МЕНЮ

Dokumendiliikide klassifikaator veerus 44 teabe deklareerimisel

Aastal deklareeritud teavet kinnitavad dokumendid DTpeab deklarandil esitamise ajal olema DT, välja arvatud artikli 8 lõikes 104 nimetatud juhud TC EAEU või määratletud tööseadustiku artiklitega 114–117 EAEU, ei pruugi sellised dokumendid tollideklaratsiooni esitamise ajal saadaval olla.

Teave iga dokumendi kohta tuleb märkida uuele reale selle koodiga vastavalt dokumendiliikide ja teabe klassifikaatorile. 

Otsi:
Oodake andmete laadimist ja vormindamist
Kood Dokumendi nimi, teave, siseturu kaitsemeetmed
01011 Litsents edasi eksport ja / või kaupade import
01017 Luba selliste kaupade eksportimiseks ja (või) impordiks, mille jaoks on kehtestatud automaatne litsentsimine (järelevalve)
01021 Järeldus (lubadokument) tsiviil- ja teenistusrelvade, nende peamiste (komponent) osade ja padrunite impordi ja (või) ekspordi kohta
01031 3. märtsi 1973. aasta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooniga ette nähtud luba (tunnistus, tõend)
01041 Tsiviilkäibes olevate raadioelektrooniliste vahendite ja kõrgsageduslike seadmete, sealhulgas sisseehitatud või muude kaupade hulka kuuluvate toodete impordi kokkuvõte (volitusdokument)
01061 Järeldus (lubadokument) taimekaitsevahendite (pestitsiidide) impordi kohta
01065 Laboratoorsetes uuringutes kasutatavate taimekaitsevahendite ja muude püsivate orgaaniliste saasteainete impordi järeldus (loa dokument) ning võrdlusstandard
01071 Osariikide volitatud asutuse, Euraasia Majandusliidu liikmete volitatud asutuse järeldus selliste mürgiste ainete impordi (ekspordi) kohta, mis ei ole narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteained ning on standardproovid, seisukoht muudetud nõukogu otsusega Euraasia majanduskomisjon 52 nr 12.05.2015
01072 Riikide volitatud asutuse, Euraasia Majandusliidu liikmete järeldus XNUMX transiit mürgised ained, mis ei ole narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteained läbi Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumi, seisukohta muudetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu 52 otsusega nr 12.05.2015
01081 Kokkuvõte (lubadokument) ravimite impordi kohta
01091 Krüptimisvahendite (krüptograafiliste) vahendite impordi ja (või) ekspordi järeldus (lubadokument)
01095 Salajase teabe saamiseks mõeldud spetsiaalsete tehniliste vahendite impordi ja (või) ekspordi kokkuvõte (lubadokument)
01101 Kokkuvõte (lubadokument) kultuuriväärtuste, riiklike arhiivifondide dokumentide ja arhiividokumentide originaalide eksportimiseks
01111 Kokkuvõte (lubadokument) mineraloogia, paleontoloogia ja fossiilsete loomade luude kogumismaterjalide eksportimiseks
01121 Kokkuvõte (lubadokument) looduslike elusloomade, üksikute looduslike taimede ja looduslike ravimtoorainete eksportimiseks
01125 Euraasia majandusliidu liikmete osariikide punastesse raamatutesse kantud haruldaste ja ohustatud looduslike elusloomade ja looduslike taimede ekspordi kokkuvõte (lubadokument)
01131 Järeldus (lubadokument) inimelundite ja -kudede, vere ja selle komponentide, inimese bioloogiliste materjalide proovide impordi ja (või) ekspordi kohta
01133 Luba re kaupadest
01143 Riikliku kontrolli akt järgmiste toodete, vääriskivide, väärismetallide ja väärismetalle sisaldavate toorainete impordi ja (või) ekspordi osas
01151 Litsents, ekspordikontrolli alla kuuluvate kaupade impordi (ekspordi) litsentsi loetelu (lisa), mille on välja andnud osariikide volitatud riigiorgan, Euraasia Majandusliidu liikmed, seisukoht muudetud nõukogu otsusega. Euraasia majanduskomisjon 52 nr 12.05.2015
01152 Ekspordikontrolli alla kuuluvate kaupade transiidiluba, mille on välja andnud osariikide volitatud riigiorgan, Euraasia Majandusliidu liikmed ekspordikontrolli alal, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr. 52 kuupäevaga 12.05.2015
01153 Luba (kinnitus) ekspordikontrolli alla kuuluvate kaupade impordiks (ekspordiks), mille on välja andnud riikide volitatud riigiasutus, Euraasia Majandusliidu liikmed ekspordikontrolli valdkonnas, seisukoht muudetud nõukogu otsusega. Euraasia majanduskomisjon 52 nr 12.05.2015
01154 Järeldus (identifitseerimine), mis on väljastatud vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmete riikide ekspordikontrolli valdkonna õigusaktidele, kaupade mittekuulumise kohta kontrollitavate kaupade ja tehnoloogiate ühtsesse nimekirja kantud kaupadesse, seisukoht muudetud kujul Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 52, 12.05.2015
01161 Sõjaliste toodete impordi (ekspordi) litsentsi loetelu (lisa), mille on välja andnud osariikide volitatud riigiasutus, Euraasia Majandusliidu liikmed, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega Nr 52 kuupäevaga 12.05.2015
01162 Sõjaliste toodete transiidiluba, mille on välja andnud riikide volitatud riigiorgan, Euraasia Majandusliidu liikmed, seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 52, 12.05.2015
01163 Osariikide, Euraasia Majandusliidu liikmete volitatud riigiorgani järeldus (identifitseerimine) kaupade mittesõltuvuse kohta sõjalistele toodetele, seisukoht, muudetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 52, kuupäev 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Sõjaväepass
01181 Kaitsetööstuse ettevõtete tööstus- ning teadus- ja tehnikaalast koostööd käsitlevate valitsustevaheliste kokkulepete raames imporditud (eksporditud) toodete loetelu
01191 !!! Välja arvatud 29. augustist 2021 juhatuse otsuse jõustumise tõttu EKRE kuupäev, 27.07.2021. juuli 90, nr 20 "Tolliliidu komisjoni 2010. septembri 378. aasta otsuse nr XNUMX. muudatuste kohta. - Euraasia Majandusliidu tehnilistes eeskirjades (tolliameti tehnilised eeskirjad) sätestatud vastavushindamise dokument Liit) või vastavustunnistus või vastavusdeklaratsioonväljastatud ühtsel kujul toodete (kaupade) kohta, mis on hõlmatud ühtsesse toodete loetellu, mille vastavustunnistuste ja vastavusdeklaratsioonide väljaandmisega või toodete (kaupade) vastavushindamise dokumendiga tuleb väljastada kohustuslik vastavustõend või vastavushindamise dokument sätestatud riigi õigusaktidega, mis on Euraasia majandusliidu liige, kelle territooriumil tooted (toode) suhtes kohaldatakse tolliprotseduuri
01194 Volitatud asutuse tunnistus, mis kinnitab, et tooted kuuluvad ravimitesse, meditsiiniliseks ja veterinaarseks otstarbeks mõeldud kaupadele, tingimusel et need paigutatakse vastuvõtja apteegilattu, kes võtab vastu, ladustab ja pärast vastavuskinnituse protseduuri läbimist väljastab ja müüb ravimeid , meditsiiniliseks ja veterinaarseks otstarbeks mõeldud kaubad ning taotleja garantii tema vastutusele (Kõrgõzstani Vabariigis)
01201 Veterinaarsertifikaat
01202 Riikide, eksportijate episootilisest seisundist lähtuv kontrollitava kauba impordiluba, mille on välja andnud riigi volitatud asutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige veterinaarmeditsiinis, seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 237, 18.12.2014. detsember 52, ja Euraasia Majanduskomisjoni komisjoni nõukogu otsus nr 12.05.2015, XNUMX.
