МЕНЮ

Üldreeglitest HS

REEGEL 1

Sektsioonide, rühmade ja alarühmade nimed on toodud ainult TN kasutamise mugavuse huvides FEA; juriidilistel eesmärkidel kaupade klassifitseerimine CN FEA viiakse läbi jaotiste või rühmade vastavate märkuste tekstide ja asjakohaste märkuste põhjal ning vastavalt järgmistele sätetele, kui sellised tekstid ei sätesta teisiti.

Selgitused

 1. Nomenklatuur esitab süstemaatilises vormis rahvusvahelises kaubanduses ringlevaid kaupu. Need kaubad on selles rühmitatud osadeks, rühmadeks ja alarühmadeks, varustatud nimedega, mis näitavad kõige ülevaatlikumal kujul nende kaupade kategooriaid või liike. Paljudel juhtudel klassifitseeritakse selline sort ja arv kaupu jaotisse või rühma, et neid kõiki on võimatu katta või nimedesse konkreetselt loetleda.
 2. Reegel 1 algab seetõttu tingimusega, et neid nimesid näidatakse "ainult mugavuse huvides". Järelikult on need klassifitseerimise suhtes tühised.
 3. Selle reegli teises osas on sätestatud, et liigitamine peaks toimuma:
  1. - lähtudes pealkirjade ja vastavate jaotiste või peatükkide märkuste tekstidest ja
  2. kui need tekstid ei sätesta teisiti, siis vastavalt reeglite 2, 3, 4 ja 5 sätetele, kui see on asjakohane.
 4. Säte punkti 3 alapunkt a on ilmne ja paljud kaubad klassifitseeritakse nomenklatuuris ilma täiendavate viideteta tõlgenduseeskirjadele (näiteks elusad hobused (rubriik 0101), grupi 4 märkuses 30 osutatud farmaatsiatooted (rubriik 3006) )).
 5. Positsioonil 3 (b):
  1. väljend "kui sellised tekstid ei sätesta teisiti" tähendab üsna üheselt, et esmatähtsad on kaupade nimed ja jaotiste või rühmade märkused, see tähendab, et neid võetakse kauba klassifitseerimisel kõigepealt arvesse. Näiteks on grupi 31 märkustes ette nähtud, et teatud rubriikidesse kuuluvad ainult teatud kaubad. Seetõttu ei saa neid rubriike laiendada kaupadele, mis muidu võivad kuuluda reegli 2 punkti b alla;
  2. viide reeglile 2 väljendis "vastavalt reeglite 2, 3, 4 ja 5 sätetele" tähendab, et:
   1. - puudulikud või lõpetamata kaubad (näiteks sadulata ja rehvita jalgratas) ja -
   2. kaubad, mis on kokku pandud või lahti monteeritud (näiteks kokkupanemata või demonteerimata jalgratas, kõik komponendid esitatakse koos), mille komponente võib vastavalt oma õigusele liigitada eraldi (nt rehvid, torud) või nende kaupade "osadeks", tuleks klassifitseerida nii, nagu oleks tegemist täieliku või täieliku kaubaga, kui reegli 2 punkti a sätetest ei tulene teisiti ja kui pealkirjade või märkuste tekstis ei ole sätestatud teisiti.

REEGEL 2

 1. Mis tahes viited pealkirja nimes mis tahes toode tuleks käsitleda ka viitena sellisele tootele mittetäielikus või mittetäielikus vormis, tingimusel et mittetäieliku või mittetäieliku vormi korral on sellel tootel täielik või komplekteeritud toote põhiomadus ning seda tuleks käsitleda ka viitena täielik või komplekteeritud toode (või klassifitseeritud käsitletavasse rubriiki komplekteerituks või komplekteerituks vastavalt käesolevale reeglile), esitatuna kokkupanemata või lahti võtmata.
 2. Mis tahes viiteid rubriigi nimes mis tahes materjalile või ainele tuleks käsitleda viitena selle materjali või aine segudele või kombinatsioonidele teiste materjalide või ainetega. Igasugust viidet konkreetsest materjalist või ainest valmistatud tootele tuleks lugeda ka viiteks kaupadele, mis koosnevad tervikuna või osaliselt sellest materjalist või ainest. Mitmest materjalist või ainest koosnev kaup klassifitseeritakse vastavalt reegli 3 sätetele.

