooni vastuvõtmisele, vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud korras.
 15. Kui riiklik akrediteerimisasutus selgitab esitatud teabe analüüsimise tulemuste põhjal, et käesoleva eeskirja punktis 28 sätestatud juhtumeid ei ole, otsustab riiklik akrediteerimisasutus vastavusdeklaratsiooni pikendada kolme tööpäeva jooksul alates riiklik akrediteerimisasutus kinnitab asjaolu, et asjaolud, mis põhjustasid vastavusdeklaratsiooni kehtivuse peatamise.
 16. Riikliku akrediteerimisasutuse otsus peatada või uuendada vastavusdeklaratsioon, tunnistada kehtetuks vastavusdeklaratsioon, mis põhineb käesoleva eeskirja punkti 29 alapunktis a sätestatud tegevuste tulemustel, viiakse läbi vastavalt menetlusele föderaalseaduse "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis" artiklis 27 sätestatud ajavahemiku jooksul, mis on ette nähtud kontrolli (järelevalve) tulemustel põhinevate otsuste tegemiseks.
 17. Riikliku akrediteerimisasutuse otsus peatada või uuendada vastavusdeklaratsioon, tunnistada kehtetuks vastavusdeklaratsioon, mis põhineb käesoleva eeskirja punkti 29 alapunktis b sätestatud tegevuse tulemustel, viiakse läbi vastavalt menetlusele föderaalseaduse "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis" artiklis 24 sätestatud tähtaja jooksul, mis on ette nähtud otsuste tegemiseks akrediteeritud isiku pädevuse kinnitamise menetluse läbimise tulemuste kohta.
 18. Kui käesoleva eeskirja punktis 28 sätestatud juhtumid tuvastatakse käesoleva eeskirja punkti 29 alapunktis c sätestatud tegevuste käigus, sisestab riiklik akrediteerimisasutus teabe, mis sisaldab teavet registreerimisnumbri ja registreerimise kuupäeva kohta. deklaratsiooni ühtses registris vastavusdeklaratsioonide registreerimisteenuse kaudu, kuupäev ja vastavusdeklaratsiooni peatamise otsuse registreerimisnumber, mille kohta vastavusdeklaratsiooni vastu võtnud taotleja ja deklaratsiooni registreerinud sertifitseerimisasutus vastavusdeklaratsiooni (kui sellise vastavusdeklaratsiooni registreeris sertifitseerimisasutus) elektrooniliselt, kasutades vastavusdeklaratsioonide registreerimise teenuse funktsionaalsust koos vastavusdeklaratsiooni kehtivuse peatamise põhjuste märkimisega.
  Riikliku akrediteerimisasutuse otsus peatada vastavusdeklaratsiooni peatamine koos teabega vastavusdeklaratsiooni registreerimisnumbri ja registreerimiskuupäeva kohta, vastavusdeklaratsiooni peatamise otsuse kuupäev ja registreerimisnumber, samuti vastavusdeklaratsiooni peatamise põhjusi teavitatakse automaatselt osakondadevahelise elektroonilise suhtluse ühtse süsteemi, riikliku kontrolli (järelevalve) organite kaudu, et tagada selle teabe arvesse võtmine ja otsuse vastuvõtmine ettenähtud viisil kontrolli (järelevalve) meetmeid või vastavusdeklaratsiooni uuendamist.
 19. Vastavusdeklaratsiooni kehtivus loetakse peatatuks, taastatuks, lõpetatuks alates asjakohase teabe ühtsesse registrisse kandmise kuupäevast.
 20. Vastavusdeklaratsioon loetakse kehtetuks alates selle registreerimise kuupäevast.
 21. Taotleja teavitab ostjaid, sealhulgas tarbijaid vastavusdeklaratsiooni peatamisest, uuendamisest, lõpetamisest, nende kehtetuks tunnistamisest.