01203 Luba kontrollitavate kaupade ekspordiks, mille on välja andnud riigi volitatud asutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige veterinaarmeditsiinis, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr. 237 18.12.2014. detsembril 52 ja Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 12.05.2015, XNUMX. mai XNUMX.
01204 Luba kontrollitavate kaupade transiidiks, lähtudes riikide ja eksportijate episootilisest seisundist, mille on välja andnud riigi volitatud asutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige veterinaarmeditsiinis, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 237, 18.12.2014, ja Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsus, nr 52, kuupäev 12.05.2015
01205 Riikide volitatud riigiorgani, tolliliidu liikmete (Kasahstani Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni jaoks) sanitaar-, epidemioloogiline järeldus *
01206 Riigi registreerimistunnistusvälja andnud riigi volitatud asutus, Euraasia majandusliidu liige elanikkonna sanitaar- ja epidemioloogilise heaolu valdkonnas
01207 fütosanitaarsertifikaadi
01209 Luba karantiinobjektide (karantiinsete kahjurite) importimiseks teaduslikel ja uurimistöö eesmärkidel, mille on välja andnud osariikide volitatud riigiasutus, Euraasia Majandusliidu liikmed
01210 Armeenia Vabariigis ühepoolselt kasutusele võetud keelude ja piirangute (ajutised meetmed) täitmist kinnitavad dokumendid
01211 Dokumendid, mis kinnitavad Valgevene Vabariigis ühepoolselt kehtestatud keeldude ja piirangute (ajutiste meetmete) järgimist
01221 Kasahstani Vabariigis ühepoolselt kehtestatud keeldude ja piirangute (ajutised meetmed) täitmist kinnitavad dokumendid
01225 Dokumendid, mis kinnitavad Kirgiisi Vabariigis ühepoolselt kehtestatud keeldude ja piirangute (ajutiste meetmete) järgimist
01231 Dokumendid, mis kinnitavad Venemaa Föderatsioonis ühepoolselt kehtestatud keeldude ja piirangute (ajutiste meetmete) järgimist
01241 Rahvusvahelise töötlemata teemantide sertifitseerimissüsteemi sertifikaat (sertifikaadi üksikasjad) (Kimberley protsessi sertifikaat)
01242 Dokumendid, mis kinnitavad teavet kaupade tootja kohta spetsiaalsete kaitse-, dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kasutamise jälgimiseks
01243 Põllumajandustoodete ekspordisertifikaat
01251 Teatavate kaubakategooriatega seotud tegevusluba (Venemaa Föderatsioon)
01261 Dokument (kviitung) aktsiisimärkide (registreerimine, kontrollmärgid, sildid) saamiseks (Vene Föderatsiooni jaoks)
01271 Dokument, mille kohaselt ei ole aktsiisimärkidega märgistatud aktsiisikaupu (raamatupidamis-, kontrollmärgid, sildid) märgistatud (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
01281 Toodete kinnitamise kinnitamine ühtses riiklikus automatiseeritud infosüsteemis etüülalkoholi, alkohoolsete ja alkoholi sisaldavate toodete toodangu mahu ja käibe registreerimiseks (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
01291 Tööstuslike lõhkeainete, ioniseeriva kiirguse allikate jaoks osariikide, tolliliidu liikmete volitatud riigiorganite välja antud luba (Valgevene Vabariik)
01301 Osariikide volitatud riigiasutuse, Euraasia Majandusliidu liikmete väljastatud luba seoses tingimuslikult patogeensete ja patogeensete geneetiliselt muundatud organismidega (Valgevene Vabariik), seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr . 52 kuupäevaga 12.05.2015
01311 Mineraalsete toorainete ekspordi järeldus (lubadokument)
01321 Kokkuvõte (luba) ohtlike jäätmete impordiks ja (või) ekspordiks
01332 Riigi pädeva asutuse, eksportija luba konkreetse narkootiliste, psühhotroopsete ja nende lähteainete partii eksportimiseks või selle asutuse ametlik teade, et nimetatud luba pole vaja
01341 Järeldus (luba) osoonikihti kahandavate ainete ja osoonikihti kahandavate ainete impordi ja (või) ekspordi kohta
01351 Euraasia majandusliidu liikmeks oleva riigi volitatud asutuse (organisatsiooni) kinnitus (otsus) isikukaitsevahendite, kaitse- ja desinfektsioonivahendite, meditsiinitoodete ekspordi kohta
01401 Euraasia Majandusliidu (tolliliit) tehniliste eeskirjade nõuetele vastavuse tunnistus
01402 Euraasia Majandusliidu (tolliliit) tehniliste eeskirjade nõuetele vastavuse deklaratsioon
01403 Ühtsel kujul koostatud vastavussertifikaat toodete (kaupade) kohta, mis on kantud ühtsesse tootenimekirja, mille puhul on kohustuslik kinnitada vastavustõendite ja vastavusdeklaratsioonide väljastamisega ühtsel kujul
01404 Ühtsel kujul koostatud vastavusdeklaratsioon toodete (kaupade) kohta, mis on kantud ühtsesse tootenimekirja, mille suhtes tuleb kohustuslikus korras kinnitada vastavustunnistuste ja vastavusdeklaratsioonide väljaandmine ühtsel kujul
01405 Sõiduki tüübikinnitus
01406 Šassii tüübikinnitus
01407 Sõiduki projekteerimise ohutustunnistus
01408 Документ об оценке соответствия, предусмотренный законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, на территории которого продукция (товар) помещается под таможенные процедуры, ДС РОСС RU
01409 Õlipass (õli kvaliteedipass)
01410 Leping akrediteeritud sertifitseerimisasutusega (akrediteeritud katselabor (keskus)) või sellise akrediteeritud sertifitseerimisasutuse (akrediteeritud katselabor (keskus)) kiri, mis kinnitab proovidena imporditud toodete kogust (kaalu ja mahtu) ning uurimis- ja testimiseesmärgid (kaubad)
01411 Toodete riikliku registreerimise tunnistus, mis kinnitab toodete vastavust Euraasia Majandusliidu tehniliste eeskirjade nõuetele (tolliliidu tehnilised eeskirjad)
01412 Väikelaevade klassifitseerimistunnistus
01413 Mineraalväetiste registreerimistunnistus
01414 Keemiatoodete riikliku registreerimise teatise sertifikaat
01415 Keemiatoodete kasutamise luba
