МЕНЮ

Reekspordi tolliprotseduur

Artikkel 238. Reekspordi tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur reeksport - välismaiste kaupade ja liidu kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt välismaised kaubad eksporditakse liidu tolliterritooriumilt ilma imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse tasumata ja (või) koos selliste tollimaksude ja maksude summade tagastamisega (tasaarveldusega) vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 242. käesolev koodeks ja Liidu kaup - ilma eksporditollimakse tasumata, kui kaupade tolliprotseduurile suunamise tingimused kehtivad.
 2. Reekspordi tolliprotseduuri kohaldatakse:
  1. liidu tolliterritooriumile imporditud ja liidu tolliterritooriumil asuvad välismaised kaubad, sealhulgas tolliprotseduuridele suunatud välismaised kaubad;
  2. liidu tolliterritooriumil töötlemistoimingute tulemusena saadud (moodustatud) kaubad (toodete töötlemine, jäätmed, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 170 nimetatud jäätmed ja (või) jäägid), et täita tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõikele 173;
  3. jäätmed, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 195 nimetatud jäätmed ja (või) koduseks tarbimiseks mõeldud töötlemistoimingutest tekkinud jäägid, et viia lõpule kodumajapidamises töötlemise tolliprotseduur vastavalt artikli 1 lõike 2 lõikele 197 Käesoleva seadustiku artikkel XNUMX;
  4. vabatsooni tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad, et viia lõpule vabatollitsooni tolliprotseduur vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 5 lõikele 207;
  5. kaubad, mis on valmistatud (saadud) välismaistest kaupadest, mis on suunatud käesoleva tolliseadustiku artikli 1 lõike 4 esimese lõigu kohaselt vabalao tolliprotseduuri lõpetamiseks vabalao tolliprotseduurile;
  6. Liidu kaup, mille suhtes on kohaldatud sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduuri, kui kaup eksporditakse liidu tolliterritooriumilt kauba teisaldamise aluseks olnud tehingu tingimuste täitmata jätmise tõttu üle liidu tollipiiri, sealhulgas koguse, kvaliteedi, kirjelduse või pakendi osas, kui see vastab käesoleva seadustiku artikli 2 lõikes 239 kehtestatud tingimustele;
  7. kodumaiseks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile suunatud kaubad, mille suhtes kohaldatakse vastavalt liidu rahvusvahelistele lepingutele või liiduga ühinemise rahvusvahelistele lepingutele madalamaid imporditollimaksumäärasid kui ühtse tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärad kui neid kaupu eksporditakse liidu tolliterritooriumilt selle tehingu tingimuste täitmata jätmise tõttu, mille alusel kaup üle liidu tollipiiri veeti, sealhulgas koguse järgi, kvaliteet, kirjeldus või pakend vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõikes 239 sätestatud tingimustele.
 3. Käesoleva artikli lõike 6 punktis 2 nimetatud liidu kaubad, mis on suunatud reekspordi tolliprotseduurile ja tegelikult eksporditakse liidu tolliterritooriumilt, kaotavad liidu kauba staatuse.
 4. Reekspordi tolliprotseduuri on lubatud kohaldada nende suhtes, mis eksporditakse liidu tolliterritooriumilt:
  1. käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud kaubad, mis on suunatud tolliprotseduurile töötlemiseks väljaspool tolliterritooriumi, et viia lõpule väljaspool tolliterritooriumi töötlemise tolliprotseduur vastavalt artikli 176 lõike 2 lõikele 2. käesolev koodeks;
  2. kaubad, mille suhtes on kehtestatud spetsiaalne tolliprotseduur komisjoni määratud juhtudel;
  3. rahvusvahelise transpordi sõidukid vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 276;
  4. käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 5 teises lõigus nimetatud välismaised kaubad.
  5. Käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud kaubad suunatakse reekspordi tolliprotseduurile ilma, et neid imporditaks liidu tolliterritooriumile.

