Juriidilised isikud

Tollivormistus juriidilistele isikutele

Kuidas toimub kauba saabumine ja väljaviimine, kauba ajutine ladustamine ja kauba tollitransiit?

Vedaja on kohustatud teatama tollile kauba saabumisest Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumile, esitades sõltuvalt veoliigist EPMÜ tolliseadustiku artiklis 89 sätestatud dokumendid ja teabe, mis ...

Vedaja peab tolliasutust teavitama kauba saabumisest Euraasia majandusliidu tolliterritooriumile, esitades artiklis 89 sätestatud dokumendid ja teabe TC EAEU, olenevalt kauba transportimiseks (vedamiseks) kasutatavast transpordiliigist, või esitades dokumendi 88 kehtestatud tähtaja jooksul dokumendi, mis sisaldab teavet elektroonilise dokumendi vormis esitatud eelteabe registreerimisnumbri kohta EAEU.

Euraasia majandusliidu tollialased õigusaktid on kehtestanud kohustuse esitada tolliasutusele eelteavet kaupade kohta, mida imporditakse Euraasia majandusliidu tolliterritooriumile maantee-, õhu- ja raudteetranspordi kaudu.

Esialgset teavet saab iseseisvalt esitada „Välismaises majandustegevuses osaleja isiklik kontoVõi kasutage ära meie ettevõtte abi.

Esialgne teave kätte antud riigi tolliasutusele - Euraasia majandusliidu liikmele, kelle territooriumil asub kauba impordi koht, hiljemalt 2 tundi enne kaupade ja sõidukite saabumist kontrollpunkti

Kui kõik Euraasia majandusliidu tollialaste õigusaktidega kehtestatud tehingud kaupadega saabumiskohas on lõpule viidud, võidakse selline kaup suunata valitud tolliprotseduurile.

Kui kaup suunatakse tollitransiidi tolliprotseduurile, esitab protseduuri deklarant tollile transiidideklaratsiooni ja selle dokumendid elektroonilisel kujul. Euraasia majandusliidu ja Vene Föderatsiooni õigusaktidega kindlaksmääratud juhtudel on lubatud esitada ka paberkandjal transiidideklaratsioon.

Alates märtsist 2017 on olnud võimalik kohaldada transiidiprotseduuri eeldeklaratsiooni seni, kuni kaubad jõuavad kontrollpunktidesse üle Vene Föderatsiooni riigipiiri.

Kauba vabastamisel vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile määrab lähtetolliasutus tollitransiidi kuupäeva, kauba kohaletoimetamise koha ja mõnel juhul ka veotee.

Pärast saabumist määratud tarnekohta (tollikontrolli tsooni) tollitransiidi tolliprotseduuri lõpule viima peab vedaja: Sihttolliasutus transiidideklaratsioon ja sellele saadetavad dokumendid:

- maanteel veetavate kaupade osas - 3 tunni jooksul alates kauba kohaletoimetamise kohta saabumisest ja kauba puhul, mis saabub väljaspool tolliasutuse tööaega - 3 tunni jooksul alates selle tolliasutuse töö algusest;

- vee-, õhu- või raudteetranspordi abil veetavate kaupade osas - sadama, lennujaama või raudteejaama tehnoloogilises protsessis (ajakava) kehtestatud aja jooksul rahvusvaheliste vedude ajal või muul Vene Föderatsiooni tollieeskirju käsitlevatel õigusaktidel kehtestatud perioodil.

Pärast nimetatud dokumentide tolliasutuses registreerimist:

 1. sihttolliasutus viib transiidiprotseduuri lõpule võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui tolli 4 töötunnid alates transiidideklaratsiooni ja sellele dokumentide esitamise registreerimise hetkest.
 2. deklarant (kaubavedaja) kohustub tollitoimingudmis on seotud kaupade ajutise ladustamise või nende paigutamisega tollideklaratsioon:
 •  maanteel veetavate kaupade osas hiljemalt tolliasutuse 8 töötunnid pärast dokumentide esitamise registreerimist sihtkoha tolliasutuses;
 • vee-, õhusõiduki- või raudteetranspordi abil veetavate kaupade osas sadama, lennujaama või raudteejaama tehnoloogilises protsessis (ajakavas) kehtestatud aja jooksul rahvusvahelise veo ajal või muul Vene Föderatsiooni tollieeskirjade õigusaktidega kehtestatud perioodil.

Kui deklarant ei teosta ülalnimetatud toiminguid, on vedaja kohustatud hiljemalt toimuva tööpäeva 1 jooksul pärast tolliasutuse poolt dokumentide registreerimist registreerima toiminguid tarnitud kauba ajutiseks ladustamiseks paigutamiseks.

Kaubad, mille puhul nimetatud toiminguid ei olnud ettenähtud tähtaja jooksul lõpule viidud, peavad toll kinni.

Tollitransiidi tolliprotseduuri kohaldamise eripära on reguleeritud Vene Föderatsiooni 29.07.2017 föderaalseaduse nr 311-ФЗ “Vene Föderatsiooni tolliregulatsiooni kohta” sätetega, mis kehtivad osaliselt ja ei ole vastuolus Euraasia majandusliidu tolliseadustikuga.

Kauba saabumisel teostab vedaja või EAE tolliseadustiku artiklis 83 nimetatud muu isik EAE tolliseadustiku artiklis 88 kehtestatud aja jooksul kauba ajutiseks ladustamiseks paigutamisega seotud tollitoiminguid.

Kaupa ei paigutata ajutiseks ladustamiseks:

 • Lõikes 6 täpsustatud EAE tolliseadustiku artikkel 88;
 • suunatakse ühele EAE tolliseadustiku artikli 2 artikli 5 lõike 5 - 88 lõikudes XNUMX - XNUMX sätestatud tolliprotseduuridest;
 • mille kohta on esitatud esialgne tollideklaratsioon.
 • Kaupa ei paigutata ajutiseks ladustamiseks:
 • mille kohta on esitatud esialgne tollideklaratsioon;
 • kaubad, mis saabusid EAEÜ Euraasia majandusliidu (edaspidi EAEU) tolliterritooriumile ja tolliliidu artikli 4 lõikes 302 täpsustatud kaubad välismaised kaubadsuunatakse tollitransiidi tolliprotseduurile, et transportida (transportida) läbi selle riigi territooriumi, mis ei ole EAEÜ liige;
 • rahvusvaheline post;
 • eksporditakse EAE tolliterritooriumilt, mille tollitransiidi tolliprotseduur on lähtekohas lõpule viidud;
 • pärast tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimist toimetatakse teise või kolmanda tüübi sertifikaate omava volitatud ettevõtja tarindites, ruumides (ruumide osades) ja (või) avatud aladel (avatud alade osades) ja (või) avatud tollikontrolli tsooni. Kui vedaja (või muu vedaja) kolme tunni jooksul pärast tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamist huviline) ei teinud kauba tollideklaratsioonil tolliprotseduure, kaup tuleks viia ajutisse lattu.

Kaupade ajutise ladustamise periood on 4 kuud. EAEÜ TC ei näe ette perioodi pikendamist.

Kas sellest oli abi?
0

Kuidas saate kaubadeklaratsioonis muudatusi teha?

Kaubadeklaratsiooni on võimalik muuta enne ja pärast kauba vabastamist. Kaubadeklaratsioonis on ekslikult märgitud lepingute üksikasjad, veo (saatmis) dokumendid, tehingupassi number, nimi või ...

Kaubadeklaratsiooni on võimalik muuta enne kauba vabastamist ja pärast kauba vabastamist.

Kaubadeklaratsioonis on ekslik märge lepingute, veo- (veo-) dokumentide, tehingu passi numbri, nime või lähte-, sihtkoha- või sihtnumbri ja muu teabe eksliku märkimise kohta, mis võimaldab teatud tingimustel kaubadeklaratsiooni muuta.

Enne vabastamist võib tollideklaratsioonis esitatud teavet tolliasutuse loal deklarandi põhjendatud kirjaliku taotluse alusel muuta või täiendada järgmistel tingimustel:

 • kui muudatused ja täiendused ei mõjuta kauba vabastamise otsust ega põhjusta vajadust muuta tollimakse suuruse kindlaksmääramist mõjutavat teavet, välja arvatud kauba tolliväärtuse korrigeerimise juhtumid ning keeldude ja piirangute järgimine;
 • kui toll ei ole deklarandi edasikaebuse vastuvõtmise ajal talle tollikontrolli toimumise kohta ja kellaaega teatanud ja (või) ei ole otsustanud kauba suhtes muud tüüpi tollikontrolli läbi viia.

Täpsemalt on sätestatud, et registreeritud tollideklaratsioonis sisalduva teabe muutmine ja täiendamine ei tähenda, et registreeritud tollideklaratsioonis märgitud kauba kohta esitatakse muude andmete kui koostise, tehnilise kirjelduse, kvaliteedi ja otstarbe kohta teavet sisaldav teave.

Kaubadeklaratsioonis täpsustatud andmete muudatuste ja (või) täienduste tegemise kord on kehtestatud 10.12.2013i tolliliidu juhatuse otsusega nr 289 “Kaubadeklaratsioonis täpsustatud andmete muudatuste ja (või) täienduste tegemise ning mõne otsuse kehtetuks tunnistamise kohta Tolliliidu komisjon ja Euraasia majanduskomisjoni juhatus. ”

Kas sellest oli abi?
2

Kes saab olla kauba deklarant?

Kauba tollideklaratsiooni on võimalik täita nii deklaranti enda kui ka tema nimel tolliesindaja poolt. Deklareerijad võivad olla: 1. Euraasia Majandusliidu liikmesriigi isik: tehingu osapooleks olemine ...

Kauba tollideklaratsiooni on võimalik täita nii deklarandi kui ka tema nimel asuva tolliesindaja poolt.