REEGEL 2A (puuduliku või mittetäieliku kaubana)

 1. Reegli 2 punkti a esimene osa laiendab mis tahes rubriigi sisu, kuhu konkreetne kaup kuulub, hõlmates lisaks tervikkaubale ka mittetäielikul või mittetäielikul kujul kaubaartiklit, tingimusel et esemel on põhiosa, nagu on esitatud vara või valmistoode.
 2. Selle reegli sätted kehtivad ka toorikute kohta, kui need ei ole jaotatud konkreetsesse rubriiki. Mõiste "toorik" tähendab toodet, mis ei ole otseseks kasutamiseks valmis ja millel on valmistoote või selle osa ligikaudne kuju või kuju ja mida saab kasutada ainult valmistooteks või selle osaks töötlemiseks, välja arvatud erandjuhtudel ( näiteks plastist pudelitoorikud, mis on toru kujulised pooltooted, ühe keermestatud otsa ja ühe keermestatud otsaga keeratava korgi sulgemiseks, on keermestatud otsa all olev osa ette nähtud puhuda soovitud suurus ja kuju)., kettaid, torusid jne) ei peeta toorikuteks.
 3. Arvestades I – VI jaotise pealkirjade ulatust, ei kohaldata reegli seda osa tavaliselt nendes jaotistes nimetatud kaupade suhtes.
 4. Teatavatele käesoleva reegliga hõlmatud juhtumitele viidatakse jaotiste või rühmade üldsätetes (nt XVI jagu ning peatükid 61, 62, 86, 87 ja 90).

REEGEL 2A (kokku pandud või lahti monteeritud kaubad)

 1. Reegli 2 punkti a teises osas on sätestatud, et komplekteeritud või demonteerimata terviktooted või valmistooted klassifitseeritakse samasse rubriiki kui kokkupandud tooted. Kaupu esitatakse sel viisil, tavaliselt seoses pakendamise, käitlemise või transpordi nõuetega.
 2. Käesolevat reeglit kohaldatakse ka mittekomplektsete või lõpetamata toodete suhtes, mis esitatakse lahtivõetud või kokkupanemata kujul, tingimusel et neid peetakse käesoleva reegli esimese osa kohaselt komplekteeritud või komplekteeritud toodeteks.
 3. Selle reegli kohaselt tähendab mõiste "kokkupandud või lahti võtmata kaubad" tooteid, mille komponendid tuleb kokku panna kinnitusmaterjali abil (kruvid, mutrid, poldid jne) või näiteks needides või keevitades, tingimusel et selleks on vaja ainult monteerimistoiminguid. Sellisel juhul ei tohiks monteerimismeetodi keerukust arvesse võtta. Vaatamata sellele ei tehta komponentidele nende lõplikule vormile viimiseks täiendavaid tööetappe. Toote kokkupanemata komponendid, mis ületavad selle toote kokkupanekuks vajaliku koguse, tuleb eraldi klassifitseerida.
 4. Käesolevas reeglis käsitletud juhtumitele viidatakse jaotiste või rühmade üldsätetes (näiteks XVI jagu ning rühmad 44, 86, 87 ja 89).
 5. Arvestades I – VI jaotise pealkirjade ulatust, ei kohaldata käesoleva reegli seda osa tavaliselt nendes jaotistes nimetatud kaupade suhtes.