01999 Muud dokumendid, mis kinnitavad keeldude ja piirangute järgimist
02011 Konossement
02012 Veokiri kaupade veoks veetranspordiga
02013 Raudteearve
02014 Muud dokumendid, mis on ette nähtud raudteeveo eeskirjadega
02015 Kauba rahvusvahelise autoveo lepingu konventsiooniga 1956. aastal ette nähtud saateleht
02016 Muu kaubaveoks kasutatav saateleht
02017 Õhuveokiri
02018 Veodokumendid, mida kasutatakse kaupade liikumisel torujuhtmete või elektriliinide kaudu
02019 Postiarve
02020 Kiirsaadetise üldine saateleht
02021 Individuaalne saateleht kiirlaadimiseks
02022 Pagasi kontroll
02024 TIR-märkmik
02025 Carnet ATA
02099 Muu transpordi (saatmise) dokumendid
03011 Leping (leping), sõlmitud kaubaga tehingu tegemisel, positsioon alates 01.01.2018, muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
03012 Dokumendis muudatusi ja (või) täiendusi tegevad dokumendid, mille teave on märgitud koodi 03011 all
03013 Kaupadega ühepoolse tehingu sooritamist tõendav dokument, positsioon alates 01.01.2018, muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
03014 Dokumendid, mis kinnitavad kauba omamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigust tehingute puudumisel
03021 Dokumendid, mis kinnitavad intellektuaalomandi objektide õiguste üleandmist (autoriõigus, litsentsileping, intellektuaalomandi eseme registreerimise tunnistus, kaubamärgi kasutamise leping ja sarnased dokumendid)
03022 Kaubamärgiga tähistatud kaupade autoriõiguse omaniku nõusolekul (edasimüüja, turustusleping, kirjalik nõusolek ja muud sarnased dokumendid) Euraasia majandusliidu tolliterritooriumil tsiviilkäibesse lubamise kinnitavad dokumendid, seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni juhatus nr 52, dateeritud 12.05.2015 g.
03031 Dokument, mis kinnitab välisvaluutakontrolli nõuete täitmist :, tehingu registreerimisnumber (Valgevene Vabariigi puhul), lepingu registreerimisnumber (registreerimisnumber, mille eesmärk on tagada valuutatehingute raamatupidamine ja aruandlus, mille volitatud pank on määranud ekspordi / impordi välisvaluutaleping) või tehingupasside arv (Kasahstani Vabariigile), kordumatu lepingu number (lepingu registreerimisel volitatud panga määratud number) või tehingupassi number (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
03998 Deklaratsioon (leping) maapõuekasutuseks (Kasahstani Vabariik)
03999 Muud dokumendid, mis kinnitavad kauba omamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigust
04011 Asutamisdokumendid
04021 Arve - arve (arve) lepingule
04022 Muu asula või müügidokumendid (sealhulgas sularaha või müügikviitung kaupade ostmise kohta jaemüügivõrgus)
04023 Pangadokumendid (kui arve tasutakse sõltuvalt väliskaubanduslepingu tingimustest), samuti muud kauba väärtust kajastavad maksedokumendid
04025 Arve - lepingu vorm
04031 Arve - arve (arve) kauba transportimise, transportimise, peale-, mahalaadimise või ümberlaadimise eest
04032 Panga- või muud maksedokumendid transpordikulude tasumiseks, mis kajastavad kauba transpordi (transpordi), peale-, mahalaadimis- või ümberlaadimiskulusid
04033 Kauba vedamise, pealelaadimise, mahalaadimise või ümberlaadimise leping
04041 Arved (arved) vahendusteenuse osutamise eest
04042 Panga- või muud maksedokumendid vahendusteenuste osutamiseks
04043 Vahendusteenuse leping
04051 Ostja poolt tasuta või soodushindadega pakutavate kaupade ja teenuste väärtuse dokumendid, mida kasutatakse seoses tootmise ja müügiga
04061 Arve - arve (arve), mis sisaldab teavet intellektuaalomandi kasutamise eest tehtud maksete kohta
04062 Panga maksedokumendid, raamatupidamine ja muud dokumendid, mis sisaldavad teavet intellektuaalomandi kasutamise eest tehtud maksete kohta
04071 Dokumendid (sh raamatupidamine) ja teave, mis sisaldab andmeid tulu (tulu) selle osa kohta, mis on müüjale otseselt või kaudselt tingitud hilisema müügi, muul viisil võõrandamise või kauba kasutamise tagajärjel
04081 Arve (arve), mis sisaldab teavet pakkematerjalide ja / või pakkimistööde maksumuse kohta
04082 Panga- või muud maksedokumendid pakkematerjalide ja / või pakkimistööde maksumuse kohta
04083 Konteinerite, pakendite, pakkematerjalide ja pakendamistööde maksumuse kokkulepe
04091 Hinnatud kauba tootja raamatupidamisdokumentatsioon, mis sisaldab teavet materjalide tootmise või ostmise kulude, tootmiskulude, samuti muude imporditud (imporditud) kaupade tootmisega seotud toimingute kohta, toote tootja arved hinnatud kaubad, mis on koostatud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt
04101 Arve - arve (arve) projekteerimis-, arendus-, inseneri-, projekteerimistööde, kujunduse, viimistluse, jooniste ja visandite maksumuse kohta
04102 Panga või muud maksedokumendid projekteerimis-, arendus-, inseneri-, ehitustööde, kujunduse, viimistluse, jooniste ja visandite maksumuse kohta
04111 Arve (arve) kindlustusteenuse osutamise eest
04112 Panga või muud maksedokumendid kindlustusteenuste maksumuse kohta
04113 Kindlustuspoliis
04115 Kindlustusleping
04121 Tsitaadid maailmavahetustest
04131 Saatmis- (pakkimis-) loend
04999 Muud dokumendid ja teave, mis deklarant saab esitada deklareeritud tolliväärtuse toetuseks (ekspordideklaratsioon)
05012 Otsus üle Euraasia Majandusliidu tollipiiri veetavate kaupade liigitamise kohta kokkupanemata või demonteerimata kujul, sealhulgas mittetäielikul või mittetäielikul kujul
05013 Eelotsus kaupade klassifitseerimise kohta vastavalt TN-le FEA EAEU
05014 Otsus kaupade klassifitseerimise eelotsuse muutmise (täiendamise) kohta CN FEA EPMÜ ja (või) otsus üle Euraasia majandusliidu tollipiiri veetavate kaupade liigitamise kohta kokkupanemata või demonteerimata kujul, kaasa arvatud mittetäielik või mittetäielik vorm