Deklarandid võivad olla:

1. Riigi isik - Euraasia majandusliidu liige:

 • olla välisriigi isikuga tehingu osapool, mille alusel kaupa üle EAEU tollipiiri viiakse;
 • kelle nimel ja (või) kelle nimel tehing sõlmiti;
 • kauba valdamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigus - kui kaupa veetakse üle EAE tollipiiri mitte tehingu raames, mille üks pooltest on võõras inimene;
 • EAE tolliterritooriumil asuvate välisriikide kaupa käsitleva tehingu osapool välismaalasega või liikmesriigi liikmega;
 • ekspediitoriks olemine - tollitransiidi tolliprotseduuri rakendamisel;

2. Välismaalane:

 • olles esinduse või filiaaliga organisatsioon, mis on asutatud ja (või) registreeritud ja kehtestatud korras liikmesriigi territooriumil, kui ta taotleb tolliprotseduure ainult nendele esindustele või filiaalidele enda tarbeks veetavatele kaupadele;
 • kauba omanikuks saamine, kui kaupa veetakse üle EAE tollipiiri, mitte võõra isiku ja liikmesriigi liikme vahelise tehingu raames;
 • kauba omamise ja kasutamise õigus, kui kaupa veetakse üle EAE tollipiiri mitte võõra isiku ja liikmesriigi liikme vahelise tehingu raames - tollilao tolliprotseduuri kohaldamisel, ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuril, reekspordi tolliprotseduuril, eritolliprotseduuril ;
 • diplomaatilised esindused, konsulaaresindused, riikide esindused rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvaheliste organisatsioonide või nende esinduste juures, muud organisatsioonid või nende esindused, mis asuvad EAE tolliterritooriumil;
 • vedaja, sealhulgas tollivedaja, - tollitransiidi tolliprotseduuri deklareerimisel;
 • välismaalane, kes on vastavalt liikmesriigi ja kolmanda isiku vahel sõlmitud rahvusvahelisele lepingule saanud sellise rahvusvahelise lepinguga ette nähtud dokumendi, mis annab sellisele isikule õiguse eksportida EAEÜ tolliterritooriumil asuvaid kaupu liidu tolliterritooriumilt - tollilao tolliprotseduuri deklareerimisel, tolliprotseduuril Reeksport, ekspordi tolliprotseduur.
Kas sellest oli abi?
1

Millised on tollideklaratsioonid ja nende vormid?

EPMÜ tolliseadustik näeb ette kaks deklaratsiooni vormi - elektrooniline ja kirjalik. Tollideklaratsiooni liigid: kaubadeklaratsioon; transiidideklaratsioon; reisijate tollideklaratsioon; sõiduki deklaratsioon Deklaratsiooni vormid ja kord ...

EPMÜ tolliseadustik näeb ette kaks deklaratsiooni vormi - elektrooniline ja kirjalik.

Tollideklaratsiooni liigid:

 1. kauba deklareerimine;
 2. transiidideklaratsioon;
 3. reisija tollideklaratsioon;
 4. sõiduki deklaratsioon

Kaubadeklaratsiooni vormid ja täitmise kord on kindlaks määratud tolliliidu komisjoni otsusega nr 20.05.2010 nr 257. Teatud tingimustel on võimalik kauba deklaratsioonina kasutada veo- (vedu), äri- ja (või) muid dokumente lihtsustatud vormis kirjaliku avalduse või kaubanimekirja vormis (20.05.2010i tolliliidu komisjoni otsus nr 263).

Kiirvedude jaoks võib esitada lihtsustatud taotluse vormi, ja muude kaupade puhul, mille väärtus ei ületa 1000 eurot ekvivalendina - avaldus suvalise kirjaga. Kaupade loetelu esitamine on lubatud näiteks seoses spordisündmustele ja treeningutele, kontsertidele, võistlustele, festivalidele, usulistele, kultuurilistele ja muudele sarnastele üritustele, demonstratsioonidele näitustel, laatadel, samuti ametlike ja muude ürituste pidamiseks ja kajastamiseks kaupadega meedias massiteabevahendid ja need, mis on deklareeritud tolliprotseduuride alusel ajutiseks impordiks (impordiks) või ajutiseks ekspordiks kuni üheks aastaks, kui sellistele kaupadele on ette nähtud täielik tingimuslik tähtaeg erand tollimaksude tasumiseks ja maksud.

Kas sellest oli abi?
1

Milliseid menetlusi tehnilise normi meetmete järgimise kinnitamiseks pakuvad tolliasutused?

Tolliasutused tagavad rahvusvaheliste lepingute kohaselt kehtestatud Euraasia Majandusliidu (edaspidi EAEU ja Venemaa Föderatsiooni õigusaktid) imporditavate kaupade keeldude ja piirangute järgimise.

Tolliasutused tagama Venemaa Föderatsiooni imporditavate kaupade keeldude ja piirangute järgimine, mis on kehtestatud vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriikide rahvusvahelistele lepingutele (edaspidi - EAEU ja Venemaa Föderatsiooni õigusaktid) ning aitama kaasa ka inimeste elu ja tervise ning kaupade tarbijate huvide kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamisele, imporditud Vene Föderatsiooni.

29-i föderaalseaduse nr 27.12.2002-ФЗ artikkel 184 „Tehnilise normi kohta” määratleb Vene Föderatsiooni territooriumile toodete importimise tingimused, mille täitmise kohustus on kohustuslik kinnitada.

Kui ringlusse lastavad tooted on ilma vastavuse hindamise (kinnituse) dokumendita, võtavad EAEÜ iga liikmesriigi tolliasutused meetmeid nende toodete ringlusse lubamise takistamiseks.

Kauba tollideklaratsiooniks ja väljastamiseks vajalike dokumentide ja teabe loetelu ning nende esitamise aeg on kehtestatud Euraasia Majandusliidu (TC EAEU) tolliseadustikuga.

Toodete (kaupade) import, mille suhtes tuleb kohustuslikult kontrollida (kinnitada) vastavust, toimub vastavalt tolliliidu tolliterritooriumile toodete (kaupade) importimise korda käsitlevale määrusele, millele on kehtestatud tolliliidu piires kohustuslikud nõuded ja mis on heaks kiidetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega 25-DETSEMBER 2012 nr 294.

EAEÜ TC sisaldab norme, mis näevad ette välismajandustegevuses osalejale tollitoimingute tegemisel võimaluse esitada lubade kohta teavet, et kinnitada keeldude ja piirangute järgimist.

EAE TC artikkel 109 näeb ette deklarandi õiguse esitada enne kauba deklaratsiooni esitamist või pärast kauba deklaratsiooni esitamist dokumendid, mis kinnitavad teavet kauba päritolu, keeldude ja piirangute järgimise kohta, kui teavet selliste dokumentide kohta ja (või) neilt saadud teavet ei saa vastavalt EAE tolliseadustiku artikli 2 artiklile 80 tolliasutusele ja võib kehtestada ka nende dokumentide esitamise korra. See kord kiideti heaks Venemaa rahandusministeeriumi Venemaa rahandusministeeriumi määrusega nr 06.03.2018 nr 40н “Deklarandi poolt dokumentide esitamise korra määramise kohta enne kaubadeklaratsiooni esitamist või enne kauba väljastamist dokumentidele, mis kinnitavad kauba päritolu, keeldude ja piirangute järgimist.”

Sel juhul ei tohi tollitoimingute jaoks vajalikke dokumente ja (või) teavet tolliasutusele pärast nende valmimist esitada, kui toll saab teavet nende dokumentide või neilt saadud teabe või muu teabe kohta, mis on tollil vajalik tollitoimingute tegemiseks. otse tolliasutuste infosüsteemidest, samuti muude föderaalsete täitevorganite infosüsteemidest teabevahetuse raames (EAEU TC dokumendi 80 artikkel teie või tollitoiminguteks vajalik teave ”)

Välismajanduslikust tegevusest osavõtjate teavitamiseks tolliasutuste võimalusest hankida teavet tollitoiminguteks vajalike dokumentide kohta ja (või) nendest dokumentidest saadavat teavet ja / või muud teavet, mida tolliasutused vajavad tollitoimingute tegemiseks, tolliasutuste infosüsteemidest. , samuti kiirendada osalejate tollitoimingute teostamist FEA ning tolliasutuste teostatava tollikontrolli optimeerimiseks töötati välja APS-i isiklik konto (edaspidi „isiklik konto”) infoteenus „Load”.

Minu kontol on kaks registreerimisvõimalust:

 • lihtne juurdepääs sisselogimise ja parooli abil (tüüpiline roll - isikliku konto teenuste vaatamine);
 • täielik juurdepääs deklarandi täiustatud kvalifitseeritud elektroonilise allkirja abil (kasutaja roll on võimalus taotleda föderaalses täitevorganis lubade dokumendilt teavet ametkondadevahelise koostöö süsteemi abil ja sellise dokumendi hilisem paigutamine deklarandi elektroonilisse arhiivi).

Isikliku konto andmeid kasutab deklarant eranditult vabatahtlikkuse alusel ja nende mittekasutamine ei ole tollideklaratsiooni registreerimisest keeldumise ja kauba vabastamise põhjus.

Kas sellest oli abi?
0

Mis aja jooksul ja kuidas toimub kauba vabastamine?

Kauba vabastamise peab toll lõpetama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast tollideklaratsiooni registreerimise päeva. D Kaupade suhtes, mille suhtes ei kohaldata eksporditollimaksu

Kaupade vabastamine peab toll täitma hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast tollideklaratsiooni registreerimise päeva.

D

Kaupade suhtes, mille suhtes ei kehti eksporditollimaks, mille suhtes kohaldatakse eksporditolliprotseduuri, ja ajutise ekspordi tolliprotseduurile suunatud kaupade puhul, mille loetelu määrab kindlaks tolliliidu komisjon (Euraasia majandusliidu kollegium), on vabastamisperioodi lühendatud nelja tunnini alates registreerimise kuupäevast. kaubadeklaratsioonid.

