МЕНЮ

Tollitöötlemise kord koduseks tarbimiseks

Artikkel 188. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur kodumaiseks tarbimiseks töötlemine - välismaiste kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt neid kaupu töödeldakse kodumaiseks tarbimiseks, et saada nende töödeldud tooted, mis on ette nähtud järgmiseks kodumaiseks tarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunamiseks ilma tasu maksmata selliste välismaiste kaupade imporditollimaksud, vastavalt kauba tolliprotseduurile suunamise tingimustele ja nende kasutamisele vastavalt sellisele tolliprotseduurile.
 2. Kodumaiseks tarbeks töötlemiseks tolliprotseduurile allutatud kaup säilitab välismaise kauba staatuse ning kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tulemusena saadud (moodustatud) kaup (töödeldud tooted, jäätmed ja jäägid) omandab välismaise kauba staatuse.
 3. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kohaldatakse kaupade suhtes, mille loetelu on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega.

Artikkel 189. Tingimused kauba tolliprotseduurile suunamiseks koduseks tarbimiseks töötlemiseks ja selle kasutamiseks vastavalt sellisele tolliprotseduurile

 1. Kauba sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:
  1. liikmesriigi volitatud asutuse väljastatud ja käesoleva seadustiku artiklis 193 täpsustatud teavet sisaldava dokumendi olemasolu kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste kohta;
  2. võimalus tuvastada tolli poolt välismaised kaubad, mille suhtes kohaldatakse nende töötlemise toodetes sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduuri;
  3. kui päeval, mil kaup suunatakse sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile, arvutatakse töödeldud toodete suhtes arvutatud imporditollimaksude summad nii, nagu oleksid need impordituna kohalikku tarbimisse lubamise tolliprotseduurile. liidu tolliterritoorium, võttes arvesse töödeldud toodete toodangu norme, mis on sisetarbimiseks ettenähtud kauba töötlemise tingimuste dokumendis, väiksem kui tolli alla kuuluvate kaupade suhtes arvutatud imporditollimaksude summad kodumaiseks tarbimiseks töötlemise kord, nagu oleks selline kaup siseriiklikuks tarbeks lubamise tolliprotseduurile suunatud;
  4. võimatus taastada töödeldud tooteid nende esialgsesse olekusse majanduslikult kasulikul viisil;
  5. dumpinguvastaste, tasakaalustavate eritollimaksude tasumine;
  6. maksude tasumine, kui maksuvabastusi ei ole ette nähtud;
  7. siseturu kaitsemeetmete järgimine, mis on kehtestatud muul viisil kui liidu lepingu artikli 50 kohaselt kehtestatud eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud ja (või) muud tollimaksud;
  8. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Tingimused kaupade kasutamiseks kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kohaselt on järgmised:
  1. kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kehtestatud kehtivusaja järgimine;
  2. käesoleva seadustiku artikli 191 sätete järgimine kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaubaga tehingute tegemisel;
  3. kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba leidmine isikutega, kes on kindlaks määratud dokumendis kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kauba töötlemise tingimuste kohta, ja sellise kauba kasutamine nende isikute poolt kauba töötlemiseks tehtavate toimingute tegemiseks.
 3. Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab tolli poolt välismaiste kaupade identifitseerimine nende töödeldud toodetes selle käesoleva seadustiku artiklis 192 määratletud meetoditega ühe kindlakstegemist, et kaupade töötlemine koduseks tarbeks töödeldud toodete saamiseks allutati kaup, mille suhtes kohaldati kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduuri.

Artikkel 190. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kestus

 1. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaeg määratakse kindlaks kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kauba töötlemise perioodi alusel, mis on määratud dokumendis sisetarbekaupade töötlemise tingimuste kohta.
 2. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse isiku taotlusel, kui pikendatakse kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kauba töötlemise tähtaega.
 3. Liikmesriikide õigusaktid võivad ette näha, et kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kauba töötlemise tähtaja pikendamisel võib kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pikendada hiljemalt 10 tööpäeva pärast selle lõppemist. Kui pikendatakse tolli kehtestatud sisetarbimiseks mõeldud töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pärast selle lõppemist, jätkatakse sellise tolliprotseduuri kehtivust alates selle tolliprotseduuri lõpetamise kuupäevast.

