МЕНЮ

Tasuta lao tolliprotseduur

Artikkel 211. Vabalao tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur vabaladu - välismaiste kaupade ja liidu kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt sellised kaubad paigutatakse ja kasutatakse vabalattu ilma tollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse tasumata, tingimusel et kauba tolliprotseduurile suunamine ja kasutamine vastavalt tolliprotseduurile.
 2. Vabalaos saab vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupa paigutada ja kasutada, samuti Liidu kaup- mille suhtes ei kohaldata vabalao tolliprotseduuri ja välismaised kaubadmuud tolliprotseduurid.
 3. Deklarandi valikul suunatakse liidu kaubad vabalao tolliprotseduurile.
  Liikmesriigi õigusaktidega võib kindlaks määrata liidu kaubakategooriad, mis kuuluvad selle liikmesriigi territooriumil asutatud vabalattu paigutamiseks kohustuslikuks vabalao tolliprotseduurile.
 4. Vabakaubas olevate liidu kaupade puhul, mille suhtes ei kohaldata vabalao tolliprotseduuri, on lubatud teha mis tahes toiminguid, sealhulgas käesoleva seadustiku artikli 1 lõikes 213 sätestatud toiminguid.
 5. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriikide kaup säilitab välisriigi kauba staatuse ja vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kaup säilitab liidu kauba staatuse.
 6. Vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kaubast valmistatud (saadud) kaup saab liidu kauba staatuse.
  Kui liikmesriikide õigusaktid lubavad liidu kauba paigutamist ja kasutamist vabalattu, mis ei kuulu vabalao tolliprotseduuri alla, siis vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kaubast valmistatud (saadud) kaup ja liidu kaup, mis ei kuulu tolliprotseduuride vabalattu, saavad liidu kauba staatuse.
 7. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kaup ja vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kaup ja liidu kaup (edaspidi - välisriigist valmistatud (saadud) kaup) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaup) omandab välismaise kauba staatuse, välja arvatud käesoleva punkti teises lõigus nimetatud juhul.
  Kui vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaup eksporditakse liidu tolliterritooriumilt, määratakse selle kauba staatus vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 218.
 8. Kui toll ei suuda vabalattu kuuluvat kaupa tuvastada kaubana, mis oli enne selle loomist vabalao territooriumil, või kaubana, mis oli suunatud vabalao tolliprotseduurile või toodetud (saadud) vabalattu , siis neid kaupu eksportimiseks vabalao territooriumilt väljaspool liidu tolliterritooriumi loetakse neid liidu kaupadeks ja muudel eesmärkidel liidu tolliterritooriumile imporditavateks välismaisteks kaupadeks. .
 9. Kui imporditakse liidu tolliterritooriumile käesoleva artikli lõikes 8 nimetatud kaupa, mis on ekspordi tolliprotseduuri kohaselt varem liidu tolliterritooriumilt välja veetud, ei saa sellisele kaubale rakendada reimpordi tolliprotseduuri.
 10. Välismaised kaubad, mille suhtes kohaldatakse siseturu kaitsemeetmeid ja mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile, tuleb selliste kaupade eksportimiseks identifitseerida vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaupades. vabalao territooriumilt ülejäänud liidu tolliterritooriumile.
  Juhul kui vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaiseid kaupu, mille suhtes kohaldatakse siseturu kaitsemeetmeid, kasutatakse vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) toodete valmistamiseks, kuid seda ei saa sellistes kaupades tuvastada, tuleb sellistest välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaup eksportida liidu tolliterritooriumilt.
 11. Vabalao omanik võib liidu kaupa vabalao territooriumil paigutada ja (või) kasutada ilma selle ladustamisel tolliprotseduurile suunamata, võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 3.
 12. Komisjonil on õigus kindlaks määrata nende kaupade loetelu ja (või) kaubakategooriad, mille suhtes vabalao tolliprotseduuri ei kohaldata.
  Vastavalt liikmesriikide õigusaktidele võib määrata selliste välismaiste kaupade ja (või) välismaiste kaupade kategooriate loetelu, mille suhtes selle liikmesriigi territooriumil vabalao tolliprotseduuri ei kohaldata.
 13. Osasid, sõlme, sõlme, mille toll võib tuvastada (sisaldub) vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba koosseisus, käsitatakse nende eksportimisel vabalao territooriumilt ladustatud kaubana. vabalao tolliprotseduuri alusel ja seoses käesoleva seadustiku sätetega.