Vastavussertifikaatide kehtivuse peatamise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise, kehtetuks tunnistamise reeglid

 Vastavustunnistuse kehtivuse peatamine, pikendamine ja lõpetamine, selle kehtetuks tunnistamine tehakse otsusega:

  • a) sertifitseerimisasutus (välja arvatud vastavustunnistuse kehtetuks tunnistamine);
  • b) kontrolli- (järelevalve) asutus, kellel on luba teostada teatud liidukontroll (järelevalve) või piirkondliku riikliku kontrolli liik (järelevalve), mille raames teostatakse riiklikku kontrolli (järelevalvet) tehniliste nõuete täitmise üle määrused ja (või) kohustuslikud nõuded, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" (edaspidi - riiklik kontroll (järelevalve));
  • c) riiklik akrediteerimisasutus.
 1. Sertifitseerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse kehtivuse peatamiseks järgmistel juhtudel:
  • a) toodete mittevastavus tehniliste eeskirjadega kehtestatud kohustuslikele nõuetele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta";
  • b) sertifitseeritud toodete perioodilise hindamise (edaspidi - kontrollkontroll) negatiivsete tulemuste olemasolu;
  • c) muudatused toodete konstruktsioonis (koostises) või nende tootmise (tootmise) tehnoloogias, mis võivad mõjutada sertifitseerimise käigus kinnitatud ohutusnäitajaid, kui taotleja ei ole enne selliste toodete ringlusse laskmist sellest teatanud toote sertifitseerimisasutus selle kohta vastavustunnistus tooted, millele on lisatud selliseid muudatusi kinnitavaid dokumente (projekteerimisdokumentatsioon, joonised, spetsifikatsioon);
  • d) taotleja avaldus vajaduse kohta peatada vastavustunnistuse kehtivus juhul, kui on teavet selle kohta, et toode ei vasta tehniliste normide nõuetele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste nõuete jõustumist määrused vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta";
  • e) taotlejal puudub kehtiv juhtimissüsteemi vastavussertifikaat (sertifitseerimissüsteemiga ettenähtud juhtudel);
  • f) riikliku kontrolli (järelevalve) asutuse, riikliku akrediteerimisasutuse otsuse saamine vastavustunnistuse kehtivuse peatamise vajaduse kohta.
 2. Otsus peatada toote vastavussertifikaadi kehtivusaeg toote vastavussertifikaadi välja andnud toote sertifitseerimisasutusega kokku lepitud parandusmeetmete väljatöötamise ja rakendamise ajaks tehakse juhul, kui parandusmeetmete võtmisega saab taotleja kõrvaldada tuvastatud vastuolud ja kinnitada toodete vastavust tehnilistes eeskirjades kehtestatud kohustuslikele nõuetele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta".
 3. Kui taotleja kõrvaldas tuvastatud vastuolud ja kinnitas, et toode vastab tehnilistes eeskirjades kehtestatud kohustuslikele nõuetele või enne tehniliste eeskirjade jõustumist kohaldatavatele kohustuslikele nõuetele vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" ", pärast seda, kui taotleja on võtnud parandusmeetmeid, teeb vastavussertifikaadi välja andnud sertifitseerimisasutus otsuse vastavustunnistuse kehtivuse pikendamiseks.
 4. Vastavussertifikaadi välja andnud sertifitseerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse lõpetamise kohta järgmistel juhtudel:
  • a) taotleja poolt ilmnenud ebakõlad ja nende põhjused on võimatu kõrvaldada;
  • b) taotleja keeldumine inspekteerimiskontrolli tegemisest;
  • c) taotleja organisatsiooni likvideerimine ja (või) tootja või toote seeriatootmisest kõrvaldamine taotleja algatusel;
  • d) riikliku kontrolli (järelevalve) asutuse, riikliku akrediteerimisasutuse otsuse saamine vastavustunnistuse kehtivuse lõpetamise vajaduse kohta.
 5. Kui sertifitseerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse kehtivuse peatamise, lõpetamise või pikendamise kohta, kannab sertifitseerimisasutus asjakohase teabe (teatise) väljastatud vastavustunnistuste ja registreeritud vastavusdeklaratsioonide registrisse (edaspidi - ühtne). registreerida) elektroonilisel kujul, kasutades teabe- ja telekommunikatsioonivõrku "Internet".