Artikkel 191. Töötlemine sisetarbimiseks

 1. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingud hõlmavad järgmist:
  1. kaupade töötlemine või töötlemine;
  2. kaupade tootmine, sealhulgas kokkupanek, kokkupanek, lahtivõtmine ja paigaldamine.
 2. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingud ei hõlma:
  1. toimingud kaupade ohutuse tagamiseks nende müügiks ettevalmistamise ja transportimise (transportimise) ajal, sealhulgas pakendamine, pakendamine ja kaupade sorteerimine, mille käigus kaubad ei kaota oma individuaalseid omadusi;
  2. järglased, loomade kasvatamine ja toitmine, sealhulgas linnud, kalad, samuti kasvavad koorikloomad ja molluskid;
  3. puude ja muude taimede kasvatamine;
  4. teabe, heli- ja videosalvestiste kopeerimine ja reprodutseerimine mis tahes teabekandjal;
  5. muud komisjoni määratud toimingud.
 3. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemistoiminguid tehes on liidu kaupade kasutamine lubatud.

Artikkel 192. Identifitseerimine välismaised kaubad nende töötlemise toodetes

Väliskaupade tuvastamiseks nende töötlemissaadustes võib kasutada järgmisi meetodeid:

 • deklarandi, töötlemistoiminguid tegeva isiku või tolliametnike poolt pitserite, templite, digitaalse ja muu märgistuse kinnitamine välismaised kaubad;
 • võõra kauba üksikasjalik kirjeldus, fotograafia, mõõtkava;
 • välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete eelvalitud proovide ja (või) proovide võrdlus;
 • olemasoleva toote märgistuse kasutamine, sealhulgas seerianumbrite kujul;
 • muud meetodid, mida saab rakendada, lähtudes kauba iseloomust ja kodumaiseks tarbimiseks tehtud töötlemistoimingutest, sealhulgas uurides esitatud dokumente, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet välismaiste kaupade kasutamise kohta kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute tehnoloogilises protsessis. samuti töödeldud toodete tehnoloogilisel tootmisel või tollikontrolli kaudu kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute ajal.

Artikkel 193. Dokument kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste kohta