Artikkel 239. Kauba reekspordi tolliprotseduurile suunamise tingimused

 1. Käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 5 punktides 2–238 nimetatud kaupade reekspordi tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:
  1. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7;
  2. teabe esitamine tollile kaupade liidu tolliterritooriumile importimise, liidu tolliterritooriumilt väljaveo asjaolude kohta, mida kinnitavad tolli ja (või) muude dokumentide esitamine või teavet selliste dokumentide kohta.
 2. Käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 7 punktides 2 ja 238 nimetatud kaupade reekspordi tolliprotseduurile suunamise tingimused on:
  1. kauba reekspordi tolliprotseduurile suunamine ühe aasta jooksul alates sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunamise päevale järgnevast päevast;
  2. kauba liidu tolliterritooriumile importimise asjaolude, kauba üle liidu tollipiiri vedamise aluseks olnud tehingu tingimuste mittetäitmise kohta tollile teabe esitamine need kaubad siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduuri alusel, nende kaupade kasutamine pärast sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile suunamist, mida kinnitavad tolli- ja (või) muude dokumentide esitamine või teave selliste dokumentide kohta. Tehingu tingimuste mittetäitmise kinnitamiseks, mille alusel kaup veeti üle liidu tollipiiri, võib tollile esitada volitatud organisatsioonide õigusaktide kohaselt väljastatud dokumendid. liikmesriikide vahel;
  3. kauba mittekasutamine liidu tolliterritooriumil ja selle parandamata jätmine, välja arvatud juhtudel, kui kauba kasutamine oli vajalik defektide või muude asjaolude avastamiseks, mis viisid kaupade eksport liidu tolliterritooriumilt;
  4. tolliasutuse oskus kaupa tuvastada;
  5. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.

Artikkel 240. Toimingud kaupadega, mis on suunatud reekspordi tolliprotseduurile

 1. Transpordiks (transportimiseks) läbi liidu tolliterritooriumi suunatakse reekspordi tolliprotseduurile suunatud kaubad tollitransiidi tolliprotseduuri alla, välja arvatud:
  1. kaubad, mis on määratletud käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 2 punktis 238;
  2. kaubad, mis eksporditakse sadama territooriumilt FEZ või logistiline FEZ ning selliste kaupade lähtekoht on kauba liikumiskoht üle liidu tollipiiri, millega piirneb selline sadama FEZ või logistiline FEZ;
  3. muud komisjoni määratletud kaubakategooriad.
 2. Reekspordi tolliprotseduurile suunatud kaubad tuleb eksportida liidu tolliterritooriumilt kuni nelja kuu jooksul alates päevast, mis järgneb päevale, mil kaubale selline tolliprotseduur suunatakse, välja arvatud imporditud kaubad sadama FEZi või logistilise FEZi territooriumile.
 3. Kui kolme tööpäeva jooksul pärast väliskauba reekspordi tolliprotseduurile suunamist ei paigutatud sellist kaupa tollitransiidi tolliprotseduurile või kui see lahkus liidu tolliterritooriumilt, tuleb see ajutiselt ladustada .
 4. Kui reekspordi tolliprotseduurile suunatud välismaist kaupa ei ekspordita liidu tolliterritooriumilt, välja arvatud juhul, kui see on hävinud ja (või) taastamatu kaotus õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või pöördumatu kahju tõttu looduslik kaotus tavapärastes transpordi (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes, enne käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist lõpetatakse reekspordi tolliprotseduur ja toll hoiab sellised välismaised kaubad kinni. vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51.

Artikkel 241. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine välismaise kauba suhtes, mis on suunatud (suunatud) reekspordi tolliprotseduurile, nende tasumise tähtaeg ja arvutus