  Käesoleva punkti esimeses lõigus sätestatud juhul sisestab riiklik akrediteerimisasutus teabe vastavustunnistuse peatamise, lõpetamise või uuendamise kohta ühtsesse registrisse kolme tööpäeva jooksul alates teabe (teate) saamise kuupäevast. vastavustunnistuse peatamise kohta.
 6. Riiklikud kontrolli- (järelevalve) organid otsustavad vastavustunnistuse kehtivuse peatada järgmistel juhtudel:
  • a) toodete mittevastavuse faktide, nende kohta dokumentide esitamine tehniliste eeskirjadega kehtestatud kohustuslike nõuetega või kohustuslike nõuetega, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta" ";
  • b) sertifitseerimisasutus ei ole esitanud riiklikule kontrolli (järelevalve) organile teavet vastavussertifikaadi kehtivuse peatamise vajadust käsitleva otsuse rakendamise kohta sellise otsusega ettenähtud tähtaegade jooksul (tingimusel, et kinnitus selle kohta, et sertifitseerimisasutus on sellise otsuse kohta ettenähtud viisil teavet saanud), või sertifitseerimisasutuse ebaõnnestumine otsuse kohta, mis käsitleb vajadust peatada vastavustunnistuse kehtivus sellise otsusega kehtestatud tähtaja jooksul;
  • c) tootja (müüja, välisriigi tootja ülesandeid täitev isik) ei ole riikliku kontrolli (järelevalve) organi taotlusel materjalide osas tõestanud toodete usaldusväärsust toodete nõuetele mittevastavuse kohta vastavalt tehnilistele eeskirjadele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta";
  • d) tootja (müüja, välisriigi tootja ülesandeid täitev isik) ja (või) sertifitseerimisasutuse tõrge tõendusmaterjalide riikliku kontrolli (järelevalve) organi nõudmisel, mille alusel vastavustunnistus koostati välja antud.
 7. Kui vastavussertifikaadi peatamise aluseks olnud asjaolud kõrvaldatakse riikliku kontrolli (järelevalve) organi otsusega, uuendab vastavustunnistuse kehtivust riiklik kontroll (järelevalve) asutus.
 8. Juhul, kui ei kõrvaldata käesoleva eeskirja punktis 7 sätestatud vastavustunnistuse kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolusid, otsustab riiklik kontroll (järelevalve) asutus vastavustunnistuse kehtivuse lõpetada.
 9. Riikliku kontrolli (järelevalve) asutus teeb otsuse vastavussertifikaadi kehtetuks tunnistamise kohta, kui ilmneb:
  • a) tuvastatud faktid toodete mittevastavuse kohta tehnilistes eeskirjades kehtestatud kohustuslikele nõuetele või kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehnilised eeskirjad";
  • b) ebatäpne teave taotleja ja (või) toodete tootja kohta, nende asukoha aadressid ja (või) tegevuste elluviimine, sealhulgas sertifikaatides toodete tootmisega seotud tegevuste teostamise koht (kohad) vastavus;
  • c) teabe ja dokumentide ebatäpsus, mis oli aluseks toodete kohustuslikele nõuetele vastavuse kinnitamiseks;
  • d) vastavussertifikaadi vastuolu vastavussertifikaadi väljaandmise nõuetega, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni õigusaktidega tehnilise reguleerimise valdkonnas ja (või) EAEU seadustega;
  • e) vastavussertifikaadi väljaandmine, rikkudes kehtestatud nõuetele vastavuse kinnitamise korda;
  • f) vastavussertifikaadi väljastamine sertifitseerimisasutuse poolt isikule, kes ei kuulu valitud sertifitseerimissüsteemi alusel taotlejate ringi.
 10. Käesoleva eeskirja punktides 7–10 nimetatud juhtumite tuvastamine riikliku kontrolli (järelevalve) organi poolt toimub kontrolli (järelevalve) meetmete käigus, et rakendada liidumaa kontrolli (järelevalve) või piirkondliku liigi liik. riiklik kontroll (järelevalve), mille raames riiklik kontroll (järelevalve) tehniliste eeskirjade nõuete ja (või) kohustuslike nõuete täitmise üle, mida tuleb enne tehniliste eeskirjade jõustumist kohaldada vastavalt föderaalseadusele " Tehniline eeskiri ".
