МЕНЮ

Tollikontroll

 1. Tollikontroll on tollikontrolli vorm, mille teostab toll pärast kauba vabastamist, kasutades muid kehtivaid TC EAEU tolliseadustikus sätestatud tollikontrolli vormid ja meetmed tollikontrolli läbiviimise tagamiseks EAEU, et kontrollida, kas isikud järgivad rahvusvahelisi lepinguid ja toiminguid tollieeskirjade ja (või) tollialaste õigusaktide kohta.
 2. Tollikontroll seisneb tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollile esitatavates dokumentides sisalduva teabe ja (või) muu tollile esitatava või talle vastavalt EAEÜ tolliseadustikule saadud teabe võrdlemises. või liikmesriikide seadusandlus, dokumentide ja (või) raamatupidamis- ja aruandlusandmetega, arvete ja muu teabega, mis on saadud vastavalt Euratomi tolliseadustiku või liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korrale.
 3. Tollikontrolli saab rakendada tollikontrolli ajal vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 8 lõikele 310, samuti artikli 5 lõikes 397 ja tolliseadustiku artikli 6 lõikes 430 sätestatud juhtudel. EAEU.
 4. Tollikontrolli viib läbi selle liikmesriigi toll, mille territooriumil kontrollitav isik on loodud, registreeritud ja (või) alaline elukoht.
 5. Auditeeritud isikute all mõeldakse järgmisi isikuid:
  1. deklarant;
  2. kandja;
  3. isik, kes teostab kauba ajutist ladustamist kohtades, mis ei ole ajutise ladustamise laod;
  4. tollialast tegevust tegev isik;
  5. isik, kellel on kauba üle pärast selle vabastamist volitused;
  6. volitatud ettevõtja;
  7. isik, kes otseselt või kaudselt osales tehingutes tolliprotseduurile suunatud kaubaga;
  8. isik, kelle kohta on teavet, mis näitab, et tema valduses ja (või) kasutuses on (olid) kaubad, mis rikuvad rahvusvahelisi lepinguid ja toiminguid tollieeskirjade, liikmesriikide õigusaktide, sealhulgas ebaseaduslikult läbi viidud kaupade kohta liidu tollipiir.
 6. Tollikontrolli läbiviimisel võib toll kontrollida:
  1. kauba tolliprotseduurile suunamise fakt;
  2. tollideklaratsioonis deklareeritud ja (või) tollideklaratsioonis deklareeritud teavet kinnitavates dokumentides sisalduvate andmete õigsus;
  3. tingimuslikult vabastatud kauba kasutamise ja (või) kõrvaldamise piirangute järgimine;
  4. tollialast tegevust teostavate isikute poolt käesolevas seadustikus iga tolliliigi tegevuse jaoks sätestatud kohustuste täitmine;
  5. volitatud ettevõtjate registrisse kandmist nõudev juriidiline isik, sellisesse registrisse kandmise tingimused, samuti volitatud ettevõtja vastavus volitatud ettevõtjate registrisse kandmise tingimustele ja muud käesolevas seadustikus sätestatud kohustused;
  6. kaupade kasutamise tingimuste täitmine vastavalt käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele;
  7. muude rahvusvaheliste lepingute ja tollieeskirjade ning (või) liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmine.
 7. Tollikontroll võib toimuda ettevõttesiseselt või kohapeal.
 8. Tollikontrollis osalemiseks võivad liikmesriikide õigusaktide kohaselt kaasata teiste liikmesriikide riigiasutuste ametnikke.
 9. Tollikontrolli käigus haldusõiguserikkumise tunnuste tuvastamisel või kuriteod toll võtab meetmeid vastavalt liikmesriikide seadustele.
 10. Tolliasutuse tollikontrolli tulemustele tuginevate otsuste vastuvõtmise kord on kehtestatud tollieeskirju käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.