05019 Transpordivaldkonna volitatud täitevorgani, Euraasia Majandusliidu liikme kinnitus imporditavate kaupade sihtotstarbe kohta vastavalt EAEU TN VEDi märkusele 3
05020 Kinnitus tervishoiuvaldkonna riikliku poliitika ja normatiivse, õigusliku regulatsiooni väljatöötamise ülesandeid täitva volitatud täitevorgani, riigi, Euraasia Majandusliidu liikme kohta imporditud kaupade jaoks vastavalt EPMÜ lisale 4 VED
05022 Kinnitus volitatud täitevorganile, kes täidab tööstusvaldkonnas riikliku poliitika ja normatiivse, õigusliku regulatsiooni väljatöötamise funktsioone, riiki, Euraasia Majandusliidu liiget imporditavate kaupade jaoks vastavalt EPMÜ lisale 5. VED
05023 Euraasia Majandusliitu kuuluva riigi volitatud täitevorgani dokumendid, mis peavad kinnitama kauba klassifikatsioonikoodi vastavalt EAEU TN VEDi märkustele, välja arvatud dokumendid, mis on täpsustatud koodid 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Veterinaarmeditsiini, karantiini ja taimekaitse valdkonnas kontrolli ja järelevalve ülesandeid täitva volitatud täitevorgani, riigi, Euraasia Majandusliidu liikme imporditud kaupade jaoks kinnitamine vastavalt lepingu lisale 6. EAEU TN VED
05025 Kinnitamine volitatud täitevorganile, kes täidab funktsioone riigi kütuse- ja energiakompleksi valdkonnas riigipoliitika ja regulatiivse, õigusliku regulatsiooni väljatöötamiseks ja rakendamiseks, Euraasia Majandusliidu liikmeks, koos volitatud täitevorganiga, kes täidab avaliku teenuse osutamise ja riigivara haldamise funktsioonid riigi, Euraasia Majandusliidu liikme maa-aluses kasutuses, toornafta tootmise fakt vastavalt EAEU kauba nomenklatuuri märkustele 8 ja 10, stabiilse tootmise fakt gaasikondensaat vastavalt EAEU kauba nomenklatuuri märkusele 9, väljavõte riigi kaubandusressursside jääkidest vastavalt väliskaubanduse objektiks olevate kaupade nomenklatuuri EMA nomenklatuuri märkusele 10
05026 Euraasia Majandusliitu kuuluva riigi valitsuse volitatud täitevvõimu kinnitus selle kohta, et imporditud kaubad on kõrgema kvaliteediga veiseliha vastavalt EAEU kauba nomenklatuuri märkusele 12
05027 Riigikaitse valdkonna poliitika ja regulatiivse, õigusliku regulatsiooni väljatöötamise ja rakendamise eest vastutava volitatud täitevorgani, Euraasia Majandusliidu liikme, imporditavate kaupade sihtotstarbe kinnitamine vastavalt EAEU kauba märkusele 14 Nomenklatuur
05028 Kinnitus kosmosetegevuse valdkonnas riikliku poliitika ja regulatiivse, õigusliku regulatsiooni rakendamise tagamise ülesandeid täitva volitatud täitevorgani, Euraasia Majandusliitu kuuluva riigi, imporditud kaupade sihtotstarbe kohta vastavalt märkusele 13 TN VED EAEU-le
05031 Teatis üle Euraasia Majandusliidu tollipiiri transporditavate kaupade osade kavandatavast tarnimisest kokkupanemata või demonteerimata kujul, sealhulgas mittetäielikul või mittetäielikul kujul
05996 Vene Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi ja Venemaa juriidilise isiku sõlmitud leping kaupade, mis on ette nähtud mootorsõidukite 8701, 8705 TN VED EAEU, nende osade ja sõlmede tööstuslikuks kokkupanekuks, nende osade ja sõlmede impordi kohta (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
05997 Lisakokkulepe Vene Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi ja Venemaa juriidilise isiku sõlmitud lepingule kaupade, mis on ette nähtud mootorsõidukite 8701, 8705 TN VED EAEU mootorsõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks, nende osade ja sõlmede (näiteks Venemaa Föderatsioon)
05998 Protokoll Venemaa Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi ja Venemaa juriidilise isiku vahel sõlmitud lepingu muutmise kohta kaupade 8701, 8705 TN VED EAEU mootorsõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks mõeldud kaupade, nende osade ja sõlmede impordi kohta ( Venemaa Föderatsiooni jaoks)
05999 Muud dokumendid, kauba klassifitseerimiseks vajalik teave
06011 Kauba päritolusertifikaat, vorm ST, 1
06013 Deklaratsioon,päritolusertifikaat vormi A abil
06014 Üldvormi mittesooduspäritolustaatusega sertifikaat
06015 Eelotsus kaupade päritolu kohta, seisukohta muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
06016 Päritoludeklaratsioon
06017 Kauba päritolusertifikaat, vorm CT, 2
06018 EAV vormi päritolusertifikaat
06019 Kauba päritolusertifikaat, vorm CT, 3
06020 EASi vorm päritolusertifikaat
06999 Muu päritolusertifikaadi vorm
07011 Dokumendid, millega kehtestatakse tollimaksete tasumise privileegid
07012 Dokumendid, mis kinnitavad tollimaksete maksmise hüvitiste andmise eesmärkide ja tingimuste täitmist
07013 Tollimaksude ja maksude tasumise tsentraliseeritud korra kohaldamise leping
07014 Dokumendid, mis kehtestavad tollimaksude ja maksude tasumise aja muutmise alused
07015 Dokumendid, mis kinnitavad tollimaksude ja maksude tasumise aja muutmise põhjuste olemasolu
07016 Dokumendid, mis kinnitavad võimalust leida ja (või) kasutada kaupu Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil või väljaspool seda maksmata tollimakse, makse, spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse, välja arvatud Madalmaade tolliseadustik. Euraasia majandusliit
07017 Dokumendid, mis kinnitavad võimalust leida ja (või) kasutada kaupu Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil või väljaspool seda maksmata tollimakse, makse, spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse
07021 Tolliameti otsus imporditollimaksude tasumise ajatamise või järelmaksu kava esitamise kohta, muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
07022 Kaupade impordilt võetavate maksude tasumise tähtaja muutmise otsus