 11. Vastavustunnistuse peatamise, uuendamise ja lõpetamise, selle kehtetuks tunnistamise otsuste vastuvõtmine riikliku kontrolli (järelevalve) organi poolt toimub Vene Föderatsiooni õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaja jooksul otsused, mis põhinevad kontrolli (järelevalve) tegevuse tulemustel.
 12. Riiklikud kontrolliasutused (järelevalve) sisestavad ühtsesse registrisse teabe vastavussertifikaadi kehtivuse peatamise või lõpetamise vajaduse kohta teabe väljastamise kohta selle väljastanud sertifitseerimisasutusele või kehtivuse peatamise, lõpetamise või pikendamise otsuse tegemise kohta. vastavussertifikaadi kehtetuks tunnistamist, mille kohta taotlejale ja vastavussertifikaadi väljastanud sertifitseerimisasutusele saadetakse automaatrežiimis föderaalriigi infosüsteemi poolt akrediteerimise valdkonnas loodud teade teabe sisestamisel määratud e -posti aadressile ühtse registri vastavussertifikaadi kohta.
  Määratud teave kantakse ühtsesse registrisse ühe tööpäeva jooksul alates asjakohase otsuse vastuvõtmise kuupäevast, mis põhineb nende kontrollimise tulemustel struktuurse, vormilise ja loogilise jm kontrolli abil. Määratud ajavahemik arvutatakse muu hulgas selle põhjal, kas föderaalriigi infosüsteemis tehnilise töö tegemine akrediteerimise valdkonnas on olemas või puudub, mistõttu ei ole võimalik nimetatud teavet ühtsesse registrisse sisestada. otsuse tegemise kuupäev ja selleks ettenähtud aja jooksul.
  Kanne riikliku kontrolli (järelevalve) organi suuna kohta teabe ühtsesse registrisse kandmise kohta, mis käsitleb vastavussertifikaadi kehtivuse peatamise või lõpetamise vajadust või kehtivuse peatamise, lõpetamise või pikendamise otsust vastavussertifikaadi kehtetuks tunnistamist kinnitab selle täpsustatud kvalifitseeritud elektrooniline allkiri ametnikule, kes on riigiasutuse kontrolli (järelevalve) ametnik, kes viis läbi kindlaksmääratud teabe.
 13. Riiklik akrediteerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse kehtivuse peatamiseks järgmistel juhtudel:
  • a) ühtses registris sisalduva teabe ja dokumentide mittevastavus sertifitseerimisasutuse väljastatud vastavustunnistuse protokollis sisalduvatele teabele ja dokumentidele esitatavatele nõuetele;
  • b) Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju ja EAEU õigust puudutavates õigusaktides puudub nõue, et teatud tüüpi toode vastaks Vene Föderatsiooni tehnilisi eeskirju ja riigi õigust käsitlevate õigusaktide nõuetele. EAEU kinnitatakse sertifikaadi vormis;
  • c) juhtumite kindlakstegemine, mis on aluseks riikliku akrediteerimisasutuse otsusele tunnistada kehtetuks akrediteeritud katselaborite poolt Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud tegevuse tulemusena väljastatud dokumendid;
  • d) vastavussertifikaadi väljaandmine (täitmine), mis põhineb katselaborite (keskuste) aruannetel (uurimisprotokollid (katsed) ja mõõtmised), mis ei anna kinnitust uuringute (katsete) ja mõõtmiste täielikuks hindamiseks sertifitseerimisobjekti vastavus tehniliste eeskirjade nõuetele ja (või) kohustuslikele nõuetele, mida tuleb kohaldada enne tehniliste eeskirjade jõustumist vastavalt föderaalseadusele "Tehniliste eeskirjade kohta";
  • e) vastavustunnistuse väljastamine (täitmine), mis põhineb katselabori (keskuse) aruandel (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll), mille alusel varem väljastati teine ​​vastavustunnistus (välja arvatud ettenähtud juhtudel) Vene Föderatsiooni õigusaktide kohta, mis käsitlevad tehnilisi eeskirju ja akrediteerimist riikliku süsteemi akrediteerimisel, aga ka EAEU õigust);
  • f) vastavustunnistuse väljaandmine (täitmine), mis põhineb katselabori (keskuse) aruandel (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll), mis on tunnistatud kehtetuks riikliku akrediteerimisasutuse otsusega, vastavalt valitsuse Vene Föderatsioon või väljastanud väljaspool seda piirkonda asuva katselabori (keskuse) akrediteering, mis on määratud akrediteerimise, laiendamise, vähendamise või ajakohastamise käigus;
