МЕНЮ

Tolliprotseduur tolliterritooriumil töötlemiseks

Artikkel 163. Tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur töötlemine tolliterritooriumil - välismaiste kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt töödeldakse selliseid kaupu liidu tolliterritooriumil, et saada nende töötlemistooted, mis on ette nähtud ilma tollimaksuta liidu tolliterritooriumilt edasiseks ekspordiks selliste kaupade suhtes: välismaised kaubad, imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, vastavalt kauba tolliprotseduurile suunamise tingimustele ja nende kasutamisele selle tolliprotseduuri kohaselt.
 2. Tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaubad säilitavad välismaiste kaupade staatuse ning liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kaubad (töödeldud tooted, jäätmed ja jäägid) omandavad staatuse välismaine kaup.
 3. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri peatamiseks on lubatud kasutada tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri, pannes selle alla ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba.
 4. Komisjonil on õigus määrata kindlaks nende kaupade loetelu, mille suhtes tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri ei kohaldata. (vt Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 203, 11.12.2018)

Artikkel 164. Tingimused kauba tolliprotseduurile suunamiseks tolliterritooriumil töötlemiseks ja selle tolliprotseduuri kohaselt kasutamiseks

 1. Tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:
  1. liidu tolliterritooriumil kauba töötlemise tingimusi käsitleva dokumendi kättesaadavus, mille on välja andnud liikmesriigi volitatud asutus ja mis sisaldab käesoleva seadustiku artiklis 168 nimetatud teavet. Sellise dokumendina võib kasutada kauba deklaratsiooni, kui tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kohaldamise eesmärk on kauba parandamine, samuti muudel komisjoni määratud juhtudel; (vt Euraasia Majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 180, 12.11.2018)
  2. võimalus tuvastada tolliasutustel tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile viidud välismaised kaubad nende töötlemise toodetes, välja arvatud juhud, kui selline välismaine kaup asendatakse samaväärse kaubaga vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 172;
  3. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kohase kauba kasutamise tingimused on järgmised:
  1. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtestatud kehtivusaja järgimine;
  2. käesoleva seadustiku artikli 166 sätete järgimine tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaubaga toimingute tegemisel;
  3. kauba leidmine tolliprotseduurile tolliterritooriumil töötlemiseks koos isikutega, kes on määratletud liidu tolliterritooriumil kauba töötlemise tingimuste dokumendis, ja selliste kaupade kasutamine toimingute tegemiseks nende isikute kaupa.
 3. Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab tolli poolt välismaiste kaupade identifitseerimine nende töödeldud toodetes selle käesoleva seadustiku artiklis 167 määratletud meetoditega ühe kindlakstegemist, et tollitöötlusprotseduurile suunatud kaup oli tolliterritooriumil töödeldud toodete saamiseks liidu tolliterritooriumil toimuvate kaupade töötlemiseks.

Artikkel 165. Tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kestus

 1. Tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaeg määratakse kindlaks liidu tolliterritooriumil kauba töötlemise perioodi alusel, nagu on määratletud kauba töötlemise tingimusi käsitlevas dokumendis liidu tolliterritooriumil. .
 2. Tolliterritooriumil töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse isiku taotlusel kauba liidu tolliterritooriumil töötlemise tähtaja pikendamisel.
 3. Liikmesriikide õigusaktides võib ette näha, et liidu tolliterritooriumil kauba töötlemise tähtaja pikendamisel võib tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pikendada hiljemalt 10 tööpäeva pärast aegumine. Pikendades tolliasutuse kehtestatud tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pärast selle lõppemist, jätkatakse sellise tolliprotseduuri kehtivust alates selle tolliprotseduuri lõpetamise kuupäevast.

