МЕНЮ
Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
DAPIncoterms-2010-VINCULUM-Varivostok-GK-IMPORT40 tollivormistusTootja või müüja tehas või laduKohaletoimetamine tehasest või laost lähteterminaliKauba paigutamine kaubaterminaliKaupade paigutamine laeva pardaleRiigipiirMeretransport lossimissadamasseMajutus ajutises laos saabumissadamas (mahalaadimine)Sõidukist mahalaadimiseks valmis kauba kohaletoimetamineSaaja laduKulude piirkond ja müüja vastutus aadressil DAPOstja kulude ja vastutuse tsoon DAPRiskide ülemineku hetk, kui DAP!

Kohale toimetatud tähendab, et müüja tarnib millal toode tehakse ostjale kättesaadavaks mahalaadimiseks valmis saabuval sõidukil kokkulepitud sihtkohta. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba kohaletoimetamisega nimetatud kohta. Osapooltel soovitatakse kõige täpsemini kindlaks määrata punkt kokkulepitud sihtkohta, kuna selle punktiga seotud riske kannab müüja. Müüjal soovitatakse sõlmida veolepingud, milles selline valik kajastub täpselt. Kui müüja kannab oma veolepingu alusel mahalaadimiskulud kokkulepitud sihtkohta, ei ole müüjal õigust nõuda ostjalt nende kulude hüvitamist, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

DAP nõuab müüjalt vajaduse korral ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmist. Müüja ei pea siiski täitma impordi tolliformaalsusi, maksma imporditollimakse ega täitma muid impordi tolliformaalsusi.

Kui ostja soovib müüjale usaldada impordi tolliformaalsuste täitmise, kõigi imporditollimaksude tasumise ja muude impordi tolliformaalsuste täitmise, on soovitatav kasutada mõistet DDP.

Ostja jaoks DAP see on mugav, kuna eksportija võtab kauba kohaletoimetamisega seoses korralduslikud probleemid. Kuid kõiki neid kulusid arvestab müüja ikkagi kauba hinnas.

Uurige välja, mida peate valimisel arvestama ja võtma DAP. Sule tegevuste loend, kui DAP
 • pakendite (sealhulgas märgistuse) parameetrite ja omaduste üksikasjalikuks selgitamiseks on see vajalik kauba hilisemaks tollivormistuseks;
 • leppida müüjaga selgelt kokku ja määratleda lepingus kauba kohaletoimetamise koht;
 • leppima vajadusel kindlustusseltsiga kokku kindlustuse tingimustes;
 • vajadusel hankida lube;
 • maksma kauba importimisel tollimakse;
 • teostada kauba tollivormistust;

See loetelu pole täielik ja sõltub konkreetsest juhtumist.

 

1: müüja ja ostja üldised kohustused tingimustel DAP

A.1.Müüja on vastavalt müügilepingule kohustatud andma ostjale kauba, kommertskonto -arve, samuti mis tahes muud tõendid kauba vastavuse kohta müügilepingu tingimustele, mida võidakse lepingutingimustes nõuda.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.
B.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib olla samaväärne elektroonilise dokumendi või muu menetluse, kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud tingimused DAP

A.2.Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel, ekspordilitsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade ja transpordi läbi riigi.
B.2.Vajadusel peab ostja saama omal kulul ja vastutusel impordilitsents või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused kauba impordi ning nende vedu läbi riigi.

3. Veo- ja kindlustuslepingud tingimustel DAP

A.3.a) Reisijaveoleping
Müüja peab andma oma kulul veo eest kauba nimega sihtkohta, või kokkulepitud kohast, kui neid on nimetatud sihtkoht. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või kui selle määravad, põhineb praktikas müüja saab valida kõige sobivam oma eesmärki toode on nimetatud sihtkoht.
b) kindlustusleping
Müüja ole kohustatud ostja lepingu alusel kindlustus. Kuid müüja peab ostjale tema taotlusel tema vastutusel ja kulul (koos kulude) nõutud klientide andmeid, et saada kindlustus.
B.3.a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja nõudmisel vajalikud kindlustusleping teavet.

4. Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine tingimustel DAP

A.4.Müüja on kohustatud tarnima kauba, luues neile käsutuses ostja saabuvad transpordivahendite valmis mahalaadimise ajal kokkulepitud kohast, kui neid on nimetatud sihtkoht kuupäeval või ajavahemikul.
B.4.Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud kooskõlas lõikega A4.

5. Riskide ülekandmine tingimustel DAP

A.5.Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.
B.5.Ostja vastutab sellisel kadumise või kahjustumise eest kauba tarnimise ajal vastavalt lõikele A4.
Kui:
a) ostja ei täida oma kohustusi vastavalt lõikele B2, see kannab kõik riskid kahju, või
b) kui ostja ei täida oma kohustust anda teate vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotuse või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist,
tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping.

6 Kulude jaotamine tingimustel DAP

A.6.Müüja peab maksma:
 • lisaks lõikes A3 a) sätestatud kuludele kõik kaubaga seotud kulud kuni selle tarnimiseni vastavalt punktile A4, välja arvatud kulud, mille ostja on tasunud vastavalt lõigule B6;
 • sihtkoha mahalaadimiskulud, mis on veolepingu alusel müüja kanda;
 • vajaduse korral ekspordil makstavate tolliformaalsuste täitmisega seotud kulud, kõigi kaupade eksportimisel nõutavate tollimaksude, maksude ja muude tasude maksmine, samuti veo kulud enne tarnimist mis tahes riigis, nagu on ette nähtud lõikes A4.
B.6.Ostja peab tasuma:
 • kõik kaubaga seotud kulud alates selle üleandmise hetkest, nagu on ette nähtud paragrahvis А4;
 • kõik mahalaadimiskulud, mis on vajalikud kauba vastuvõtmiseks nimetatud sihtkohta saabuvalt transpordivahendilt, kui veolepingu alusel neid kulusid müüja ei kanna;
 • mis tahes lisakulud, mis tekivad müüjale seoses sellega, et ostja ei täida lõike B2 kohaseid kohustusi või ei ole vastavalt lõikele B7 teatist esitanud, tingimusel et kaubad on selgesõnaliselt määratletud kui lepinguga hõlmatud kaubad;
 • vajaduse korral tolliformaalsuste täitmise kulud, samuti kauba importimisel tasutud maksude, tollimaksude ja muude tasude maksmine.

7. Teavitamine ostjale ja müüjale tingimustel DAP

A.7.Müüja peab vastava teate ostja, mis võimaldab ostjal astuda samme tavaliselt vajalik, et see võib ostja.
B.7.Kuna ostja õigus määrata kuupäev kokkulepitud aja jooksul ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, peab ta andma müüjale tõttu teatamata.

8. Tingimustel kättetoimetamise dokumentaalne tõend DAP

A.8.Müüja peab omal kulul esitama ostjale dokumendi, mis võimaldab ostjal, kes toimetab kauba, nagu on sätestatud lõigetes A4 / B4.
B.8.Ostja peab võtma dokumendi kättetoimetamise, mis on välja antud vastavalt lõikele A8.

9. Kauba kontrollimine, pakendamine, märgistamine ja kontroll tingimustel DAP

A.9.Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused eksporditoetust.
Müüja on kohustatud tagama kauba pakkimise omal kulul, välja arvatud juhul, kui antud kaubandussektoris on kombeks lepingus nimetatud kaubad ilma pakendita välja saata. Müüja võib kauba pakkida viisil, mis on vajalik selle vedamiseks, välja arvatud juhul, kui ostja teatab müüjale enne lepingu sõlmimist konkreetseid pakendamisnõudeid. märgistus pakendatud kaupa tuleb korralikult käidelda.
B.9.Ostja on kohustatud tasuma kulud kohustusliku kontrolli kauba enne saatmist, välja arvatud juhul, kui sellise kontrolli viib läbi selleks ametiasutuste eksporditoetust.

10. Abi teabe hankimisel ja sellega seotud kuludel tingimustel DAP

A.10.Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda importimise kauba ostjale ja / või transportimise lõplik sihtkohta.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja omandamine või edastamine abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes B10.
B.10.Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja oli kandnud kulusid ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, kaupade ja nende vedu läbi mis tahes riik.