07031 Dokument, mis kinnitab rahaliste vahendite (raha) hoiustamist tagatisena tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmisel, seisukoht, muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5 kuupäevaga 16.01.2018
07032 panga garantii
07033 Käendusleping
07034 Vara pantimise leping
07035 Dokumendi, mis kinnitab tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmist erineval viisil, mis on kehtestatud osariikide õigusaktidega, Euraasia Majandusliidu liikmetega, nõukogu otsusega muudetud seisukoht Euraasia Majanduskomisjoni 52. aasta otsus nr 12.05.2015 ja Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse 5 otsus nr 16.01.2018
07036 Dokument, mis kinnitab vastavust tingimustele, mille korral ei esitata tagatist tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmiseks
07037 Investeerimisprojekti registreerimisnumber vastavalt investeerimisprojektide registrile, mis vastab osariikide prioriteetsetele tegevusaladele (majandussektorid), Euraasia Majandusliidu liikmetele vastavalt nende riikide õigusaktidele (Valgevene Vabariigi puhul) , Kirgiisi Vabariik ja Venemaa Föderatsioon)
07040 Tõend tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagamise kohta
08011 Dokument kauba töötlemise tingimuste kohta Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil, seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
08012 Dokument kauba töötlemise tingimuste kohta väljaspool Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumi, seisukohta muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 5, 16.01.2018
08013 Dokument sisetarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste kohta, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 5. jaanuari 16.01.2018. aasta otsusega nr XNUMX
08014 Venemaa Föderatsiooni Magadani oblastis vabatsooni tolliprotseduurile suunatud kaupade, mis on ette nähtud nende enda tootmiseks ja tehnoloogilisteks vajadusteks, eksportimiseks Magadani piirkonna ülejäänud territooriumile
08015 Volitatud asutuse (organisatsiooni) või riigi, Euraasia Majandusliidu liikme sõltumatu ekspertorganisatsiooni järeldus Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena moodustunud töödeldud toodete toodangu normide kohta
08016 Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil töötlemistoimingutel saadud töödeldud toodete standardsaagise dokument
08021 Riikide volitatud riigiorgani, Euraasia Majandusliidu liikmete järeldus kauba hävitamise võimaluse, meetodi ja koha kohta, seisukoht muudetud Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsusega nr 52, kuupäev 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Järeldus vabatsooni tolliprotseduurile või vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaist kaupa kasutades toodetud (saadud) kauba tunnustamise kohta Euraasia majandusliidu kaubana
08032 Järeldus selliste kaupade tunnustamise kohta, mis on valmistatud (saadud) vabatsooni tolliprotseduurile või vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest, mis ei ole Euraasia majandusliidu kaubad
08033 Dokument, mis tõendab isiku kandmist vabaladude omanike registrisse
08034 Isiku registreerimist vaba (eri-, eri-) majandustsooni elanikuks (osalejaks, subjektiks) tõendav dokument
08035 Kokkulepe (leping) tegevuste elluviimise (läbiviimise) kohta vaba (eri-, eri-) majandustsooni territooriumil (vaba- (eri-, eri-) majandustsoonis tegutsemise tingimuste kokkulepe, investeerimisdeklaratsioon, ettevõtlusprogramm)
08036 Leping kaupade ladustamiseks (ladustamiseks), kauba peale- ja mahalaadimiseks ning muudeks ladustamisega seotud lastitoiminguteks, samuti kauba ohutuse tagamiseks ja kauba transportimiseks (transportimiseks) ettevalmistamiseks, sealhulgas partii jagamiseks, saadetiste moodustamine, sortimine, pakkimine, ümberpakendamine, märgistamine, mis on sõlmitud isiku vahel, kes ei ole sadama vaba (eri-, eri-) majandustsooni või logistilise vaba (eri-, eri-) majandustsooni resident (osaleja, subjekt) ja sadama vaba (eri-, eri-)) majandusvööndi või logistilise vaba (eri-, eri-) majandustsooni resident (osaleja, üksus)
08037 Dokumendid, mis kinnitavad Euraasia Majandusliidu vabade (eri-, eri-) majandustsooni territooriumilt ülejäänud Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumile veetud kaupade staatust nende riikide territooriumide kaudu, mis ei ole Euraasia Majandusühenduse liikmed. Ja (või) meritsi, nagu on ette nähtud Euraasia Majandusliidu komisjonide nõukogu 7. novembri 2017. aasta otsusega nr 139
08999 Muud dokumendid, mis kinnitavad kaupade deklareeritud tolliprotseduurile suunamise tingimusi
09001 Rahvusvaheline sõiduki kaalutõend, mis on välja antud vastavalt Genfis 21. oktoobril 1982 vastu võetud rahvusvahelisele kaupade piirikontrolli ühtlustamise konventsioonile, või kaubaveokite rahvusvaheline kaalumissertifikaat, mis on välja antud vastavalt rahvusvahelise kaubaveo kasutuselevõtu lepingule. Lasti kaalumissertifikaadid Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmete osariikide territooriumidel, mis võeti vastu Cholponis Atas 16. aprillil 2004
09002 Välisriigi maanteesõidukile Euraasia Majandusliidu liikme riigi territooriumi läbimiseks mõeldud luba, mille on välja andnud riigi volitatud asutus, Euraasia Majandusliidu liige, kelle territooriumi kaudu sõidetakse läbi viidud
09003 Euraasia Majanduspiirkonna riigi volitatud asutuse poolt välja antud sõiduki, mille täismass ja (või) kogumõõt ületab avalikel teedel liiklemiseks kehtestatud lubatud parameetrid, läbipääsu luba (eriluba) Liidu kaudu, mille kaudu läbipääs teostatakse
09004 Euroopa transpordiministrite konverentsi lubade süsteemi raames väljastatud mitmepoolne luba välisriigi mootorsõiduki läbimiseks Euraasia Majandusliitu kuuluva riigi territooriumi kaudu