 

Kaamera tollikontroll

 1. Kaamera tollikontroll viiakse läbi, uurides ja analüüsides teavet, mis sisaldub tollideklaratsioonides ja (või) kaubandus-, transpordi- (transpordi-) ja muudes dokumentides, mille kontrollitav on esitanud tollitoimingute tegemisel ja (või) tolli nõudmisel, dokumente ja teave riigiasutuste - liikmete kohta, samuti muud dokumendid ja teave, mis on tolli käsutuses ja mis puudutab kontrollitavat isikut.
 2.  Kaameratollikontrolli teostab toll tolliasutuse asukohas ilma kontrollitavat inimest külastamata, samuti ilma tolli otsuse (korralduse) väljastamata kameralise tollikontrolli.
 3. Kaamerate tollikontrollid toimuvad ilma piiranguteta nende läbiviimise sagedusele.
 4. Laua tolliauditi tulemused vormistatakse vastavalt tollieeskirjade liikmesriikide õigusaktidele.
 5. Tollitolliameti läbiviimise tulemuste põhjal, sealhulgas juhul, kui dokumente ja (või) teavet ei esitata tolli taotlusel ettenähtud tähtaja jooksul, võidakse määrata kohapealne tollikontroll.

Väljuge tollikontrollist

 1. Väljumistollikontrolli viib toll läbi, külastades juriidilise isiku asukoha (d), üksikettevõtja tegevuskoha (d) ja (või) koha (d) tegevuste tegelik elluviimine selliste isikute poolt (edaspidi käesolevas peatükis - kontrollitava üksuse objektid).
 2. Väljumistollid on jagatud järgmisteks tüüpideks:
  1. plaaniline väljumise tollikontroll;
  2. plaaniväline kohapealne tollikontroll;
  3. ettenägematute väljumistollide kontroll.
 3. Liikmesriikide õigusaktidega võidakse kehtestada täiendavad kohapealsed tollikontrollid, selliste kontrollide läbiviimise korra põhjused, tingimused ja tunnused.
 4. Liikmesriikide õigusaktid võivad ette näha, et plaanilist kohapealset tollikontrolli vormis kohapealset tollikontrolli ei kohaldata.
 5. Väljumistollikontrolli määrab tolliasutuse juht (juht), mille määrab kindlaks vastavalt tollieeskirjade liikmesriikide õigusaktidele, tema volitatud tolliasutuse juhi asetäitja (juhataja asetäitja) või asendajad nende jaoks, tehes otsuse (andes korralduse) viia läbi väljumistollikontroll.
 6. Kohaliku tollikontrolli läbiviimise otsus (korraldus) peab sisaldama järgmist teavet:
  1. selle otsuse (retsepti) kuupäev ja registreerimisnumber;
  2. kohapealse tollikontrolli liik;
  3. kohapealset tollikontrolli teostava tolliasutuse nimi;
  4. kohapealse tollikontrolli määramise alus - viide kontrolliplaanile (ajakavale) või käesoleva artikli lõikes 16 sätestatud alusel;
  5. kontrollitava isiku nimi (perekonnanimi, eesnimi ja isanimi (kui on)), tema asukoht (elukoht) ja (või) tegeliku tegevuse koht (kohad), tema identifitseerimine ja (või) registreerimine numbrid;
  6. kohapealset tollikontrolli teostavate tolliametnike perekonnanimed, eesnimed, isanimed (kui need on olemas) ja ametikohad;
  7. kohapealses tollikontrollis osalemisega seotud ametnike perekonnanimed, eesnimed, isanimed (kui need on olemas) ja ametikohad;
  8. kohapealne tollikontroll, mis toimub vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 6 lõikele 331;
  9. muu teave, mis on ette nähtud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.
 7. Kohaliku tollikontrolli läbiviimise otsuse (korralduse) vorm on kehtestatud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.
