МЕНЮ

Tolliprotseduur väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks

Artikkel 176. Tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks

 1. Tolliprotseduur töötlemine väljaspool tolliterritooriumi - liidu kauba suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt eksporditakse sellised kaubad liidu tolliterritooriumilt väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuvate töötlemistoimingute tulemusel, nende töötlemisproduktid, mis on ette nähtud hilisemaks impordiks liidu tolliterritooriumile, ilma et makstaks selliste liidu kaupade suhtes eksporditollimakse, tingimusel, et kauba suhtes kohaldatakse käesolevat tolliprotseduuri ja neid kasutatakse kooskõlas selline tolliprotseduur.
 2. Kaup, mis on suunatud tolliprotseduurile töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi ja tegelikult eksporditakse liidu tolliterritooriumilt, kaotab liidu kauba staatuse.
 3. Tolliprotseduuri lubatakse väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks rakendada:
  1. kauba suhtes, mis oli varem suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile, rakendades imporditollimaksude maksmist, nende kaupade kasutamise ja (või) käsutamise piirangutega seotud makse või selle osa maksmist , kui sellised kaubad või nende osad eksporditakse liidu tolliterritooriumilt nende remondiks ja väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunamise ajal on neil välismaise kauba staatus;
  2. liidu tolliterritooriumilt eksporditavate toodete suhtes:
   • kaubad, mille suhtes kohaldatakse ajutise ekspordi tolliprotseduuri, et lõpetada ajutise ekspordi tolliprotseduur vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõikele 231;
   • rahvusvahelise transpordi sõidukid käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 277 esimeses lõigus sätestatud juhul.
 4. Käesoleva artikli lõike 2 punktis 3 nimetatud kaubad suunatakse väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile, ilma et neid imporditaks liidu tolliterritooriumile.
 5. Komisjonil on õigus kindlaks määrata nende kaupade loetelu, mille suhtes väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri ei kohaldata. (vt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 203, 11.12.2018)

Artikkel 177. Tingimused kauba tolliprotseduurile suunamiseks töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi ja selle kasutamine vastavalt tolliprotseduurile

 1. Tingimused kauba tolliprotseduurile suunamiseks töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi on järgmised:
  1. väljaspool liidu tolliterritooriumi kauba töötlemise tingimusi käsitleva dokumendi olemasolu, mille on välja andnud liikmesriigi volitatud asutus ja mis sisaldab käesoleva seadustiku artiklis 181 täpsustatud teavet. Kauba deklaratsiooni võib kasutada sellise dokumendina, kui väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kohaldamise eesmärk on kauba parandamine;
  2. võimalus tolli poolt tuvastada töötlemisproduktides väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud protseduur, välja arvatud juhul, kui töödeldud tooted asendatakse samaväärsete välismaiste kaupadega, nagu on määratletud käesoleva seadustiku artiklis 183 , vastavalt käesoleva koodeksi täpsustatud artiklile;
  3. tagatise esitamine eksporditollimaksude tasumise kohustuse täitmiseks vastavalt käesoleva seadustiku 9. peatükile, välja arvatud juhtudel, kui vastavalt liikmesriikide õigusaktidele on tagatis eksporditollimaksude tasumise kohustuse täitmiseks ei esitata;
  4. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Kauba kasutamise tingimused väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuride jaoks on järgmised:
  1. väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja järgimine;
  2. käesoleva seadustiku artikli 179 sätete järgimine väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemistoimingute teostamisel väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaupadega.
  3. Selle peatüki kohaldamisel tähendab liidu kauba identifitseerimine nende töötlemissaadustes tolli poolt selle seadustiku artiklis 180 määratletud meetodite abil tuvastamist, et töötlemistoimingud väljaspool liidu tolliterritooriumi töödeldud toodete saamiseks viidi väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaubaga.

Artikkel 178. Väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kestus

 1. Tolliterritooriumil väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaeg kehtestatakse väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuva kauba töötlemise perioodi alusel, mis on määratletud väljaspool tolliterritooriumi asuvate kaupade töötlemise tingimuste dokumendis. Liit.
 2. Väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse isiku taotlusel väljaspool liidu tolliterritooriumi kauba töötlemise tähtaja pikendamisel.
 3. Liikmesriikide õigusaktides võidakse sätestada, et väljaspool liidu tolliterritooriumi kauba töötlemise tähtaja pikendamisel võib väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks kehtestatud tolliprotseduuri kehtivusaega pikendada hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast selle toimimist aegumine. Väljaspool tolliasutuse kehtestatud tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivuse pikendamisel taastatakse selle tolliprotseduuri kehtivus pärast selle lõppemist selle tolliprotseduuri lõpetamise päevast.