09005 Välisriigi mootorsõiduki luba (eriluba) riigi, Euraasia Majandusliidu liikme territooriumi läbimiseks Euraasia Majandusliitu mittekuuluva riigi territooriumilt või territooriumile ja see ei ole riik, kus see sõiduk on registreeritud, välja andnud riigi volitatud asutus, Euraasia Majandusliidu liige, kelle territooriumi kaudu toimub läbisõit
09006 Luba (eriluba) ohtlike kaupadega välisriigi mootorsõidukile liikumiseks läbi riigi territooriumi, Euraasia Majandusliidu liikme, mille on välja andnud riigi volitatud asutus, Euraasia Majandusliidu liige , kelle territooriumi kaudu toimub läbipääs
09011 Dokument, mis tõendab isiku kandmist volitatud ettevõtjate registrisse
09013 Transiidideklaratsioon
09015 Tollidokumendid välisriigid, mida kasutatakse tolli eesmärgil vastavalt rahvusvahelistele lepingutele Euraasia Majandusliidu ja Euraasia Majandusliidu rahvusvaheliste lepingute raames kolmanda isikuga, seisukohta muudetud Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr 52 12.05.2015
09016 Aktsiisiga maksustatud (märgistatud) kaupade märgistamiseks aktsiisimärkide (eri) templite ostmist kinnitav dokument
09017 Kauba korrigeeritud tolliväärtuse arvutamiseks kasutatud hinnateabe allikad
09018 Tolliväärtuse deklaratsioon, positsioon muudetud Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 237. detsembri 18.12.2014. aasta otsusega nr XNUMX
09019 Kauba tollikontrolli tsooni paigutamise teatise registreerimisnumber, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse 237. detsembri 18.12.2014. aasta otsusega nr XNUMX
09020 Graafika: tootefotod
09021 Graafilised materjalid: skeemid, joonised, kaupade joonised
09022 Graafilised materjalid: tehnilised ja tehnoloogilised dokumendid, kataloogid
09023 Muud graafilised materjalid (vastavusdeklaratsiooni volikiri, sertifitseerimise taotlus, sertifitseerimisasutuse vastus, leping sertifitseerimisasutusega, leping laoga, garantiikiri, ekspordideklaratsioon, hinnakiri, tollikontrolli akt)
09024 Tollitõkendite ja plommidega kaubaveoks rahvusvahelise transpordivahendi heakskiitmise tunnistus
09025 Teave tollitransiidiprotseduuri lõpetamise kohta, muudetud seisukohaga Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 237. detsembri 18.12.2014. aasta otsusega nr XNUMX
09026 Kauba ajutiseks ladustamiseks esitatud dokumentide registreerimise kinnitus
09027 Sõiduki ja kauba tagastamise akt, mille on koostanud riigiasutuste ametnikud, Euraasia Majandusliidu liikmed, kes teostavad kontrolli autode kontrollpunktis (Kasahstani Vabariigis)
09028 Veterinaar- ja sanitaarkontrolli akt, mille on koostanud riigiasutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige, kes teostab veterinaar- ja sanitaarkontrolli
09029 Karantiinse fütosanitaarkontrolli (järelevalve) akt, mille on koostanud riigiasutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige, kes teostab karantiinist fütosanitaarkontrolli (järelevalvet)
09030 Sanitaar-, karantiinikontrolli (inspekteerimise) akt, mille on koostanud riigiasutuse ametnik, Euraasia Majandusliidu liige, kes teostab sanitaar- ja karantiinikontrolli (Kasahstani Vabariigis)
09031 Deklaratsioon kauba kohta seoses varem imporditud kaupadega, mis on deklareeritud kaubaga identsed tolliväärtus mille tolliasutus täiendava kontrolli tulemuste põhjal aktsepteeris
09032 Deklaratsioon puidutehingute kohta (Venemaa Föderatsiooni jaoks)
09033 Kaubadeklaratsiooni muudatuste (täienduste) tegemise otsus (tolliasutuse otsus teha muudatusi ja (või) täiendusi kaubadeklaratsioonis nimetatud andmetele Euraasia majanduskomisjoni kinnitatud kujul, otsus tolliasutuse tollimaksete, intresside, viiviste, tollikontrolli toimingu sissenõudmine (Valgevene Vabariigi puhul)
09034 Isiku tolliesindajate registrisse kandmist tõendav dokument või isiku registreerimisnumber tolliesindajate registris
09035 Kaupade deklaratsioon, välja arvatud dokumendis, mis on määratud koodiga 09031
09036 Sõiduki deklaratsioon
09037 Kauba vabastamise deklaratsioon enne kaubadeklaratsiooni esitamist
09038 Dokumendi, mis kinnitab tolliasutuse tunnustamist õnnetuste või vääramatu jõu või välisriigi kauba hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku fakti tolli reguleerimist käsitlevate osariikide, Euraasia Majandusliidu liikmete õigusaktide kohaselt. nende kaupade pöördumatu kaotsiminek looduslike kadude tagajärjel tavalistes transporditingimustes (transportimine) ja (või) ladustamine
09039 Dokument, mis kinnitab kauba konfiskeerimist või selle omandisse (sissetulekuks muutmist) Euraasia Majandusliidu liikmeks vastavalt selle riigi õigusaktidele
09040 Kaupade ja nende dokumentide arestimise protokoll
09041 Märgistamata imporditud kaupade loetelu, mille toll on ette näinud märgistamata kaupade heakskiitmiseks märgistamata, diplomaatilised esindused ja Armeenia Vabariigis akrediteeritud konsulaarasutused, samuti nendega võrdsustatud rahvusvahelised organisatsioonid. Armeenia Vabariigi valitsuse 13. juuli 2017. aasta otsus nr 822, n **
09990 Tolliasutuste tollikontrolli tulemuste põhjal koostatud dokumendid, mida selles klassifikaatoris ei nimetata
09999 Muud dokumendid
10011 Kauba ajutise impordi deklareeritud tähtaja lõppemise kuupäev ja märk ajutise impordi (impordi) deklareeritud tolliprotseduuri kestuse kohta (joonis 1, kui ajutise impordi periood on alla ühe aasta, või arv "" 2 "" kui ajutise impordi periood on üks aasta või rohkem)
10012 Kauba ajutiseks väljaveoks deklareeritud perioodi aegumiskuupäev ja märk ajutise ekspordi deklareeritud tolliprotseduuri kestuse kohta (joonis 1, kui ajutise ekspordi periood on alla ühe aasta, või joonis "2" " kui ajutise ekspordi periood on üks aasta või rohkem)
