МЕНЮ

Muudatused osa tollimaksete krediteerimise ja jaotamise korras alates 01.08.2021 

Seoses 28 föderaalseaduse nr 30 -FZ "Artiklite 5, 6, artikli 34 35. ja 36. osa ning artiklite 42, 44, 45, 67, 70, 03.08.2018 - 289" jõustumisega Tollieeskirjad Vene Föderatsioonis ja teatud Vene Föderatsiooni seadusandlike aktide muutmine ", mille alusel hakatakse täielikult rakendama Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse väljatöötatud infotehnoloogiaid tolli ja osalejate vahelise elektroonilise suhtluse osas välismajandustegevuses.

Nende tehnoloogiate kasutamine hõlbustab oluliselt välismajandustegevuses osalejate ja tolliasutuste suhtluses kasutatavate dokumentide täitmist tolli- ja muude maksete tasumise, kogumise ja tagastamise kohta ning näeb ette ka tollidokumentide automaatse täitmise ilma osavõtuta. tolliametnikud.

1. Tollimaksude tasumine ettemaksete haldamise teel

Alates 01.08.2021. maksete liigid:

 • imporditollid kohustus;
 • eksportida tollimaks;
 • käibemaks ja aktsiisid;
 • tollimaksud;
 • erikohustus;
 • dumpinguvastane tollimaks;
 • tasakaalustav tollimaks;
 • huvi;
 • karistused;
 • ratasõidukite ja nende haagiste ringlussevõtu tasu.

Sarnane kord alates 01.08.2021 kehtib sularahatagatise suhtes, välja arvatud sularahatagatis, mis on hoiustatud organisatsiooni omandatud aktsiisimärke kasutavate kohustuste täitmise tagatisena.

Kui ettemaksete lisamise maksja poolt maksedokumenti ettemaksete BCC asemel näitab ekslikult mõni muu BCC, siis tolliasutused värskendab iseseisvalt KBK -d. Selline selgitamine võib võtta kuni kaks tööpäeva.

Maksjatele maksete tegemiseks piisab ühe maksedokumendi väljastamisest vastavalt (ettemaksete eelarveklassifikaatori kood - 153 110 09000 010000 11).

Maksekorralduse näidist saate vaadata ja alla laadida, järgides linki.

2. Maksete maksmine eelarveklassifikatsiooni sihtkoodide järgi

Pärast 01.08.2021 otse eelarve liigituskoodid, tehakse järgmised maksed:

 • iseliikuvate masinate ja nende haagiste eest ringlussevõtu tasu;
 • rahalised vahendid, mis on ette nähtud aktsiisimärkide ostmiseks; 
 • tagatis, mis on tehtud tagatisena organisatsiooni kohustuste täitmiseks omandatud aktsiisimärkide kasutamisel, mille osas organisatsiooni kohustust ei ole täidetud;
 • riigilõiv eelotsuste tegemisel kaupade klassifitseerimise kohta tolliliidu ühtse välismajandustegevuse nomenklatuuri järgi;
 • rahalist hüvitist kahekordse kuritegudega tekitatud kahju ulatuses, et vabastada kriminaalvastutusest;
 • kriminaalasjades karistuseks määratud trahvid;
 • kriminaalõigusliku meetmena määratud kohtutrahvid;
 • kriminaalasjades kahju hüvitamiseks loetletud rahalised vahendid;
 • haldustrahvid, kulud haldusõiguserikkumiste korral.

3. Ettemaksete käsutamine

Ettemakse teinud isiku korraldusena võetakse arvesse järgmist:

 • ettemakseid teinud isiku või tolliesindaja selle isiku nimel ja nimel esitatakse kauba deklaratsioon või kauba deklaratsiooni kohandused;
 • ettemakseid teinud isik esitab Euraasia Majandusliidu tolliseadustiku artikli 4 punkti 277 teises lõigus nimetatud taotluse (edaspidi - TC EAEU);
 • ettemaksete tagastamise avalduse või ettemaksena makstud vahendite tasaarvestamise avalduse esitamine sularahatagatise vastu; ettemaksete kasutamise taotluse esitamine seoses teatise (selgitus teatisele) saamisega tollimaksete, erimaksude, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude, intresside ja trahvide tasumata summade kohta;
 • taotluse esitamine ettemaksete tasaarvestamiseks tollimaksu, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmisega vastavalt föderaalseaduse artiklile 204.