 8. Kui on vaja muuta (täiendada) käesoleva artikli lõike 5 punktides 9–6 täpsustatud teavet, võib enne kohapealse tollikontrolli lõpuleviimist teha otsus (korraldus) viia läbi kohapealne tollikontroll. muudetud (täiendatud) vastavalt tollieeskirjadega seotud liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korrale.
 9. Väljumistollikontrolli võib määrata muudes vormides läbiviidud tollikontrolli tulemuste, samuti kaameratollide kontrolli tulemuste alusel.
 10. Plaaniline kohapealne tollikontroll viiakse läbi tolli koostatud kontrolliplaanide alusel.
  Sama kontrollitava isiku plaanilisi kohapealseid tollikontrolle viib toll läbi mitte rohkem kui üks kord aastas.
  Tolliasutused viivad kavandatud kohapealseid tollikontrolle läbi volitatud ettevõtjatega mitte rohkem kui üks kord kolme aasta jooksul.
 11.  Isikud, kelle suhtes toimub plaaniline väljumistollikontroll, valitakse järgmistest allikatest saadud teabe põhjal:
  1. tollikontrolli tulemused enne ja pärast kauba vabastamist;
  2. tolliasutuste teabeallikad;
  3. eelmiste tollikontrolli tulemused;
  4. pangad, pangavälised krediidiorganisatsioonid (krediidi- ja finantsasutused) ja organisatsioonid, mis teostavad teatud tüüpi pangaoperatsioone liikmesriikides;
  5. toll ja (või) teised liikmesriikide riigiasutused;
  6. meedia;
  7. muud teabeallikad.
 12. Enne plaanilise kohapealse tollikontrolli algust tolliasutused saata kontrollitavale tähitud kirjaga teade kavandatud kohapealse tollikontrolli kohta kviitungiga või edastada selline teade muul viisil, mis võimaldab kinnitada selle kättesaamise fakti.
 13. Postisaadetise tagastamine koos märkega, mis näitab, et kirja ei toimetatud adressaadile kontrollitava puudumise tõttu tema asukohas, ei ole aluseks plaanilise kohapealse tollikontrolli tühistamiseks.
 14. Plaanilise väljumise tollikontrolli saab alustada mitte varem kui 15 kalendripäeva alates kuupäevast, mil kontrollitav isik sai teate plaanilise väljumise tollikontrolli kohta, või päevast, mil postisaadetis on tolliasutusele kätte saadud märgiga kirja pole adressaadile kätte toimetatud.
 15. Planeerimata kohapealsed tollikontrollid viiakse läbi piiranguteta selliste kontrollide sagedusele.
 16. Planeerimata kohapealse tollikontrolli määramise põhjused võivad olla järgmised:
  1. andmed, mis on saadud tolli ja teiste liikmesriikide riigiasutuste teabeallikates sisalduva teabe analüüsi tulemusel ning mis viitavad võimalikele rahvusvaheliste lepingute ja tollialaste õigusaktide ning (või) õigusaktide rikkumisele. liikmesriigid;
  2. teave, mis näitab rahvusvaheliste lepingute ja toimingute võimalikku rikkumist tollieeskirjade ja (või) liikmesriikide õigusaktide valdkonnas;
  3. isiku taotlus volitatud ettevõtjate registrisse kandmiseks;
  4. volitatud ettevõtja esitab tollile teabe muudatuste kohta, mille ta on deklareerinud, kui see on kantud volitatud ettevõtjate registrisse, mis käsitleb kinnisvara, majandusjuhtimist, operatiivjuhtimist või rajatiste, ruumide (ruumide osade) rentimist. ) ja (või) avatud alad (avatud alade osad), mis on ette nähtud kaupade ajutiseks ladustamiseks;
  5. vajadus viia läbi plaaniväline väljumistollikontroll vastavalt käesoleva artikli lõikele 17;
