МЕНЮ

Tollide, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine algas enne kauba vabastamist

 1. Kui tollideklaratsiooni esitamisega ei kaasnenud tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavate dokumentide esitamist, on tollil õigus deklarandilt nõuda kontrollitud teabe osas dokumente, mille kohta teave on esitatud tollideklaratsioon.
 2. Deklarant peab esitama käesoleva artikli lõike 1 kohaselt nõutud dokumendid hiljemalt 4 tundi enne artikli 3 lõikes 119 sätestatud tähtaja lõppu. TC EAEU.
 3. Kui deklarant ei esita käesoleva artikli lõike 1 kohaselt nõutud dokumente, keeldub toll vastavalt tolliseadustiku artiklile 125 kauba väljastamisest. EAEU.
 4. Tollil on õigus nõuda äri-, raamatupidamisdokumente, päritolusertifikaat ja (või) muud dokumendid ja (või) teave, sealhulgas kirjalikud selgitused, mis on vajalikud tollideklaratsioonis deklareeritud kontrollitud teabe ja (või) muudes dokumentides sisalduva teabe täpsuse ja täielikkuse kindlakstegemiseks järgmistel juhtudel:
  1. tollideklaratsiooni esitamisel esitatud või käesoleva artikli lõike 2 kohaselt esitatud dokumendid ei sisalda vajalikku teavet või ei kinnita deklareeritud teavet nõuetekohaselt;
  2. toll avastas märke EAEÜ tolliseadustiku sätete ja muude rahvusvaheliste lepingute ja tollialaste õigusaktide ning (või) liikmesriikide õigusaktide sätete mittejärgimise kohta, sealhulgas ka selles sisalduva teabe ebatäpsuse kohta. selliseid dokumente.
 5. Deklarandi dokumentide ja (või) teabe taotlemine vastavalt käesoleva artikli lõikele 4 peab olema põhjendatud ja sisaldama märkide loendit, mis näitab, et tollideklaratsioonis deklareeritud teave ja (või) muudes dokumentides sisalduv teave on nõuetekohaselt täidetud ei ole kinnitatud või võib olla ebatäpne, täiendavalt nõutud dokumentide ja (või) teabe loetelu, samuti selliste dokumentide ja (või) teabe esitamise tähtajad.
  Nõutavate dokumentide ja (või) teabe loetelu määrab tolliasutuse ametnik kontrollitava teabe põhjal, võttes arvesse kaubaga tehtava tehingu tingimusi, kauba omadusi, otstarvet ja muid asjaolusid .
 6. Kui taotleb käesoleva artikli lõike 4 kohaselt dokumente ja (või) teavet, et kinnitada teavet, mis mõjutab tollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude suurust, teavitab toll deklaranti võimalusest teha kaupade vabastamine vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 121. Sel juhul saadab toll deklarandile tollimaksu, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatissumma arvutuse, välja arvatud artikli 121 kohaselt kindlaksmääratud juhtudel. Euratomi tolliseadustikku, kui tollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste maksete tagatise esitamine ei nõua tasakaalustavaid tollimakse.
  Tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatissumma arvutamise vorm, sellise arvutuse struktuur ja vorm elektroonilise dokumendi kujul ning täitmise kord need määrab kindlaks komisjon.
 7. Deklarant peab esitama käesoleva artikli lõike 4 kohaselt nõutud dokumendid ja (või) teabe või selgitused põhjuste kohta, miks selliseid dokumente ja (või) teavet ei saa esitada ja (või) puududa.
