МЕНЮ

Venemaa valitsus Resolutsioon number 639 alates 31.05.2018 aastat

Iseliikuvate masinate ja haagiste tüüpide ja kategooriate loetelu ning kasutusmaksu suurus

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 81 от 06.02.2016 г. 
(Postitatud ametlik veebipõhine juriidilise teabe portaal 05.06.2018 ja Vene Föderatsiooni õigusaktide kogumikus nr 24, 11.06.2018, art. 3528. Jõustub seitse päeva pärast selle ametliku avaldamise kuupäeva (13.06.2018), vt Venemaa Föderatsiooni presidendi dekreedi nr 6 763 lõige 23.05.96)
 
Vene Föderatsiooni valitsus
hoiab:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ № 81 от 06.02.2016 г.  "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2016, № 7, ст. 991; № 20, ст. 2840).
2. Министерству промышленности и торговли РФ и Министерству сельского хозяйства РФ осуществлять мониторинг отпускных цен на самоходные машины и прицепы к ним, в отношении которых взимается утилизационный сбор, и представить в Правительство РФ до 01.03.2019 г. предложения, направленные на изменение механизмов государственной поддержки производства и реализации самоходных машин и прицепов к ним, в случае необоснованного повышения отпускных цен на указанную продукцию.
 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ № 81 от 06.02.2016 г. 

1. Eespool nimetatud määrusega kinnitatud iseliikuvate sõidukite ja (või) nende haagiste kasutustasu sissenõudmise, arvutamise, maksmise ja kogumise eeskirjad, samuti selle tasu ülemääraselt makstud või ülemäära sisse nõutud summade tagastamise ja tasaarvestuse eeskirjad:

a) 7 lõigu esimeses lõigus asendatakse sõnad "iseliikuva auto ja muud tüüpi varustuse tühi pass, sealhulgas sõnad" välja jätta;
b) lisada punkt 11.1 järgmiselt:

11.1. Käesoleva eeskirja punktides 11 ja 15 sätestatud dokumendid esitatakse tollile 15 päeva jooksul alates päevast, kui:
iseliikuvate sõidukite ja (või) haagiste vabastamine vastavalt deklareeritud tolliprotseduurile (tollideklaratsiooni rakendamise ajal);
фактического пересечения самоходными машинами и (или) прицепами Государственной границы РФ и (или) пределов территорий, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права (в случае если декларирование самоходных машин и (или) прицепов при ввозе в РФ не осуществляется).
Käesoleva eeskirja punktides 11 ja 15 sätestatud dokumentide maksjale või tema volitatud esindajale esitamata jätmine on käsutustasu maksmata jätmise eest trahvi sissenõudmise aluseks.
Пени за неуплату утилизационного сбора начисляются за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за днем истечения срока представления в таможенный орган документов, предусмотренных пунктами 11 и 15 настоящих Правил, по день исполнения обязанности по уплате утилизационного сбора включительно в процентах суммы неуплаченного утилизационного сбора в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей в период просрочки уплаты утилизационного сбора.
Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются в соответствии с правилами, установленными для уплаты, взыскания и возврата утилизационного сбора.;
c) lõike 17 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

17. В случае если в течение 3 лет с даты ввоза самоходных машин и прицепов к ним в РФ после уплаты утилизационного сбора и (или) проставления соответствующей отметки на бланке паспорта установлен факт неуплаты или неполной уплаты утилизационного сбора, tolliasutused в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты обнаружения указанного факта, информируют плательщика о необходимости уплаты утилизационного сбора и сумме неуплаченного утилизационного сбора (а также пени за просрочку уплаты) с указанием оснований для его доначисления. Указанная информация направляется в адрес плательщика заказным письмом с уведомлением.;

d) nimetatud eeskirjade liite nr 9 veeru 1 nimel asendatakse sõnad "suurim tehniliselt lubatud mass (tonnides)" sõnadega "kandevõime (tonnides)".

2. Iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste liikide ja kategooriate loetelu, millega seoses ringlussevõtu lõivu makstakse, ning nimetatud määrusega kinnitatud ringlussevõtu lõivu suurus tuleb märkida järgmiselt:

Утвержден постановлением Правительства РФ № 81 от 06.02.2016 г.  (в редакции постановления Правительства РФ № 639 от 31.05.2018 г. )

Iseliikuvate masinate ja haagiste tüüpide ja kategooriate loetelu ning kasutusmaksu suurus

Kasutustasu suuruse arvutamise tabel, baasmäär = 172,500.00 ₽Iseliikuva sõiduki ja sellele haagise kategooria (tüübi) ringlussevõtu tasu suurus on võrdne baasmäära ja konkreetsele positsioonile määratud koefitsiendi korrutisega. Iseliikuvate sõidukite ja nende jaoks mõeldud haagiste kõrvaldamistasu suuruse arvutamisel on baasmäär 172500 rubla.
Kasutustasu suuruse arvutamise koefitsiendi määramise peamine kriteerium on Euraasia majandusliidu välismajandusliku tegevuse ühtse kaupade nomenklatuuri kood (edaspidi - EAEU kaup FEA).
KoodIdentifitseerimiskood on näidatud selleks, et föderaalne maksuteenus koguks iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste ringlussevõtu tasu. Iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste tüübid ja kategooriadArvesse võetakse elektrijaama nimivõimsust. Kui iseliikuva sõiduki ja muud tüüpi seadmete ühtse vormi väljal "Mootori (mootorite) võimsus, kW (hj)" näidatakse see väärtus ainult kilovattides, kasutatakse kasutustasu arvutamiseks ja maksmiseks suhet 1, kui see arvutatakse ümber hobujõudeks. kW = 1,35962 hj Neile uued iseliikuvad sõidukid ja haagisedIseliikuvate sõidukite ja nende jaoks mõeldud haagiste valmistamise kuupäev määratakse vastavalt mootorsõiduki, mootorsõiduki vabastamise aja ja mootori mahu määramise korrale, mis on kehtestatud 6-i liites üksikisikutele isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade liikumise korra kohta tolliliidu tollipiiri kaudu ja sellega seotud tollitoimingutega nende vabastamisega alates juunist 18 kuni 2010. Iseliikuvate sõidukite ja (või) haagiste nende jaoks valmistamise kuupäev, et kehtestada föderaalse maksuameti dekreet käibemaksu kohta See on märgitud iseliikuva auto passi ja muud tüüpi seadmesse. Iseliikuvad sõidukid ja nende haagised, mille valmistamiskuupäevast on möödunud rohkem kui 3 aastatIseliikuvate sõidukite ja nende jaoks mõeldud haagiste valmistamise kuupäev määratakse vastavalt mootorsõiduki, mootorsõiduki vabastamise aja ja mootori mahu määramise korrale, mis on kehtestatud 6-i liites üksikisikutele isiklikuks tarbeks mõeldud kaupade liikumise korra kohta tolliliidu tollipiiri kaudu ja sellega seotud tollitoimingutega nende vabastamisega alates juunist 18 kuni 2010. Iseliikuvate sõidukite ja (või) haagiste nende jaoks valmistamise kuupäev, et kehtestada föderaalse maksuameti dekreet käibemaksu kohta See on märgitud iseliikuva auto passi ja muud tüüpi seadmesse.
Baasintress Rublades Baasintress Rublades
I. Greiderid (klassifitseeritud koodide 8429200010, 8429200091, 8429200099 järgi)
A01 elektrijaam vähem kui 100 hj 3.2 552,000.00 ₽ 8.5 1,466,250.00 ₽
A02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 140 hj 4.2 724,500.00 ₽ 11 1,897,500.00 ₽
A03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 140 hj ja vähem kui 200 hj 6 1,035,000.00 ₽ 16.2 2,794,500.00 ₽
A04 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 200 hj 8 1,380,000.00 ₽ 23.7 4,088,250.00 ₽
II. Buldooserid (klassifitseeritud koodide 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 järgi)
B01 elektrijaam vähem kui 100 hj 4 690,000.00 ₽ 12 2,070,000.00 ₽
B02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 200 hj 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
B03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 200 hj ja vähem kui 300 hj 8.4 1,449,000.00 ₽ 55 9,487,500.00 ₽
B04 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj ja vähem kui 400 hj 10 1,725,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
B05 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 400 hj 15 2,587,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
III. Ekskavaatorid, ekskavaatorlaadurid, buldooseriekskavaatorid (klassifitseeritud koodide 842951, 842952, 8429590000 järgi)
C01 elektrijaam vähem kui 170 hj 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