10013 Deklareeritud periood kauba töötlemiseks, kui kauba deklaratsiooni kasutatakse dokumendina kauba töötlemise tingimuste kohta
10014 Kaupade töötlemistoimingute maksumus väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunamise korral
10015 Määratud töötlemisaeg tolliterritooriumil, väljaspool tolliterritooriumi või sisetarbimiseks, kui selline töötlemine toimub töötlemistingimusi käsitleva dokumendi alusel, seisukoht muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsusega nr. 237, 18.12.2014. detsember XNUMX
10017 Viide ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri tegelikule kestusele (joonis 1, kui ajutise impordi periood on alla ühe aasta, või joonis "2", kui ajutise impordi periood on üks aasta või rohkem)
10018 Märge ajutise ekspordi tolliprotseduuri tegeliku kestuse kohta (joonis 1, kui ajutise ekspordi periood on alla ühe aasta, või arv "2", kui ajutise ekspordi periood on üks aasta või rohkem)
10020 Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil vastavalt ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile ajutise viibimise ja kauba kasutamise perioodi viimane päev ilma imporditollimakse ja -makse maksmata
10021 Muu teave, mis on deklareeritud (näidatud) tollidokumentides vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele
10022 Muu teave, mis on deklareeritud (näidatud) tollidokumentides vastavalt Kasahstani Vabariigi tollialaseid õigusakte
10023 Muu tollidokumentides deklareeritud (näidatud) teave vastavalt Vene Föderatsiooni tollialaseid õigusakte käsitlevatele õigusaktidele
10024 Venemaa Föderatsiooni valitsuse 05.05.2011 määrus nr 339 "" Föderaaleelarvest toetuste andmise kohta juriidiliste isikute, üksikettevõtjate, kes on seotud isikuteks, imporditollimaksude ja käibemaksu tasumise kulude hüvitamiseks operatsiooni loomise ja hooldamise projekti elluviimisel geograafiliselt eraldiseisev kompleks (Skolkovo innovatsioonikeskus) (ainult Venemaa Föderatsiooni jaoks)
10025 Muu tollidokumentides deklareeritud (näidatud) teave vastavalt Armeenia Vabariigi tollialaseid õigusakte käsitlevatele õigusaktidele
10026 Muu teave, mis on deklareeritud (näidatud) tollidokumentides vastavalt Kõrgõzstani Vabariigi tollialaseid õigusakte
10041 Deklareeritud hävitamise tolliprotseduurile suunatud kauba hävitamise tähtaeg
10042 Deklareeritud kauba ladustamisaeg tollilaos
10043 Teave spetsialiseeritud toidukaupade riikliku registreerimise või uut tüüpi toiduainete riikliku registreerimise kohta vastavalt tolliliidu toiduohutust käsitlevatele tehnilistele eeskirjadele (TR CU 021/2011), mis on heaks kiidetud tolliliidu komisjoni detsembri otsusega 9, 2011 nr 880
10044 Teave Euraasia Majandusliidu tolliseadustiku artikli 114 kohaselt esitatud kaubadeklaratsiooni registreerimisnumbri kohta, mis on deklareeritud kindlaksmääratud juhtudel tollidokumentides, välja arvatud kaubadeklaratsioon
10045 Teave kauba saabumise kohta Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumile
10046 Inforessurss info-, telekommunikatsioonivõrgus Internet
10050 Teave raadioelektrooniliste vahendite ja (või) kõrgsageduslike tsiviilvahendite, sealhulgas sisseehitatud või muude kaupade hulka kuuluvate raadioelektrooniliste vahendite ja kõrgsageduslike tsiviilvahendite, sealhulgas sisseehitatud või sisestatud ühtsesse registrisse lisamise kohta muud kaubad, mille impordil ei nõuta Euraasia Majandusliidu tolliterritooriumil litsentsi ega järelduse esitamist (lubadokument)
10051 Teave ravimite lisamise kohta Euraasia Majandusliidu registreeritud ravimite ühtsesse registrisse, mis on ette nähtud 14. detsembri 23. aasta Euraasia majandusliidus ravimite ringlust käsitlevate ühtsete põhimõtete ja eeskirjade lepingu artiklis 2014 või Euraasia majandusliidu liitu kuuluva riigi vastav riiklik ravimiregister
10052 Teave asjakohase teate lisamise kohta krüptovahendite ja neid sisaldavate kaupade omadusi käsitlevate teadete ühtsesse registrisse
10060 Esialgne teave
10061 Tolliasutuse poolt Euraasia Majandusliidu tolliseadustiku artikli 5 lõike 205 kohaselt kindlaksmääratud ajavahemiku aegumiskuupäev (Valgevene Vabariigi puhul)
10062 Tolliasutuse poolt Euraasia Majandusliidu tolliseadustiku artikli 6 lõike 213 kohaselt kindlaksmääratud ajavahemiku aegumiskuupäev (Valgevene Vabariigi puhul)
10999 Muu info
11001 Isikut tõendav dokument
11002 Kokkulepe tolliesindajaga, seisukohta muudetud Euraasia majanduskomisjoni juhatuse 176 otsusega nr 30.10.2018
11003 Deklaranti juhi (enne kauba deklaratsiooni esitamist kauba vabastamist taotleva isiku) või tolliesindaja volitusi tõendav dokument
11004 Volikiri deklaranti (enne kauba deklaratsiooni esitamist kauba vabastamist taotleva isiku) või tolliesindaja nimel tegutsemiseks
11005 Ekspeditsioonileping
13001 Dokument, mis on väljastatud vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele ja mis tõendab töötaja **** või tema perekonnaliikme staatust ning kinnitab, et jooksva kalendriaasta jooksul on selline töötaja või
13002 Dokument, mis tõendab töötaja **** või tema pereliikme staatust ja kinnitab sellise töötaja töö lõpetamist Euraasia Majandusliidu liikmesriigi diplomaatilises esinduses, konsulaarasutuses või esinduses
13003 Dokument, mis on väljastatud vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele ja mis tõendab töötaja staatust ****, isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubad mis on imporditud ja kinnitavad töötaja surma või tõsist haigust või muud
13004 Dokument, mis kinnitab vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele Euraasia Majandusliidu liikmesriigi üksikisiku välisriigis töötamise (teenistuse) fakti ja perioodi.