REEGEL 2B (Materjalide või ainete segud ja ühendid)

 1. Reegli 2 punkt b käsitleb materjalide või ainete segusid ja kombinatsioone ning kahest või enamast materjalist või ainest valmistatud kaupu. See viitab rubriikidele, mis tähistavad materjali või ainet (näiteks rubriik 0507 - elevandiluu), ja rubriikidele, mis tähistavad konkreetsest materjalist või ainest valmistatud toodet (näiteks rubriik 4503 - looduslikust korgist tooted) ... Tuleb märkida, et seda reeglit kohaldatakse ainult juhul, kui nendes rubriikides või jaotiste või gruppide märkustes ei ole sätestatud teisiti (näiteks rubriik 1503 - seapekk - steariin, segamata ...). Valmistatud segud, mida sellisena kirjeldatakse jaotise, grupi märkuses või rubriigis, klassifitseeritakse reegli 1 kohaselt.
 2. Selle reegli põhiolemus on laiendada mis tahes materjali või ainega seotud rubriiki, hõlmates selle materjali või aine segusid või kombinatsioone teiste materjalide või ainetega. Selle reegli eesmärk on ka laiendada mis tahes rubriiki, mis on seotud antud materjalist või ainest valmistatud kaupadega, hõlmates osaliselt sellest materjalist või ainest valmistatud kaupu.
 3. See ei laienda siiski rubriiki niivõrd, kuivõrd see hõlmab kaupu, mida reegli 1 kohaselt ei saa pidada vastavaks selle rubriigi kirjeldusele; see juhtub siis, kui mõne muu materjali või aine lisamine jätab need kaubad ilma selles rubriigis nimetatud kaubaliikide omadustest.
 4. Selle reegli tagajärjel tuleks materjalide või ainete segud ja kombinatsioonid ning kaubad, mis on valmistatud rohkem kui ühest materjalist või ainest, klassifitseerida reegli põhimõtete kohaselt, kui neid esmapilgul saab klassifitseerida kahte või enamasse rubriiki. 3.

REEGEL 3

Juhul kui reegli 2 punkti b kohaselt või mõnel muul põhjusel on esmapilgul tõenäosus omistada kaup kahele või enamale rubriigile, liigitatakse sellised kaubad järgmiselt:

 1. Eelistatakse rubriiki, mis sisaldab kauba kõige täpsemat kirjeldust, mitte üldisema kirjeldusega rubriike. Kui aga kõik kaks või enam rubriiki hõlmavad ainult osa materjale või aineid, mis moodustavad segu või mitmekomponendilise toote, või ainult osa kaupadest, mis esitatakse jaemüügikomplektis, siis need rubriigid peetakse selle toote suhtes samaväärseteks, isegi kui üks neist kirjeldab toodet täielikumalt või täpsemalt.
 2. Segud, mitmekomponendilised tooted, mis koosnevad erinevatest materjalidest või on valmistatud erinevatest komponentidest, ja jaemüügiks mõeldud komplektides esitatavad kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a kohaselt, klassifitseeritakse vastavalt sellele materjal või komponent, mis annab neile kaupadele põhiomaduse, tingimusel et seda kriteeriumi kohaldatakse.
 3. Kaup, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b sätete kohaselt, klassifitseeritakse pealkirja viimases kasvavas koodide järjekorras nende kaupade klassifitseerimisel võrdselt vastuvõetavate rubriikide hulka.

Selgitused

 1. See reegel näeb ette kolm meetodit kaupade klassifitseerimiseks, mida esmapilgul saab klassifitseerida kahte või enamasse rubriiki kas reegli 2 punkti b alusel või muul põhjusel. Neid meetodeid rakendatakse selles reeglis toodud järjekorras. Seega kehtib reegli 3 punkt b ainult siis, kui reegli 3 punkt a ei sobi liigitamiseks ja kui reegli 3 punkt a ja punkt b ei sobi, siis kehtib reegli 3 punkt c. Seetõttu on tellimus järgmine: a) toote konkreetne kirjeldus; b) põhivara; c) kaubaartikkel, mis on koodide kasvavas järjekorras viimane.
 2. Käesolev reegel võib jõustuda ainult tingimusel, et jaotiste või rühmade märkuste pealkirjade või märkuste tekstis ei ole sätestatud teisiti. Näiteks nõutakse grupi 4 märkuses 97b, et kaubad, mis vastavad rubriikide 9701–9705 või 9706 kirjeldusele, tuleks klassifitseerida ühte esimestest rubriikidest. Sellised kaubad tuleb klassifitseerida grupi 4 märkuse 97b, mitte käesoleva reegli kohaselt.