Kaubadeklaratsiooni paranduse (KDT, KDTEG) esitamist ettemaksekorraldusena, et tasuda võlgnevusi tollimaksete tasumisel, kui tollideklaratsioon kaup viidi läbi kasutades DT (DTEG).

Maksja kirjad ettemaksete käsutamise kohta võlgade tasumiseks alates 01.08.2021 tolli poolt loetakse vastuolus föderaalseadusega kehtestatud ettemaksete järjekorraga.

Ettemaksete kasutamise taotluse esitamine seoses teatise (selgitus teatisele) tasumata tollimaksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude, intresside ja karistuste tasumata jätmise kohta tellimuse esitamisel võla tagasimaksmist kohaldatakse, kui tollimaksete arvutamisel arvutatakse tasumata tollimaksete summa.

KDT esitatakse võlgade tagasimaksmiseks vastavalt Euraasia Majandusnõukogu otsusega kinnitatud kauba deklaratsioonis esitatud teabe muutmise (täiendamise) korra punkti 12 teisele lõigule. Komisjoni 10. detsembri 2013. aasta nr 289 (edaspidi Kord).

Et kiirendada võlgnevuse tasumiseks esitatud FTC tolliasutuse kaalumist, soovitame kaupade deklaratsioonis muudatusi teha ainult veerus 47 (trahvide kogumine) ja veerus „B” (ettemaksete tagasimaksmine võlgnevused). Sel juhul peab FTC kaaluma tolliasutust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast selle esitamist (korra punkti 3 lõige 16). Kui samaaegselt veergude 47 ja "B" muudatuste sisseviimisega tehakse muudatusi kauba deklaratsiooni teistes veergudes, on FTC arutamise tähtaeg kuni 30 kalendripäeva (korra punkti 16 teine ​​lõik) ).

4. Ettemaksete tagastamine

Taotluse ettemaksete tagastamiseks esitab isik, kelle isiklikul kontol on ettemaksete saldo, hiljemalt kolme aasta jooksul alates päevast, mis järgneb viimasele ettemaksete kasutamise korraldusele.

Kui ettemaksete kasutamise korraldust ei ole tehtud, arvutatakse ettemaksete tagastamise taotluse esitamise tähtaeg järgmisest päevast pärast laekunud ettemaksete summade isiklikul kontol viimasele kajastamisele järgnevat päeva, või enammakstud ja (või) ülemääraselt kogutud summade tasaarvestamise päevast ettemaksete staatuse saanud ettemaksete tollimaksete, sularahatagatise vastu.

Tolliasutused, kes on volitatud ettemaksu tagastama, määratakse kindlaks Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 29.04.2019. aprilli 727. aasta korraldusega nr XNUMX.

Föderaalseaduse artikli 22 punktis 36 kehtestatud ettemaksete tagastamise tingimuste rikkumise korral tuleb maksta intressi.

5. Enammakstud (ülemakstud) tolli- ja muude maksete summade tagastamine (tasaarvestus)

Juhtumid, mil tollimaksude ja maksude summad kuuluvad tagastamisele, määratakse kindlaks tööseadustiku artikliga 67 EAEU.

Vastavalt Euratomi tolliseadustiku artikli 2 teisele osale teeb enammakstud ja (või) liiga kogutud tollimaksude ja maksude tagasimaksmise (tasaarvestuse) toll, tingimusel et muudatused sisse viiakse. (täiendused) kehtestatud korras kaupade deklaratsioonides deklareeritud arvutatud tollimaksude ja maksude teabele ning muudele tingimustele, mille alusel tollimaksu- ja maksusummad tagastatakse (tasaarvestatakse), mis on kehtestatud EAEU liikmesriigi õigusaktidega. mille eest tasuti ja (või) laekus tollimakse ja makse.

Täielik loetelu dokumentidest, mille alusel tehakse kindlaks tollimaksude, maksude ja muude maksete ülemäärase tasumise või ülemäärase sissenõudmise fakt, mille sissenõudmine on usaldatud tollile, määratakse kindlaks dokumendi 2. osaga. Euratomi tolliseadustiku artikkel 67.