  6. liitu mittekuuluva riigi pädeva asutuse kaebus (taotlus) kontrollida isikut, kes teostas välisriigi isikuga kaupade üle liidu tollipiiri liikumisega seotud tehinguid;
  7. liikmesriikide eeluurimisorganite (kriminaalasja menetlevate asutuste) juhendamine (taotlus) kuriteoteate kontrollimise materjalide või algatatud kriminaalasja kohta;
  8. ühe liikmesriigi tolliasutuse korraldus, mis on antud teise liikmesriigi tollile, viia läbi kohapealne tollikontroll isikule, kes on loodud ja (või) registreeritud kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega, tolliasutus sellest juhendati Euratomi tolliseadustiku artikli 1 lõigetes 3 ja (või) 3 alapunktis 373 sätestatud alustel;
  9. muud alused, mis on ette nähtud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.
 17. Kui on vaja kontrollida kontrollitava isiku esitatud teabe õigsust, võib toll korraldada ettenägematult väljumise tollikontrolli isikutele, kes on loodud ja (või) registreeritud vastavalt liikmesriigi õigusaktidele. mis viib läbi väljumise tollikontrolli ja on seotud kontrollitavaga kaupadega tehtavate tehingute (toimingute) puhul.
 18. Kohaliku tollikontrolli alustamise kuupäev on kuupäev, mil kontrollitavale edastatakse otsus (korraldus) viia läbi kohapealne tollikontroll, ja kui selline otsus (korraldus) viib läbi kohapealse tollikontrolli. tollikontroll edastatakse kontrollitavale erineval viisil, kuupäev määratakse kindlaks vastavalt osalisriikide õigusaktidele.
 19. Kontrollitava keeldumine kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsuse (korralduse) saamisest ei ole aluseks kohapealse tollikontrolli tühistamisele.
  Sellisel juhul on kohapealse tollikontrolli alguskuupäev kuupäev, mil tehti otsus (korraldus) kohapealse tollikontrolli läbiviimise kohta protokoll selle otsuse (korralduse) vastuvõtmisest keeldumise kohta. .
 20. Enne kontrollitava asutuses kohapealse tollikontrolli algust on tolliametnikud kohustatud esitama kontrollitava isiku juhile, pead asendavale isikule või tema esindajale oma isikutunnistuse. kontrollitud isik.
 21. Kohapealse tollikontrolli ajal ei ole kontrollitaval isikul õigust oma tegevusega seotud kontrollitud dokumentidesse muudatusi (täiendusi) teha.
 22. Kohaliku tollikontrolli läbiviimise tähtaeg ei tohiks ületada 2 kuud. Määratud ajavahemik ei hõlma ajavahemikku dokumentide ja (või) teabe esitamise taotluse kontrollitavale üleandmise kuupäeva ja selliste dokumentide ja (või) teabe kättesaamise kuupäeva vahel.
 23. Kohaliku tollikontrolli läbiviimise tähtaega võib sellise kontrolli läbi viiva tolli otsusega 1 kuu võrra pikendada.
 24. Kui on vaja läbi viia plaaniväline väljumistollikontroll, viia läbi tollikontroll, saata taotlused liikmesriikide või nende riikide pädevatele asutustele, kes ei ole liidu liikmed, taastab kontrollitava isiku poolt väljumiseks vajalikud dokumendid tollikontrolli, esitama auditeeritud perioodiga seotud täiendavaid dokumente, mis mõjutavad kohapealse tollikontrolli tulemustel põhinevaid järeldusi, samuti muudel liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud juhtudel võib kohapealne tollikontroll olla peatatud tollikontrolli teostava tolliameti juhi (juhi), tema volitatud tolli asutuse juhi asetäitja (asejuhataja) või neid asendavate isikute otsusega.