REEGEL 3A

 1. Esimene klassifitseerimismeetod on toodud reegli 3 punktis a, mille kohaselt eelistatakse kaupade kõige täpsemat kirjeldust pakkuvat rubriiki üldisema kirjeldusega rubriigi asemel.
 2. Ei ole otstarbekas kehtestada rangeid reegleid, mille järgi saab kindlaks teha, kas ühes rubriigis kirjeldatakse toodet konkreetsemalt kui teist, kuid üldiselt tuleb märkida, et:
  1. kaupa iseloomustab konkreetsemalt selle nimi, mitte kaubagrupi nimetus (näiteks elektrimootorid ja elektrimootoriga juukselõikurid klassifitseeritakse rubriiki 8510, mitte rubriiki 8467 kui sisseehitatud elektriga käsitööriistad mootor või rubriiki 8509 sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaaniliste majapidamismasinatena);
  2. kui kaubad vastavad kirjeldusele, mis neid selgemini identifitseerib, siis on see kirjeldus täpsem kui see, milles identifitseerimine vähem täielik. Viimase tootekategooria näited on:
   1. mootorsõidukite tekstiilist põrandamatte ei klassifitseerita mootorsõiduki lisaseadmetena rubriiki 8708, vaid rubriiki 5703, kus neid on täpsemalt kirjeldatud kui vaipu;
   2. Raamimata turvaklaas, sealhulgas õhusõidukites kasutatav vormitud karastatud või lamineeritud klaas, ei klassifitseerita rubriiki 8803 rubriikide 8801 või 8802 kaupade osana, vaid rubriiki 7007, kus seda on täpsemalt kirjeldatud turvaklaasina.
 3. Aga kui kahes või enamas rubriigis on mainitud ainult osa segudest või mitmekomponendilistest toodetest koosnevatest materjalidest või ainetest või ainult osa jaemüügikomplekti toodetest, tuleks neid rubriike käsitleda nende kaupade võrdselt spetsiifiliste kirjeldustena , isegi kui üks neist annab terviklikuma ja konkreetsema kirjelduse kui teised. Sellistel juhtudel tuleb kaupade klassifitseerimise suhtes kohaldada reegli 3 punkti b või 3.

REEGEL 3B

 1. Teine meetod kehtib ainult:
  1. segud;
  2. erinevatest materjalidest koosnevad mitmekomponendilised kaubad;
  3. mitmekomponendilised kaubad, mis koosnevad erinevatest komponentidest;
  4. jaekomplekti kuuluvad esemed. Seda kasutatakse ainult siis, kui reegli 3 punkti a ei kohaldata.
 2. Kõigil neil juhtudel tuleb kaubad klassifitseerida nii, nagu need koosneksid ainult materjalist või komponendist, mis annab neile põhiomaduse selles kriteeriumis.
 3. Peamise omaduse määrav tegur on erinevat tüüpi kaupade puhul erinev. Seda saab näiteks määrata materjali või komponendi laadi, mahu, koguse, kaalu, maksumuse või rolli järgi, mida see materjal või komponent toote kasutamisel mängib.
 4. Selle reegli kohaldamisel ei tohiks erinevatest komponentidest valmistatud mitmekomponendilisi kaupu pidada mitte ainult kaupadeks, milles need komponendid on üksteise külge kinnitatud, moodustades peaaegu lahutamatu terviku, vaid ka eraldatavate komponentidega kaupadele, tingimusel et need komponendid on üksteisega kohandatud ., täiendavad üksteist ja moodustavad koos ühe terviku, mis tavaliselt ei võimalda neid eraldi osadena müüki panna.