Väljaandmise põhjused on järgmised:

 1. tolliasutusele esitatakse litsentsid, sertifikaadid, load ja (või) muud kauba vabastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt EPMÜ tolliseadustikule ja (või) tolliliidu liikmesriikide muudele rahvusvahelistele lepingutele, välja arvatud juhul, kui tolliliidu liikmesriikide õigusaktide kohaselt neid dokumente saab esitada pärast kauba vabastamist;
 2. isikud on täitnud vajalikud nõuded ja tingimused kauba valitud tolliprotseduurile suunamiseks vastavalt EPMÜ tolliseadustikule,
 3. kauba eest on tasutud tollimaksud, maksud või esitas nende maksmiseks tagatise vastavalt EPMÜ tolliseadustikule.

Kauba vabastamine toimub tolliameti ametniku poolt, kinnitades kaubadeklaratsioonile märgised (tempel “Vabastada lubatud”).

Elektroonilise deklaratsioonivormiga saab madala riskitasemega välismajandustegevuses osalejate esitatud kauba vabastamine toimuda automaatselt, s.t. ilma tolliametniku osalemiseta. Sellisel juhul on kaupade automaatne vabastamine võimalik ainult automaatselt registreeritud kaubadeklaratsioonide puhul.

Kui kauba vabastamise tingimusi ei täideta, keeldub toll kauba vabastamisest hiljemalt kauba vabastamise tähtaja möödumise päeval. Vabastamisest keeldumise vormistab ainult tolliasutuse ametnik.

Tolliasutus vormistab väljastamisest keeldumise viisil, mis on määratud tolliliidu komisjoni 20.05.2010 otsusega nr 262.

Kas sellest oli abi?
1

Milliseid protseduure on vaja, et kinnitada Vene Föderatsiooni õigusaktide vastavust sõjalis-tehnilisele koostööle tollideklaratsiooni ettevalmistamisel ja selle rakendamisel?

1. Toodete (kaupade) määramine kaupadele, mille suhtes on kehtestatud keelud ja piirangud Vastavalt 24 föderaalseaduse nr 18.07.1999-FZ “Ekspordikontrolli kohta” artiklile 183 kontrollitavate kaupade identifitseerimine ...

1. Toodete (kaupade) määramine kaupadele, millega seoses on loodud keelud ja piirangud

Kooskõlas 24i föderaalseaduse nr 18.07.1999-ФЗ „Ekspordikontrolli” artikliga 183 identifitseerimine kontrollitud kaubad ja tehnoloogiad, samuti kontrollitavate kaupade ja tehnoloogiatega välismajandustegevuse litsentside saamise või nende Vene Föderatsioonist ilma litsentsideta ekspordi lubade saamiseks vajalike toimingute tegemine on Venemaa välismajandustegevuses osaleja vastutus.

Teavet ekspordikontrolli alla kuuluvate kaupade ja tehnoloogiate, sealhulgas sõjatoodete loendite (loendite) kohta leiate Venemaa FCS-i veebisaidi jaotisest „Sait välistegevuses osalejatele“ pealkirjade all: „Keelud ja piirangud / Ekspordikontroll ja sõjalis-tehniline koostöö/ Kaupade, sealhulgas sõjatoodete identifitseerimine ekspordikontrolli eesmärgil ”;

„Eksporditoetus / ekspordikontrolli alla kuuluvad kaubad, sealhulgas sõjalised tootedKontrollitavate kaupade loendid "või edasi Sõjalis-tehnilise koostöö föderaalse teenistuse ametlik veebisait(jaotis „Järeldused sõjaliste toodete klassifitseerimise kohta” (sõjalised tooted)

Vastavalt 19.07.1998i föderaalseadusele nr 114-ФЗ „Vene Föderatsiooni sõjalis-tehnilise koostöö kohta välisriikidega” toimub kaupade import ja (või) eksport ekspordilitsentside alusel, mis on välja antud vastavalt määrusele Venemaal Föderatsiooni toodete impordi ja ekspordi litsentsimise korra kohta sõjalised eesmärgid, mis on heaks kiidetud Vene Föderatsiooni presidendi 10.09.2005 presidendi määrusega nr 1062 “Vene Föderatsiooni sõjatehnilise koostöö küsimused välisriikidega”.

Sõjalis-tehnilise koostöö föderaalse teenistuse väljaantud litsentside alusel imporditud ja eksporditud sõjaliste toodete klassifikaator (nimetatud määruse lisa nr 3).

Vene Föderatsiooni importimiseks ja Vene Föderatsioonist sõjalisteks toodeteks eksportimiseks mõeldud toodete klassifitseerimise või mittesisaldamise kohta teeb sõjalise-tehnilise koostöö föderaalne teenistus välja vastavalt Venemaa sõjaväe veotranspordi teenistuse märtsi 13 2015 nr 20 määrusega kehtestatud korrale.üks (registreeritud Venemaa Justiitsministeeriumis 21.04.2015, reg. nr 36967).

Kui kaupa ei omistata identifitseerimistulemuste põhjal sõjalistele toodetele, märgitakse teave Venemaa Föderaalse tolliteenistuse järelduse kohta kaubadeklaratsioonis veerus 44 dokumenditüübi koodiga 01163. Jaotises "2. Samm:" pakutavaid tegevusi ei teostata, üleminek jaotisele "3. Samm:".

Kauba identifitseerimise tulemuste omistamiseks sõjalistele toodetele on vaja litsentsi saamiseks pöörduda Venemaa sõjalise transpordi föderaalteenistuse poole.

2. Venemaa FSVTS-i litsentsi registreerimine tolliasutuses vastavalt määrusele, mis käsitleb tolliasutuste ühtset protseduuri tolliliidu tolliterritooriumile impordi kontrollimiseks EurAsEC-is ja litsentsitud kaupade eksportimist sellest territooriumist, kiideti heaks 22.06.2011i tolliliidu komisjoni otsusega nr 687;

Venemaa föderaalse tolliteenistuse 29.12.2011i korraldus nr 2652 “Vene Föderatsiooni tolliasutuste ametnike tegevuse juhendi kinnitamise kohta, mille eesmärk on rakendada tolliasutuste ühtset korda EurAsECi piires tolliliidu tolliterritooriumile impordi ja litsentsitud kaupade ekspordi kontrollimise ühtse korra kohta määrusel”.

Kontrollloa kehtestamiseks tuleb esitada järgmine teave:

 1. Venemaa FSVTS-i originaallitsents;
 2. 5i tolliliidu komisjoni otsusega nr 22.06.2011 heaks kiidetud mis tahes vormis litsentsiomaniku taotlus, mis sisaldab teavet ja dokumente, mis on ette nähtud määruse 687 punktiga XNUMX, mis käsitleb tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride üle tolliterritooriumil impordi ja selle territooriumi eksporti ning litsentsitud kaupade eksportimist sellest territooriumist. .

Välismajanduslikus tegevuses osaleja esildised DT

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse:

 1. Kaubadeklaratsioon (DT) kujul, mis on heaks kiidetud tolliliidu komisjoni otsusega nr 20.05.2010 nr 257.
 2. Esitatakse teavet keeldude ja piirangute järgimise kohta.
Pane tähele! Venemaa FCS on välja töötanud kaubadeklaratsiooni veerus 44 „Esitatav lisateave / esitatavad dokumendid” märgitud lubade arvu kataloogi. Selle kataloogi kasutamine kauba deklarantide poolt välistab lubade kohta teabe vale märkimise kaubadeklaratsioonis ja tagab, et toll saab teavet lubade kohta, kui see on tolli teabeallikates kättesaadav.
Kas sellest oli abi?
0

Mida on vaja orhideede importimiseks Vladivostoki?

Orhidee - Phalaenopsis, paljude lemmik troopiline lill. Hollandi botaanik Carl Blume, kes avastas orhideed esmakordselt XNUMX. sajandi lõpus, nimetas neid phalaenopsiseks. Phalaenopsis kreeka keelest - sarnane liblikaga. Orhideed ...

Orhideede import VladivostokkiOrhidee - Phalaenopsis, paljude lemmik troopiline lill. Hollandi botaanik Karl Blume, kes avastas orhideed esmakordselt XNUMX. sajandi lõpus, nimetas neid phalaenopsiseks. Phalaenopsis kreeka keelest - sarnane liblikaga. Orhideed eemalt meenutavad tõesti heledaid liblikaid, kükitades taime peenikesi oksi. Looduses kasvavad Phalaenopsise orhideed Filipiinidel, Austraalias ja Kagu-Aasias. 

Orhideesid nimetatakse mõnikord parasiitideks, kuid tegelikult nad seda ei ole. Looduses elavad orhideed puutüvedel, kuid nad kasutavad puid ainult toeks ega parasiitse nende peal. Phalaenopsise juured on rohelised, kuna nad osalevad fotosünteesis.

Phalaenopsise sorte on sadu, siin on mõned neist: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Phalaenopsis meeldiv, Cleopatra, Golden, Legato ja paljud teised.

Venemaal on ranged reeglid, mis reguleerivad taimede importi välismaalt. Taimekarantiini piiriinspektsiooni ülesanne on vältida ohtlike taimekahjustajate ja -haiguste sattumist Venemaa territooriumile, mis võib kahjustada põllumajandust. Kontrolli tegevust reguleerivad Vene Föderatsiooni valitsuse määrused,"Vene Föderatsiooni riikliku taimekarantiiniteenuse kohta" 1992"Vene Föderatsiooni territooriumi kaitse eeskirjad karantiinsete kahjurite, taimehaiguste ja umbrohu eest" 1996, samuti on olemas mitmeid rahvusvahelisi lepinguid (mille on alla kirjutanud ka Venemaa) - rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni liikmed (IPPC).

Vladivostoki linna fütosanitaarkontrolli töötajad kontrollivad taimede importi väga rangelt, sest tagajärjed, milleni võivad viia isegi üksikud karantiininormide rikkumised, on väga tõsised. Taime jaoks tuleb välja anda rahvusvaheline fütosanitaarsertifikaat (füto). Selle annab välja selle riigi sanitaar- ja karantiinikontrolliteenistus, kust tehas osteti. Tuleb meeles pidada, et sertifikaat kehtib ainult 15 päeva pärast väljaandmise kuupäeva.