  Kohaliku tollikontrolli peatamise periood ei tohi ületada 9 kuud, välja arvatud juhul, kui liikmesriikide õigusaktidega on ette nähtud pikem ajavahemik.
  Kohaliku tollikontrolli peatamise kord on kehtestatud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.
  Kohaliku tollikontrolli peatamise aeg käesoleva klausliga kehtestatud põhjustel, samuti liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud alustel, ei kuulu kohapealse tollikontrolli perioodi hulka.
 25. Kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsus (ettekirjutus) peab sisaldama asjakohaseid kandeid kohapealse tollikontrolli perioodi pikendamise ja selle tegevuse peatamise kohta, millest kontrollitavat isikut teavitatakse.
 26. Kohaliku tollikontrolli tulemused vormistatakse tollidokumendi vormistamisega, mille vorm on kehtestatud vastavalt tollieeskirjade liikmesriikide õigusaktidele, sellistes õigusaktides ettenähtud viisil.
 27. Tolliregulatsiooni käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega võidakse kehtestada kord kontrollitavate isikute tutvustamiseks kohapealse tollikontrolli esialgsete tulemustega ja neile vastuväidete esitamiseks.
 28. Kohaliku tollikontrolli tulemuste registreerimisel koostatud tollidokumendis on märgitud järgmine teave:
  1. selle dokumendi koostamise koht ja kuupäev;
  2. selle dokumendi registreerimisnumber;
  3. kohapealse tollikontrolli läbi viinud tolliasutuse nimi;
  4. kohapealse tollikontrolli määramise alus - viide kontrolliplaanile (ajakavale) või käesoleva artikli lõikes 16 sätestatud põhjustel;
  5. kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsuse (korralduse) kuupäev ja number;
  6. kohapealse tollikontrolli liik;
  7. kontrollitava isiku nimi (perekonnanimi, eesnimi ja isanimi (kui on)), tema asukoht (elukoht) ja (või) tegeliku tegevuse koht (kohad), tema identifitseerimine ja (või) registreerimine numbrid;
  8. kohapealse tollikontrolli läbi viinud tolliametnike perekonnanimed, eesnimed, isanimed (kui need on olemas) ja ametikohad;
  9. kohapealse tollikontrolliga seotud ametnike perekonnanimed, eesnimed, isanimed (kui need on olemas) ja ametikohad;
  10. kohapealse tollikontrolli algus- ja lõppkuupäevad ning kohapealse tollikontrolli ajavahemiku peatamise ja (või) pikendamise korral märgitakse ära ka sellise peatamise ja (või) pikendamise ajavahemikud;
  11. kontrollitud dokumentide liigid;
  12. teave tollikontrolli vormide ja muude kohapealse tollikontrolli käigus tehtud toimingute kohta;
  13. avalikustatud asjaolude kirjeldus, mis viitab rahvusvaheliste lepingute ja tollialaste õigusaktide ja (või) liikmesriikide õigusaktide rikkumistele, näidates ära rahvusvaheliste lepingute ja tollialaste õigusaktide sätted ning (või) liikmesriikide õigusaktid, mille nõudeid on rikutud, või teave selle puudumise kohta;
  14. järeldused, mis põhinevad kohapealse tollikontrolli tulemustel;
  15. muu teave, mis on ette nähtud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.
 29. Kohaliku tollikontrolli lõpuleviimise kuupäev on tollidokumendi kuupäev, mis koostati kohapealse tollikontrolli tulemuste registreerimisel.
 30. Väljumistollikontrolli ei teostata üksikisikute suhtes, välja arvatud üksikettevõtjad, kes on registreeritud vastavalt liikmesriikide seadustele.

