МЕНЮ

Tollimaksuvaba tolliprotseduur

Artikkel 243. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur tollimaksuvaba kaubandus - välismaiste kaupade ja liidu kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt sellised kaubad asuvad ja müüakse jaemüügis tollimaksuvabades kauplustes ilma imporditollimakse, erimakse, dumpinguvastast, tasakaalustavat tollimaksu tasumata välismaiste kaupade suhtes kohaldatavad tollimaksud, arvestades kaupade tolliprotseduurile suunamise ja nende tolliprotseduurile vastava kasutamise tingimusi.
 2. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud kaupa müüakse:
  1. üksikisikud, kes lahkuvad liidu tolliterritooriumilt;
  2. üksikisikud, kes saabuvad liidu tolliterritooriumile;
  3. füüsilised isikud, kes lahkuvad ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, ja füüsilised isikud, kes sisenevad ühte liikmesriiki teisest liikmesriigist;
  4. diplomaatilised esindused, konsulaaresindused, riikide esindused rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindused, mis asuvad liidu tolliterritooriumil, samuti diplomaatilise esinduse diplomaatilise personali liikmed, konsulaarametnikud ja nende pereliikmed, kes elavad koos nad, riikide esinduste rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindustes töötajad (töötajad, ametnikud);
  5. muud organisatsioonid või nende esindused ja nende töötajad, kui selline rakendamine on ette nähtud vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, mille territooriumil sellised organisatsioonid või nende esindused asuvad.
 3. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud kaupa müüakse käesoleva artikli lõike 1 punktides 3–2 nimetatud isikutele tollimaksuvabades kauplustes, mis tegutsevad kohtades, kus kaupa viiakse üle liidu tollipiiri.
 4. Kaupade müük käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus nimetatud isikutele on lubatud tollimaksuvabades kauplustes, mis tegutsevad kaupade liikumise kohtades üle liidu tollipiiri õhu- ja veetranspordiga, ning kui see on kindlaks tehtud liikmesriikide õigusaktidega, ka kaupade liikumise kohtades läbi liidu tollipiiri muude transpordivahenditega.
  Kaupade tollipiiri ületavate liikumiskohtade loetelu, kus on lubatud kauba müümine käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus nimetatud isikutele, määratakse kindlaks liikmesriikide õigusaktidega.
 5. Kauba müümine käesoleva artikli lõike 3 punktis 2 nimetatud isikutele on lubatud tollimaksuvabades kauplustes, mis tegutsevad kohtades, kus kaupa veetakse üle liidu tollipiiri õhutranspordiga.
 6. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud kaupa müüakse käesoleva artikli lõike 4 punktides 5 ja 2 nimetatud isikutele tollimaksuvabades kauplustes, mis määratakse kindlaks vastavalt liikmesriikide õigusaktidele.
 7. Liidu kaupmille suhtes kohaldatakse tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri ja mis on müüdud käesoleva artikli lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutele, kaotavad liidu kauba staatuse.
  Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud liidu kaup, mida müüakse käesoleva artikli lõike 2 lõigetes 5–2 nimetatud isikutele, säilitab liidu kauba staatuse.
  Välismaa kaubad, mis on suunatud tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile ja mis on müüdud käesoleva artikli lõike 4 punktides 5 ja 2 nimetatud isikutele pärast seda, kui selline müük on omandanud liidu kauba staatuse.
 8. Tollivaba tolliprotseduuri ei kohaldata kaupade suhtes, mis on ringlusse keelatud vastavalt selle liikmesriigi seadustele, kus tollimaksuvaba kauplus asub.
  Komisjonil on õigus kindlaks määrata loetelu muudest kaupadest, mille suhtes tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri ei kohaldata. (Vt Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 203, 11.12.2018).
 9. Ilma tollimaksuvabade ostude tolliprotseduurile allutamata saavad tollimaksuvabad kauplused majutada ja kasutada nende tollimaksuvabade kaupluste toimimiseks vajalikke kaupu.