C02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 170 hj ja vähem kui 250 hj 6 1,035,000.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
C03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 250 hj 8 1,380,000.00 ₽ 40.5 6,986,250.00 ₽
IV. Rataslaadurid (klassifitseeritud 8429590000 koodide järgi)
D01 elektrijaam vähem kui 100 hj 2.5 431,250.00 ₽ 76.6 13,213,500.00 ₽
D02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 125 hj 3.3 569,250.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 125 hj ja vähem kui 150 hj 4 690,000.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D04 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 150 hj 4.4 759,000.00 ₽ 160.9 27,755,250.00 ₽
V. Teerullid (klassifitseeritud 8429401000, 8429403000 koodide järgi)
E01 elektrijaam vähem kui 40 hj 0.7 120,750.00 ₽ 3.2 552,000.00 ₽
E02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 40 hj ja vähem kui 80 hj 1.7 293,250.00 ₽ 7.3 1,259,250.00 ₽
E03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 80 hj 2.2 379,500.00 ₽ 9.7 1,673,250.00 ₽
VI. Frontaallaadurid (klassifitseeritud koodide 842710, 842720, 842951 järgi)
F01 elektrijaam vähem kui 50 hj 1 172,500.00 ₽ 6 1,035,000.00 ₽
F02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 50 hj ja vähem kui 100 hj 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
F03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 200 hj 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
F04 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 200 hj ja vähem kui 250 hj 4.5 776,250.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
F05 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 250 hj ja vähem kui 300 hj 5 862,500.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
F06 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj ja vähem kui 400 hj 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
F07 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 400 hj 14.5 2,501,250.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
VII. Iseliikuvad kraanad, välja arvatud ratastel šassiil põhinevad kraanad (klassifitseeritud 842641000 koodi järgi)
G01 elektrijaam vähem kui 170 hj 11.5 1,983,750.00 ₽ 44.3 7,641,750.00 ₽
G02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 170 hj ja vähem kui 250 hj 22.7 3,915,750.00 ₽ 95.5 16,473,750.00 ₽
G03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 250 hj 30.3 5,226,750.00 ₽ 238.1 41,072,250.00 ₽
Viii. Torude paigaldamise kraanad, caterpillar kraanad (klassifitseeritud 8426490010, 8426490091 koodide järgi)
G04 elektrijaam vähem kui 130 hj 10 1,725,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
G05 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 130 hj ja vähem kui 200 hj 16 2,760,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
G06 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 200 hj ja vähem kui 300 hj 21 3,622,500.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
G07 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj 25 4,312,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
IX. Haagised (klassifitseeritud koodide 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 järgi)
N01 Kandevõime üle 10 tonni 1 172,500.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
X. Teedehooldussõidukid, välja arvatud ratassõidukite šassiil põhinevad teehooldussõidukid (klassifitseeritud 8705, 8479100000 koodide järgi)
I01 elektrijaam vähem kui 100 hj 2.8 483,000.00 ₽ 10.9 1,880,250.00 ₽
I02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 220 hj 4.1 707,250.00 ₽ 16.5 2,846,250.00 ₽
I03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 220 hj 4.7 810,750.00 ₽ 19.3 3,329,250.00 ₽
Xi. Metsatöömasinad ja -seadmed (klassifitseeritud 843680100-koodi järgi)
J01 elektrijaam vähem kui 100 hj 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 300 hj 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Sõidukid (klassifitseeritud koodide 8704229101, 8704229901, 870423 järgi)
J04 elektrijaam vähem kui 100 hj 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J05 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 300 hj 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J06 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Puidulaadurid ees ja metsaveod (skidders) (klassifitseeritud koodide 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000 järgi)
J07 elektrijaam vähem kui 100 hj 8 1,380,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