Viimase tootekategooria näited on:

 1. tuhatoosid, mis koosnevad vahetatava tuhakausiga alusest;
 2. kodused vürtsiriiulid, mis koosnevad spetsiaalsest raamist (tavaliselt puidust) ja sobivast hulgast kindla kuju ja suurusega tühjadest vürtsianumatest.

Selliste mitmekomponendiliste kaupade komponendid on tavaliselt pakendatud ühisesse pakendisse.

 1. Selle reegli kohaldamisel osutab mõiste "jaemüügiks mõeldud kaubad" kaupadele, mis:
  1. koosnevad vähemalt kahest erinevast prima facie artiklist, mis on liigitatud erinevatesse rubriikidesse. Sel põhjusel ei saa näiteks kuut fondüü kahvlit käesoleva reegli kohaldamisel pidada komplektiks;
  2. Koosnevad komponentidest, mis on kokku pandud konkreetse vajaduse rahuldamiseks või konkreetse töö tegemiseks; ja
  3. laotud selliselt, et lõpptarbijale müümisel (näiteks karpides, kastides või alustel) ei ole nende ümberpakkimist vaja.
   Jaemüük ei hõlma kaupade müüki, mis on ette nähtud edasimüügiks pärast edasist töötlemist, ettevalmistamist, ümberpakendamist või kombineerimist teiste kaupadega või paigutamist teistesse kaupadesse. Mõiste "jaemüügikomplektis esitatud kaubad" viitab seega ainult lõpptarbijale müümiseks mõeldud kaupadest koosnevatele kaupadele, milles üksikuid kaupu kavatsetakse kasutada koos. Näiteks erinevaid toiduaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks koos söögivalmis söögi valmistamiseks, mis on pakendatud koos ja mõeldud tarbimiseks, peetakse "jaemüügikomplektiks".
   Näited komplektidest, mis võib liigitada reegli 3b alla:

    1. Veiseliha võileivakomplektid juustuga või ilma, kuklis (rubriik 1602), kartulikrõpsudega (praetud) (rubriik 2004): klassifitseeritakse rubriiki 1602.
    2. Komplektid, mille komponente on ette nähtud kasutamiseks koos spagettide valmistamiseks, koosnedes kotist kuumtöötlemata spagettidest (rubriik 1902), kotikesest riivjuustust (rubriik 0406) ja väikesest tina tomatikastmest (rubriik 2103) , pakendatud pappkarpi: klassifitseeritakse rubriiki 1902. Reeglit ei kohaldata aga toidukomplektide suhtes, mis on kokku pakitud ja koosnevad näiteks järgmistest: - krevetipurgid (rubriik 1605), hanemaksakarbid (rubriik Juustukarbid (rubriik 1602), viilutatud peekonipurgid (rubriik 0406) ja vorstipurgid (rubriik 1602); või - rubriigi 1601 piiritusjoogi pudelid ja rubriigi 2208 veinipudelid. Nende kahe näite ja sarnaste toidukomplektide puhul tuleb iga toode klassifitseerida vastavasse rubriiki eraldi. See kehtib ka näiteks klaaspurgis oleva lahustuva kohvi (rubriik 2204), keraamilise tassi (rubriik 2101) ja keraamilise alustassi (rubriik 6912) kohta, mis on jaemüügiks pakendatud pappkarpi.
   1. Juuksurikomplektid, mis koosnevad elektrilõikurite paarist (rubriik 8510), kammidest (rubriik 9615), kääride paarist (rubriik 8213), harjade (rubriik 9603) ja tekstiilmaterjalist rätikute (rubriik 6302) pakendis nahkkott (rubriik 4202): klassifitseeritakse rubriiki 8510.
   2. Joonistuskomplektid, mis koosnevad joonlauast (rubriik 9017), ketaskalkulaatorist (rubriik 9017), kraadiklaasist (rubriik 9017), pliiatsist (rubriik 9609) ja pliiatsiteritajast (rubriik 8214), pakitud plastkarpi (rubriik 4202) : klassifitseeritakse rubriiki 9017. Eespool nimetatud komplektide puhul klassifitseeritakse üks või mitu kombineeritud komponenti, mida võib pidada komplektile tervikuna selle peamiseks tunnuseks.
 2. Käesolevat reeglit ei kohaldata kaupade suhtes, mis koosnevad eraldi pakendatud komponentidest, esitatuna koos, sealhulgas ühes ühises pakendis, tööstuslikuks tootmiseks teatud koguselistes suhetes, näiteks joogid.