Artikkel 166. Töötlemistoimingud liidu tolliterritooriumil

 1. Töötlemistoimingud liidu tolliterritooriumil hõlmavad järgmist:
  1. kaupade töötlemine või töötlemine;
  2. kaupade tootmine, sealhulgas kokkupanek, kokkupanek, demonteerimine ja reguleerimine;
  3. kaupade remont, sealhulgas nende restaureerimine, komponentide vahetamine, moderniseerimine;
  4. kaupade kasutamine, mis hõlbustab või hõlbustab töödeldud toodete tootmist, isegi kui neid kaupu tarbitakse täielikult või osaliselt töötlemisprotsessis. See toiming tuleb teha samaaegselt ühega käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud toimingutest.
 2. Töötlemistoimingud liidu tolliterritooriumil ei hõlma:
  1. toimingud kaupade ohutuse tagamiseks nende müügiks ettevalmistamise ja transportimise (transportimise) ajal, sealhulgas pakendamine, pakendamine ja kaupade sorteerimine, mille käigus kaubad ei kaota oma individuaalseid omadusi;
  2. järglased, loomade kasvatamine ja toitmine, sealhulgas linnud, kalad, samuti kasvavad koorikloomad ja molluskid;
  3. puude ja muude taimede kasvatamine;
  4. teabe, heli- ja videosalvestiste kopeerimine ja reprodutseerimine mis tahes teabekandjal;
  5. välismaiste kaupade kasutamine abivahenditena tehnoloogilises protsessis (seadmed, masinad, sisseseade jne);
  6. muud komisjoni määratud toimingud.
 3. Töötlemistoimingute tegemisel liidu tolliterritooriumil on liidu kaupade kasutamine lubatud, välja arvatud kaupade puhul, mille jaoks eksporditollimaksumäärad on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega ja mis on kantud kindlaksmääratud nimekirja komisjoni poolt.
  Komisjonil on õigus määrata juhtumid, millal Liidu kaup, mille puhul eksporditollimaksumäärad on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega ja mis on kantud käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud loetellu, saab kasutada töötlemistoimingute tegemisel riigi tolliterritooriumil Liit.

Artikkel 167. Identifitseerimine välismaised kaubad nende töötlemise toodetes

Väliskaupade tuvastamiseks nende töötlemissaadustes võib kasutada järgmisi meetodeid:

 • deklarandi, töötlemistoiminguid tegeva isiku või tolliametnike poolt pitserite, templite, digitaalse ja muu märgistuse kinnitamine välismaised kaubad;
 • võõra kauba üksikasjalik kirjeldus, fotograafia, mõõtkava;
 • välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete eelvalitud proovide ja (või) proovide võrdlus;
 • olemasoleva toote märgistuse kasutamine, sealhulgas seerianumbrite kujul;
 • muud meetodid, mida saab kohaldada, lähtudes kauba iseloomust ja liidu tolliterritooriumil teostatud töötlemistoimingutest, sealhulgas uurides esitatud dokumente, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet välismaiste kaupade kasutamise kohta töötlemistoimingute tegemise tehnoloogilises protsessis liidu tolliterritooriumile, samuti töödeldud toodete tootmistehnoloogiale või liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute ajal tollikontrolli läbiviimisele.