J08 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 100 hj ja vähem kui 300 hj 14.5 2,501,250.00 ₽ 45 7,762,500.00 ₽
J09 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 300 hj 18 3,105,000.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
XII. ATV-d, lume- ja soosõidukid (klassifitseeritud koodide 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 järgi)
K01 mootori töömahuga alla 300 cu. sentimeetrit 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
K02 mootori töömahuga vähemalt 300 cu. sentimeetrit 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiii. Mootorsaanid (klassifitseeritud 870310 koodi järgi)
L01 mootori töömahuga alla 300 cu. sentimeetrit 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
L02 mootori töömahuga vähemalt 300 cu. sentimeetrit 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiv. Ratastraktorid (klassifitseeritud 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 elektrijaam mitte rohkem kui 30 hj 0.4 69,000.00 ₽ 1.8 310,500.00 ₽
M02 elektrijaam rohkem kui 30 hj ja mitte rohkem kui 60 hj 0.5 86,250.00 ₽ 2.2 379,500.00 ₽
M03 elektrijaam rohkem kui 60 hj ja mitte rohkem kui 90 hj 0.7 120,750.00 ₽ 3 517,500.00 ₽
M04 elektrijaam rohkem kui 90 hj ja mitte rohkem kui 130 hj 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
M05 elektrijaam rohkem kui 130 hj ja mitte rohkem kui 180 hj 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
M06 elektrijaam rohkem kui 180 hj ja mitte rohkem kui 220 hj 3 517,500.00 ₽ 15 2,587,500.00 ₽
M07 elektrijaam rohkem kui 220 hj ja mitte rohkem kui 280 hj 3.8 655,500.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
M08 elektrijaam rohkem kui 280 hj ja mitte rohkem kui 340 hj 5 862,500.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
M09 elektrijaam rohkem kui 340 hj ja mitte rohkem kui 380 hj 6.7 1,155,750.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
M10 elektrijaam rohkem kui 380 hj 9 1,552,500.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Xv. Roomiktraktorid (klassifitseeritud 8701300009 koodi järgi)
N01 elektrijaam mitte rohkem kui 100 hj 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
N02 elektrijaam rohkem kui 100 hj ja mitte rohkem kui 200 hj 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
N03 elektrijaam rohkem kui 200 hj 9 1,552,500.00 ₽ 28 4,830,000.00 ₽
Xvi. Kombainid (klassifitseeritud 843351000 koodi järgi)
O01 elektrijaam rohkem kui 25 hj ja mitte rohkem kui 160 hj 2.4 414,000.00 ₽ 8.8 1,518,000.00 ₽
O02 elektrijaam rohkem kui 160 hj ja mitte rohkem kui 220 hj 3.6 621,000.00 ₽ 13.2 2,277,000.00 ₽
O03 elektrijaam rohkem kui 220 hj ja mitte rohkem kui 255 hj 5.5 948,750.00 ₽ 17.6 3,036,000.00 ₽
O04 elektrijaam rohkem kui 255 hj ja mitte rohkem kui 325 hj 6.5 1,121,250.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
O05 elektrijaam rohkem kui 325 hj ja mitte rohkem kui 400 hj 8.5 1,466,250.00 ₽ 29.92 5,161,200.00 ₽
O06 elektrijaam rohkem kui 400 hj 12 2,070,000.00 ₽ 45.46 7,841,850.00 ₽
Xvii. Iseliikuvad kombainid (klassifitseeritud 843359110 koodi järgi)
P01 elektrijaam mitte rohkem kui 295 hj 5 862,500.00 ₽ 12.76 2,201,100.00 ₽
P02 elektrijaam rohkem kui 295 hj ja mitte rohkem kui 401 hj 9.2 1,587,000.00 ₽ 26.4 4,554,000.00 ₽
P03 elektrijaam rohkem kui 401 hj 14.4 2,484,000.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
Xviii. Põllutöömasinad (klassifitseeritud koodide 842482, 8433201000 järgi)
Q01 iseliikuvad taimekaitsepritsid, mille elektrijaama võimsus on üle 100 hj ja mitte rohkem kui 120 hj 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
Q02 iseliikuvad taimekaitsepritsid, mille elektrijaama võimsus on üle 120 hj ja mitte rohkem kui 300 hj 8 1,380,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
Q03 iseliikuvad taimekaitsepritsid, mille elektrijaama võimsus on üle 300 hj 16 2,760,000.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Q04 iseliikuvad niidukid 4 690,000.00 ₽ 14.66 2,528,850.00 ₽
XIX. Maastikuautod (klassifitseeritud 870410 koodi järgi)
R01 elektrijaam vähem kui 650 hj 22.4 3,864,000.00 ₽ 51.12 8,818,200.00 ₽
R02 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 650 hj ja vähem kui 1750 hj 41.3 7,124,250.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
R03 elektrijaama võimsus mitte vähem kui 1750 hj 61.1 10,539,750.00 ₽ 66 11,385,000.00 ₽