Artikkel 244. Kauba tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile suunamise ja selle kasutamise tingimused vastavalt tolliprotseduurile

 1. Kauba tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunamise tingimus on keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud kauba deklareerija saab olla ainult isik, kes on tollimaksuvaba kaupluse omanik, kus need kaubad asuvad ja müüakse.
 3. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuride kohaselt on kaupade kasutamise tingimused järgmised:
  1. kaupade leidmine tollimaksuvabastest poodidest;
  2. kaupade müük tollimaksuvabades kauplustes käesoleva seadustiku artikli 2 lõikes 243 nimetatud isikutele;
  3. käesoleva seadustiku artiklis 245 sätestatud teatavate tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade müügi tingimuste täitmine.

Artikkel 245. Teatavate tollimaksuvaba ostu tolliprotseduurile suunatud kaupade müügi tingimus tollimaksuvabades kauplustes

Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud kaupu, nagu alkohoolsed joogid ja õlu, tubakas ja tubakatooted, müüakse tollimaksuvabades kauplustes käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 2 teises lõigus nimetatud isikutele kvantitatiivsete normidena. , mille piires isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubad imporditakse liidu tolliterritooriumile tollimakse ja makse maksmata.

Artikkel 246. Tollivaba kaubanduse tolliprotseduuri lõpuleviimine ja lõpetamine

 1. Tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri toiming lõpeb tolliprotseduurile suunatud kauba müümisega tollimaksuvabades kauplustes käesoleva seadustiku artikli 2 lõikes 243 nimetatud isikutele, välja arvatud välismaiste kaupade müük. käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 2 lõikes 243 nimetatud isikutele.
 2. Välisriigi tollimaksuvaba kauplemise tolliprotseduurile suunatud kaupade müümisel tollimaksuvabades kauplustes käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 2 lõikes 243 nimetatud isikutele täiendatakse tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri mõju nende välismaiste kaupade sisetarbimisse lubamise tolliprotseduuri alusel.
 3. Deklaratsioon kauba kohta seoses käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud välismaiste kaupadega nende siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile suunamiseks peab tollimaksuvaba kaupluse omanik esitama hiljemalt 10–XNUMXth nende kaupade müügikuule järgneva kuu päev.
  Kauba vabastamisest keeldumise korral peab tollivaba poe omanik esitama kauba deklaratsiooni nimetatud kauba kohta nende sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile suunamiseks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates kauba väljastamisest. kauba vabastamisest keeldumise päevale järgneval päeval.
 4. Välisriigi kauba tollimaksuvaba tolliprotseduuri võib lõpetada:
  1. kauba suunamine välisriigi kauba suhtes kohaldatavale tolliprotseduurile käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel;
  2. liidu tolliterritooriumilt laevade või õhusõidukite pardal eksporditavate kaupade vabastamine vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 39.
 5. Tollimaksuvaba tolliprotseduuri toiming tollimaksuvabale tolliprotseduurile suunatud liidu kauba suhtes võib lõpetada:
  1. kaupade ekspordiks tolliprotseduurile suunamine;
  2. kauba eksport tollimaksuvabast kauplusest liidu tolliterritooriumile sellise kauba deklaranti deklaratsiooni alusel.
 6. Juhul kui tollimaksuvaba kauplus lõpetab oma tegevuse kolme kuu jooksul päevast, mis järgneb päevale, mil see tollimaksuvaba kauplus lõpetab tegevuse, kohaldatakse tollimaksuvaba protseduuri alla kuuluvatele välismaistele kaupadele välismaiste kaupade suhtes kohaldatavaid tolliprotseduure. kaubad ja liidu kaubad - ruumidesse. tolliprotseduuri alusel ekspordiks või tollimaksuvabast kauplusest liidu tolliterritooriumile eksportimiseks.
  Kui selliseid toiminguid ei tehta kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, lõpetatakse tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduur pärast seda ajavahemikku ja toll hoiab kaupa kinni vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile.