 

Tolli- ja muude riigiasutuste ametnike juurdepääs kontrollitava isiku objektile kohapealse tollikontrolli läbiviimiseks

 1. Kontrollitud isik, kui tolli ametnikud on esitanud otsuse (korralduse) viia läbi kohapealne tollikontroll ja teenistussertifikaadid, on kohustatud tagama juurdepääsu nendele ametnikele ja teiste riigiasutuste ametnikele, kes osalevad kohapealne tollikontroll kontrollitava isiku rajatisse kohapealse tollikontrolli läbiviimiseks.
  Tolli ametnikel ja muude riigiasutuste ametnikel, kes osalevad tollikontrollis, on juurdepääs kontrollitava eluruumidesse, kui see on ette nähtud liikmesriikide õigusaktidega.
 2. Kui liikmesriigi õigusaktid näevad ette üksikutele objektidele juurdepääsu erikorra, toimub selline juurdepääs selle liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud viisil.
 3. Kontrollitaval on õigus keelata tolliasutuse ametnikel ja muude kohapealses tollikontrollis osalemises osalevate riigiasutuste ametnikel juurdepääs kontrollitava objektile järgmistel juhtudel:
  1. need ametnikud ei esitanud otsust (korraldust) viia läbi kohapealne tollikontroll ja (või) teenistussertifikaadid;
  2. neid ametnikke pole kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsuses (korralduses) märgitud;
  3. neil ametnikel ei ole auditeeritava rajatisesse sisenemiseks eriluba, kui selline luba on nõutav vastavalt liikmesriikide seadustele.
 4. Kui kontrollitav isik keeldub põhjendamatult andmast juurdepääsu kohapealset tollikontrolli teostavate tolliasutuste ametnikele ja kohapealse tollikontrolli läbiviimisega seotud teiste liikmesriikide riigiasutuste ametnikele, kontrollitava isiku rajatises koostatakse vastav akt (protokoll) vastavalt liikmesriigi õigusaktidele.
  Juhul kui kontrollitav isik keeldub põhjendamatult juurdepääsu andmast kohapealset tollikontrolli teostavatele tolliametnikele ja kohapealse tollikontrolli läbiviimisega seotud teiste liikmesriikide riigiasutuste ametnikele, on neil õigus siseneda seda objekti vastupanu mahasurumisega ja (või) lukustatud ruumide avamisega vastavalt liikmesriikide õigusaktidele

 