Artikkel 168. Dokument kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil

 1. Liikmesriigi volitatud asutuse väljastatud dokumendi kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil võib saada igaüks liikmesriigi nägu, kelle territooriumil see dokument välja antakse, sealhulgas need, kes töötlevad või ei tee neid otse.
 2. Dokument kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil peab sisaldama teavet:
  1. dokumendi välja andnud liikmesriigi volitatud asutusel;
  2. isiku kohta, kellele dokument väljastati;
  3. isiku (isikute) kohta, kes hakkavad liidu tolliterritooriumil vahetult töötlema;
  4. välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete kohta (nimi, kood vastavalt välismajandustegevuse kauba nomenklatuurile, kogus ja maksumus). Tolliregulatsiooni käsitlevad liikmesriikide õigusaktid võivad ette näha võimaluse täpsustada välismaiste kaupade ja nende töötlemise toodete koodi välismajandustegevuse kauba nomenklatuuri kaubaartikli tasemel, samuti võimaluse mitte märkida. kaupade ja nende töötlemise toodete maksumus;
  5. liidu kaupade kohta, mille suhtes eksporditollimaksumäärad on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega, tagades välismaiste kaupade töötlemise tehnoloogilise protsessi rakendamise (nimi, kood vastavalt välismaiste kaupade nomenklatuurile) Majandustegevus ja kogus), kui see on kehtestatud liikmesriigi õigusaktidega;
  6. dokumentidel, mis kinnitavad kauba omamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigust;
  7. töödeldud toodete saagised kvantitatiivselt ja (või) protsentides;
  8. töötlemistoimingute kohta tolliterritooriumil, nende rakendamise meetodid;
  9. tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade identifitseerimise meetodite kohta nende töötlemise toodetes;
  10. jäätmete ja jääkide kohta (nimi, kood vastavalt välismajandustegevuse kauba nomenklatuurile, kogus ja maksumus). Tolliregulatsiooni käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega võidakse ette näha võimalus märkida jäätmete ja jääkide kood välismajandustegevuse kauba nomenklatuuri kaubaartikli tasemel, samuti võimalus mitte märkida selle väärtust. jäätmed ja jäägid;
  11. kauba töötlemise periood liidu tolliterritooriumil;
  12. kauba asendamise kohta käesoleva seadustiku artiklis 172 määratletud samaväärse kaubaga, kui selline asendamine on lubatud;
  13. jäätmete edasise kaubandusliku kasutamise võimaluse kohta;
  14. tolliasutuse (tolliasutuste) kohta, kes peaks suunama kauba tolliprotseduurile tolliterritooriumil töötlemiseks ja selle tolliprotseduuri lõpuleviimiseks.
 3. Kauba töötlemise tähtaeg liidu tolliterritooriumil ei või ületada kolme aastat või pikemat ajavahemikku, mille komisjon on kindlaks määranud teatavate kaubakategooriate jaoks. (vt Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 3, 203)
 4. Kauba töötlemise periood liidu tolliterritooriumil hõlmab järgmist:
  1. kaupade töötlemise tootmisprotsessi kestus;
  2. aeg, mis kulub töödeldud toodete tegelikuks eksportimiseks liidu tolliterritooriumilt ning välismaiste kaupade jäätmete ja jääkide kõrvaldamisega seotud tollitoimingute tegemiseks.
 5. Kauba töötlemise ajavahemikku liidu tolliterritooriumil arvestatakse päevast, mil kaup suunatakse tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile, ja kauba tollideklaratsiooni puhul mitmes partiis - alates esimesest päevast kaubapartii suunatakse tolliprotseduurile tolliterritooriumil töötlemiseks.
 6. Kauba töötlemise tähtaega liidu tolliterritooriumil võib pikendada käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud ajavahemiku jooksul.
 7. Liikmesriikide õigusaktidega võidakse kehtestada lisateave, mis tuleb täpsustada dokumendis, mis käsitleb kauba töötlemise tingimusi liidu tolliterritooriumil.
 8. Dokumendi vorm kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil, selle täitmise kord ja sellise dokumendi väljastamise kord, muudatuste (täienduste) sisseviimine, samuti selle tagasivõtmine (tühistamine) ja (või) selle pikendamine on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega. (vt Venemaa Rahandusministeeriumi 246 korraldust nr 24.12.2019n)
 9. Kui kauba deklaratsiooni kasutatakse dokumendina kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil, märgib deklarant kauba deklaratsioonis teabe kauba töötlemise tingimuste kohta liidu tolliterritooriumil.

Artikkel 169. Töödeldud toodete väljundmäärad

 1. Töödeldud toodete saagise all mõistetakse teatud koguse välismaiste kaupade liidu tolliterritooriumil töötlemise tulemusena tekkinud töödeldud toodete kogust ja (või) protsenti.
 2. Kui liidu tolliterritooriumil tehakse töötlemistoiminguid seoses kaupadega, mille omadused jäävad vastavalt kehtestatud tehnilistele nõuetele praktiliselt samaks ja mille tulemusel saadakse püsiva kvaliteediga töödeldud tooteid, liikmesriikide organid võivad kehtestada töödeldud toodete toodangu standardnormid.

Artikkel 170. Liidu tolliterritooriumil töötlemisel tekkivad jäätmed ja tootmiskaod

 1. Liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena tekkinud jäätmed tuleb paigutada käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud jäätmed tunnistatakse liikmesriikide õigusaktide kohaselt sobimatuks nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või sellised jäätmed vastavalt liikmesriikide õigusaktidele maetakse, neutraliseeritakse, kasutatakse või hävitatakse muul viisil.
 2. Liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena tekkinud jäätmeid, kui need suunatakse deklarandi valitud tolliprotseduurile, käsitatakse selles seisundis liidu tolliterritooriumile imporditud jäätmetena.
 3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud jäätmed, mis ei kuulu tolliprotseduuride alla, omandavad liidu kauba staatuse ja neid ei loeta alates nende tunnustamise kuupäevast tollikontrolli alla vastavalt liikmesriikide õigusaktidele. ei sobi edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või alates kuupäevast, mil tolliasutusele esitatakse dokumendid, mis kinnitavad tekkivate jäätmete matmise, neutraliseerimise, utiliseerimise või muul viisil hävitamise fakti või nende toiminguteks üleandmise fakti.
 4. Tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile viidud väliskaubad, mis on liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tõttu pöördumatult kadunud ja tolli poolt tootmiskadudena tunnustatud, ei kuulu tolliprotseduuride läbiviimisele pärast selle lõpetamist. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur.