Artikkel 179. Töötlemistoimingud väljaspool liidu tolliterritooriumi

Töötlemistoimingud väljaspool liidu tolliterritooriumi hõlmavad järgmist:

 • kaupade töötlemine või töötlemine;
 • kaupade tootmine, sealhulgas kokkupanek, kokkupanek, demonteerimine ja reguleerimine;
 • kaupade remont, sealhulgas nende taastamine, komponentide väljavahetamine, kaasajastamine.

Artikkel 180. Identifitseerimine Liidu kaubad nende töötlemissaadustes

Liidu kaupade identifitseerimiseks nende töötlemissaadustes võib kasutada järgmisi meetodeid:

 • deklaranti, väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemistoimingu teostava isiku või tolliametnike poolt plommide, templite, digitaalse ja muu märgistuse kinnitamine Liidu kaup;
 • liidu kaupade üksikasjalik kirjeldus, pildistamine, pilt mõõtkavas;
 • liidu kaupade ja nende töötlemistoodete eelvalitud proovide ja (või) proovide võrdlus;
 • olemasoleva toote märgistuse kasutamine, sealhulgas seerianumbrite kujul;
 • muud meetodid, mida saab rakendada kauba olemuse ja väljaspool liidu tolliterritooriumi läbiviidud töötlemistoimingute alusel, sealhulgas uurida esitatud dokumente, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet liidu kauba kasutamise kohta väljaspool töötlemistoiminguid tehtavas tehnoloogilises protsessis töödeldud toodete tootmistehnoloogia kohta.

Artikkel 181. Dokument väljaspool kauba liidu tolliterritooriumi töötlemise tingimuste kohta

 1. Dokumendi kauba töötlemise tingimuste kohta väljaspool liidu tolliterritooriumi, mille on välja andnud liikmesriigi volitatud asutus, saab igaüks liikmesriigi nägumille territooriumil see dokument välja antakse.
 2. Dokument väljaspool liidu tolliterritooriumi kauba töötlemise tingimuste kohta peab sisaldama järgmist teavet:
  1. dokumendi välja andnud liikmesriigi volitatud asutusel;
  2. isiku kohta, kellele dokument väljastati;
  3. isiku (te) kohta, kes teostab töötlemistoiminguid otse väljaspool liidu tolliterritooriumi;
  4. liidu kaupade ja nende töötlemise toodete kohta (nimetus, välismajandustegevuse kaupade nomenklatuuri kohane kood, kogus ja maksumus). Liikmesriikide tolliregulatsiooni õigusaktides võib ette näha liidu kaupade ja nende töötlemistoodete koodi märkimise võimaluse välismajandustegevuse kaupade nomenklatuuri kaubaartikli tasemel;
  5. dokumentidel, mis kinnitavad kauba omamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigust;
  6. töödeldud toodete saagised kvantitatiivselt ja (või) protsentides;
  7. töötlemistoimingute kohta väljaspool liidu tolliterritooriumi ja nende rakendamise meetodeid;
  8. töötlemisproduktides töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi tolliprotseduurile suunatud liidu kauba identifitseerimismeetodite kohta;
  9. väljaspool liidu tolliterritooriumi kauba töötlemise periood;
  10. töödeldud toodete asendamisel samaväärsete välismaiste kaupadega, nagu on määratletud käesoleva seadustiku artiklis 183, kui selline asendamine on lubatud;
  11. tolliasutusele (tolliasutusele), kes peaks suunama kauba väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile ja selle tolliprotseduuri lõpuleviimisele.
 3. Kauba töötlemise aeg väljaspool liidu tolliterritooriumi ei tohi ületada 2 aastat.
 4. Kaupade töötlemise periood väljaspool liidu tolliterritooriumi hõlmab järgmist:
  1. kaupade töötlemise tootmisprotsessi kestus;
  2. aeg, mis on vajalik töödeldud toodete tegelikuks importimiseks liidu tolliterritooriumile ja nende tolliprotseduuride alla viimiseks, mis lõpetavad väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri.
 5. Kauba töötlemise periood väljaspool liidu tolliterritooriumi arvutatakse päevast, mil kaup suunatakse väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile, ja mitme kauba kaupade tollideklaratsiooni korral - päevast, mil kaup esimene kaubapartii suunatakse tolliprotseduurile töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi.
 6. Kaupade töötlemise tähtaega väljaspool liidu tolliterritooriumi võib pikendada käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud ajavahemiku jooksul.
 7. Liikmesriikide õigusaktidega võidakse kehtestada täiendav teave, mis täpsustatakse dokumendis kaupade töötlemise tingimuste kohta väljaspool liidu tolliterritooriumi.
 8. Dokumendi vorm kaupade töötlemise tingimuste kohta väljaspool liidu tolliterritooriumi, selle täitmise kord ja sellise dokumendi väljastamise, muudatuste (täienduste) tegemise, samuti tagasivõtmise (tühistamise) kord ja (või) selle pikendamine on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega. (vt Venemaa rahandusministeeriumi 7. jaanuari 14.01.2020. aasta korraldus nr XNUMXn)
 9. Kui kaubadeklaratsiooni kasutatakse väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuva kauba töötlemise tingimuste dokumendina, märgib deklarant kaubadeklaratsioonis teabe liidu väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tingimuste kohta.