 1. Dokumendi kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste kohta, mille on välja andnud liikmesriigi volitatud asutus, võib hankida igaüks liikmesriigi nägu, kelle territooriumil see dokument välja antakse, sealhulgas need, kes otseselt kaupade töötlemiseks toiminguid ei tee.
 2. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste dokument peab sisaldama teavet:
  1. dokumendi välja andnud liikmesriigi volitatud asutusel;
  2. isiku kohta, kellele dokument väljastati;
  3. isiku (isikute) kohta, kes tegelevad otseselt kodutarbimiseks töötlemisega;
  4. välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete kohta (nimi, kood vastavalt välismajandustegevuse kauba nomenklatuurile, kogus ja maksumus). Tolliregulatsiooni käsitlevad liikmesriikide õigusaktid võivad ette näha võimaluse täpsustada välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete koodi välismajandustegevuse kauba nomenklatuuri kaubaartikli tasemel, samuti võimaluse mitte märkida. kaupade ja nende töötlemise toodete maksumus;
  5. dokumentidel, mis kinnitavad kauba omamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigust;
  6. töödeldud toodete saagised kvantitatiivselt ja (või) protsentides;
  7. kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute ja nende rakendamise meetodite kohta;
  8. kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade identifitseerimise meetodite kohta nende töötlemise toodetes;
  9. jäätmete ja jääkide kohta (nimi, kood vastavalt välismajandustegevuse kauba nomenklatuurile, kogus ja maksumus). Tolliregulatsiooni käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega võidakse ette näha võimalus märkida jäätmete ja jääkide kood välismajandustegevuse kauba nomenklatuuri kaubaartikli tasemel, samuti võimalus mitte märkida selle väärtust. jäätmed ja jäägid;
  10. kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise periood;
  11. jäätmete edasise kaubandusliku kasutamise võimaluse kohta;
  12. tolliasutuse (tolliasutuste) kohta, kes peaks suunama kauba tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks ja selle tolliprotseduuri lõpuleviimiseks;
  13. võimatu taastada töödeldud tooteid nende esialgsesse olekusse majanduslikult kasulikul viisil.
 3. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise ajavahemik ei tohi ületada 1 aastat või pikemat ajavahemikku, mille komisjon on teatud kaupade kategooriate jaoks kindlaks määranud.
 4. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise mõiste hõlmab järgmist:
  1. kaupade töötlemise tootmisprotsessi kestus;
  2. aeg, mis kulub töödeldud toodete kodumaiseks tarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunamiseks.
 5. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise ajavahemikku arvestatakse alates päevast, mil kaup suunatakse tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks, ja kauba tollideklaratsiooni puhul mitmes partiis - alates esimese kaubapartii paigutamise päevast. kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri alusel.
 6. Kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tähtaega võib pikendada käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud ajavahemiku jooksul.
 7. Liikmesriikide õigusaktidega võidakse kehtestada lisateave, mis tuleb märkida dokumendis kodumaiseks tarbimiseks mõeldud kaupade töötlemise tingimuste kohta.
 8. Kodumajapidamises tarbekaupade töötlemise tingimusi käsitleva dokumendi vorm, selle täitmise kord ja sellise dokumendi väljastamise, selles muudatuste (täienduste) tegemise, samuti selle tagasivõtmise (tühistamise) ja (või) kord selle pikendamine on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega. (vt Venemaa rahandusministeeriumi 5. jaanuari 14.01.2020 korraldus nr XNUMXn)

Artikkel 194. Töödeldud toodete väljundmäärad

 1. Töödeldud toodete toodangu määra all mõistetakse töödeldud toodete kogust ja (või) protsenti, mis on moodustatud töötlemistoimingute tulemusena teatud koguse välismaiste kaupade sisetarbimiseks.
 2. Kui kodumaiseks tarbimiseks kasutatavaid töötlemistoiminguid teostatakse seoses kaupadega, mille omadused jäävad vastavalt kehtestatud tehnilistele nõuetele praktiliselt samaks ja mille tulemusel saadakse püsiva kvaliteediga töödeldud tooteid, võivad liikmesriikide volitatud asutused kehtestada töödeldud toodete toodangu standardnormid.

Artikkel 195. Kodumaise tarbimise ja tootmiskadude töötlemisel tekkinud jäätmed

 1. Kodumaiseks tarbeks töötlemise käigus tekkinud jäätmed tuleb paigutada käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud jäätmed tunnistatakse liikmesriikide õigusaktide kohaselt nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks sobimatuks. või sellised jäätmed kuuluvad liikmesriikide õigusaktide kohaselt matmisele, neutraliseerimisele, kasutamisele või muul viisil hävitamisele.
 2. Kodumaiseks tarbeks töötlemise käigus tekkinud jäätmeid, kui need suunatakse deklarandi valitud tolliprotseduurile, käsitatakse selles seisundis liidu tolliterritooriumile imporditud jäätmetena.
 3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud jäätmed, mis ei kuulu tolliprotseduuride alla, omandavad liidu kauba staatuse ja neid ei loeta alates nende tunnustamise kuupäevast tollikontrolli alla vastavalt liikmesriikide õigusaktidele. ei sobi edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või alates kuupäevast, mil tolliasutusele esitatakse dokumendid, mis kinnitavad tekkivate jäätmete matmise, neutraliseerimise, utiliseerimise või muul viisil hävitamise fakti või nende toiminguteks üleandmise fakti.
 4. Kodumaiseks tarbeks töötlemiseks tolliprotseduurile viidud välismaised kaubad, mis on kodumaiseks tarbeks töötlemise tulemusena pöördumatult kaotatud ja tolli poolt tootmiskadudeks tunnistatud, ei kuulu töötlemise tolliprotseduuri lõppedes tolliprotseduuride alla. koduseks tarbimiseks.

