МЕНЮ

Euratomi juhatuse otsus nr 30, 21.04.2015. aprill XNUMX, mittetariifsete reguleerivate meetmete kohta

 

Vastavalt asutamislepingu artiklile 46 EAEU 29.05.2014 ja kolmandate riikidega seotud mittetariifsete reguleerimismeetmete protokolli punktid 4 ja 37 (7 Euratomi asutamislepingu lisa nr 29.05.2014), otsustas Euratomi juhatus:

 1. Võtta Euratomi tolliterritooriumil kasutusele järgmised ühtsed mittetariifse reguleerimise meetmed:
  • keeld importida EAEÜ tolliterritooriumile ja (või) eksportida EAEÜ tolliterritooriumilt kaupu vastavalt nimekirjale vastavalt lisale nr 1;
  • Luba vastavalt EAE tolliterritooriumile importimiseks ja (või) kaupade eksportimiseks EAE tolliterritooriumilt vastavalt lisale nr 2.
 2. Kehtestada, et kaubad, mille suhtes on kehtestatud käesoleva otsuse lõikes 1 nimetatud ühtsed mittetariifsed reguleerimismeetmed, kantakse ühtsesse loetellu kaupadest, mille suhtes kolmandate riikidega kauplemisel kohaldatakse mittetariifseid reguleerivaid meetmeid. kolmandate riikidega seotud mittetariifsete reguleerimismeetmete protokolli lõikes 4 (7. mai 29.05.2014. aasta Euratomi asutamislepingu lisa nr XNUMX) ja avaldatud Euroopa Ametiühingu ametlikul veebisaidil teabe- ja telekommunikatsioonis võrk "Internet".
 3. Käesoleva otsuse lõikes 1 sätestatud loamenetlust rakendatakse litsentsimise ja (või) väliskaubandustegevuse reguleerimiseks muude haldusmeetmete rakendamise teel, mis on kehtestatud vastavalt:
  • EAEÜ tolliterritooriumile inimelundite ja -kudede, vere ja selle komponentide, inimese bioloogiliste materjalide proovide importimise Euroopa emitatsiooniliidu tolliterritooriumile vastavalt liitele nr 3 kohased eeskirjad;
  • Määrus mineraalse tooraine ekspordi kohta EAEÜ tolliterritooriumilt vastavalt lisale nr 4;
  • Määrused metsloomade, üksikute metsikute taimede ja loodusliku ravimitooraine väljaveo kohta EAEÜ tolliterritooriumilt vastavalt lisale nr 5;
  • EAEÜ tolliterritooriumilt ekspordieeskirjad haruldaste ja ohustatud metsloomade ja EAEU liikmesriikide punastesse raamatutesse kantud looduslike taimede liikide kohta vastavalt lisale nr 6;
  • EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja EAEÜ tolliterritooriumilt ohtlike jäätmete väljaveo eeskirjad vastavalt lisale nr 7;
  • Kultuuriväärtuste väljaveo eeskirjad EPMÜ tolliterritooriumilt, riiklike arhiivifondide dokumendid ja arhiividokumentide originaalid vastavalt lisale nr 8;
  • EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja tolliterritooriumilt eksportimise eeskirjad krüpteerivad (krüptograafiliselt) vahendeid vastavalt lisale nr 9;
  • EAEÜ tolliterritooriumile narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete väljaveo määrus vastavalt liitele nr 10.
  • Määrus taimekaitsevahendite (pestitsiidide) importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile vastavalt lisale nr 11;
  • EAEÜ tolliterritooriumilt mineraloogiat, paleontoloogiat, fossiilsete loomade luid käsitlevate kogumismaterjalide eksportimise eeskirjad vastavalt lisale nr 12;
  • Vääriskivide EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja EAEÜ tolliterritooriumilt eksportimise eeskirjad vastavalt lisale nr 13;
  • Väärismetallide ja väärismetalle sisaldavate toorainete EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja väljaveo eeskirjad vastavalt lisale nr 14;
  • Eeskirjad tsiviilotstarbeliste raadioelektrooniliste vahendite ja kõrgsageduslike seadmete, sealhulgas sisseehitatud või muude kaupade hulka kuuluvate raadioelektrooniliste vahendite ja muude kaupade hulka kuuluvate raadioelektrooniliste vahendite importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile vastavalt lisale nr 15;
  • Eeskirjad teabe salajaseks vastuvõtmiseks ettenähtud eritehniliste vahendite EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja ekspordiks EAEÜ tolliterritooriumilt vastavalt lisale nr 16;
  • EAEÜ tolliterritooriumile importimise ja selle väljaveo eeskirjad EAEÜ tsiviil- ja teenistusrelvade, nende peamiste (koostisosade) ja padrunite kohta vastavalt liitele nr 17;
  • Määrused selle kohta, kuidas Euroopa Majandusühenduse tolliterritooriumilt eksporditakse maapõue kohta teavet piirkondade ja kütuse-, energia- ja mineraalsete toorainete ladestuste kohta vastavalt lisale nr 18.
  • Määrused toksiliste ainete, mis ei ole narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteained, importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile vastavalt lisale nr 19. - lõige on lisatud alates 03.07.2016 vastavalt nõukogu otsusele. Euraasia Majanduskomisjon nr 57, 02.06.2016
  • Määrus osoonikihti kahandavate ainete ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile ja nende väljaveo eest vastavalt lisale nr 20; - lõige on lisatud alates 30.09.2016 vastavalt Euratomi juhatuse otsusele nr 99, 30.08.2016
  • Määrus ravimite importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile vastavalt lisale nr 21; - lõige on lisatud alates 30.09.2016 vastavalt Euratomi juhatuse otsusele nr 99, 30.08.2016
  • Eeskirjad laboratoorsetes uuringutes kasutatavate taimekaitsevahendite ja muude püsivate orgaaniliste saasteainete importimise kohta EAEÜ tolliterritooriumile, samuti võrdlusstandard vastavalt liitele nr 22. - lõige on lisatud 18.07.2018 vastavalt EPMK juhatuse otsusele nr 100, 13.06.2018 .XNUMX
 4. Litsentsid eksport ja (või) import, järeldused (load) kaupade impordiks ja (või) ekspordiks, muud dokumendid, mis on välja antud enne käesoleva otsuse jõustumist ja mille on välja andnud EAEU liikmesriikide asjaomased asutused, et rakendada mittetariifseid reguleerivaid meetmeid , samuti teated, mille kohta enne käesoleva otsuse jõustumist krüpteerimisvahendite (krüptograafiliste) vahendite ja neid sisaldavate kaupade ühtsesse teatiste registrisse kantud teave kehtib kuni nende kehtivusaja lõpuni.
 5. Tunnistada kehtetuks tolliliidu komisjoni ja EAÕK juhatuse otsused vastavalt lisale nr 23. esitatud nimekirjale. - klausel muudetud EAÕK juhatuse otsusega nr 131, 06.10.2015, EAÕK juhatuse otsus nr. 57, 02.06.2016, EAEC kolleegiumi otsus nr 99, 30.08.2016, ja Euratomi juhatuse otsus nr 100, 13.06.2018
 6. Käesolev otsus jõustub 30 kalendripäeva möödumisel selle ametlikust avaldamisest.