Tolliametnike õigused ja kohustused tollikontrolli ajal

 1. Tollikontrolli läbiviimisel on tolliametnikel õigus:
  1. nõuda ja saada auditeeritavalt üksuselt reklaami, transpordi (saatmise) dokumendid, raamatupidamis- ja aruandlusdokumendid, samuti muu teave, sealhulgas elektroonilisel meedial, mis on seotud kontrollitava kaubaga, sealhulgas teave kontrollitava isiku edasiste tehingute kohta seoses nende kaupadega;
  2. nõuda auditeeritavalt üksuselt aruannete esitamist vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 18;
  3. nõuda kontrollitavaga seotud isikutelt tehingutega (toimingutega) kaupadega, mille suhtes teostatakse tollikontrolli, esitada dokumentide koopiad ja muu teave kontrollitava või tehingutega seotud tehingute ja arvelduste kohta (toimingud) selliste kaupadega;
  4. nõuda liikmesriikidelt pankadelt, pangandusvälistelt krediidi- (finants- ja finants) organisatsioonidelt ja teatud tüüpi pangaoperatsioone teostavatelt organisatsioonidelt ning saada neilt dokumente ja teavet liikmesriikide organisatsioonide ja üksikettevõtjate pangakontode kättesaadavuse ja arvu kohta. , samuti dokumendid ja teave organisatsioonide ja üksikettevõtjate kontodel raha liikumise kohta, mis on vajalikud tollikontrolliks, sealhulgas need, mis sisaldavad pangasaladust vastavalt liikmesriikide õigusaktidele;
  5. nõuda liikmesriikide riigiorganitelt ja saada neilt tollikontrolli läbiviimiseks vajalikud dokumendid ja teave, sealhulgas need, mis moodustavad äri-, pangandus-, maksu- ja muud seadusega kaitstud saladused vastavalt liikmesriikide õigusaktidele;
  6. saata tollikontrolliga seoses päringuid liikmesriikide organisatsioonidele, riiklikele ja muudele organitele (organisatsioonidele) ning liitu mittekuuluvatele isikutele;
  7. määrata tollieksam;
  8. viia läbi muid liikmesriikide õigusaktides sätestatud toiminguid.
 2. Kohaliku tollikontrolli läbiviimisel on tolliametnikel õigus ka:
  1. nõuda kontrollitavalt isikult kaupade esitamist, mille suhtes viiakse läbi väljumistollikontroll;
  2. viia läbi liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud viisil inventuur või nõuda kaupade inventuuri;
  3. pääseda kontrollitavale ruumidesse, kui tolliametnikud esitavad otsuse (korralduse) viia läbi kohapealne tollikontroll ja teenindussertifikaadid;
  4. võtta proove ja (või) kaubaproove;
  5. konfiskeerida kontrollitavalt isikult dokumente või nende koopiaid arestimisakti koostamisega;
  6. arestida kaupu või arestida need liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korras kohapealse tollikontrolli ajaks, et vältida toiminguid, mille eesmärk on võõrandada kaupu, mille suhtes teostatakse kohapealset tollikontrolli. neid kaupu teostada või neid muul viisil käsutada;
  7. plommida ruumid, laod, arhiivid ja muud kohad (ladustamine) dokumentidele ja kaupadele, mille suhtes viiakse läbi kohapealne tollikontroll;
  8. nõuda kontrollitava isiku esindajatelt isikut tõendavate dokumentide ja (või) dokumente kinnitava dokumendi esitamist;
  9. saada oma pädevuse piires juurdepääs auditeeritava üksuse infosüsteemide andmebaasidele ja andmepankadele;
  10. nõuda ja saada kontrollitavalt isikult kontrollitavate küsimuste raames vajalikud dokumendid (koopiad), muu teave, sealhulgas elektroonilisel kujul, tema tegevuse ja vara kohta. Kui sellised dokumendid (nende koopiad) ei peaks vastavalt liikmesriikide õigusaktidele paiknema kohapealse tollikontrolli kohas, määrab tolliametnik nende esitamiseks piisava ajavahemiku, kuid mitte vähem kui kolm töötamist. päeva;
  11. kasutada tehnilisi vahendeid (sealhulgas heli- ja videosalvestusseadmeid, fotograafiat), samuti tarkvaratooteid, mis on loodud kontrollitava isiku elektroonilisel kujul edastatud teabe töötlemiseks;
  12. viia läbi muid liikmesriikide õigusaktides sätestatud toiminguid.
 3. Tollikontrolli läbiviimisel on tolliametnikud kohustatud:
  1. järgida kontrollitava õigusi ja õigustatud huve, vältida ebaseaduslike otsuste ja tegevustega (tegevusetus) kontrollitavale kahju tekitamist;
  2. kasutada tollikontrolli käigus saadud teavet vastavalt Euratomi tolliseadustiku artiklile 356;
  3. tagama tollikontrolli käigus saadud ja koostatud dokumentide ohutuse, mitte avaldama nende sisu ilma kontrollitava nõusolekuta, välja arvatud liikmesriikide õigusaktides sätestatud juhtudel;
  4. järgima ametlikku eetikat;
  5. teavitama kontrollitavat tema õigustest ja kohustustest tollikontrolli ajal, tollikontrolli määramisel, proovide võtmisel ja (või) kaupade näidistel, samuti tolliametnike õigustest ja kohustustest tollikontrolli ajal;
  6. mitte rikkuda kontrollitava kehtestatud töörežiimi kohapealse tollikontrolli ajal;
  7. annab auditeeritava üksuse nõudmisel vajalikku teavet EAÜ tolliseadustiku sätete ja liikmesriikide õigusaktide kohta, mis käsitlevad tolliauditi läbiviimise korda;
  8. esitama kontrollitava isiku esindajatele kohapealse tollikontrolli ajal kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsuse (korralduse) ja nende teenistussertifikaadid;
  9. täita muid liikmesriikide õigusaktides sätestatud ülesandeid.

 