Artikkel 196. Kodumaiseks tarbeks töötlemise tulemusena tekkinud välismaiste kaupade jäägid

Välismaiste kaupade jäägid, mis on moodustatud töötlemistoimingute tulemusena kodumaiseks tarbimiseks vastavalt töödeldud toodete toodangu normidele, allutatakse tolliprotseduuridele vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 197.

Artikkel 197. Kodumaiseks tarbeks töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimine, peatamine ja lõpetamine

 1. Enne kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks ette nähtud tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu lõpetab selle tolliprotseduuri mõju sisetarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kauba paigutamine (töödeldud tooted, jäätmed) , välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 195 nimetatud jäätmed ja (või) saldod) ja (või) välismaised kaubad, mille suhtes kohaldatakse kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduuri ja mida ei töödelda kodumaiseks tarbimiseks, sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduuri alusel. Samal ajal ei maksta töödeldud toodete puhul dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid erimakse ja kinnitust siseturu kaitsemeetmete järgimise kohta muul viisil kui erilised, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud ja (või) muud liidu lepingu artikli 50 kohaselt kehtestatud kohustused ei ole nõutavad.
 2. Enne kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu võib selle tolliprotseduuri jõustada:
  1. kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduurile viidud välismaiste kaupade paigutamine kodumajapidamises töötlemiseks, jäätmed, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 195 nimetatud jäätmed, ja (või) töötlemisjäägid kodumaised tarbimistoimingud, mille puhul välismaiste kaupade suhtes kohaldatakse teistsugust tolliprotseduuri, käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur;
  2. tolliasutused tunnustavad kooskõlas tolli reguleerivate liikmesriikide õigusaktidega hävitamise ja (või) korvamatu kahju, mis on tingitud õnnetusest või vääramatust jõust, või normaalsetes tingimustes loodusliku kahju tagajärjel tekkiva pöördumatu kahju fakti kodumaiseks tarbeks töötlemise käigus saadud (toodetud) kaupade (töödeldud tooted, jäätmed ja (või) jäägid) ning (või) võõrtoodete töötlemiseks tolliprotseduurile transportimine (transportimine) ja (või) ladustamine kodumaiseks tarbimiseks ja kodutarbimiseks töötlemata;
  3. kodumaiseks tarbeks töötlemise käigus tekkinud jäätmete tunnustamine vastavalt liikmesriikide õigusaktidele, mis ei sobi nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või esitatakse tollile dokumendid, mis kinnitavad matmise, neutraliseerimise, kõrvaldamise või hävitamise fakti tekitatud jäätmete muul viisil või nende üleandmise asjaomaste toimingute tegemiseks;
  4. tolli poolt sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud väliskauba osa tunnustamine tootmiskadudena;
  5. komisjoni ja (või) liikmesriikide tollialaseid õigusakte kindlaksmääranud asjaolude ilmnemine, enne mida kaup on tollikontrolli all.
 3. Enne kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks ette nähtud tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu võib selle tolliprotseduuri mõju peatada, kui kaup suunatakse sisetarbeks töötlemiseks tolliprotseduurile ja (või) tooted nende töötlemine tollilao tolliprotseduuril.
 4. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppemisel see tolliprotseduur lõpetatakse.

Artikkel 198. Imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõpetamine kaupade suhtes, mis on sisetarbimise jaoks tolliprotseduurile suunatud (suunatud), nende tasumise tähtaeg ja arvutus