  1. hiljemalt 4 tundi enne Euratomi tolliseadustiku artikli 3 lõikes 119 nimetatud ajavahemiku lõppu, kui dokumentide ja (või) teabe taotlemine on seotud tollideklaratsioonis ja dokumentides sisalduva teabe kontrollimisega esitatakse tollideklaratsiooni esitamisel;
  2. hiljemalt 2 tundi enne Euratomi tolliseadustiku artikli 3 lõikes 119 nimetatud ajavahemiku lõppu - kui dokumentide ja (või) teabe taotlemine on seotud tollideklaratsioonis ja dokumentides sisalduva teabe kontrollimisega esitatakse vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 ja kontrollitud teave ei mõjuta tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude summat;
  3. hiljemalt 1 tööpäev enne ajavahemiku lõppu, mille toll on kehtestanud kauba vabastamiskuupäeva pikendamisel vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 4 lõigetele 6–119, või) teave on seotud tollideklaratsioonis ja käesoleva artikli lõike 2 kohaselt esitatud dokumentides sisalduva teabe kontrollimisega ning kontrollitav teave mõjutab tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude suurust.
 8. Kui käesoleva artikli lõike 4 kohaselt nõutud dokumente ja (või) teavet, sealhulgas kirjalikke selgitusi või selgitusi põhjuste kohta, miks selliseid dokumente ja (või) teavet ei saa esitada ja (või) puududa, ei esitata käesoleva artikli lõikes 7 kehtestatud tingimustel ja Euratomi tolliseadustiku artiklis 121 sätestatud tingimus ei ole täidetud, keeldub toll vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 125 kaupa vabastamast.
 9. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 4 kohaselt nõutud dokumendid ja (või) teabe peavad isikud, kellelt neid taotletakse, esitama ühes komplektis (samaaegselt) iga taotluse kohta.
  Koos tolliasutuse nõutud dokumentide ja (või) teabega võivad isikud, kellelt neid nõutakse, esitada muid dokumente ja (või) teavet, et kinnitada tollideklaratsioonis deklareeritud teabe õigsust ja täielikkust ning (või) muudes dokumentides sisalduv teave.
 10. Pärast tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrolli lõpetamist enne kauba vabastamist juhul, kui käesoleva artikli kohaselt esitatud dokumendid ja (või) teave või selliste dokumentide ja (või) teabe põhjuste selgitus neid ei saa esitada ja (või) need puuduvad, või muudes vormides läbiviidud tollikontrolli tulemused ning (või) sellise auditi raames läbiviidud kaupade ja (või) dokumentide tollikontroll kinnitavad dokumendi täpsust ja (või) täielikkust Kui teavet kontrollitakse, vabastab toll kauba vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 118.
 11. Pärast tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrolli lõpetamist enne kauba vabastamist juhul, kui käesoleva artikli kohaselt esitatud dokumendid ja (või) teave või selliste dokumentide ja (või) teabe põhjuste selgitus ei saa esitada ja (või) puuduvad või muul kujul läbiviidud tollikontrolli tulemused ja (või) sellise auditi raames läbiviidud kaupade ja (või) dokumentide tollikontroll ei kinnita usaldusväärsust ja (või) täielikkust kontrollitavast teabest ja (või) ei kõrvalda auditi läbiviimise aluseid, muid dokumente ja (või) teavet, saadab toll tema käsutuses oleva teabe alusel taotluse muuta (täiendada) tollideklaratsioonis deklareeritud teave enne kauba vabastamist vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 112.
 12. Kui tolli, muid dokumente ja (või) teavet ei ole võimalik lõpule viia EAEU tolliseadustiku artikliga 119 kehtestatud kauba vabastamise tähtaja jooksul, sealhulgas dokumentide ja (või) teabe esitamata jätmise tõttu käesoleva artikli lõikega 7 kehtestatud ajavahemike jooksul teavitab toll deklaranti võimalusest kaup vabastada vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 121.
 13. Kui kaup vabastatakse vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 121, viiakse tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimine lõpule pärast kauba vabastamist vastavalt käesoleva artikli lõigetele 14–18.
 14. Dokumendid ja (või) teave, mida toll nõuab ja mida ei ole esitatud tolli kontrolli lõpuleviimiseks käesoleva artikli lõikes 7 määratud aja jooksul, võib deklarant pärast kauba vabastamist esitada muid dokumente ja (või) teavet. ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 60 kalendripäeva alates tollideklaratsiooni registreerimise kuupäevast, välja arvatud Euratomi tolliseadustiku artikli 2 lõikes 314 sätestatud juhul.