Kui eri tüüpi iseliikuvate sõidukite jaoks on ette nähtud sama TN-kood FEA EAEU ja erinevad koefitsiendid kõrvaldamistasu suuruse arvutamiseks, samal ajal kui iseliikuva masina nimi ei vasta ühelegi selle loendi jaotisele, toimub jäätmekäitlusmahu suuruse arvutamine kõrgema koefitsiendi korral.

Kui dokument iseliikuva sõiduki või haagise vastavushindamise kohta tolliliidu tehnilise normi "Masinate ja seadmete ohutuse kohta" (TR CU 010/2011) või tolliliidu tehnilise normi "Põllu- ja metsamajanduslike traktorite ja neile mõeldud haagiste ohutuse kohta" nõuetele (TR TS 031/2012) kood on täpsustatud CN FEA EAEU, mis erineb koodeksist, mille kohaselt vastavalt Euraasia Majandusliidu tolliseadustiku artiklile 20 täpsustati toode tolliasutuste klassifitseerimisel kasutatakse kasutustasu arvutamiseks ja maksmiseks EAEÜ HS-koodi, mille järgi toll klassifitseerib kaubad.

Juhul, kui vastavuskinnitusdokumentides on näidatud EAEÜ välismajandustegevuse kaubakood vastavalt eelmisele versioonile, makstakse kasutustasu EAEÜ välismajandustegevuse kaubakoodi vastavustabelite alusel kaubaartiklite, alamrubriikide ja alamrubriikide tasemel.

Märkus Iseliikuvate sõidukite ja nende haagiste eest makstava kasutustasu suurus, mille eest on välja antud uus iseliikuva masina ja muude iseliikuvate sõidukite või haagiste alusel valmistatud (komplekteeritud) seadmete pass, mille eest varem maksti kasutustasu, on erinevus selliste iseliikuvate sõidukite või haagiste eest makstava kõrvaldamistasu summa ja iseliikuvate sõidukite või haagiste eest varem makstud kõrvaldamistasu suuruse vahel, mille alusel lõpetati.