Päritoluriigi kinnitamiseks vajate päritolusertifikaati. Saatedokumentides olevad taimede nimed peavad olema kirjutatud ladina tähestikus. Ostetud taimed ei tohi olla mullas (maa import Venemaale on rangelt keelatud), kuid spetsiaalses substraadis. (kui taime ei lõigata)

Orhideede partii saabumisel Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile peate võtma ühendust füto-tellijatega ja saama märke kontrolli läbimisest. Selleks viiakse läbi proovide võtmise ja proovide võtmise protseduur. (Taimede jaoks on proovide võtmine kohustuslik!).

Pärast proovide võtmist saadetakse proovid arvamuse saamiseks VNIIKR-i. See protseduur tuleb teha iga kaubasaadetise kohta. Kui kavatsete importida orhideesid Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile, on parem selles küsimuses kõigepealt meiega nõu pidada, kuna kõiki lõigatud või juurestikuga taimi peetakse kiiresti riknevateks toodeteks ja peate selle võimalikult kiiresti registreerima, et mitte hiljem oma investeeringuid prügikasti visata.

  Abi lillede impordi töötlemisel tollis

Kas sellest oli abi?
1

Kuidas ja millistel juhtudel täidetakse alajaama registreerimise ja avamise leping?

Leping registreeritakse volitatud pangas, kui lepingu summa ületab 3 000 000 rubla Venemaa Panga 5. augusti 16. aasta korralduse 2017. peatükis ettenähtud viisil.

Lepingu registreerimine volitatud pangas toimub juhul, kui lepingu summa ületab 3 000 000 rubla vastavalt Venemaa Panga 5 peatükis kehtestatud korrale juhendis nr 16-I, augusti 2017, X. augusti 181, kuupäevaga 181 "Residentide ja mitteresidentide poolt volitatud dokumentide ja kinnitusdokumentide esitamise korra kohta". teave valuutatehingute tegemisel, valuutavahetustehingute raamatupidamise ja aruandluse ühtse vormi, nende esitamise korra ja tähtaegade kohta (edaspidi - juhend nr 8.2.2-I) (hiljemalt kaubadeklaratsiooni, dokumendi ja kasutatakse kaubadeklaratsioonina vastavalt tolliliidu tollialastele õigusaktidele, tingimusliku vabastamise taotlust (eksporditud kauba komponendi vabastamise taotlust) või kauba tollideklaratsiooni nõudmise puudumist vastavalt tolliliidu tollialastele õigusaktidele - hiljemalt lõigus 8.2 kehtestatud tähtajaks juhendi nr 181-I (elaniku poolt tõendavate dokumentide tõendi esitamiseks) punkt XNUMX)

Lepingu registreerimiseks esitab elanik volitatud pangale, võttes arvesse registreerimislepingu sõlmimise aega (juhendi nr 5.7-I punkt 181), samaaegselt järgmised dokumendid ja teabe:

 • Lepingmis on täpsustatud käesoleva juhendi peatükis 4, mille täitmiseks on vaja raamatupidamislepingut või sellisest lepingust teavet, mis sisaldab vajalikku teavet;
 • Muu teave, mis on vajalik volitatud panga poolt pangakontrolli lehe I jaotise moodustamiseks.
Juhendi nr 4.2-I punkti 181 kohaselt kehtivad volitatud pangas registreerimisel lepingud, mille kohustuste summa on võrdne või suurem kui samaväärne: impordilepingute puhul - 3 miljonit rubla ja ekspordilepingute korral - 6 miljonit rubla.
Kas sellest oli abi?
0

Millised on mittetariifsete regulatiivmeetmete järgimise kinnitamise protseduurid tollideklaratsiooni ettevalmistamisel ja selle rakendamisel?

Toll tagab oma pädevuse piires üle EPMÜ tollipiiri veetavate kaupade suhtes kehtestatud keeldude ja piirangute järgimise, sealhulgas ühtsete mittetariifsete reguleerimismeetmete järgimise. Euraasia otsusega ...

Toll tagab oma pädevuse piires üle EPMÜ tollipiiri veetavate kaupade suhtes kehtestatud keeldude ja piirangute järgimise, sealhulgas ühtsete mittetariifsete reguleerimismeetmete järgimise.

21.04.2015-i Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 30 „Tariifistikuvabaduse reguleerimise meetmete kohta” (edaspidi „otsus”) kehtestati liidu tolliterritooriumil järgmised ühised mittetariifsete regulatsioonide meetmed:

 • impordi keeld EAE tolliterritooriumile ja (või) kaupade eksportimine EAE tolliterritooriumilt vastavalt loetelule vastavalt otsuse lisale 1;
 • Luba vastavalt EAE tolliterritooriumile importimiseks ja (või) kaupade eksportimiseks EAE tolliterritooriumilt vastavalt lisale nr 2.

Lisaks võivad liikmesriigid kolmandate riikidega kauplemisel ühepoolselt kehtestada ja kohaldada mittetariifseid regulatiivmeetmeid Euraasia majandusliidu lepingu lisas 7 sätestatud viisil.

Kaubad, mille suhtes kehtestatakse mittetariifsete regulatsioonide ühtsed meetmed, on hõlmatud ühtses loetelus kaupadega, mille suhtes kohaldatakse mittetariifsete reguleerimise meetmeid kolmandate riikidega kauplemisel, nagu on ette nähtud mittetariifsete reguleerimise meetmete suhtes kolmandate riikidega seotud protokolli 4 (Euraasia Majanduslepingu lisa nr 7) lõikes 29. 2014i liit aasta mais XNUMX) ja avaldati liidu ametlikul veebisaidil teabe- ja telekommunikatsioonivõrgus "Internet".

16.08.2012-i Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 134 “Normatiivsete õigusnormide kohta mittetariifsete toodete reguleerimise valdkonnas” kiideti heaks kaupade ühtne loetelu, mille suhtes kehtivad tolliliidu liikmesriikide impordi- või ekspordikeelud või -piirangud EurAsEC-i kaubavahetuses kolmandate riikidega (edaspidi - Ühtne loetelu), samuti piirangute kohaldamise määrus.

Ühtsesse loendisse ning otsuse lisadesse 2 kuuluvatesse loeteludesse kuuluvate kaupade import ja (või) eksport toimub vastavalt määrustele, mis on kinnitatud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsustega 16.08.2012 nr 134 ja 21.04.2015 nr 30.

Kaupade üle EAE tollipiiri üle viimisel või kauba tolliprotseduuridele suunamisel kinnitatakse keeldude ja piirangute järgimist Euraasia Majanduskomisjoni (edaspidi - komisjon) või EAEÜ liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja viisil, esitades dokumendid ja (või) teabe, mis kinnitavad keeldude ja piirangute järgimine.

Kas sellest oli abi?
0

Mida pakub välisriigi majandustegevuses osaleja kauba tolliprotseduurile suunamisel?

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse järgmine: Deklaratsioon kaupade kohta (DT) vormis, mis on kinnitatud tolliliidu komisjoni 20.05.2010 otsusega nr 257. Teave dokumendi kohta, mis kinnitab nõuetele vastavust dokumendis ...

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse see:

 1. Kaubadeklaratsioon (DT) kujul, mis on heaks kiidetud tolliliidu komisjoni otsusega nr 20.05.2010 nr 257.
 2. Teave on esitatud dokumendil, mis kinnitab valuutakontrolli nõuete järgimist vastavalt tolliliidu liikmesriikide valuutaõigusaktidele veerus 44 „Lisateave / esitatud dokumendid” DT.
Kas sellest oli abi?
1

Kuidas importida banaane Vladivostoki?

Banaanid on Venemaal üks populaarsemaid puuvilju, Venemaa on viie maailma suurima banaanide maaletooja seas. Peamine banaanide tarnija Venemaale on Ecuador, mis moodustab umbes 95% kogu tarnest ...

Banaanide import VladivostokkiBanaanid on Venemaal üks populaarsemaid puuvilju, Venemaa on viie maailma suurima banaanide importija seas. Peamine banaanide tarnija Venemaale on Ecuador, mis moodustab umbes 95% kõigist banaanisaadetistest. Ülejäänud 5% jagavad Filipiinid, Tai, Vietnam, Hiina, India jne.

Vähesed inimesed teavad, kuid banaanipõõsas annab saagi ainult üks kord elus! Väikesest idust kasvab 9 kuuga 3-meetrine taim, millel ilmub vaid üks õis ja 3 kuu pärast küpseb üks banaanikobar kaaluga umbes 20 kg. Pärast koristamist lõigatakse põõsas maha.

Enne saatmist banaanid sorteeritakse, pestakse ja pakendatakse ning neid jälgitakse ka hoolikalt, et ükski küps banaan partiisse ei satuks, kuna selline "kutsumata külaline" rikub kogu partii ära, küps banaan eraldab etüleengaasi, mis kiirendab teiste roheliste banaanide küpsemist. umbes 12 kraadi, aeglustavad banaanid küpsemisprotsessi oluliselt ja neid saab säilitada kuni 90 päeva. 

Vladivostokisse imporditud banaanide kohta kehtib kohustuslik vastavusdeklaratsioon vastavalt tolliliidu 021/2011 toiduohutuse ja 022/2011 toiduainete märgistamise ning kohustusliku fütosanitaarkontrolli tehnilistele eeskirjadele.

Deklaratsioon kinnitab imporditud kaupade vastavust nõutavatele riiklikele standarditele ning on vaja fütosanitaarkontrolli, et ohtlikke kahjureid ja taimehaigusi ei imporditaks Vene Föderatsiooni territooriumile koos banaanipartiiga. Iga kord, kui imporditakse uus kaubapartii, on vaja fütosanitaarteenistuselt saada luba reguleeritud toodete importimiseks. Banaanid, nagu paljud teised puu- ja köögiviljad, liigitatakse kõrge kahjuririskiga kaupade hulka. Seetõttu võtavad fütosanitaarteenistuse inspektorid kaubasaadetise saabumisel proovid ja proovid, mis seejärel saadetakse uurimiseks VNIIKR-ile. 

Kui labor ei tuvasta putukate ja haiguste kujul ühtegi reisijat, last saab fütosanitaarilt märgi "vabastada lubatud". Jääb ainult lasti kohta tollideklaratsiooni väljastamine lasti kohta tollideklaratsiooni väljastamiseks, mille järel saab banaane ajutise ladustamise laost võtta.