 1. Kohustus tasuda imporditollimakse, makse, erilisi, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse seoses kaupadega, mis on suunatud tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks, tuleneb deklarandist hetkest, mil toll registreerib kauba deklaratsiooni, ja enne kaupade deklaratsiooni esitamist vabastamiseks deklareeritud kauba kohta isikult, kes esitas kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist - hetkest, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse, kuni kauba esitamiseni kauba deklaratsioon.
 2. Deklarant lõpetab imporditollimaksu tasumise kauba sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba eest järgmiste asjaolude ilmnemisel:
  1. kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 1 ja lõike 1 punktidele 3, 5–2, sealhulgas pärast käesoleva lõike 197 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaolude ilmnemist artikkel;
  2. selliste kaupade paigutamine, mille suhtes kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) kaubad, mis on saadud (moodustatud) kodumaiseks tarbimiseks töötlemise käigus sellise tolliprotseduuri kohaldamise raames, mille tegevus on lõpetatud, ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129;
  3. selliste kaupade paigutamine, mille suhtes kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) kaubad, mis on saadud (moodustatud) kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute tulemusena osana sellise tolliprotseduuri rakendamisest, lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  4. imporditollimaksu tasumise kohustuse täitmine ja (või) selle sissenõudmine käesoleva artikli lõike 7 kohaselt arvutatud ja tasumisele kuuluvates summades;
  5. tolliasutus tunnustab vastavalt tollialast reguleerimist käsitlevatele liikmesriikide õigusaktidele tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud väliskauba ja (või) kauba hävitamist ja (või) tagasivõtmatut kaotamist; moodustunud) kodumaiseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingute tagajärjel õnnetuse või vääramatu jõu või asjaolu tõttu, et need kaubad on loodusliku kadumise tagajärjel taastumatult kadunud tavapärastes transpordi- (transpordi-) ja (või) ladustamistingimustes, v.a. juhud, kui enne nende kaupade hävitamist või käesoleva koodeksi kohaselt hüvitamatut kahju on saabunud imporditollimaksu tasumise tähtaeg;
  6. keeldumine kaupade vabastamisest vastavalt tolliprotseduurile töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi - seoses imporditollimaksu tasumise kohustusega, mis tekkis kaubadeklaratsiooni või kauba vabastamise taotluse registreerimisel enne kaubadeklaratsiooni esitamist;
  7. kaupade deklaratsiooni tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses registreerimisel tekkinud imporditollimaksu tasumise kohustusega kauba deklaratsioon;
  8. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  9. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  10. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Kui käesoleva artikli lõikes 4 ei ole sätestatud teisiti, lõpeb deklarandi jaoks maksukohustus, dumpinguvastased, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud kaupade suhtes, mis on tollitöötlemiseks ette nähtud koduseks tarbimiseks, kui käesoleva artikli lõikes XNUMX ei ole sätestatud teisiti. :
  1. maksude, eriliste, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende sissenõudmine käesoleva artikli lõike 13 kohaselt arvutatud ja tasumisele kuuluvates summades;
  2. tolliasutus tunnistab õnnetuse või vääramatu jõu tõttu tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile viidud välismaiste kaupade hävitamise ja (või) tagasivõtmatu kaotamise fakti kooskõlas tolliseadustikku reguleerivate liikmesriikide õigusaktidega. või asjaolu, et need kaubad on pöördumatult kadunud looduslike kadude tagajärjel tavapärastel veo- (transpordi-) ja (või) ladustamistingimustel, välja arvatud juhud, kui enne sellist hävitamist või taastamatut kadu vastavalt käesolevale koodeksile, nende kaupade puhul on saabunud maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg;
  3. keeldumine kaupade vabastamisest sisetarbimiseks töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduuri kohaselt - seoses maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega, mis tekkis kaubadeklaratsiooni või kauba vabastamise taotluse registreerimisel enne kauba kohta deklaratsiooni esitamine;
  4. kaupade deklaratsiooni tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses maksude tasumise kohustusega, eri-, dumpinguvastane , tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  5. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  6. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  7. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 4. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba puhul, mille vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist, lõpetab deklarant maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse järgmiste asjaolude esinemine:
  1. maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine, samuti tolli poolt elektroonilise dokumendi saatmine või tolliasutuse poolt käesoleva artikli artikli 17 lõikes 120 nimetatud asjakohaste märkide kinnitamine Kood;
  2. kaupade konfiskeerimine või konverteerimine liikmesriigi omandisse (tuluks) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele.
 5. Kohustus tasuda imporditollimakse nende kaupade eest, mis on suunatud tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks, tuleb täita käesoleva artikli lõikes 6 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 6. Imporditollimaksu tasumise tähtaega arvestatakse järgmistel asjaoludel:
  1. võõrkehade võõrandamise korral enne kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimist isikule (isikutele), kes ei ole määratletud sisetarbekaupade töötlemise tingimuste dokumendis - kauba üleandmise päev ja kui see päev ei ole määratud, - päev, mil kaup suunatakse tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks;