REEGEL 3B

 1. Kui kaupa ei saa klassifitseerida reegli 3a või 3b järgi, tuleks need klassifitseerida rubriigis, viimasena koodide kasvavas järjekorras, nende kaupade hulka, mis on sama vastuvõetavad nende kaupade klassifitseerimisel.

REEGEL 4

Kaup, mille klassifitseerimist ei saa läbi viia vastavalt ülaltoodud reeglitele, klassifitseeritakse rubriiki, mis vastab kõnealustele kaupadele kõige sarnasematele (lähedasematele) kaupadele.

Selgitused

 1. Käesolevat reeglit kohaldatakse kaupade suhtes, mida ei saa klassifitseerida reeglite 1–3 alla. See näeb ette nende kaupade klassifitseerimise rubriiki, kuhu kuuluvad neile lähimad kaubad.
 2. Reegli 4 järgi klassifitseerimisel tuleb esitatud kaupu võrrelda sarnaste kaupadega, et määrata kindlaks need kaubad, millele esimesed on kõige lähemal. Esitatavad kaubad klassifitseeritakse samasse rubriiki kui kaubad, millele need on kõige lähemal.
 3. Kaupade sarnasus võib muidugi sõltuda paljudest teguritest, nagu tüüp, vara, eesmärk.

REEGEL 5

Lisaks eespool nimetatud sätetele kohaldatakse allpool nimetatud toodete suhtes järgmisi reegleid:

a) Kaamerate, muusikariistade, relvade, joonistustarvikute, kaelakeede ja muude samalaadsete konteinerite ümbrised ja ümbrised, mis on spetsiaalse kujuga või kohandatud vastava toote või tootekomplekti mahutamiseks, sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ja esitatakse koos tooted, mille jaoks see on mõeldud, tuleks klassifitseerida koos neisse pakendatud toodetega, kui seda tüüpi konteinerid müüakse tavaliselt koos nende toodetega. See reegel ei kehti konteinerite kohta, mis moodustavad pakendatud tootega tervikliku terviku, andes viimasele põhiomaduse.

b) Võttes arvesse ülaltoodud reegli 5 punkti a sätteid, klassifitseeritakse pakendimaterjalid ja konteinerid, mis tarnitakse selles sisalduvate kaupadega, kokku, kui need on tüüpi, mida tavaliselt kasutatakse nende kaupade pakkimiseks. See säte ei ole siiski kohustuslik, kui sellised pakkematerjalid või konteinerid on selgelt taaskasutatavad.

REEGEL 5A (Kohvrid, kastid jms mahutid)

 1. See reegel kehtib ainult pakendite kohta, mis:
  1. on erikujuline või kohandatud nii, et see mahutaks konkreetse toote või tootekomplekti, see tähendab, et need on spetsiaalselt ette nähtud teatud tüüpi toote jaoks. Mõni mahuti kordab selles sisalduva toote kuju;
  2. see sobib pikaajaliseks kasutamiseks, see tähendab, et see on sama vastupidav kui tooted, millele see on ette nähtud. See konteiner tagab ka toodete ohutuse, kui neid ei kasutata (näiteks transportimise või ladustamise ajal). Need kriteeriumid eristavad seda tavapärasest pakendist;
  3. esitatakse koos toodetega, milleks need on mõeldud, olenemata asjaolust, et tooteid võib transpordi hõlbustamiseks eraldi pakkida. Eraldi esitatuna klassifitseeritakse need pakendid vastavasse rubriiki;
  4. on seda tüüpi mahutid, mida müüakse tavaliselt koos vastava tootega; ja
  5. ei anna tervikule põhivara.
 2. Käesoleva reegli kohaselt klassifitseeritavad pakendid koos kavandatud toodetega on:
  1. ehtekarbid ja -karbid (rubriik 7113);
  2. habemenuga (rubriik 8510);
  3. binoklite ja teleskoopide ümbrised (rubriik 9005);
  4. muusikariistade ümbrised ja ümbrised (näiteks rubriik 9202);
  5. relvade ümbrised (näiteks rubriik 9303).
 3. Selle reegli alla mittekuuluvate mahutite näideteks on konteinerid, näiteks sisu sisaldav hõbedane caddy või maiustusi sisaldav dekoratiivne keraamiline vaas.