Artikkel 247. Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine välismaise kauba suhtes, mis on suunatud (suunatud) tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile, nende tasumise tähtaeg ja nende arvutamine

 1. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus seoses tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupadega tekib deklarandil alates hetkest, kui toll registreerib kauba deklaratsiooni.
 2. Deklarant lõpetab imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude maksmise tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välismaise kauba suhtes järgmiste asjaolude ilmnemisel:
  1. nende kaupade müük käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 2 punktides 4, 5, 2 ja 243 nimetatud isikutele;
  2. nende kaupade, mis on müüdud käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 2 lõikes 243 nimetatud isikutele, paigutamine sisetarbimisse lubamise tolliprotseduuri alla;
  3. nende kaupade suunamine käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuride alla, sealhulgas nende kaupade tolliprotseduuridele suunamine pärast käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus nimetatud asjaolude ilmnemist ja (või) nende vabastamine tarneks kasutamiseks eksporditakse liidu tolliterritooriumilt laevade või õhusõidukite pardal vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 4;
  4. kaupade paigutamine, mille suhtes tolliprotseduuride tollimaksuvaba kaubanduse mõju on tolliprotseduuride kohaselt lõpetatud vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  5. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 arvutatud ja makstavates summades;
  6. tolliasutuse poolt tollialaseid õigusakte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohaselt välismaiste kaupade hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku tuvastamine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba pöördumatu kaotsimineku tagajärg loodusliku kaotuse tavapärastes vedamise (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes, välja arvatud juhul, kui enne nende välismaiste kaupade hävitamist või parandamatut kadu vastavalt käesolevale seadustikule on imporditollimaksude tasumise tähtaeg, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud on tulnud;
  7. keeldumine kauba vabastamisest tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduuri kohaselt - seoses kaupade deklaratsiooni registreerimisel tekkinud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega;
  8. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  9. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  10. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  11. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tuleb täita käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 4. Järgmistel asjaoludel on imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg:
  1. kauba kasutamise tingimuste rikkumise korral vastavalt tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile - kauba kasutamise kehtestatud tingimusi rikkuvate toimingute sooritamise päev ja kui seda päeva ei määrata, - kauba tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile suunamise päev;
  2. võõra kauba kaotuse korral, välja arvatud õnnetuse või vääramatu jõu tagajärjel tekkinud hävitamine ja (või) taastamatu kaotus või loomuliku kadumise tagajärjel tekkiv korvamatu kahju tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, - kauba kaotamise päev ja kui seda päeva ei ole kindlaks määratud, - kauba tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile suunamise päev;
  3. kui käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 246 lõikes 3 nimetatud ajavahemiku jooksul ei ole käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 243 lõikes 3 nimetatud isikutele müüdud välismaiste kaupade kohta esitatud kaupade deklaratsiooni, - käesoleva seadustiku artikli 246 punkti XNUMX esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku viimane päev;
  4. kui käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 246 lõikes 3 nimetatud ajavahemiku jooksul ei ole käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 243 lõikes 3 nimetatud isikutele müüdud välismaiste kaupade kohta esitatud kaupade deklaratsiooni, - käesoleva seadustiku artikli 246 lõike XNUMX teises lõigus nimetatud ajavahemiku viimane päev.
 5. Käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimakse, maksud, maksustatakse spetsiaalsed, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, nagu oleks tollimaksuvaba kaubanduse tolliprotseduurile suunatud välismaistele kaupadele suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduur ilma tariifsete soodustuste ja maksesoodustuste kohaldamiseta imporditollimaksude ja maksude suhtes.
  Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad tolliasutuse poolt registreerimise päeval. kaupade tollivaba kaubanduse tolliprotseduurile suunamise kohta esitatud kauba deklaratsioon.
 6. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 tasutud (kogutud) imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, justkui oleks nende summade tasumine ajatatud kauba tolliprotseduurile tollivaba kaubanduse suunamise kuupäev imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaja möödumise päeval. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
 7. Kauba suunamisel käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele ja (või) nende vabastamiseks liidu tolliterritooriumilt laevade või õhusõidukite pardal eksporditavate varudena vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 39 pärast tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende sissenõudmine (täielikult või osaliselt) imporditollimaksud, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, makstud tasakaalustavad tollimaksud ja (või) ), mis on kogutud vastavalt käesolevale artiklile, tagastatakse (tasaarvestatakse) vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile ja artiklile 76.