Artikkel 182. Töödeldud toodete väljundmäärad

 1. Töödeldud toodete saagise all mõistetakse töödeldud toodete kogust ja (või) protsenti, mis moodustub väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemisel teatud koguses liidu kaupu.
 2. Kui väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuvad töötlemistoimingud seoses kaupadega, mille omadused püsivad vastavalt kehtestatud tehnilistele nõuetele praktiliselt konstantsed ja viivad püsiva kvaliteediga töödeldud toodete kättesaamiseni, peavad komisjoni volitatud asutused Liikmesriigid võivad kehtestada töödeldud toodete toodangu standardnormid.

Artikkel 183. Töödeldud toodete asendamine samaväärsete välismaiste kaupadega

 1. Tolliasutuse loal on lubatud töödeldud tooted asendada välismaiste kaupadega, mis oma kirjelduses, kvaliteedis ja tehnilistes omadustes kattuvad selliste töödeldud toodetega (edaspidi käesolevas artiklis - samaväärne) välismaised kaubad), kui töötlemistoimingud väljaspool liidu tolliterritooriumi on remonditööd, samuti kui väljaspool liidu tolliterritooriumi toimuvad töötlemistoimingud teostatakse torujuhtme kaudu veetavate kaupade suhtes.
  Liidu ekspordi korral tolliterritooriumilt garantiiremondiks osade, sõlmede, sõlmede, mis olid varem liidu tolliterritooriumile imporditud kaupade osad ja mis olid suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile, vigases vormis, välismaiseid kaupu, mis oma kirjelduse, kvaliteedi ja tehniliste omaduste poolest langevad kokku töödeldud toodetega, loetakse samaväärseks välismaiseks kaubaks, arvestamata nende töökõlblikkust ja (või) riknemist.
 2. Kui lubatud on töödeldud toodete asendamine samaväärsete väliskaupadega, on nende samaväärsete välismaiste kaupade importimine liidu tolliterritooriumile lubatud enne liidu kauba eksportimist liidu tolliterritooriumilt.
 3. Töödeldud toodete asendamise samaväärsete välismaiste kaupadega kord ja tingimused on kehtestatud liikmesriikide tollialaseid õigusakte.

Artikkel 184. Tolliprotseduuri lõpuleviimine ja lõpetamine töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi

 1. Enne väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu lõpeb selle tolliprotseduuri mõju töödeldud toodete suunamine siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile ja kaupade töötlemistooteid, mis eksporditi liidu tolliterritooriumilt tasuta (garantii) remondiks - tolliprotseduuri kohaselt reimpordiks, välja arvatud käesoleva klausli teises lõigus sätestatud juhul.
  Tolliprotseduuri mõju väljaspool tolliterritooriumi töötlemisele ei saa lõpetada töödeldud toodete suunamisega reimpordi tolliprotseduurile, kui sellised töödeldud tooted on töödeldud kaubatooted, mille vabastamisel vastavalt tolliprotseduurile kodumajapidamisse lubamisel arvestati defekti (defektide) esinemisega, mis põhjustas nende kaupade tasuta (garantii) parandamise.
 2. Enne väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu võib selle tolliprotseduuri lõpetada:
  1. väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldatakse eksporditolliprotseduuri, välja arvatud käesoleva lõike teises lõigus nimetatud kaubad, või reimpordi tolliprotseduuri;
  2. käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud kauba suunamine reekspordi tolliprotseduurile väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks;
  3. töödeldud toodete ekspordiks tolliprotseduurile suunamine komisjoni määratud juhtudel, tingimustel ja viisil.
 3. Tolliprotseduuri toimingut väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks ei saa lõpule viia kauba ekspordi tolliprotseduurile suunamisega, kui liikmesriikide õigusaktidega on kindlaks tehtud, et väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaup ja (või ) nende töötlemisproduktid tagastatakse kohustuslikult selle liikmesriigi territooriumile.
 4. Töödeldud tooteid võib tolliprotseduuride alla viia ühes või mitmes partiis.
 5. Väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks kehtestatud tolliprotseduuri kehtivusaja lõppemisel selle tolliprotseduuri mõju lõpetatakse.

Artikkel 185. Väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud (suunatud) tolliprotseduurile suunatud liidu kauba eksporditollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine, nende tasumise ja arvutamise tähtaeg

 1. Kohustus maksta eksporditollimakse liidu kauba eest, mis on suunatud tolliprotseduurile töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi, tekib deklarandil alates hetkest, mil toll registreerib kaubadeklaratsiooni.
 2. Deklarant lõpetab eksporditollimaksude maksmise liidu kauba eest, mis on suunatud (suunatud) väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile, järgmistel asjaoludel:
  1. tolliprotseduuri lõpetamine väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 184, sealhulgas pärast käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus nimetatud asjaolude ilmnemist;
  2. selliste kaupade paigutamine, mille suhtes väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kaubad sellise tolliprotseduuri rakendamise osana tolliprotseduur, mis on lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  3. eksporditollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende sissenõudmine vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 arvutatud ja makstavates summades;
  4. keeldumine kauba väljastamisest tolliprotseduuri kohaselt väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks - seoses kaubadeklaratsiooni registreerimisel tekkinud eksporditollimaksude tasumise kohustusega;
  5. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses registreerimisel tekkinud eksporditollimaksude tasumise kohustusega kaubadeklaratsioon;
  6. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  7. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  8. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud liidu kauba eksporditollimaksude maksmise kohustus täidetakse käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 4. Järgmiste asjaolude ilmnemisel arvestatakse eksporditollimaksude tasumise tähtpäeva:
  1. käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kauba kaotsimineku korral enne tolliterritooriumil töötlemiseks vajaliku tolliprotseduuri lõppu - sellise kauba kaotamise päev ja kui seda päeva ei ole määratud, - tollipäev ametiasutus paljastab sellise kauba kaotamise;
  2. väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri lõpetamata jätmise korral vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 184 - väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduuri lõppemise päev.
 5. Käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel makstakse eksporditollimaksud nii, nagu oleks väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud liidu kaubale suunatud eksporditolliprotseduur ilma maksmisele kuuluvate privileegide kohaldamiseta eksporditollimaksudest.
  Eksporditollimaksude arvutamiseks kohaldatakse eksporditollimaksumäärasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreerib deklaratsiooni kaupade kohta, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks.
 6. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 makstud (kogutud) eksporditollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, justkui oleks antud summade osas maksmise edasilükkamine tehtud, kui see on kehtestatud liikmesriigi õigusaktidega. kelle territooriumil suunati kaup väljaspool tolliterritooriumi tolliprotseduurile. Määratud intress arvutatakse ja makstakse liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korras.
 7. Kui tolliprotseduur on lõpule viidud väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks või paigutamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuride alusel, või kui tolliasutused on kaupa kinni pidanud käesoleva seadustiku peatükiga 51 pärast eksporditollimaksude tasumise kohustuse täitmist ja (või) nende sissenõudmist (täielikult või osaliselt) tagastatakse käesoleva artikli kohaselt tasutud ja (või) kogutud eksporditollimaksude summad. (tasaarvestus) vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile.