Banaanid on kiiresti riknevad kaubad, nii et peate alati hoolikalt kontrollima eksportijate esitatud dokumente, tegema kõik vajalikud sertifikaadid eelnevalt, esitama kontrolliasutustele taotlused ja saatedokumendid.   

Kas sellest oli abi?
1

Kuidas toimub kaubadeklaratsiooni esitamine ja registreerimine?

Enne kaubadeklaratsiooni esitamist moodustab deklarant tollikontrolliks vajalike dokumentide paketi. Kõik tollikontrolliks vajalikud dokumendid vormistatakse Venemaa FCS-i kehtestatud vormingus ja need paigutatakse EADD-sse. ...

Enne kaubadeklaratsiooni esitamist moodustab deklarant tollikontrolliks vajalike dokumentide paketi. Kõik tollikontrolliks vajalikud dokumendid vormistatakse Venemaa föderaalse tolliteenistuse kehtestatud vormingus ja need tuleb postitada  EDAD.

Dokumendi EADD-sse paigutamisel saadetakse deklarantile dokumendi identifitseerimisnumber, mis seejärel märgitakse kaubadeklaratsioonis.

Kord EADD-sse paigutatud dokument ei kuulu EADD-sse uuesti paigutamisele ja seda saab kasutada mis tahes tolliasutuses, olenemata selle asukohast.

Kaubadeklaratsiooni ja selle täitmise aluseks olevaid dokumente saab elektrooniliselt esitada:

 • kehtestatud korras sertifitseeritud spetsialiseeritud tarkvara kasutamine;
 • Venemaa FCS elektroonilise deklaratsiooniportaali kaudu (edata.toll.ru / ed);
 • kasutades tolliesindajate teenuseid.

Esitatud kaubadeklaratsioon läbib automaatse vormindamise kontrolli. Selle rakendamise käigus võivad kaubadeklaratsioonis ilmneda vead vormingus ja struktuuris. Sellisel juhul tagastatakse see märgitud vigade parandamiseks selle esitanud isikule.

Kui tollideklaratsioon esitatakse kirjalikult, esitatakse selle elektrooniline koopia tolliasutusele, kui tolliameti tolliseadustik ei sätesta teisiti, tolliliidu komisjoni (Euraasia Majandusliidu kollegium) või Euraasia majandusliidu liikmesriikide õigusaktidega tolliliidu komisjoni (Collegium) otsuses sätestatud juhtudel. Euraasia majandusliit).

Eelkõige pole elektroonilist koopiat vaja reisijate tollideklaratsioonide, sõidukideklaratsioonide, kirjaliku avalduse või kaubanimekirja esitamisel.

Tollideklaratsioon EPMÜ tolliterritooriumile imporditud kauba kohta esitatakse enne kauba ajutise ladustamise tähtaja möödumist.

Tollideklaratsioon Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumilt eksporditava kauba kohta esitatakse enne selle lahkumist EPMÜ tolliterritooriumilt, kui EPMÜ tolliseadustik ei sätesta teisiti.

Tollideklaratsiooni registreerimise või registreerimisest keeldumisega seotud tollitoimingud teostab toll hiljemalt 1 tund tolli tööajast alates tollideklaratsiooni esitamise hetkest, välja arvatud juhul, kui liikmesriikide tollialaseid õigusakte kehtestatakse lühem periood.

Deklaratsiooni elektroonilises vormis saab kaubadeklaratsiooni registreerida nii tolliameti ametnik kui ka tolliameti infosüsteem automaatrežiimis (s.o ametniku osaluseta).

Kirjalikult deklareerides teeb kõik toimingud ametnik.

Kauba deklaratsiooni, selle elektroonilise koopia ja vajalike dokumentide esitamise kuupäeva ja kellaaja fikseerib toll ajakirja. Elektroonilises vormis registreeritakse kaubadeklaratsiooni esitamise kuupäev ja kellaaeg inforessurssides automaatselt (kõigi toimingute ja toimingute logimine).

Kaupadeklaratsiooni esitab deklarant või tolliesindaja tollideklaratsioonide registreerimiseks volitatud tolliasutusele.

Kui on põhjust keelduda kaubadeklaratsiooni registreerimisest, koostab ametnik keeldumislehe kahes eksemplaris vormis, kus on kohustuslikult märgitud deklaratsiooni registreerimisest keeldumise põhjused.

Toll keeldub kaubadeklaratsiooni registreerimisest, kui:

 1. tollideklaratsioon on esitatud tolliasutusele, kellel puudub luba tollideklaratsioonide registreerimiseks;
 2. tollideklaratsiooni esitas volitamata isik;
 3. tollideklaratsiooni vormi ei ole täidetud;
 4. nõutavat teavet ei ole tollideklaratsioonis märgitud;
 5. tollideklaratsioon ei ole allkirjastatud, nõuetekohaselt tõendamata või vormistatud ettenähtud vormis;
 6. deklareeritud kauba osas ei ole võetud toiminguid, mis tuleks vastavalt EPMÜ tolliseadustikule läbi viia enne tollideklaratsiooni esitamist või sellega samaaegselt;
 7. toiminguid, mis tuleb teha enne tollideklaratsiooni esitamist või samaaegselt tollideklaratsiooni esitamisega, ei ole tehtud;
 8. ei järgitud kauba tollideklaratsiooni eripära.

Tuleb märkida, et kaubadeklaratsiooni registreerimise tingimuste kontrolli teostab toll, olenemata selle registreerimise viisist - tolliameti ametnik või infosüsteem.

Automaatse registreerimistehnoloogia edukaks rakendamiseks tuleb erilist tähelepanu pöörata tolliliidu komisjoni 20.05.2010 otsusega nr 257 kehtestatud kaubadeklaratsiooni täitmise õigsusele, samuti kaubadeklaratsiooni 54. veerus deklareeritud andmete ja elektroonilise allkirja võtme sertifikaadil märgitud andmete vastavusele. kes allkirjastasid esitatud deklaratsiooni toode.

Kauba importimisel on oluline tingimus ka tehingute sooritamisega seotud toimingute jada, mis tuleb teha enne deklaratsiooni esitamist. Niisiis, kui imporditud kaupade osas deklareeriti seda varem tolliprotseduur tollitransiit, siis enne kauba deklaratsiooni esitamist on vaja, et sõiduk jõuaks sihtkohta ja esitaks tollile dokumendid.

Kui kaup asub kontrollpunktis (näiteks lennujaamas või meresadamas), peavad kõik rahvusvaheliste vedude kaupade ja sõidukite saabumisega seotud toimingud olema lõpule viidud.

Kas sellest oli abi?
0

Millised on protseduurid intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamiseks tollideklaratsiooni ettevalmistamisel ja selle rakendamisel?

Tolliasutused tagavad oma pädevuse piires intellektuaalomandi õiguste kaitse tolliliidu tolliterritooriumil (EPJA tolliseadustiku artikli 2 lõige 351). Intellektuaalomandi õiguste kaitset reguleerivad juriidilised dokumendid ...

Tolliasutused tagavad oma pädevuse piires intellektuaalomandi õiguste kaitse tolliliidu tolliterritooriumil (EPJA tolliseadustiku artikli 2 lõige 351).

Juriidilised dokumendid, mis reguleerivad intellektuaalomandi õiguste kaitset Euraasia Majandusliidu (edaspidi "EAEU") liikmesriikide territooriumil, on:

 • EAEU leping (23 jaotis “Intellektuaalomand”);
 • Euraasia majandusliidu tolliseadustik (artikkel 124, peatükk 52 “Tolliametite aktsepteeritud intellektuaalomandi õiguste kaitsemeetmed”);
 • 03.08.2018i föderaalseadus nr 289-ФЗ "Vene Föderatsiooni tollieeskirjade kohta ja Vene Föderatsiooni teatud seadusandlike aktide muutmise kohta" (artiklid 112 ja 113, peatükk 57 "Tolli võetud intellektuaalomandi õiguste kaitsemeetmed");
 • EAEÜ liikmesriikide õigusaktid.

Toll võtab meetmed intellektuaalomandi objektide, mille tollideklaratsiooni peavad need EAEÜ liikmesriigi tolliasutused, ja intellektuaalomandi objektide, mis on kantud EAEÜ liikmesriikide intellektuaalomandi objektide ühtsesse tolliregistrisse (edaspidi OIC tolliregistrid), kaitseks. ,

Toll ei kohalda intellektuaalomandi õiguste kaitse meetmeid: üle tollipiiri veetavate kaupade puhul:
 1. üle tollipiiri veetavate ja tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaupade hävitamise tolliprotseduur;
 2. seoses teatavate kaubakategooriatega, mille suhtes kohaldatakse spetsiaalset tolliprotseduuri (juhtumid ja meetmete järjekorra määrab komisjon).
 3. kauba suhtes, mis veetakse üle tollipiiri ja suunatakse tolliprotseduuridele, mis on ette nähtud ametlikuks kasutamiseks diplomaatilistes esindustes, konsulaaresindustes, riikide esindustes rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindustes, muudes organisatsioonides või nende esindustes, mis asuvad liidu tolliterritooriumil.

1. Selle tuvastamine, et kaupadel ei ole intellektuaalomandil põhinevaid kolmandate isikute nõudeid

Tolliamet kontrollib intellektuaalomandi õiguste kaitset EAEÜ liikmesriikide territooriumil.

Teave OIP ühtse tolliregistri ja EAEÜ liikmesriikide OIP tolliregistrite kohta.