  2. kodumaiseks tarbeks töötlemise käigus saadud (moodustatud) kauba ja (või) kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud väliskauba kaotamise korral enne kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimist, välja arvatud hävitamine ja (või) pöördumatu kadumine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või korvamatu kahju, mis on tingitud looduslikust kadumisest tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, - kauba kadumise päev ja kui see päev ei ole määratud, - päev, mil kaup suunatakse kodutarbimise tolliprotseduurile;
  3. kui kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri ei ole lõpetatud vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 197 - tolliasutuse kehtestatud kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri lõppemise päev.
 7. Käesoleva artikli lõikes 6 nimetatud asjaolude ilmnemisel makstakse imporditollimakse nii, nagu sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaup suunataks sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile ilma tariifseid soodustusi kohaldamata ja imporditollimaksu tasumise soodustused. ...
  Imporditollimaksu arvutamiseks rakendatakse imporditollimaksu määrasid, mis kehtivad päeval, mil tolliasutus deklaratsiooni registreeris, kauba kohta, mis esitati kauba sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunamiseks, ja vabastatud kauba kohta. enne kauba deklaratsiooni esitamist - päeval, mil toll registreerib kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist.
 8. Käesoleva artikli lõike 7 kohaselt tasutud (sissenõutud) imporditollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, nagu oleks nende summade suhtes maksmise edasilükkamine alates päevast, mil kaup suunati tolliprotseduurile töötlemiseks. sisetarbimine kuni maksetähtaja lõppemiseni imporditollimaksud. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Kui käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 197 kohane kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduur peatati, ei võeta ega maksta käesolevas lõikes ettenähtud intressi tolliprotseduuri peatamise aja eest.
 9. Kui kodutarbimiseks mõeldud töötlemise tolliprotseduur on lõpule viidud või vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129 ajutiseks ladustamiseks paigutatud kaup, mis on suunatud sisetarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile, ja (või) saadud kaup ( moodustatud) kodumaiseks tarbimiseks töötlemise või selliste kaupade paigutamise teel vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuride alusel või tolli poolt selliste kaupade kinnipidamise tulemusena Käesoleva seadustiku peatükk 51 pärast imporditollimaksu tasumise kohustuse täitmist ja (või) nende sissenõudmist (täielikult või osaliselt) kuuluvad käesoleva artikli kohaselt tasutud ja (või) kogutud imporditollimaksude summad tagasi (nihutamine) vastavalt käesoleva koodeksi 10. peatükile.
 10. Kodumaiseks tarbimiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba puhul, välja arvatud enne kauba deklaratsiooni esitamist vabastamiseks deklareeritud kaup, tuleb maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus täita (maksud, tuleb maksta spetsiaalseid dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse) enne kauba vabastamist vastavalt kodumaiseks tarbimiseks töötlemise tolliprotseduurile.
 11. Kauba suhtes, mis on suunatud tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks, mis vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist ja mille kohta esitati kauba deklaratsioon hiljemalt käesoleva määruse punktis 16 Käesoleva seadustiku artikkel 120 ja seoses kaupadega, mille deklarant on volitatud ettevõtja - hiljemalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 441 sätestatud ajavahemikul maksukohustus, eri-, dumpinguvastane, tasakaalustav tollimaksud tuleb enne kauba kohta deklaratsiooni esitamist täita (maksta tuleb maksud, eritasud, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud).
 12. Kauba suhtes, mis on suunatud tolliprotseduurile koduseks tarbimiseks töötlemiseks, mille vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist ja mille kohta kaupade deklaratsiooni ei esitatud enne lõikes 16 nimetatud ajavahemiku lõppu. Käesoleva seadustiku artikli 120 lõike 4 kohaselt ja seoses kaupadega, mille deklarant volitatud ettevõtja tegutseb - enne käesoleva seadustiku artikli 441 lõikes 16 sätestatud tähtaja lõppu, maksude tasumise tähtaeg, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud on käesoleva seadustiku artikli 120 lõikes 4 nimetatud ajavahemiku viimane päev ning kaupade puhul, mille deklarant volitatud ettevõtja tegutseb - lõikes 441 nimetatud ajavahemiku viimane päev käesoleva seadustiku artikli XNUMX
 13. Käesoleva artikli punktides 10 ja 11 nimetatud kaupade eest tasutakse maksud, erilised, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud summas, mis on arvutatud vastavalt käesolevale koodeksile kauba deklaratsioonis, võttes arvesse ettenähtud erisusi. käesoleva koodeksi 12. peatükis.
 14. Käesoleva artikli lõikes 12 nimetatud kaupade puhul määratakse tasumisele kuuluvate maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise alus kindlaks kauba vabastamise taotluses märgitud teabe ja esitatud dokumentide alusel. koos sellise avaldusega.
  Kui kaupade koodid vastavalt välismajandustegevuse kauba nomenklatuurile määratakse rühmitustasandil alla 10 tähemärki:
  • maksude arvutamisel rakendatakse käibemaksu määradest kõige kõrgemat, sellisesse rühma kuuluvatele kaupadele vastavate aktsiisimaksude (aktsiis või aktsiis) kõige kõrgemaid, mille puhul kõrgeimad määrad kehtestatakse tollimaksud;
  • eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse kõrgeimat dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrast, mis vastavad sellisesse gruppi kuuluvatele kaupadele, võttes arvesse käesoleva klausli lõiget XNUMX.