Artikkel 171. Liidu tolliterritooriumil töötlemisel tekkinud välismaiste kaupade jäägid

Väliskaupade jäänused, mis on tekkinud töötlemistoimingute tulemusel liidu tolliterritooriumil vastavalt töödeldud toodete toodangu normidele, kuuluvad käesoleva tolliseadustiku artikli 173 kohasele tolliprotseduurile.

Artikkel 172. Välismaiste kaupade asendamine samaväärsete kaupadega

 1. Tolliameti loal on lubatud asendada tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile viidud või tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile kavandatav välismaine kaup vastavalt tollidokumendi tingimustele vastavale dokumendile. kaupade töötlemine liidu tolliterritooriumil koos liidu kaupadega, mis oma kirjelduse, kvaliteedi ja tehniliste omaduste poolest langevad kokku selliste välismaiste kaupadega (edaspidi käesolevas artiklis - samaväärne kaup).
  Kui imporditakse liidu tolliterritooriumile parandamiseks osade, sõlmede, sõlmede, sõlmede, mis olid varem liidu tolliterritooriumilt eksporditolliprotseduuri kohaselt eksporditud kauba osaks, liidu kaup, mis nende kirjeldus, kvaliteet ja tehnilised omadused langevad kokku sellega, et sellised osad impordivad liidu tolliterritooriumile, sõlmed, sõlmed samaväärseteks kaupadeks, võtmata arvesse nende kasutuskõlblikkust ja (või) halvenemist.
 2. Tooteid, mis on saadud liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusel, loetakse käesoleva peatüki sätete kohaselt välismaiste kaupade töötlemistooteks.
 3. Samaväärsed kaubad omandavad väliskaupade staatuse ja nendega asendatud kaubad omandavad liidu kauba staatuse.
 4. Kui välismaiseid kaupu on lubatud asendada samaväärsete kaupadega, on samaväärsetest kaupadest saadud töödeldud toodete eksportimine liidu tolliterritooriumilt lubatud enne välismaiste kaupade importimist liidu tolliterritooriumile.
 5. Välisriigi kauba samaväärse kaubaga asendamise kord ja tingimused on kehtestatud tollialast reguleerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktidega.

Artikkel 173. Tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimine, peatamine ja lõpetamine