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse see:

 1. Kaupade deklaratsioon (DT), mis on koostatud ja täidetud vastavalt tolliliidu komisjoni 20.05.2010 otsusega nr 257 kehtestatud nõuetele;
 2. Intellektuaalomandi õiguste üleminekut kinnitavad dokumendid (autoriõigus, litsentsileping, intellektuaalomandi registreerimistunnistus, kaubamärgi kasutamise leping jms);
 3. Dokumendid, mis kinnitavad tsiviilkaupade sissetoomist EAE tolliterritooriumile autoriõiguse omaniku nõusolekul (edasimüügileping, turustusleping, kirjalik nõusolek jms).
Kui AIP tollide registrisse kantud intellektuaalomandit sisaldava kauba tolliprotseduurile suunamisega seotud tolliprotseduuride ajal on toll avastanud intellektuaalomandi õiguste rikkumise märke, peatatakse sellise kauba vabastamine 10 (kümneks) tööpäevaks . 

Samal ajal on tollil vastavalt siseriiklikele õigusaktidele õigus peatada IPO tolliregistrisse kandmata intellektuaalomandi esemeid sisaldavate kaupade vabastamine EPMÜ liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud viisil (menetlus ex officio, föderaalseaduse artikkel 113). ).

Venemaa Föderatsiooni imporditud alkohoolsete toodete märgistamise kord ja reeglid on kehtestatud Vene Föderatsiooni valitsuse detsembri 31 2005 määrusega nr 866 “Alkohoolsete toodete märgistamine aktsiisimärkidega” ja Venemaa Föderaalse tolliteenistuse korraldus alates oktoobrist 7 2010 nr 1849 “Aktsiisimaksu omandamise eeskirjade kinnitamise kohta”. alkoholitarbimise märgistamiseks ja jälgimiseks. ”

Kas sellest oli abi?
1

Kuidas imporditakse kaupu, mille vastavust hinnatakse (kinnitatakse)?

Kohustusliku vastavushindamise (kinnituse) alla kuuluva kauba import toimub vastavalt määrustele toodete (kaupade) EMP tolliterritooriumile importimise korra kohta, mille suhtes on tolli kehtestatud kohustuslikud nõuded.

Kohustusliku vastavushindamise (kinnituse) alla kuuluva kauba import toimub vastavalt määrusele, mis käsitleb toodete (kaupade) Euroopa Majandusühenduse tolliterritooriumile importimise korda, millele tolliliidu raames on kehtestatud kohustuslikud nõuded, mis on kinnitatud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse 25. detsembri 2012. aasta otsusega nr. 29

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse see:

 1. Tolliliidu komisjoni 20.05.2010 otsusega nr 257 kinnitatud vormis kauba deklaratsioon (DT);
 2. Esitatakse teavet keeldude ja piirangute järgimise kohta.
Pane tähele! EPMÜ tolliseadustiku artiklis 109 on sätestatud, et kaubadeklaratsiooni esitamisega ei kaasne tollile dokumentide esitamist, mis kinnitavad kaubadeklaratsioonis deklareeritud teavet, välja arvatud käesoleva klausli teises lõigus sätestatud juhtudel.

Paberkaubadeklaratsiooni esitamisega kaasneb kaubadeklaratsiooni esitava isiku volitusi tõendavate dokumentide esitamine tollile, kui liikmesriikide tollieeskirjadega ei ole ette nähtud teisiti.

See artikkel sätestab ka deklarandi õiguse esitada dokumente, mis kinnitavad teavet kauba päritolu, keeldude ja piirangute järgimise kohta, kui nende dokumentide kohta ei saa teavet ja (või) neilt saadavat teavet enne kaubadeklaratsiooni esitamist või pärast kaubadeklaratsiooni esitamist enne kauba vabastamist vastavalt EAE tolliseadustiku artikli 2 artiklile 80 võib toll kehtestada ka nende dokumentide esitamise korra. Selle artikli rakendamiseks anti välja Venemaa rahandusministeeriumi käskkiri 06.03.2018 nr 40 н "Deklarandi esitamise korra kindlaksmääramise kohta enne kaubadeklaratsiooni esitamist või pärast kaubadeklaratsiooni esitamist enne kauba väljaandmist dokumendid, mis kinnitavad kauba päritolu, keeldude ja piirangute järgimist."

Venemaa FCS on välja töötanud lubade arvu kataloogi, mis on märgitud kaubadeklaratsiooni 44 veerus “Täiendav teave / esitatud dokumendid”. Selle kataloogi kasutamine kaubadeklareerijate poolt välistab kaubadeklaratsioonis lubade kohta vale teabe märkimise ja tagab, et tolliasutused saavad föderaalsest täitevasutusest lubade kohta teavet osakondadevahelise elektroonilise interaktsioonisüsteemi kaudu.

Toll kontrollib imporditud kauba ohutuse tagamiseks vajaliku teabe DT-s deklareerimise reeglite täitmist (veerg 14 DT “Deklarant”, veerg 31 DT “Veoseruumid ja kauba kirjeldus”, veerg 33 DT “Tootekood”, veerg 34 DT “Kood” päritoluriik ”, veerg 44 DT„ Lisateave / esitatavad dokumendid ”.

Kas sellest oli abi?
0

Kuidas tagavad tolliasutused kauba tollideklaratsioonis Vene Föderatsiooni valuutaõigusaktide järgimise?

Toll teostab oma pädevuse piires kontrolli valuutavahetustehingute üle, mis on seotud kaupade liikumisega üle Euraasia majandusliidu tollipiiri, samuti kaupade impordi suhtes Venemaa Föderatsiooni ja ...

Tolliasutused kontrollivad oma pädevuse piires välisvaluutatehinguid, mis on seotud kaupade liikumisega üle Euraasia Majandusliidu tollipiiri, samuti kaupade importimisel Venemaa Föderatsiooni ja nende eksportimisel Venemaa Föderatsioonist ning kaupade liikumisega seotud valuutatehingute vastavuse üle. üle EAEU tollipiiri koos kaupade impordiga Venemaa Föderatsiooni ja kauba ekspordiga Venemaa Föderatsioonist litsentside ja lubade tingimused (3. augusti 2. aasta föderaalseaduse nr 254-FZ "Vene tolli reguleerimise kohta artikli 3 punkt 2018, punkt 289"). Föderatsiooni ja Venemaa Föderatsiooni teatavate õigusaktide muudatuste kohta ").

Kas sellest oli abi?
0

Kuidas imporditakse kaupu EAE tolliterritooriumile?

Kauba importimisel EAEU tolliterritooriumile toimub tollitoimingute järjestikune sooritamine, mis on seotud kauba saabumisega Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumile ja liikumisega vastavalt tollitransiidiprotseduurile ...

Kauba importimisel EPMÜ tolliterritooriumile on ette nähtud tollitoimingute järjestikune sooritamine, mis on seotud kauba saabumisega Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumile ja liikumisega vastavalt transiidi tolliprotseduurile tolliasutusse, kus nende tollideklaratsioon täidetakse vastavalt deklarandi valitud tolliprotseduurile.

Ekspordil deklareeritakse kaup vastavalt nende eksporti võimaldavale tolliprotseduurile ja nende väljumiskohas väljaspool Euraasia majandusliidu tolliterritooriumi tehakse lahkumisega seotud tollitoimingud.

Välismaistel kaupadel, mis on imporditud ükskõik millisesse EPMÜ liikmesriiki ja mis on suunatud seal siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile, mis näeb ette kauba kättesaamise staatuse „Euraasia majandusliidu kaup“ staatuse, on õigus vabalt ringelda kogu Euraasia majandusliidu tolliterritooriumil.

Kas sellest oli abi?
0

Millised meetmed on vajalikud ekspordikontrolli valdkonna õigusaktide tagamiseks eksporditud (imporditud) kauba (kahesuguse kasutusega toodete) tollideklaratsiooni esitamisel?

1. Deklareeritud kauba klassifitseerimine kaupadeks, mille suhtes on ekspordikontrolli valdkonnas kehtestatud keelud ja piirangud. Vastavalt 24. juuli 18. aasta föderaalseaduse nr 1999 artiklile XNUMX

1. Deklareeritud kauba klassifitseerimine kaupadeks, mille suhtes on ekspordikontrolli valdkonnas kehtestatud keelud ja piirangud.

Vastavalt 24. juuli 18. aasta föderaalseaduse nr 1999-FZ "Ekspordikontrolli kohta" artiklile 183 kontrollitavate kaupade ja tehnoloogiate identifitseerimine, samuti vajalike toimingute tegemine, mis on seotud kontrollitavate kaupade ja tehnoloogiatega välismajandustegevuseks vajalike litsentside või lubade hankimisega. nende eksport Vene Föderatsioonist ilma litsentsita on Venemaa majandustegevuses osaleja ülesanne.

Teavet ekspordikontrolli alla kuuluvate kaupade ja tehnoloogiate (kahesuguse kasutusega toodete) loendite (loendite) kohta leiate:

 • föderaalse tehnilise ja ekspordikontrolli teenistuse ametlikul veebisaidil (jaotis "Ekspordikontroll / Dokumendid / Kontrollitavate kaupade loendid" (kahesuguse kasutusega tooted) või
 • föderaalse tolliteenistuse ametlikul veebisaidil jaotistes "Välismajanduses osalejate sait" alajaotistes:
  • "Keelud ja piirangud / ekspordikontroll ja sõjatehniline koostöö / ekspordikontrolli eesmärgil kaupade, sealhulgas sõjaliste toodete identifitseerimine";
  • "Eksporditoetus / ekspordikontrolli alla kuuluvad kaubad, sealhulgas sõjalised tooted / kontrollitavate kaupade loendid"

Lisaks postitas jaotisesse "Koodid" jaotisse "Välismajandustegevuses osalejate sait / Keelud ja piirangud / Ekspordikontroll ja sõjalis-tehniline koostöö / Kaupade identifitseerimine ekspordikontrolli eesmärgil, sealhulgas sõjatoodete jaoks / Venemaa föderaalse tolliteenistuse teave" CN FEA EAEU kaupade kohta, mis sisalduvad kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate loendis, mille ekspordikontroll toimub. "

See kataloog sisaldab tegelikke kaupade koode vastavalt Euraasia Majandusliidu ühtsele välismajandustegevuse kaubanomenklatuurile, näidates kontrollitavate kaupade loendite koodide vastavad punktid.