  • g) vastavussertifikaadi väljastamine (täitmine) sertifitseerimisasutuse poolt akrediteeringu peatamise ajal riiklikus akrediteerimissüsteemis;
  • h) vastavussertifikaadi väljastamine (täitmine) sertifitseerimisasutuse poolt väljaspool akrediteeringu reguleerimisala, mis on määratletud akrediteerimise, laiendamise, vähendamise või ajakohastamise käigus;
  • i) sertifikaadi väljaandmine (registreerimine) toote vastavuse kohta EAEU (tolliliidu) tehniliste eeskirjade nõuetele sertifitseerimisasutuse poolt, mis ei kuulu EAEU vastavushindamisasutuste ühtsesse registrisse, või aruande alusel katselabor (keskus) (uurimisprotokoll (katsed) ja mõõtmised), mis ei kuulu EAEU vastavushindamisasutuste ühtsesse registrisse;
  • j) ühtses registris puuduvad andmed kontrollkontrolli läbiviimise kohta kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kui tehniline kontroll näeb ette kohustusliku sertifitseerimissüsteemi.
 14. Riiklik akrediteerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse kehtivuse lõpetamise kohta föderaalseaduse "Tehniliste eeskirjade" artikli 2.1 punkti 25 teises lõigus sätestatud juhul.
 15. Riikliku akrediteerimisasutuse poolt käesoleva eeskirja punktides 14 ja 15 osutatud juhtumid tuvastatakse:
  • a) kontroll (järelevalve) meetmed föderaalriigi kontrolli (järelevalve) rakendamiseks akrediteeritud isikute tegevuse üle;
  • b) protseduurid, millega kinnitatakse katseprotokolli väljastanud katselabori (keskuse) pädevust, mis oli aluseks vastavustunnistuse väljaandmisel, ja (või) vastavussertifikaadi välja andnud (väljastanud) sertifitseerimisasutus;
  • c) struktuurset, vormilis-loogilist ja muud tüüpi kontrolli ühtses registris sisalduva teabe vastavuse kohta käesolevate eeskirjade, Vene Föderatsiooni õigusaktide ja Euroopa Ametiühingu seadustega, mille eesmärk on tagada riigi kvaliteet andmed ja teenused.
 16. Riiklik akrediteerimisasutus sisestab ühtsesse registrisse teabe vastavustunnistuse kehtivuse peatamise otsuse kohta, mille kohta taotlejale ja vastavustunnistuse väljastanud sertifitseerimisasutusele saadetakse teade, mille on koostanud liidumaa osariigi infosüsteem. akrediteerimisväli automaatrežiimis e -posti aadressile, mis on määratud vastavussertifikaadi kohta teabe sisestamisel ühtsesse registrisse, näidates vastavussertifikaadi peatamise põhjused ja taotledes selle esitamist riiklikule akrediteerimisasutusele 15 tööpäeva jooksul alates lisateabenõude saamine põhjustel, mis põhjustasid vastavustunnistuse peatamise.
 17. Riiklik akrediteerimisasutus teeb otsuse vastavustunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta järgmistel juhtudel:
  • a) taotleja ja (või) vastavussertifikaadi välja andnud sertifitseerimisasutus ei esitanud täpsustatud teavet käesoleva eeskirja punktis 17 sätestatud tähtaja jooksul;
  • b) siseriikliku akrediteerimisasutuse tuvastamine, tuginedes esitatud teabe läbivaatamise tulemustele, kinnitus käesoleva eeskirja punktis 14 sätestatud juhtumite esinemise kohta;
  • c) riikliku akrediteerimisasutuse poolt vastu võetud otsus katselabori (keskuse) aruande (uuringute (katsete) ja mõõtmiste protokoll) kehtetuks tunnistamise kohta, mis oli aluseks vastavustunnistuse väljastamisele (väljastamisele), vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud korras;
  • d) sertifitseerimisasutus ei täida riikliku akrediteerimisasutuse otsust tunnistada kehtetuks tema kui akrediteeritud isiku tegevuse tulemused;
  • e) vastavussertifikaadi väljastanud sertifitseerimisasutuse akrediteeringu lõpetamine, kui kontrolli (järelevalve) käigus mõõdetakse föderaalseaduse "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimises" artikli 8 1. osa punktis 22 nimetatud fakte akrediteerimissüsteem ".