Enammakstud (kogutud) tollimaksude summad tasaarvestatakse ettemaksete eelarveklassifikaatori koodiga, välja arvatud enammakstud (kogutud) imporditollimaksude summad, mis tasaarvestatakse imporditollimaksude eelarveklassifikaatori koodiga.

Imporditollimaksude eelarveklassifikaatori koodis kirjendatud vahendite jääki saab kasutada imporditollimaksu tasumiseks.

6. Ettemaksete kohaldamine tolli- ja muude maksete tasumise kohustuse täitmise tagatise tegemisel.

Vastavalt föderaalseaduse artikli 1 esimesele osale toimub sularahatagatise tasumine, kasutades kohustuste täitmise tagatisena ettemakseid.

Selline korraldus täidetakse, esitades välismajandustegevuses osaleja isikliku konto kaudu asjakohase avalduse, mis on koostatud paber- või elektroonilise dokumendina.

Elektroonilise taotluse esitamisel menetleb sularahapandi vastuvõtmist infosüsteem ilma tolliametnike osavõtuta, kui maksja isiklikul kontol on piisav ettemaksete saldo. Tollikviitung, mis kinnitab sularahapandi vastuvõtmist, vormistatakse reeglina kahe minuti jooksul alates ettemaksete tasaarvestamise taotluse esitamisest, mis võimaldab välismajandustegevuses osalejatel kaupade deklaratsiooni kiiresti muuta, märkides selles teave tollitõendi registreerimisnumbri kohta.

Aktsepteeritud tagatis tagatud tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise või lõpetamise korral tagastatakse ettemaksete laekumise teel kontodele hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates sellise nõude täitmise (lõpetamise) kuupäevast. kohustus. Rahatagatise tagastamine toimub ilma, et välismajandustegevuses osaleja esitaks sellise tagasimakse taotluse, välja arvatud juhud, kui tagatud kohustust ei ole tekkinud või kui sularahatagatis esitatakse üldtagatisena. Sellistel juhtudel toimub tagasimakse isikliku konto kaudu esitatud avalduse alusel, sealhulgas elektroonilisel kujul.

Rahatagatise tagastamise elektroonilisel kujul avalduse esitamisel teeb sularahatagatise ettemaksete tasaarvestamise otsuse infosüsteem automaatselt ilma tolliametnike osaluseta.

Pange tähele, et samaaegselt föderaalseaduse ülaltoodud artiklitega jõustuvad alates 01.08.2021 järgmised regulatiivsed õigusaktid:

 1. Vene Föderatsiooni valitsuse 25.06.2020. juuni 925. aasta määrus nr XNUMX "Tollimaksete käitajatele esitatavate nõuete, tollimaksete korraldajate, ettemakseid tasuvate isikute, tollimaksu tasumise vahelise suhtluse korraldamise korra, maksud ja muud maksed, mille sissenõudmine on usaldatud tollile ja föderaalsele tolliteenistusele, menetlus, millega tagatakse ettevõtjate poolt aktsepteeritud tollimaksete nõuetekohane täitmine ja raha kogumine juhul, kui operaatorid ei täida tollimakseid. nende kohustused ja tunnistada kehtetuks Vene Föderatsiooni valitsuse 30.03.2013 resolutsioon nr 285 ".
 2. Venemaa FCS 29.04.2019. aprilli 727. aasta korraldus nr XNUMX "Tollimaksude ja muude maksete maksjate isikliku kontode pidamise korra kinnitamise kohta, mille kogumine on usaldatud tollile, tolli esindajatele ja teistele isikutele kes maksis raha Föderaalse riigikassa kontole ja määras kindlaks tolliasutused, kes on volitatud vastu võtma ja läbi vaatama taotluse ettemaksena tehtud raha kulutuste aruande esitamiseks, ning samuti tagastamiseks volitatud tolli määramiseks ettemaksed ja ülemääraselt tasutud või ülemääraselt kogutud tollimaksude, maksude ja muude maksete summad, mille sissenõudmine on usaldatud tollile. "
 3. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 16.01.2019. jaanuari 33. aasta korraldus nr XNUMX "Ettemaksete kasutamise taotluse vormi kinnitamise kohta seoses teatise (selgitus teatisele) saamisega tollimaksete tasumata summade kohta" , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, intressid ja trahvid ning ettemakseid teinud isiku esitamise järjekord ”.
 4. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 14.01.2019. jaanuari 25. aasta korraldus nr XNUMX "Elektroonilise dokumendina vormistatud sularahatagatise tasaarvestamise taotluse vormi kinnitamise kohta, elektroonilises dokumendis vormistatud teabe loetelu elektroonilise dokumendina vormistatud avaldus sularahatagatise tasaarvestamiseks ettemaksete vastu, elektroonilise dokumendi vormis sularaha tagatisraha tasaarvestamise taotluse täitmise ja tollile esitamise kord ning ettemaksetega rahalise sissemakse tasaarvestamise taotluse läbivaatamise ja taotleja teavitamise keeldumisest sularaha deposiidi tasaarvestamisest ettemaksetega ”.
 5. Venemaa FCS-i 14.01.2019. jaanuari 26. aasta korraldus nr XNUMX "Tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate kohustuste täitmise üldtagatise kasutamise lõpetamise taotluse vormi kinnitamise kohta" tollimaksud, mis on tehtud sularaha sissemakse vormis, elektroonilise dokumendina, teabe loetelu, millele tuleb üldtagatise kasutamise lõpetamise taotluses märkida, tollimaksu tasumise kohustuse täitmine, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis on tehtud sularaha sissemakse vormis, elektroonilise dokumendi vormis, täitmise ja tollile esitamise kord üldise tagatise kasutamise lõpetamiseks. kohustus tasuda sularaha sissemakse, elektroonilise dokumendi vormis tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud ning menetlus üldtagatise kasutamise lõpetamise taotluse läbivaatamiseks kohustuste täitmine ning tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise eest, mis on makstud sularahatagatisena ”.
 6. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 14.01.2019. jaanuari 27. aasta korraldus nr XNUMX "Sularahatagatise ettemaksena makstud vahendite tasaarvestamise taotluse vormi kinnitamise ja ettemaksu teinud isiku tasaarvestamise avalduse esitamise korra kohta" raha, mis on makstud ettemaksena sularahatagatise vastu ”.
 7. Venemaa FCS -i 22.01.2019. jaanuari 88. aasta korraldus nr XNUMX "Ettemaksena makstud vahendite kulude vastavustõendamise vormi kinnitamise kohta, samuti rahaliste vahendite kulude vastavusse viimise ja rahaliste vahendite andmise korra kohta" ettemaksena tehtud vahendite kulude vastavusse viimise akt. "
 8. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 10.01.2019. jaanuari 7. aasta korraldus nr XNUMX "Ettemaksete tagastamise taotluse vormi ja selle esitamise korra kinnitamise kohta tolli otsuse vorm ettemaksu tagastamise kohta" maksed ja ettemaksete tagastamisest keeldumise teatamine. "
 9. Venemaa FCS -i 22.01.2019. jaanuari 87. aasta korraldus nr XNUMX "Liiga tasutud või ülemääraselt sissenõutud tollimaksude, maksude ja muude maksete tagastamise (tasaarvestamise) teatise vormi kinnitamise kohta, mille sissenõudmine on usaldatud tolliasutused, samuti sellise teate saatmise kord. "
 10. Venemaa FCS 7.05.2019. mai 766 korraldus nr XNUMX "Intressi maksmise taotluse vormi kinnitamise ja intressi maksmise avalduse esitamise korra kohta".
 11. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 25.02.2019. veebruari 321. aasta korraldus nr XNUMX "Ettemakseid teinud isiku taotlusvormide kinnitamise kohta, ettemaksena makstud vahendite kulutuste aruande esitamise kohta, aruanne ettemaksena makstud vahendite kulutused, ettemaksete teinud isiku esitamise kord, ettemaksena makstud vahendite kulutuste aruande esitamise taotlused, samuti tolliasutuste esitamise kord aruanne. "
 12. Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse 28.02.2019. veebruari 340. aasta korraldus nr XNUMX "Tollimaksude ja -maksude tasumise kinnitamise vormi kinnitamise kohta".