Spetsiaalsed dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud arvutatakse vastavalt käesoleva seadustiku 4. peatükile kinnitatud kauba päritolule ja (või) muule kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks vajalikule teabele. Kui kaupade päritolu ja (või) muud kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks vajalikku teavet ei kinnitata, arvutatakse spetsiaalsed, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, tuginedes kõrgeimale tollimaksude määrale, mis on kehtestatud ühenduse tollimaksude suhtes. sama kood välismaise majandustegevuse kaupade nomenklatuurist, kui kaupade klassifitseerimine toimub 10 tähemärgi tasemel, või rühmitusse kuuluvad kaubad, kui väliskaubanduse kauba nomenklatuurile vastavad kaubakoodid on määratakse rühmitustasandil, kus märkide arv on väiksem kui 10.
Kui käesoleva artikli lõikes 12 nimetatud kaupade kohta esitatakse hiljem kaupade deklaratsioon, makstakse maksud, erilised, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud summas, mis on arvutatud vastavalt käesolevale seadustikule kauba deklaratsioonis, põhineb kaupade deklaratsioonides märgitud teabel. Liigselt makstud ja (või) ülemääraselt sissenõutud maksusummade, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tagastamine (tasaarvestus) toimub vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile ja artiklile 76.

Artikkel 199. Imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise ja maksmise erisused töödeldud toodete suhtes, kui need suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile

 1. Kui töödeldud tooted suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile, arvutatakse imporditollimaksud töödeldud toodete osas ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 136.
 2. Kui töödeldud tooted suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile, ei ole deklarandil kohustust maksta makse, spetsiaalseid dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse.

Artikkel 200. Maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise iseärasused välismaiste kaupade suhtes, mis ei ole töötlemistoiminguid läbinud, jäägid ja jäätmed, mis on tekkinud koduseks tarbeks töötlemise tulemusena, kui need suunatakse tolli alla sisetarbimiseks lubamise kord

Kui välismaised kaubad, mida ei ole töödeldud, samuti jäätmed ja jäätmed, mis on tekkinud töötlemistoimingute tulemusena koduseks tarbimiseks, suunatakse sisetarbeks lubamise tolliprotseduurile, ei ole deklarandil makse tasumise kohustus, dumpinguvastased, tasakaalustavad eritollimaksud ....