Kontrollitava õigused ja kohustused tollikontrolli ajal

 1. Tollikontrolli ajal on kontrollitaval isikul õigus:
  1. nõuda tollilt ja saada neilt teavet käesoleva seadustiku sätete ja liikmesriikide õigusaktide kohta, mis käsitlevad tollikontrolli läbiviimise korda;
  2. esitama kõik tema käsutuses olevad dokumendid ja teabe, mis kinnitavad vastavust rahvusvahelistele lepingutele ja tollieeskirjade ja (või) liikmesriikide õigusaktide valdkonna õigusaktidele;
  3. esitada tolliasutuste otsuste ja toimingute (tegevusetuse) peale kaebus liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud viisil;
  4. nõuda kohapealset tollikontrolli teostavatelt tolliametnikelt kohapealse tollikontrolli ja teenistussertifikaatide läbiviimise otsuse (korralduse) esitamist;
  5. viibida kohapealse tollikontrolli ajal ja anda selgitusi küsimustes, mis on seotud kohapealse tollikontrolli teemaga;
  6. kasutada muid õigusi, mis on sätestatud liikmesriikide õigusaktides.
 2. 2. Kontrollitav isik tollikontrolli ajal on kohustatud:
  1. esitama võimaluse korral kauba, mille suhtes viiakse läbi väljumistollikontroll;
  2. esitama tolliasutuse nõudmisel dokumendid ja andmed paberkandjal, vajadusel ka muul andmekandjal, ettenähtud aja jooksul;
  3. tagama kohapealset tollikontrolli teostavatele tolliametnikele ja sellise kontrolli läbiviimisel osalevatele ametnikele takistamatu juurdepääsu kontrollitavale rajatistele ning tagama neile töökoha;
  4. juhul kui tollikontrolli jaoks vajalikud dokumendid on koostatud muus keeles kui selle liikmesriigi riigikeel, mille tolliasutus tollikontrolli viib läbi, - esitama tollikontrolli läbiviivale tolliametnikule nimetatud dokumentatsiooni tõlge;
  5. määrata kindlaks isikute ring, kes vastutavad dokumentide ja teabe tollikontrolli läbiviivale tolliametnikule esitamise eest, hiljemalt 2 kalendripäeva jooksul alates kohapealse tollikontrolli läbiviimise otsuse (korralduse) esitamise kuupäevast;
  6. tagama inventuuri tegemise kohapealse tollikontrolli käigus;
  7. tagama proovide võtmise ja (või) kaubaproovide võimaluse juhul, kui kohapealset tollikontrolli teostavad tolliametnikud teevad otsuse tollikontrolli määramise kohta;
  8. anda kohapealset tollikontrolli teostavate tolliametnike nõudmisel kirjalikke ja suulisi selgitusi kontrollitava tegevuse kohta, samuti esitada tõendeid ja arvutusi;
  9. täita muid liikmesriikide õigusaktides sätestatud ülesandeid.

Tollikontrolli jaoks vajalike dokumentide ja teabe esitamine

 1. Liikmesriikide riigiasutused esitavad tolli taotlusel dokumendid ja teabe, mis neil on organisatsioonide ja üksikettevõtjate registreerimise, maksude tasumise ja arvutamise, andmete ning (või) raamatupidamis- ja aruandlusdokumentide kohta. samuti muud dokumendid ja teave, mis on vajalikud tollikontrollide läbiviimiseks, sealhulgas need, mis moodustavad äri-, pangandus-, maksu- ja muud seadusega kaitstud saladused, vastavalt riiklike, äri-, pangandus-, maksu- ja maksualase kaitse liikmesriikide õigusaktide nõuetele. ja muud seadusega kaitstud saladused.
 2. Pangad, pangavälised krediidi- (krediidi- ja finants) organisatsioonid ning organisatsioonid, kes teostavad teatud tüüpi pangatoiminguid, esitavad liikmesriigid tolli taotlusel dokumendid ja teabe organisatsioonide ja pangakontode kättesaadavuse ja numbrite kohta. Liikmesriikide üksikettevõtjad, samuti tollivormistuseks vajalikud. Dokumentide ja teabe kontrollimine selliste organisatsioonide ja üksikettevõtjate raamatupidamisarvestuses, sealhulgas need, mis sisaldavad pangasaladusi vastavalt liikmesriikide õigusaktidele.
 3. Kontrollitavaga seotud isikud, kes on seotud tehingutega (toimingutega) kaupadega, mille suhtes viiakse läbi tollikontroll, on kohustatud tolli nõudmisel esitama dokumentide koopiad ja muu teabe tehingute ja arvelduste kohta, kontrollitud isik või kolmandate isikutega seotud tehingud (toimingud) selliste kaupadega, mis on vajalikud tollikontrolliks.