Samuti Venemaa föderaalse tolliteenistuse veebisaidil isikliku konto jaotises "Load" välistegevuses osalejatele postitas kahesuguse kasutusega kaupade kontrollimistavade raamatukogu või meie veebisaidil ... Raamatukogus sisalduv teave ei ole juriidiliselt oluline, on võrdlusalust ja võimaldab välistegevuses osalejal tollitoimingute eelses etapis teha otsuse kauba identifitseerimise vajaduse kohta.

Vastavalt Venemaa Föderatsiooni valitsuse 21. juuni 2016. aasta määrusele nr 565 "Kontrollitavate kaupade ja tehnoloogiate identifitseerimise korra, identifitseerimise järelduse vormi ja selle täitmise eeskirjade kohta" võib välistegevuses osaleja iseseisvalt või tema kaebus FSTEC Venemaa või volitatud ekspertide organisatsioon.

Teave tuvastamise järelduse kohta, kus veerus "Üldised järeldused tuvastamise tulemuste kohta" on kirje "Selles järelduses täpsustatud välistegevuse teostamiseks litsents või muud ekspordikontrolli valdkonnas Venemaa Föderatsiooni õigusaktidega sätestatud luba pole vaja"on märgitud kaubadeklaratsioonis veerus 44 dokumendi tüübi koodiga 01154.

Deklarandi elektroonilisse arhiivi pannakse identifitseerimisaruande elektrooniline koopia, mille on koostanud välistegevuses osaleja iseseisvalt. Teave Venemaa FSTECi või volitatud ekspertorganisatsioonide väljastatud identifitseerimisaruannete kohta saadetakse aadressile tolliasutuste teabeallikad Venemaa FSTECilt. Kui kaupa ei klassifitseerita vastavalt sündmuse ekspordikontrolli objektidele tehtud identifitseerimise tulemustele, on vaja tuua allpool kirjeldatud tegevused.


2. Kui tuvastamise tulemuste põhjal järeldatakse, et kõnealused kaubad on kontrollitavad kaubad (kahesuguse kasutusega tooted), tuleb Venemaa FSTECilt hankida litsents viisil, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni valitsuse 15. septembri 2008. aasta resolutsiooniga nr 691 "Heakskiitmise heakskiitmise kohta". Määrused kaupade, teabe, töö, teenuste, intellektuaalse tegevuse tulemuste (õigused neile) litsentsimise kohta välismajandustoimingute jaoks, mille suhtes on kehtestatud ekspordikontroll. "

Venemaa Föderatsiooni valitsuse 15. augusti 2005. aasta dekreedis nr 517 loetletud juhtudel "Venemaa Föderatsiooni ekspordikontrollikomisjonilt kauba, teabe, teoste, teenustega välismajandustehingute tegemiseks loa saamise korra kohta, intellektuaalse tegevuse tulemustest (õigused neile), mis mida välisriik või välisriik võib kasutada massihävitusrelvade ja nende kohaletoimetamise sõidukite, muud tüüpi relvade ja sõjavarustuse loomiseks või mis on omandatud terroristlikus tegevuses osalevate organisatsioonide või üksikisikute huvides ", peate komisjonilt loa saamiseks pöörduma Venemaa FSTECi poole Venemaa Föderatsiooni ekspordikontroll.

Kontrollitavate kaupade import ja (või) eksport toimub litsentside ja lubade (lubade) alusel vastavalt sätetele, mis on kinnitatud järgmiste Vene Föderatsiooni valitsuse otsustega:

 • 7. juuni 2001. a nr 447 „Relvade ja sõjatehnika loomisel kasutatavate kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate osas välistegevuse kontrollimise määruse kinnitamise kohta”;
 • 14. juuni 2001. a nr 462 „Kahesuguse kasutusega seadmete ja materjalide, samuti tuumaenergia eesmärgil kasutatavate asjakohaste tehnoloogiate osas välistegevuse kontrollimise määruse heakskiitmise kohta”;
 • 24. septembril 2001 nr 686 „Keemiarelvade loomisel kasutatavate kemikaalide, seadmete ja tehnoloogiate osas välismajandustegevuse kontrollimise määruse heakskiitmise kohta”;
 • 29. augustil 2001 nr 634 „Mikroorganismide, toksiinide, seadmete ja tehnoloogiatega seotud välismajandustegevuse kontrolli eeskirja kinnitamise kohta“;
 • 15. detsembri 2000. aasta nr 973 „Tuumamaterjalide, seadmete, spetsiaalsete muude kui tuumamaterjalide ja nendega seotud tehnoloogiate ekspordi ja impordi kohta”;
 • 16. aprillil 2001 nr 296 „Raketirelvade loomisel kasutatavate seadmete, materjalide ja tehnoloogiate osas välistegevuse kontrollimise määruse kinnitamise kohta“.

3. Venemaa FSTEC-i litsentsi 23. veerus täpsustatud tolliasutuses kontrollimiseks litsentsi väljaandmine vastavalt tolliasutuste tolliliidu territooriumile importimise ja tolliterritooriumi EurAsEC sisese impordi ja tolliterritooriumilt eksportimise ühtset korda käsitlevale määrusele, mis on heaks kiidetud tolliliidu komisjoni otsusega 22. juunil 2011 nr 687;

 • Venemaa föderaalse tolliteenistuse 29.12.2011i korraldus nr 2652 “Vene Föderatsiooni tolliasutuste ametnike tegevuse juhendi kinnitamise kohta, mille eesmärk on rakendada tolliasutuste ühtset korda EurAsECi piires tolliliidu tolliterritooriumile impordi ja litsentsitud kaupade ekspordi kontrollimise ühtse korra kohta määrusel”.

Kontrollloa kehtestamiseks tuleb esitada järgmine teave:

 1. Venemaa FSTECi algne litsents.
 2. 5i tolliliidu komisjoni otsusega nr 22.06.2011 heaks kiidetud mis tahes vormis litsentsiomaniku taotlus, mis sisaldab teavet ja dokumente, mis on ette nähtud määruse 687 punktiga XNUMX, mis käsitleb tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride tolliprotseduuride üle tolliterritooriumil impordi ja selle territooriumi eksporti ning litsentsitud kaupade eksportimist sellest territooriumist. .

4. Välismajandustegevuses osaleja kaupadeklaratsiooni esitamine.

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse:

 1. Tolliliidu komisjoni 20. mai 2010. aasta otsusega nr 257 kinnitatud vormis kauba deklaratsioon (DT).
 2. Esitatakse teavet keeldude ja piirangute järgimise kohta.
 3. 20. juuli 18. aasta föderaalseaduse nr 1999-FZ "Ekspordikontrolli kohta" artiklis 183 sätestatud keeldude ja piirangute järgimise kinnitamise korral paigutatakse deklaranti elektroonilisse arhiivi Venemaa Föderatsiooni ekspordikontrollikomisjoni loa elektrooniline koopia.
Kas sellest oli abi?
0

Milliseid meetmeid tuleks võtta imporditud kauba tollideklaratsiooni ajal mittetariifsete regulatiivsete meetmete järgimise tagamiseks?

Toodete (kaupade) klassifitseerimine kaupadeks, mille suhtes on kehtestatud mittetariifsed reguleerimismeetmed. Kaupade import ja (või) eksport toimub litsentside ja järelduste (lubade) alusel vastavalt otsustega kinnitatud määrustele ...

Toodete (kaupade) klassifitseerimine kaupadeks, mille suhtes on kehtestatud mittetariifsed reguleerimismeetmed. Kaupade import ja (või) eksport toimub litsentside ja järelduste (lubade) alusel vastavalt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse 16.08.2012 nr 134 ja 21.04.2015 nr 30 kinnitatud otsustega kinnitatud määrustele.

Litsentsi kontrolli kehtestamine vastavalt määrusele, mis käsitleb tolliasutuste ühtse kontrolli korda tolliliidu tolliterritooriumil impordi suhtes EurAsECi piires ja litsentsitud kaupade eksportimiseks sellest territooriumist, kiideti heaks 22.06.2011i tolliliidu komisjoni otsusega nr 687. Kaupade impordiks või eksportimiseks on vaja volitatud valitsusasutuse väljastatud originaallitsentsi

Välismajandustegevuses osaleja esitab DT koos deklareeritud teabega lubade kohta

Kauba tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse see:

 1. Kaubadeklaratsioon (DT) kujul, mis on heaks kiidetud tolliliidu komisjoni otsusega nr 20.05.2010 nr 257.
 2. Teave keeldude ja piirangute järgimise kohta
Pane tähele! EPMÜ tolliseadustik näeb ette, et tollitoimingute teostamiseks vajalikke dokumente ja (või) teavet ei tohi tollile nende täitmise ajal esitada, kui teave selliste dokumentide kohta ja (või) neilt saadud teave ja (või) muu nõutav teave toll võib tollitoimingute teostamiseks hankida tolliasutuste infosüsteemidest, samuti liikmesriikide riigiasutuste (organisatsioonide) infosüsteemidest liikmesriikide tolliasutuste ja riigiasutuste (organisatsioonide) vahelise infovahetuse raames. Sellisel juhul märgivad käesoleva seadustikuga määratletud isikud teavet nende dokumentide ja (või) teabe kohta tollideklaratsioonis või esitavad need tolliasutusele muul viisil vastavalt EPMÜ tolliseadustikule.

Teave tolliasutuste võimaluste kohta saada teavet tolliprotseduuride jaoks vajalike dokumentide kohta ja (või) nendest dokumentidest saadav teave ja (või) muu teave, mida tolliasutused vajavad tollitoimingute tegemiseks, tolli infosüsteemidest, samuti teave liikmesriikide riigiasutuste (organisatsioonide) süsteemidele juhitakse üldist tähelepanu teabevahetuse raames, postitades tolli ametlikele veebisaitidele Internetis ja (või) teabe levitamine muul viisil. 

Kas sellest oli abi?
0

Milliseid kaupu on Vene Föderatsiooni territooriumile importida keelatud?

Vastavalt Venemaa Föderatsiooni presidendi 06.08.2014 nr 560 "Majanduslike erimeetmete kohaldamise kohta Venemaa Föderatsiooni julgeoleku tagamiseks" erimajanduse ja määruste kohaldamisele, 29.07.2015 ...