 1. Enne tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu lõpeb selle tolliprotseduuri toimimine liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kauba paigutamisega ( toodete, jäätmete, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 170 nimetatud jäätmed, ja (või) saldode) ja (või) välismaiste kaupade tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile allutatud ja töötlemata toimingutega töötlemine liidu tolliterritooriumil reekspordi tolliprotseduuri alusel.
 2. Enne tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu võib selle tolliprotseduuri jõustada:
  1. liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kauba (toodete, jäätmete, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 170 nimetatud jäätmed ja (või) jäägid) paigutamine ning (või) välismaine kaup, mille suhtes tolliterritooriumil töödeldakse tolliprotseduuri ja mille suhtes ei toimu liidu tolliterritooriumil töötlemist, sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduuri või muu tolliprotseduuri, mida kohaldatakse välisriigi kauba suhtes käesolevas seadustikus sätestatud tingimused, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur, ajutise impordi tolliprotseduur (sissevedu). Samal ajal ei maksta töödeldud toodete suhtes dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid erimakse ning ei ole vaja esitada dokumente, mis kinnitavad siseturu kaitsemeetmete järgimist muul kujul kui eriline, dumpinguvastane, tasakaalustav tollimaksud ja (või) vastavalt liidu lepingu artiklile 50 kehtestatud muud tasud;
  2. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri jätkamine, mille toimimine peatati vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 224;
  3. tolli poolt vastavalt tolliseadustikku reguleerivatele liikmesriikide õigusaktidele hädaolukorra või (või) vääramatu jõu tagajärjel tekkiva korvamatu kahju või normaalsetes tingimustes loodusliku kahju tagajärjel tekkiva pöördumatu kahju fakti tunnustamine liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kaupade (töödeldud toodete, jäätmete ja (või) jääkide) ning (või) kaubale transportimise (transportimise) ja (või) ladustamise kohta tolliprotseduur tolliterritooriumil töötlemiseks ja liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tegemata jätmine;
  4. liidu tolliterritooriumil töötlemise käigus tekkinud jäätmete, mis ei sobi nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks, tunnustamine vastavalt liikmesriikide õigusaktidele või tollile dokumentide esitamine, mis kinnitavad matmist, neutraliseerimist, tekkinud jäätmete kõrvaldamine või hävitamine muul viisil või nende üleandmine selliste toimingute jaoks;
  5. tolli poolt tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud väliskauba osa tunnustamine tootmiskadudena;
  6. komisjoni ja (või) liikmesriikide tollialaseid õigusakte kindlaksmääranud asjaolude ilmnemine, enne mida kaup on tollikontrolli all.
 3. Enne tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu võib selle tolliprotseduuri mõju peatada, kui tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaup ja (või) nende tooted tollilao tolliprotseduuril töötlemine või tolli alusel töödeldud toodete ajutise impordi (sisseveo) kord.
 4. Töödeldud tooteid võib tolliprotseduuride alla viia ühes või mitmes partiis.
 5. Kui tolliterritooriumil töötlemiseks ette nähtud tolliprotseduuri kehtivusaeg on lõppenud, lõpetatakse see tolliprotseduur.

Artikkel 174. Tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile asetatud (suunatud) kaupade imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõpetamine, nende tasumise tähtaeg ja arvutamine