13005 Dokument, mis kinnitab vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele Euraasia Majandusliidu liikmesriigi üksikisiku ajutise viibimise fakti välisriigis vähemalt
13006 Dokument, mis kinnitab vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele asjaolu, et Euraasia Majandusliidu liikmesriigi üksikisik on pärinud imporditud kauba (tunnustus tema päritud kujul)
13007 Dokument, mis kinnitab vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele välisriigi üksikisiku tunnustamist Euraasia Majandusliidu liikmesriiki alaliselt elama asunuks,
13008 Tööluba Euraasia Majandusliidu liikmesriigis tegevusvaldkondades, mis on määratud vastavalt Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidele, väljastatud välisriigi üksikisikule
13009 Dokument, mis kinnitab kooskõlas Euraasia Majandusliidu liikmesriigi õigusaktidega kultuuriväärtuste, riiklike arhiivifondide dokumentide ja arhiividokumentide originaalide loovutamist.
13010 Dokument, mis kinnitab auto- ja mootorsõidukite, auto- ja mootorsõidukite haagiste, mis on isiklikuks kasutamiseks mõeldud sõidukid, asukohta välisriigi üksikisiku omandis, kes on tunnistatud elama asumiseks
Kood Dokumendi nimi, teave, siseturu kaitsemeetmed

 

**** Töötajate all mõeldakse väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuva EAEU liikmesriigi diplomaatilise esinduse juhti, väljaspool Euroopa Liitu asuva liikmesriigi diplomaatilise esinduse diplomaatilise ja haldustehnilise personali liikmeid. liidu tolliterritoorium, konsulaarasutuse juht ja muud väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvad liikmesriigi konsulaarasutuste konsulaarasutused, väljaspool liidu tolliterritooriumi asuva liikmesriigi konsulaarasutuse konsulaarametnikud, liikmesriigi esinduse töötajad rahvusvahelises organisatsioonis, mis asub väljaspool liidu tolliterritooriumi.

 

Edasi näidatakse eraldusmärgi "/" kaudu märk, mis kinnitab DT esitamisel dokumendi esitamist või esitamata jätmist. "" - näited xxxxx / 0 xxxxx alates 16.06.2021. Vastavalt EPMÜ tolliseadustiku artikli 7 lõikele 109 ei kaasne kaubadeklaratsiooni esitamisega tolliasutusele dokumentide esitamist, mis kinnitavad kaubadeklaratsioonis deklareeritud teavet, välja arvatud artikli 7 lõike 109 teises lõigus sätestatud juhtudel. Siiski tuleb arvestada EAEU artikli 1 lõikega 325.

Uuelt realt näidatakse need vastava koodi all vastavalt dokumendiliikide klassifikaatorile ja teave iga (eraldi) dokumendi kohta:

 • keeldude ja piirangute täitmist kinnitava dokumendi number, kuupäev ja kehtivusaeg (kui kehtivusaeg on piiratud);
 • kauba deklareerimisel, millele litsentsimine on kehtestatud (kui litsents sisaldab taotlust) - litsentsi number ja eraldusmärgi "/" kaudu selle rakenduse jaoks kauba seerianumber ning kui litsentsi numbri järel on üldlitsents üldlitsents eraldustähe "/" kaudu - üldloale kuuluvate kaupade loendi seerianumber ja seejärel eraldusmärgi "/" kaudu kauba seerianumber vastavalt täpsustatud loendile;
 • veodokumentide numbrid (registreerimisnumbrid) ja kuupäevad (kui on kuupäevi), mille kohaselt rahvusvaheline vedu või tollikontrolli all toimuv vedu toimus tollitransiidi tolliprotseduuri kasutades, kui deklareeritud kauba osas enne nende suunamine deklareeritud tolliprotseduurile või toimingu lõpuleviimine, kui varem deklareeritud tolliprotseduur viidi läbi rahvusvahelises veos või kaupa veeti tollitransiidi tolliprotseduuri alusel;
 • kaupade deklaratsiooni registreerimisnumber seoses varem imporditud identse kaubaga juhul, kui see on sätestatud EMÜ 6. märtsi 27.03.2018. aasta otsusega nr 42 heaks kiidetud määruse kauba tolliväärtuse kontrolli eripära kohta punktis XNUMX sätestatud juhul. ;
 • kauba sihtotstarvet kinnitava dokumendi number ja kuupäev;
 • kauba päritolusertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev, riigikood vastavalt nende riikide klassifikaatorile, kus sertifikaat välja anti, kui see peab vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ja liidu õigust moodustavatele aktidele esitama kauba päritoluriiki kinnitav dokument päritolusertifikaadi vormis;
 • dokumendi nimi, number (kui see on olemas), kuupäev ja kehtivusaeg (kui kehtivusaeg on piiratud), mis kinnitab tollimaksete tasumise soodustuste või funktsioonide olemasolu, samuti makseviisi kood vastavalt maksude, lõivude ja muude maksete liikide klassifikaatorile, mille kogumine on usaldatud tolliasutused;
 • isiku registreerimist tõendava dokumendi number, kuupäev ja kehtivusaeg (kui see on olemas) vaba (eri-, eri-) majandustsooni (edaspidi - FEZ (SEZ));
 • volitatud ettevõtjate registrisse kandmist tõendava dokumendi number ja kuupäev ning eraldusmärgi "/" kaudu tähistab spetsiaalsete lihtsustuste tüübi koodi vastavalt eripäraste lihtsustuste tüüpide klassifikaatorile;
 • kauba tolliterritooriumil töötlemiseks, sisetarbimiseks töötlemiseks või väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduuride alla suunamisel, samuti töödeldud toodete, töötlemistoiminguteta kauba, jäätmete ja jäänuste deklareerimisel - nende arv ja kauba tolliterritooriumil töötlemise, sisetarbimiseks mõeldud kauba töötlemise või väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tingimusi käsitleva dokumendi väljaandmise kuupäev ning Valgevene Vabariigis nimetatud dokumendi kehtivusaeg ja deklareeritud töötlemisperiood kaubad on täiendavalt märgitud (XX.XX.XXXX - päev, kuu, aasta);
 • muude dokumentide numbrid ja kuupäevad ning (või) teave kohustuste kohta, mille esitamine toimub vastavalt tolliprotseduuride tingimustele, samuti muude dokumentide numbrid ja kuupäevad ning (või) muu DT-s täpsustatav teave .
Aitame teil valida õige koodiklassifikaatori või registreerida kaup lihtsalt Vladivostoki tollis.
Отправить запрос