 1. Reekspordi tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tekib deklarandil alates hetkest, kui toll registreerib kauba deklaratsiooni.
 2. Deklarant lõpetab reekspordi tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välismaise kauba imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse järgmiste asjaolude ilmnemisel:
  1. välismaiste kaupade tegelik eksport liidu tolliterritooriumilt, mille on kinnitanud lähtekoha tolliasutus viisil, mille komisjon on määranud vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 93;
  2. kauba paigutamine, mille puhul reekspordi tolliprotseduuri mõju on lõpetatud, tolliprotseduuride alla vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  3. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõigetele 4–6 arvutatud ja makstavates summades;
  4. tolliasutuse poolt tollialaseid õigusakte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohaselt välismaiste kaupade hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku tuvastamine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba pöördumatu kaotsimineku tagajärg loodusliku kaotuse tavapärastes vedamise (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes, välja arvatud juhul, kui enne nende välismaiste kaupade hävitamist või parandamatut kadu vastavalt käesolevale seadustikule on imporditollimaksude tasumise tähtaeg, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud on tulnud;
  5. keeldumine kauba vabastamisest reekspordi tolliprotseduuri kohaselt - seoses kaupade deklaratsiooni registreerimisel tekkinud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega;
  6. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  7. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  8. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  9. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus täidetakse juhul, kui reekspordi tolliprotseduurile suunatud välismaiseid kaupu ei ekspordita liidu tolliterritooriumilt enne kehtivuse lõppemist käesoleva seadustiku artikli 2 lõikega 240 kehtestatud tähtajast.
  Selle asjaolu ilmnemisel on imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kuupäevaks kauba reekspordi tolliprotseduurile suunamise päev.
 4. Käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimakse, maksud, tuleb maksta spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse nii, nagu oleks reekspordi tolliprotseduurile suunatud välismaistele kaupadele suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduur ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude maksmise soodustusteta ja maksud, välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhud.
  Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad tolliasutuses registreerimise päeval. kauba reekspordi tolliprotseduurile suunamise kohta esitatud kauba deklaratsioon.
 5. Kui käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud asjaolu ilmnes seoses käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud tingimuslikult vabastatud kaubaga, tasutakse imporditollimaksud imporditollimaksude, tasumata maksudena. kauba vabastamisel vastavalt sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile seoses stiimulite kasutamisega imporditollimaksude ja maksude tasumiseks. Spetsiifiliste kaupade suhtes kehtivaid dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse ei maksta.
 6. Kui käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud asjaolu ilmnes seoses tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kaupade töötlemisproduktidega, tuleb tasuda imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude summas, mis tuleks tasuda nii, nagu oleks välismaine kaup, mis on tolliterritooriumil töötlemiseks suunatud tolliprotseduurile ja mida kasutatakse töödeldud toodete valmistamiseks vastavalt töödeldud toodete vabastamise normid suunati sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile.
  Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreeris tolliasutuse. deklaratsioon kauba kohta, mis on esitatud kauba tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunamiseks ja seoses kaupadega, mille vabastamine tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunates toimus enne tolliprotseduuri esitamist. kauba deklaratsioon, - päeval, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kaubadeklaratsiooni esitamist.
  Kui imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks on vaja konverteerida välisvaluuta liikmesriigi valuutaks, toimub selline ümberarvestus päeval kehtinud vahetuskursi alusel. käesoleva lõike teises lõigus.
 7. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 6 tasutud (kogutud) imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, justkui oleks nende summade suhtes maksete edasilükkamine kauba tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduurile suunamise kuupäev päeval, mil kaup suunati reekspordi tolliprotseduurile. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Kui tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri toimimine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 173 peatati, ei võeta ega maksta käesolevas lõikes tolliprotseduuri peatamise aja eest ette nähtud intressi.
 8. Välismaise kauba tegeliku ekspordi korral liidu tolliterritooriumilt, mille on kinnitanud lähtekoha tolliasutus komisjoni määratud viisil, või paigutamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 selliste kaupade suhtes, mida kohaldatakse välismaiste kaupade suhtes kohaldatava tolliprotseduuri alusel, või tolli poolt kauba kinnipidamisel vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51 pärast imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude ja muude (või) nende sissenõudmine (täielikult või osaliselt) vastavalt käesolevale artiklile makstud ja (või) kogutud imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud tagastatakse vastavalt käesoleva direktiivi 10. peatükile ja artiklile 76 Kood.
 9. Deklarantil ei ole kohustust maksta eksporditollimakse kauba eest, mis on suunatud reekspordi tolliprotseduurile.

Artikkel 242. Imporditolli-, maksu-, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude summade tagasimaksmine (tasaarvestamine)

 1. Käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 7 punktides 2 ja 238 nimetatud kaupade suhtes, mis on suunatud reekspordi tolliprotseduurile ja tegelikult eksporditakse liidu tolliterritooriumilt, imporditollimaksude, maksude, erimaksud, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis on tasutud (kogutud) seoses sisetarbimisse lubamise tolliprotseduuri kohaldamisega, välja arvatud juhul, kui imporditollimaksude ja maksude summad on tasutud (sisse nõutud) seoses toimingute sooritamine imporditollimaksude, maksude tasumiseks soodustuste andmise eesmärke ja tingimusi rikkudes ning (või) rikkudes nende kaupade kasutamise ja (või) käsutamise piiranguid seoses selliste soodustuste kasutamisega.
 2. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tagastamine (tasaarvestamine) toimub vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile ja artiklile 76.