Artikkel 186. Töödeldud toodete imporditollimaksude ja -maksude arvutamise ja maksmise eripära, kui neile suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduur

 1. Kui toodete töötlemisel suunatakse sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduur, arvutatakse imporditollimaksid väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemistoimingute maksumuse põhjal.
 2. Töötlemistoimingute maksumus väljaspool liidu tolliterritooriumi on määratletud kui tegelike kulude kogusumma:
  1. töötlemine (parandamine);
  2. töötlemisel (parandamisel) kasutatud välismaised kaubad, kui need ei sisaldu töötlemise (parandamise) toimingute kuludes.
 3. Kui töödeldud toodete tollideklaratsiooni esitamisel deklareeritud töötlemistoimingute väärtus väljaspool liidu tolliterritooriumi ei ole dokumenteeritud või kui esitatud dokumendid ei kinnita deklareeritud teavet selliste toimingute maksumuse kohta, määratakse see tollimaksu erinevuseks töödeldud toodete väärtus ja väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaupade väärtus.
 4. Kui töödeldud toodetele kohaldatakse konkreetseid imporditollimaksumäärasid, määratakse makstavate imporditollimaksude summa töödeldud toodete suhtes kindla määraga arvutatud imporditollimaksude summa korrutis väljaspool töötlemistoimingute maksumuse suhet. liidu tolliterritooriumi töötlevate toodete tolliväärtusele nii, nagu oleks töödeldud toodetele suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduur.
 5. Toodete töötlemisel suunatakse sisetarbimisse lubamise tolliprotseduur maksud töödeldud toodete puhul arvutatakse need vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, mille territooriumil töödeldud toodetele suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduur.
  Kui töötlemise toiming väljaspool liidu tolliterritooriumi oli liidu tolliterritooriumilt eksporditud kauba remont, siis aktsiise (aktsiis või aktsiis) ei arvestata ega maksta.
 6. Kui toodete töötlemisel suunatakse sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduur, tuleb imporditollimaksud ja maksud maksta vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1–5 arvutatud imporditollimaksude ja -maksudena, kui artikli 7 lõikest XNUMX ei tulene teisiti. see artikkel.
 7. Töötlemistoimingute tulemusena saadud töödeldud toodete väljastamisel väljaspool liidu tolliterritooriumi käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud välismaiste kaupade suhtes sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile , ei maksta käesoleva artikli lõigete 176–1 kohaselt arvutatud makse, välja arvatud juhtudel, kui vastavalt käesoleva seadustiku artikli 5 lõikele 11 on nende välismaiste kaupade puhul imporditollimaksude tasumise tähtaeg ja maksud tulevad.
  Käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud välismaiste kaupade suhtes lõpeb kohustus maksta imporditollimakse ja makse töödeldud toodete eest, mis on saadud töötlemistoimingute tulemusena väljaspool liidu tolliterritooriumi. imporditollimaksude ja nende välismaiste kaupade maksude tasumise kohustusest.

Artikkel 187. Eksporditollimaksude arvutamise ja tasumise tunnused kaupade suhtes, mis ei ole läbinud töötlemistoiminguid väljaspool liidu tolliterritooriumi, ja töödeldud toodete suhtes, kui neile suunatakse eksporditolliprotseduur

 1. Kui väljaspool liidu tolliterritooriumi töötlemistoiminguid läbinud kauba suhtes kohaldatakse eksporditollimaksude arvutamiseks eksporditolliprotseduuri, kohaldatakse eksporditollimaksumäärasid, mis kehtivad päeval, mil tolliasutus registreeris selle kauba deklaratsioon, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks väljaspool tolliterritooriumi ...
  Kui eksporditollimaksude arvutamiseks on vaja konverteerida välisvaluuta liikmesriigi valuutaks, toimub selline ümberarvestus selle klausli esimeses lõigus nimetatud päeval kehtinud vahetuskursiga.
 2. Kaupade eest, mis on läbinud töötlemistoiminguid väljaspool liidu tolliterritooriumi ja mis on suunatud (suunatud) eksporditolliprotseduurile, makstud (kogutud) eksporditollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, nagu oleks maksmise edasilükkamine anti nende summade suhtes, kui see on kindlaks määratud selle liikmesriigi õigusaktidega, mille territooriumil suunati kaubad väljaspool tolliterritooriumi töötlemiseks tolliprotseduurile. Määratud intress arvutatakse ja makstakse liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korras.
 3. Eksporditollimaksude ja -maksude arvutamise ja maksmise erisused töödeldud toodete suhtes, mis on suunatud ekspordi tolliprotseduurile käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 2 lõike 184 kohaselt kehtestatud juhtudel, määrab komisjon kindlaks selliste juhtumite tuvastamisel. .