 18. Kui riiklik akrediteerimisasutus selgitab esitatud teabe kaalumise tulemuste põhjal, et käesoleva eeskirja punktis 14 sätestatud juhtumeid ei ole, otsustab riiklik akrediteerimisasutus vastavussertifikaadi kehtivust pikendada.
 19. Riikliku akrediteerimisasutuse otsus peatada, uuendada, lõpetada vastavussertifikaat ja see kehtetuks tunnistada, tuginedes käesoleva eeskirja punkti 16 alapunktis a sätestatud meetmete tulemustele, viiakse läbi vastavalt menetlusele föderaalseaduse "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis" artiklis 27 sätestatud ajavahemiku jooksul, mis on ette nähtud kontrolli (järelevalve) tulemustel põhinevate otsuste tegemiseks.
 20. Riikliku akrediteerimisasutuse otsus vastavussertifikaadi peatamise, uuendamise, lõpetamise ja selle kehtetuks tunnistamise kohta, tuginedes käesoleva eeskirja punkti 16 alapunktis b sätestatud meetmete tulemustele, viiakse läbi vastavalt föderaalseaduse "Akrediteerimise kohta riiklikus akrediteerimissüsteemis" artiklis 24 sätestatud korras akrediteeritud isiku pädevuse kinnitamise menetluse tulemuste kohta otsuste tegemiseks ettenähtud aja jooksul.
 21. Vastavussertifikaadi kehtivuse peatamise, pikendamise, kehtivuse lõpetamise ja selle kehtetuks tunnistamise otsuse, lähtudes käesoleva eeskirja punkti 16 alapunktis c sätestatud meetmete tulemustest, teeb ettevõtte juht (volitatud isik) riiklik akrediteerimisasutus riikliku akrediteerimisasutuse ametniku põhjendatud esituse alusel, mis esitatakse 3 tööpäeva jooksul pärast käesoleva eeskirja punktides 14, 15 ja 18 sätestatud juhtumite kindlakstegemist.
 22. Riiklik akrediteerimisasutus sisestab ühtsesse registrisse teabe vastavustunnistuse lõpetamise, kehtivusaja pikendamise otsuse kohta, teeb selle kehtetuks 3 tööpäeva jooksul alates sellise otsuse tegemisest, mille kohta taotleja ja sertifikaadi väljastanud sertifitseerimisasutus vastavussertifikaadile saadetakse automaatrežiimis akrediteerimise valdkonnas föderaalriigi infosüsteemi loodud teade e-posti aadressile, mis on määratud vastavussertifikaadi kohta teabe sisestamisel ühtsesse registrisse.
  Riiklikke kontrolli (järelevalve) organeid teavitatakse sellest, kui riiklik akrediteerimisasutus on vastu võtnud otsuse peatada, lõpetada, uuendada vastavustunnistuse kehtivust ja kas see tunnistatakse kehtetuks (automaatselt läbi ühtse osakondadevahelise elektroonilise suhtluse süsteemi) .
 23. Vastavussertifikaadi kehtivus loetakse peatatuks, uuendatuks, lõpetatuks alates asjakohase teabe ühtsesse registrisse kandmise kuupäevast.
 24. Vastavustunnistus loetakse kehtetuks alates kuupäevast, mil vastavussertifikaadi andmed ühtsesse registrisse sisestati.
 25. Taotleja teavitab ostjaid, sealhulgas tarbijaid, vastavussertifikaadi peatamisest, uuendamisest, lõpetamisest ja selle kehtetuks tunnistamisest.