REEGEL 5B (pakkematerjalid ja mahutid)

 1. See reegel reguleerib pakendimaterjalide ja konteinerite klassifikatsiooni, mida tavaliselt kasutatakse nendega seotud kaupade pakendamiseks. Seda sätet ei kohaldata siiski juhtudel, kui neid pakkematerjale või konteinereid saab selgelt taaskasutada, näiteks mõnda musta metalli silindrit või mahutit suru- või vedelgaasi jaoks.
 2. Käesolevat reeglit kohaldatakse vastavalt reegli 5 punkti a sätetele, mistõttu reegli 5 punktis a osutatud juhtumite, juhtumite ja muude sarnaste pakendite klassifitseerimine peaks toimuma selle reegli kohaselt.

REEGEL 6

Juriidilistel eesmärkidel peab kaupade klassifitseerimine rubriigi alamrubriikidesse vastama alamrubriikide nimedele ja alamrubriikidega seotud märkustele ning mutatis mutandis ka eespool nimetatud reeglite sätetele, tingimusel et ainult samal tasemel on võrreldavad. Selle reegli kohaldamisel võivad kehtida ka vastavad jaotised ja grupimärkused, kui kontekstis pole sätestatud teisiti.

Selgitused

 1. Eespool nimetatud reegleid 1–5 kohaldatakse mutatis mutandis sama rubriigi alamrubriikide tasemel klassifitseerimiseks.
 2. Reeglis 6 on järgmistel väljenditel neile antud järgmine tähendus:
  1. "sama taseme alamrubriigid" - ühe sidekriipsuga alamrubriigid (1. tase) või kahe sidekriipsuga alamrubriigid (2. tase). Seega tuleks reegli 3 punkti a ühe rubriigi kahe või enama ühe sidekriipsuga alamrubriigi võrdlevas analüüsis toote määramise ühele neist määrata ainult nendes alamrubriikides ühe sidekriipsuga toote kirjelduse põhjal. . Pärast seda, kui on valitud alamrubriik, millel on üks sidekriips, mis annab kauba kõige täpsema kirjelduse, ja kui alamrubriik ise jaguneb, võetakse alles siis arvesse alamrubriikide taseme kirjeldust kahe sidekriipsuga ja valitakse üks neist;
  2. "kui kontekst ei nõua teisiti" - kui jaotise või rühma märkused pole vastuolus alamrubriikide teksti või alamrubriikide märkustega. Nii on see näiteks grupis 71, kus grupi märkuses 4b oleva mõiste "plaatina" tähendus erineb alamrubriigi märkuse 2 mõiste "plaatina" tähendusest. Seetõttu kohaldatakse alamrubriikide 7110 11 ja 7110 19 tõlgendamisel alamrubriikide märkust 2, mitte grupi märkuse 4 punkti b.
 3. Kahepoolse sidekriipsuga alamrubriigi reguleerimisala ei lähe kaugemale ühekriipsulise alamrubriigi alla, kuhu kuulub kahekordse sidekriipsuga alamrubriik; ja ühe sidekriipsuga alamrubriigi reguleerimisala ei tohi ületada rubriiki, kuhu kuulub ühe sidekriipsuga alamrubriik