МЕНЮ
Seda mõistet võib kasutada sõltumata valitud transpordiliik, samuti kasutavad rohkem kui ühte transpordiliiki.
DDPIncoterms-2010-VINCULUM-Varivostok-GK-IMPORT40 tollivormistusTootja või müüja tehas või laduKohaletoimetamine tehasest või laost lähteterminaliKauba paigutamine kaubaterminaliKaupade paigutamine laeva pardaleRiigipiirMeretransport lossimissadamasseMajutus ajutises laos saabumissadamas (mahalaadimine)Sõidukist mahalaadimiseks valmis kauba kohaletoimetamineSaaja laduKulude piirkond ja müüja vastutus aadressil DDPOstja kulude ja vastutuse tsoon DDPRiskide ülemineku hetk, kui DDP!

Delivered Duty Paid (tarnitud tollimaks tasutud) tähendab, et müüja toimetab selle kätte, kui ostjale üle antakse toodetollivormistus tollimaksudest, mis on vajalikud impordiks tollivormistusel saabuval sõidukil, mis on nimetatud sihtkohas mahalaadimiseks valmis. 

DDP paneb müüjale maksimaalsed kohustused. Müüja kannab kõik kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud ja riskid ning on kohustatud täitma mitte ainult ekspordi, vaid ka impordi jaoks vajalikud tolliformaalsused, maksma kõik ekspordi ja impordi eest võetavad tasud ning täitma kõik tolliformaalsused.

Osalisi julgustatakse kõige täpsemalt kindlaks teha ajahetk kokkulepitud sihtkoht, kui kulud ja riskid kuni see punkt on müüja. Müüja soovitatakse anda veoleping, mis kajastavad täpselt selle valiku. Kui müüja on oma veolepingu kannab mahalaadimisel kokkulepitud sihtkoht, müüja ei ole õigust nõuda hüvitist ostja vastavatest kuludest ja kui ei ole teisiti kokku lepitud, kui pooled.

Peolisi ei soovitata kasutada DDPkui müüja ei suuda otseselt ega kaudselt tagada impordi tolliformaalsuste täitmist (impordi tollivormistus).

Kui pooled soovivad usaldada ostjale kõik impordi tolliformaalsustega seotud riskid ja kulud, on soovitatav kasutada mõistet DDP.

VAT vm maksudimpordi eest makstavad summad tehakse müüja kulul, kui müügilepingus pole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

Ostja jaoks DDP See on mugav, kuna eksportija võtab organisatsioonilised küsimused kauba kättetoimetamise ja tollivormistusega, kuid müüja lisab kõik need kulud siiski kauba maksumusse. Need tingimused on ostjale väga mugavad, kuna ta teab sõlmimise etapis oma kauba lõplikku hinda ette.

Uurige välja, mida peate valimisel arvestama ja võtma DDP Sule tegevuste loend, kui DDP
  • leppida müüjaga selgelt kokku ja määratleda lepingus kauba kohaletoimetamise koht;
  • leppima vajadusel kindlustusseltsiga kokku kindlustuse tingimustes;

 

1: müüja ja ostja üldised kohustused tingimustel DDP

A.1.Müüja on vastavalt müügilepingule kohustatud andma ostjale kauba, kommertskonto -arve, samuti mis tahes muud tõendid kauba vastavuse kohta müügilepingu tingimustele, mida võidakse lepingutingimustes nõuda.
Iga dokumendi punktides A1-A10 võib asendada samaväärse elektroonilise dokumendi või menetluse kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.
B.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, nagu on sätestatud müügilepingus.
Iga dokumendi punktides B1-B10 võib olla samaväärne elektroonilise dokumendi või muu menetluse, kui poolte vahel kokkulepitud või tavaline.

2. Litsentsid, load, turvakontroll ja muud tingimused DDP

A.2.Vajadusel peab müüja omal kulul ja vastutusel saada ekspordi ja impordi litsentsi või muu ametliku loa ja teostab kõik tolliformaalsused on vajalikud kaupade eksport, transport läbi riigi ja kauba importimisel.
B.2.Vajadusel ostja peab esitama müüja, tema taotlusel tema vastutusel ja kulul, abi saamiseks impordilitsents või muu ametliku loa kaupade importi.

3. Veo- ja kindlustuslepingud tingimustel DDP

A.3.a) Reisijaveoleping
Müüja peab andma oma kulul veo eest kauba nimega sihtkohta, või kokkulepitud kohast (kui üldse) kokkulepitud sihtkohta. Kui konkreetses küsimuses ei ole kokku lepitud või kui selle määravad, põhineb praktikas müüja saab valida kõige sobivam oma eesmärgile klausel kokkulepitud sihtkohta.
b) kindlustusleping
Müüja ole kohustatud ostja lepingu alusel kindlustus. Kuid müüja peab ostjale tema taotlusel tema vastutusel ja kulul (koos kulusid), vajaliku teabe ostja kindlustus.
B.3.a) Reisijaveoleping
Ostja ei ole kohustatud müüja sõlmima veolepingu.
b) kindlustusleping
Ostja ei ole kohustatud müüja teha kindlustusleping. Kuid ostja peab esitama müüja nõudmisel vajalikud kindlustusleping teavet.

4. Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine tingimustel DDP

A.4.Müüja on kohustatud tarnima kauba, luues neile käsutuses ostja saabuvad transpordivahendite valmis mahalaadimise ajal kokkulepitud kohast, kui neid on nimetatud sihtkoht kuupäeval või ajavahemikul.
B.4.Ostja peab võtma kauba üleandmist, kui nad on esitatud kooskõlas lõikega A4.