 1. Kohustus tasuda tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes imporditollimakse, makse, erilisi, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse tekib deklarandil alates hetkest, kui toll registreerib kauba deklaratsiooni, ja seoses kaupadega, mis on deklareeritud vabastamiseks enne kauba deklaratsiooni esitamist, isikult, kes esitas kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist - hetkest, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse kauba kohta deklaratsiooni esitamine.
 2. Tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud (paigutatud) kaupade suhtes lõpetab imporditollimaksude, maksude, dumpinguvastaste, eriliste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise deklarant, kui ilmnevad järgmised asjaolud:
  1. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri lõpuleviimine vastavalt käesoleva seadustiku lõikele 1 ja artikli 1 lõike 2 punktidele 4, 6, 2–173 enne tolliasutuse kehtestatud tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri lõppemist. tolliasutus, sealhulgas pärast käesoleva artikli lõike 1 lõigetes 2 ja 4 nimetatud asjaolude ilmnemist;
  2. kauba paigutamine, mille suhtes tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) kaup, mis on saadud (moodustatud) liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena sellise kohaldamise raames tolliprotseduur, mille toiming on lõpetatud, ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129;
  3. kauba paigutamine, mille suhtes tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) kaup, mis on saadud (moodustatud) liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena sellise kohaldamise raames tolliprotseduur, mis on lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  4. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 arvutatud ja makstavates summades;
  5. tolliasutus tunnustab vastavalt tollialast reguleerimist käsitlevatele liikmesriikide õigusaktidele tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud väliskauba ja (või) kauba hävitamist ja (või) tagasivõtmatut kaotamist; moodustunud) tolliterritooriumil töötlemistoimingute tagajärjel õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või asjaolu tõttu, et need kaubad on taastumatult kadunud loomuliku kadumise tõttu tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, v.a. juhtudel, kui enne nende kaupade hävitamist või käesoleva koodeksi kohaselt hüvitamatut kahju on saabunud imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg;
  6. keeldumine kaupade vabastamisest tolliterritooriumil töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduuri kohaselt - seoses imporditollimaksude, -maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega, mis tekkis kaubadeklaratsiooni või kauba taotluse registreerimisel kauba vabastamine enne kauba kohta deklaratsiooni esitamist;
  7. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  8. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  9. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  10. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tuleb täita käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 4. Järgmistel asjaoludel on imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg:
  1. kui tolliprotseduurile suunatud välismaine kaup võõrandatakse tolliterritooriumil, siis enne sellise tolliprotseduuri lõpuleviimist isikule (isikutele), kes ei ole tolliterritooriumi töötlemistingimuste dokumendis märgitud - kauba üleandmise päev ja kui see päev pole määratud, - päev, mil kaup suunatakse tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile;
  2. kui tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile viidud väliskaubad lähevad kaotsi enne sellise tolliprotseduuri lõpuleviimist, välja arvatud õnnetusjuhtumi või vääramatu jõu või taastamatu kahju tõttu hävitamine ja (või) korvamatu kaotus loomuliku kadumise tagajärjel tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, tolliterritoorium;
  3. kui tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur ei ole lõpule viidud enne tolli kehtestatud tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri lõppemist - tolli kehtestatud tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri lõppemise päev. autoriteet.
 5. Käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimakse, maksud, dumpinguvastased, erilised, tasakaalustavad tollimaksud tuleb tasuda nii, nagu tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldataks sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduuri, ilma et kohaldataks tariifseid soodustusi ja imporditollimaksu tasumise soodustusi ja maksud.
  Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksu, -maksu, -maksumäära, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse, mis kehtivad päeval, mil tolliasutus registreerib deklaratsioon kauba kohta, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks tolliterritooriumil, ja seoses kaubaga, mille vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist, päeval, mil tolliasutus registreeris selle kauba vabastamise taotlus enne kauba deklaratsiooni esitamist.
 6. Käesoleva artikli lõike 5 kohaselt makstud (kogutud) imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, eriliste, tasakaalustavate tollimaksude summade eest tuleb maksta intressi, justkui oleks nende summade suhtes lükatud nende tasumine edasi. kuupäev, mil kaup suunati tolliterritooriumile tolliprotseduurile, imporditollimaksude, -maksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaja möödumise päeval. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Kui tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri toimimine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 173 peatati, ei võeta ega maksta käesolevas lõikes tolliprotseduuri peatamise aja eest ette nähtud intressi.
 7. Tolliterritooriumil töötlemiseks ettenähtud tolliprotseduuri lõpuleviimisel või ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129 tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba ja (või) kauba puhul mis on saadud (moodustatud) tolliterritooriumil töötlemise või selliste kaupade paigutamise teel vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuride alusel või selliste kaupade kinnipidamise tõttu tolli poolt ametiasutustele vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51 pärast tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmist ja (või) nende sissenõudmist (täielikult või osaliselt) tollimaksude, maksude summad , vastavalt käesolevale artiklile makstud ja (või) kogutud dumpinguvastased, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud tuleb vastavalt 10. peatükile ja artiklile tagasi maksta (tasaarvestada) käesoleva koodeksi 76.

Artikkel 175. Imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise ja maksmise erisused töödeldud toodete suhtes, kui need suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile

 1. Kui töötlemistooteid suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile, tuleb imporditollimaksud, maksud, erimaksud, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud tasuda imporditollimaksude, -maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude summas tollimaksud, mis tuleks tasuda nii, nagu oleksid välisriigi kaubad, mille suhtes tolliterritooriumil töödeldakse tolliprotseduuri ja mida kasutatakse töödeldud toodete valmistamiseks vastavalt töödeldud toodete toodangu normidele, siseriiklikuks tarbeks lubamise tolliprotseduurile. .
  Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksu, -maksu, -maksumäära, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse, mis kehtivad päeval, mil tolliasutus registreerib deklaratsioon kauba kohta, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks tolliterritooriumil, ja seoses kaubaga, mille vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist, päeval, mil tolliasutus registreeris selle kauba vabastamise taotlus enne kauba deklaratsiooni esitamist.
  Kui tollimaksude ja maksude arvutamiseks on välisvaluuta vaja konverteerida liikmesriigi vääringusse, tehakse selline ümberarvestus vastavalt käesoleva punkti esimeses lõigus määratud päeval kehtinud vahetuskursile.
 2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt makstud (kogutud) imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste ja eriotstarbeliste tollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, justkui oleks nende summade suhtes lükatud nende tasumine edasi. kuupäev, mil kauba tolliprotseduurile suunatakse tolliterritooriumil imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse lõppemise päeval. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Kui tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri toimimine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 173 peatati, ei võeta ega maksta käesolevas lõikes tolliprotseduuri peatamise aja eest ette nähtud intressi.