  Toll kontrollib tolli, muid dokumente ja (või) teavet hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates nõutud dokumentide ja (või) teabe esitamise kuupäevast ning kui selliseid dokumente ja (või) teavet ei esitata käesoleva lõike esimeses lõigus kehtestatud ajavahemiku jooksul - alates sellise ajavahemiku lõppemisest.
 15. Kui käesoleva artikli kohaselt esitatud dokumendid ja (või) teave või selgitused põhjuste kohta, miks selliseid dokumente ja (või) teavet ei saa esitada ja (või) puuduvad, ei kõrvalda tolli, muude dokumentide ja ( või) teave, on tollil enne käesoleva artikli punkti 14 teises lõigus kehtestatud tähtaja lõppu õigus nõuda täiendavaid dokumente ja (või) teavet, sealhulgas kirjalikke selgitusi, mis on vajalikud usaldusväärsuse ja tollideklaratsioonis deklareeritud kontrollitud teabe täielikkus ja (või) muudes dokumentides sisalduv teave.
  Sellised lisadokumendid ja (või) teave, sealhulgas kirjalikud selgitused, tuleb esitada hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.
 16. Lisadokumentide ja (või) teabe, sealhulgas kirjalike selgituste esitamise taotluse saatmisel peatatakse käesoleva artikli punkti 14 teises lõigus nimetatud tähtaeg alates kuupäevast, mil toll sellise taotluse registreeris, ja jätkatakse päevast, mil toll saab lisadokumente ja (või) teavet, sealhulgas kirjalikke selgitusi, ning nende esitamata jätmise korral - alates nende esitamise tähtaja möödumisest.
 17. Pärast tolli kontrolli lõpetamist muud dokumendid ja (või) teave juhul, kui käesoleva artikli kohaselt esitatud dokumendid ja (või) teave või selgitus põhjuste kohta, miks selliseid dokumente ja (või) teavet ei saa esitada, ja või) puuduvad või muul kujul teostatud tollikontrolli tulemused ja (või) sellise auditi raames tehtud kaupade ja (või) dokumentide tollikontroll ei kinnita vastavust Euratomi tolliseadustiku sätetele, muud rahvusvahelised lepingud ja aktid tollieeskirjade ja liikmesriikide õigusaktide valdkonnas, sealhulgas kontrollitava teabe usaldusväärsus ja (või) täielikkus ning (või) ei kõrvalda tolli, muude dokumentide ja (või) teavet, teeb toll vastavalt tema käsutuses olevale teabele otsuse tollideklaratsioonis deklareeritud teabe muudatuste (täienduste) kohta vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 112.
 18. Pärast tolli kontrolli lõpetamist muud dokumendid ja (või) teave juhul, kui dokumendid ja (või) teave, mida toll nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 4 ja 15, või selgitus selle põhjuste kohta dokumente ja (või) teavet ei võida esitada ja (või) puududa, esitamata käesolevas artiklis sätestatud tähtaja jooksul, teeb toll oma käsutuses oleva teabe põhjal otsuse muudatuste (täienduste) kohta tollideklaratsioonis deklareeritud teabele vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 112.
 19. Pärast tolli, muude dokumentide ja (või) teabe kontrollimist, juhul kui dokumendid ja (või) teave, mis on esitatud vastavalt käesolevale artiklile, muudes vormides teostatud tollikontrolli tulemused ja (või) kauba tollikontroll või) sellise auditi raames koostatud dokumendid, mis kinnitavad kontrollitava teabe õigsust ja (või) täielikkust, toll teavitab deklaranti tolli kontrolli lõpetamisest, muud dokumendid ja (või) teave ning võimalusest tagastada (tasaarvestada), et tagada tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine vastavalt EAEÜ tolliseadustiku artikli 1 lõikele 121.
 20. Tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatise tagastamine (tasaarvestus) toimub vastavalt tolliseadustiku artikli 7 lõikele 63, 10. peatükile ja artiklile 76 EAEU.