5. Riskide ülekandmine tingimustel DDP

A.5.Müüja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest, kuni nad on tarnitud vastavalt lõikele A4 välja arvatud riski kadumise või kahjustumise asjaoludest sätestatud lõikes B5.
B.5.Ostja vastutab sellisel kaotsimineku või kahjustumise eest
kuna ta oli toimetatud vastavalt lõikele A4.
Kui:
a) ostja ei täida oma kohustusi vastavalt lõikele B2, see kannab kõik riskid kahju. kaupade või
b) ostja ei teata vastavalt lõikele B7, ta kannab kõik riskid kaotsimineku või kahjustumise kauba kokkulepitud kuupäeval või kuupäeval, mil kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaja möödumist,
tingimusel, et kaup on selgesõnaliselt individuaalselt kui kaup, mille suhtes on leping.

6 Kulude jaotamine tingimustel DDP

A.6.Müüja peab maksma:
  • lisaks lõikes A3 a) sätestatud kuludele kõik kaubaga seotud kulud kuni selle tarnimiseni vastavalt punktile A4, välja arvatud kulud, mille ostja on tasunud vastavalt lõigule B6;
  • sihtkoha mahalaadimiskulud, mis on veolepingu alusel müüja kanda;
  • vajaduse korral ekspordiks ja impordiks nõutavate tolliformaalsuste täitmisega seotud kulud koos kõigi kaupade ekspordi ja impordi suhtes kohaldatavate tollimaksude, maksude ja lõivude tasumisega, samuti kaupade transpordiga mis tahes riigist selle tarnimisega, nagu on sätestatud lõik A4.
B.6.Ostja peab tasuma:
  • kõik kaubaga seotud kulud alates selle üleandmise hetkest, nagu on ette nähtud paragrahvis А4;
  • kõik mahalaadimiskulud, mis on vajalikud kauba vastuvõtmiseks nimetatud sihtkohta saabuvalt transpordivahendilt, kui veolepingu alusel neid kulusid müüja ei kanna;
  • mis tahes lisakulutused, mis tekivad seoses lõike B2 kohaste kohustuste täitmata jätmise või paragrahvi B7 kohase teatise esitamata jätmisega, tingimusel et kaubad on selgesõnaliselt individualiseeritud kui lepingu objektiks olevad kaubad.

7. Teavitamine ostjale ja müüjale tingimustel DDP

A.7.Müüja peab vastava teate ostja, mis võimaldab ostjal astuda samme tavaliselt vajalik, et see võib ostja.
B.7.Kuna müüjal on õigus määrata kuupäev kokkulepitud aja jooksul ja / või punktis võtmise kohaletoimetamine nimetatud sihtkoht, peab ta andma müüjale tõttu teatamata.

8. Tingimustel kättetoimetamise dokumentaalne tõend DDP

A.8.Müüja peab omal kulul esitama ostjale dokumendi, mis võimaldab ostjal, kes toimetab kauba, nagu on sätestatud lõigetes A4 / B4.
B.8.Ostja peab aktsepteerima tarnimise kohta tõendi väljastanud vastavalt lõikele A8.

9. Kauba kontrollimine, pakendamine, märgistamine ja kontroll tingimustel DDP

A.9.Müüja peab kandma need kontrollimiseks (kontroll kvaliteeti, mõõtmine, kaalumine, lugedes), mis on vajalikud kaupade tarnimine vastavalt lõikele A4, samuti kulusid eelinspekteerimise kauba ettenähtud asutused riigi eksport ja import.
Müüja on kohustatud tagama kauba pakkimise omal kulul, välja arvatud juhul, kui antud kaubandussektoris on kombeks lepingus nimetatud kaubad ilma pakendita välja saata. Müüja võib kauba pakkida viisil, mis on vajalik selle vedamiseks, välja arvatud juhul, kui ostja teatab müüjale enne lepingu sõlmimist konkreetseid pakendamisnõudeid. märgistus pakendatud kaupa tuleb korralikult käidelda.
B.9.Ostja ei ole kohustatud hüvitama kulutused, mida müüja jaoks kohustuslik kauba ülevaatus enne saatmist, mis toimub järjekorras riigi ametiasutustele ekspordi ja impordi.

10. Abi teabe hankimisel ja sellega seotud kuludel tingimustel DDP

A.10.Vajadusel müüja on kohustatud andma ostjale või aitab tal saada palvel ostja omal vastutusel ja kulul, dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mida võidakse nõuda veoks kauba ostjale lõplikku sihtpunkti (kui nõutakse ) - alates nimetatud sihtkoht.
Müüja tagastab Ostjale kõik kulud ja maksud kulud kannab ostja omandamine või edastamine abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes B10.
B.10.Ostja on kohustatud teavitama müüjat nõuded seoses infoturbe, nii et müüja võiks tegutseda vastavalt lõikele A10.
Ostja peab tasuma müüja oli kandnud kulusid ja teenuse eest tasumine või osutada abi saamiseks dokumendid ja andmed, nagu on sätestatud lõikes A10.
Vajadusel ostja on kohustatud esitama müüja või kergendab müüja palvel müüja, tema vastutusel ja kulul, mis tahes dokumente ja teavet, sealhulgas olulist ohutusalast teavet, mis võib nõuda müüjalt transpordi, impordi ja ekspordi kaupade ja nende transportida läbi riigi.