Vastavalt Venemaa Föderatsiooni presidendi 06.08.2014 nr 560 "Majanduslike erimeetmete rakendamise kohta Venemaa Föderatsiooni julgeoleku tagamiseks" erimajanduse ja määruste kohaldamisele, 29.07.2015 nr 391 "Teatavate majanduslike erimeetmete kohta, mida kohaldatakse Vene Föderatsiooni julgeolek ", 28.11.2015 nr 583" Meetmete kohta, mis tagavad Venemaa Föderatsiooni riikliku julgeoleku ja Venemaa Föderatsiooni kodanike kaitse kuritegude ja muude ebaseaduslike tegude eest ning majanduslike erimeetmete kohaldamise Türgi Vabariigiga ", kuupäev 22.10.2018 nr 592" Majanduslike erimeetmete kohaldamine seoses Ukraina ebasõbralike tegevustega Venemaa Föderatsiooni kodanike ja juriidiliste isikute suhtes "ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse 07.08.2014 resolutsioon nr 778" Meetmete kohta Venemaa Föderatsiooni presidendi 06.08.2014. Dekreedi nr 560 "rakendamiseks teatavate aasta majanduslikud erimeetmed Venemaa Föderatsiooni julgeoleku tagamine "

Põllumajandustoodete, tooraine ja toiduainete, mille päritoluriik on USA, Euroopa Liidu riigid, Kanada, Austraalia, Norra Kuningriik, Ukraina, Albaania Vabariik, Montenegro, Islandi Vabariik ja Liechtensteini Vürstiriik, importimine Venemaa Föderatsiooni on keelatud.

Samuti on keelatud Venemaa Föderatsiooni importida kaupu, mille päritolu- või lähtemaaks on Ukraina või mida veetakse läbi Ukraina territooriumi.

Allpool on mugavad tabelid, kus on nimekiri keelatud kaupadest ja toodetest

Venemaa Föderatsiooni, mille päritoluriigiks on USA, Euroopa Liidu riigid, Kanada, Austraalia, Norra Kuningriik, Ukraina, Albaania Vabariik, Montenegro, Islandi Vabariik ja Liechtensteini Vürstiriik, impordiks keelatud põllumajandustoodete, toorainete ja toiduainete loetelu
Elusad sead (välja arvatud tõupuhtad aretusloomad)
Veiseliha, värske või jahutatud
Veiseliha, külmutatud
Sealiha, värske, jahutatud või külmutatud
Söödav veise, siga, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud (välja arvatud farmaatsiatooted *******)
Liha ja söödav rups kuuluvate kodulindude 0105, värske, jahutatud või külmutatud
Seapekk ilma tailihata ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud
Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud
Piim ja piimatooted (välja arvatud spetsialiseeritud laktoosivaba piim ja spetsialiseeritud laktoosivabad piimatooted dieediliseks terapeutiliseks toitumiseks ja ennetavaks toitumiseks)
Aedviljad, juured ja mugulad (va seemnekartul, sibul komplekti, suhkrumais hübriid seemneks)
Puuviljad ja pähklid
Searasv (sh seapekk) ja linnurasv, va rubriiki 0209 või 1503
Veise-, lamba-või kitserasv, va rubriiki 1503
Rasvasteariin, seapekiõli, oleosteariin, oleoõli ja loomne õli, emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata
Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil
Toit või valmistooted (välja arvatud bioloogiliselt aktiivsed lisandid; sportlastele mõeldud spetsiaalsed toidutooted ****; vitamiinide ja mineraalide kompleksid; maitselisandid; valgukontsentraadid (loomset ja taimset päritolu) ja nende segud; dieetkiud; toidulisandid (sh) kompleksi arv)
Juustu tootmistehnoloogia abil valmistatud toidud või valmistooted, mis sisaldavad 1,5i wt.% või rohkem piimarasva
Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, vees lahustatud või mitte, või mis sisaldab või ei sisalda lisaaineid, kleepumisvastaseid aineid ega voolavust, ning merevesi (va toidulisandid)
1 kuni 20 (19)

 

Vene Föderatsiooni importida keelatud toodete nimed, mille päritoluriik või päritoluriik on Ukraina või mida veetakse läbi Ukraina territooriumi
Nisu ja meslin
Rafineerimata või rafineerimata päevalille-, safloori- või puuvillaseemneõli ja nende fraktsioonid, ilma keemilist koostist muutmata
Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest ja muudest veeselgrootutest
Kala- või kalakonservid; tuur kaaviar ja selle asendajad kalamarjadest
Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod
Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained
Leiva-, jahukondiitritooted, koogid, küpsised ja muud kakaod sisaldavad või mitte sisaldavad pagari- ja jahukondiitritooted; vahvliplaadid, farmaatsias kasutamiseks sobivad tühjad kapslid, oblaadid, riispaber jms tooted
Köögiviljad, puuviljad, pähklid jm taimede söödavad osad, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega
Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta
Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappe lisandita, külmutatud, va rubriiki 2006 kuuluvad tooted
Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, äädika või äädikhappe lisandita, külmutamata, välja arvatud rubriiki 2006 kuuluvad tooted
Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad, suhkrus säilitatud (ligunenud suhkrusiirup, glasuuritud või suhkrustatud)
Keedised, puuviljatarretised, marmelaadid, puuvilja-või pähklipüreed, puuvilja-või pähklipüreed pasta, saadud kuumtöötlemisel, sealhulgas suhkru või muu magusainelisandita
Kääritamata ja alkoholivabad puuviljamahlad (sh viinamarjavirre) ja köögiviljamahlad, suhkru või muu magusainega või ilma
Mallasoluen
Vein värsketest viinamarjadest, ka kangendatud veinid, viinamarjavirre, va rubriiki 2009
Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsendi. protsenti; alkohol tinktuurid, liköörid ja muud kanged alkohoolsed joogid
Veeris, kruus, purustatud
Lubjakivi, dolomiit ja muud lubjakivid, purustatud või purustamata, muu killustik, mida tavaliselt kasutatakse betooni täitematerjalina, maanteede või raudteede ballasti jaoks või muud ballasti, rändrahne, kuumtöödeldud või töötlemata; rubriigi 2515 (va marmor) või 2516 graanulid, laastud ja pulber, termiliselt töödeldud või töötlemata
Pindaktiivsed ained (va seep), pindaktiivsed ained, pesemisvahendid (ka pesemise abiained) ja puhastusvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi (va rubriigi 3401)
Kombineeritud soojenduspadjad ja soojenduspadjad
Puitlaastplaadid, orienteeritud puitlaastplaadid (OSB) jms puidust või muudest puidupõhistest materjalidest plaadid (nt vahvliplaadid), immutamata või immutatud vaigu või muu orgaanilise sideainega
Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, ilma edasise töötlemiseta või töötlemata, nagu on märgitud selle rühma 3-i märkuses
Tapeedid jms seinakatted; läbipaistev akende paber
Tekstiilmaterjalidest seinakatted
Aurukatlad või muud auru genereerivad katlad (välja arvatud keskküttega veekatlad, mis võivad tekitada ka madalrõhuauru); ülekuumendatud veeboilerid (va laevavarustuse ja selle osade ülekuumendatud veekatlad)
Auruturbiinid ja muud auruturbiinid (va turbiinide osad)
Gaasiturbiinid võimsusega kuni 5000 KW (välja arvatud tsiviillennukite turbiinid)
Gaasiturbiinid võimsusega üle 5000 kW (välja arvatud tsiviillennukite turbiinid)
Vedelpumpade osad
Mööbel (kambrid, kapid, vitriinkapid, letid jms mööbel) hoiustamiseks ja väljapanemiseks koos sisseehitatud jahutus- või külmutusseadmetega
Spetsiaalselt põllumajanduses kasutamiseks ette nähtud söötmisseadmed: muud
Külvikud, istutajad ja siirdajad
Osad
Lüpsitehased ja seadmed, seadmed piima töötlemiseks ja töötlemiseks
Loomasööda valmistamise masinad ja mehhanismid
Masinad seemnete, terade või kuivatatud kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks või kalibreerimiseks; jahvatustööstuse või teravilja või kuivatatud kaunviljade töötlemise seadmed, välja arvatud seadmed, mida kasutatakse põllumajandusettevõtetes
Pagaritoodete valmistamise seadmed
Seadmed suhkrutööstusele
Masinad mineraalide ja bituumeni segamiseks
Muud ülekandevõllid
Muud käigukastid
Muud kiiruse muutujad
Elektrimootorid ja generaatorid (va generaatorikomplektid)
Generaatorikomplektid ja pöörlevad elektrimuundurid
Vedelate dielektrikutega trafod, mille võimsus ei ületa 650 kVA
Vedela dielektrikuga trafod võimsusega üle 650 kVA, kuid mitte üle 10000 kVA
Vedelad dielektrilised trafod võimsusega üle 10000 kVA
Vaskmähise juhtmed
Muud mähised juhtmed
Koaksiaalkaablid ja muud koaksiaaljuhtmed
Elektrijuhid pingele kuni 1000 V, muud (va telekommunikatsioonis kasutatavad, pinge mitte üle 80 V; tsiviilõhusõidukite tootmiseks; rubriikide 8701 - 8705 mootorsõidukite, nende komponentide ja koostude tööstuslikuks kokkupanekuks, lennunduse tootmiseks mootorid)
Elektrijuhid, mille pinge on suurem kui 1000 V (välja arvatud elektrijuhid, mille pinge on suurem kui 1000 V, rubriikide 8701 - 8705 mootorsõidukite, nende komponentide ja sõlmede tööstuslikuks kokkupanekuks)
Traktorid (va rubriiki 8709 kuuluvad traktorid)
Haagised ja poolhaagised põllumajanduse jaoks ise- või mahalaaditavad
Naiste sanitaarpadjad ja tampoonid, beebimähkmed ja mähkmed jms tooted mis tahes materjalist
1 kuni 20 (57)

Vene Föderatsiooni importida keelatud toodete täielik loetelu
Kas sellest oli abi?
0