 

 

Lisad Euratomi juhatuse 21.04.2015. aprilli 30. aasta otsusele nr XNUMX

 1. Nimekiri kaupadest, mille suhtes on keelatud importida EAEÜ tolliterritooriumile ja (või) eksportida tolliterritooriumilt EAEU Kaubad, mis on keelatud liikuda üle tolliliidu piiri
  1. Osoonikihti kahandavad ained ja osoonikihti kahandavad ained, mille import ja eksport on keelatud
  2. Ohtlike jäätmete import on keelatud
  3. Teave trükitud, audiovisuaalsete ja muude impordiks ja ekspordiks keelatud teabekandjate kohta
  4. Taimekaitsevahendite ja muude püsivate orgaaniliste saasteainete import on keelatud
  5. Teenistus- ja tsiviilrelvad, nende peamised osad ja padrunid nende jaoks on keelatud importida ja (või) eksportida
  6. Tööriistad veebioloogiliste ressursside kaevandamiseks (saagiks), keelatud importida
  7. Harphülge ja hülgepoegade esemete import on keelatud
  8. Live sables, keelatud eksportida
  9. Isikukaitsevahendid, kaitse- ja desinfitseerimisvahendid, meditsiinitooted ja materjalid, mida on keelatud eksportida kuni 30. septembrini 2020 (kaasa arvatud (jaotis on lisatud alates 05.04.2020))
  10. Teatavaid toiduaineid, mida on keelatud eksportida kuni 30. juunini 2020 (kaasa arvatud (see jaotis on lisatud alates 12.04.2020))
 2. Nende kaupade loetelu, mille suhtes on kehtestatud tolliterritooriumile importimise lubade andmise kord EAEU ja (või) eksport tolliterritooriumilt EAEU - Kaubad, mille liikumine üle tolliliidu piiri on piiratud
  1. Osooni kahandavad ained
  2. Taimekaitsevahendid (pestitsiidid)
  3. Ohtlikud jäätmed
  4. Mineraloogia ja paleontoloogia kogud ja kogumisobjektid, fossiilsed loomaluud
  5. Metsikud elusloomad, valitud metsikud taimed ja looduslikud meditsiinilised toorained
  6. Loodusliku loomastiku ja taimestiku liigid, mille suhtes kohaldatakse 3. märtsi 1973. aasta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES)
  7. EAEU liikmesriikide punastesse raamatutesse kantud haruldased ja ohustatud metsloomade ja metsikute taimede liigid
  8. Gems
  9. Väärismetallid ja väärismetalle sisaldavad kaubad
  10. Mineraalsete toorainete liigid
  11. Narkootilised ained, psühhotroopsed ained ja nende lähteained
  12. Mürgised ained, mis ei ole narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteained
  13. Ravimid
  14. Raadioelektroonilised vahendid ja (või) kõrgsagedusseadmed tsiviilotstarbeks, sealhulgas sisseehitatud või muude kaupade hulka kuuluvad
  15. Spetsiaalsed tehnilised vahendid, mis on ette nähtud teabe salajaseks hankimiseks
  16. Krüptimine (krüptograafiline) tähendab
  17. Kultuuriväärtused, rahvusarhiivifondide dokumendid, arhiividokumentide originaalid
  18. Inimese elundid ja koed, veri ja selle komponendid, inimese bioloogiliste materjalide proovid
  19. Teenistus- ja tsiviilrelvad, nende peamised (koostisosad) ja nende jaoks mõeldud padrunid
  20. Teave maapõue kohta piirkondade kaupa ja kütuse, energia ja mineraalsete toorainete ladestused
  21. Taimekaitsevahendid ja muud püsivad orgaanilised saasteained, mida kasutatakse laboriuuringutes ja võrdlusstandardina
  22. Päevalilleseemned, mille suhtes kehtib ekspordiluba, kuni 31. augustini 2020 (kaasa arvatud)