Artikkel 212. Kaupade vabalattu tolliprotseduurile suunamise ja selle kasutamise tingimused vastavalt tolliprotseduurile

 1. Kauba vabalattu tolliprotseduurile suunamise tingimuseks on välismaiste kaupadega seotud keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba deklarant võib olla isik, kes on vabalao omanik, ja tolli reguleerivates liikmesriikide õigusaktides sätestatud juhtudel ka teised isikud.
 3. Kauba kasutamise tingimused vastavalt vabalao tolliprotseduuridele on:
  1. vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba paigutamine ja asukoht vabalao territooriumil selle toimimise ajal, võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 5 ja käesoleva seadustiku artikli 5 lõiget 213;
  2. vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba kasutamine deklaranti poolt, kes selle tolliprotseduurile viis, või muude käesoleva peatüki kohaselt kindlaks määratud isikute poolt;
  3. vabakao tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes toimingud vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 213.
 4. Vabalao toimimise lõpetamisel tuleb järgida kaupade kasutamise tingimusi vastavalt käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud vabalao tolliprotseduuridele kuni selle tolliprotseduuri lõpuleviimiseni või lõpetamiseni vastavalt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 215.
 5. Liikmesriikide õigusaktidega võib ette näha juhtumeid, kui vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba saab paigutada ja asuda mitme vabalao territooriumil, mille omanik on juriidiline isik, kes on tolliasutusse suunatud kauba deklarant. vabalao tolliprotseduur, selliste kaupade ja vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kaupade liikumise juhtumid selliste ladude vahel, samuti tollioperatsioonide eripära nendel juhtudel ja tolli eripära kontrolli selliste kaupade üle.

Artikkel 213. Vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupade ja vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupadest valmistatud (saadud) kaupadega seotud toimingud

 1. Vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba ja vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kauba puhul on vabalao territooriumil lubatud järgmised toimingud:
  1. ladustamine;
  2. kaupade laadimise (mahalaadimise) toimingud ja muud ladustamisega seotud lastitoimingud;
  3. toimingud, mis on vajalikud kauba ohutuse tagamiseks, samuti tavapärased toimingud kauba ettevalmistamiseks transportimiseks (transportimiseks) ja müügiks, sealhulgas partii tükeldamine, saadetiste moodustamine, sorteerimine, pakendamine, ümberpakkimine, märgistamine, kaubanduslike omaduste parandamise toimingud;
  4. toimingud kaupade töötlemiseks (töötlemiseks), kaupade tootmiseks (sh kokkupanemine, demonteerimine, paigaldamine, paigaldamine), kauba parandamiseks või hooldamiseks, sealhulgas mille käigus osalevad või panustavad vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad kauba tootmise (kviitungi) juurde, isegi kui selline välismaine kaup on täielikult või osaliselt tarbitud (tarbitud) kauba valmistamise (vastuvõtmise) käigus ja (või) ei sisaldu tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kaubas. vabalattu (edaspidi käesolevas peatükis - toimingud vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemiseks). Välismaised kaubad, mis osalevad või hõlbustavad kauba valmistamist (vastuvõtmist) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupade töötlemisel, ei hõlma tehnoloogilises protsessis abivahendeid (näiteks seadmed, masinad) , inventar);
  5. seadmete, masinate ja sõlmede, nende varuosade kasutamine (käitamine) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupade töötlemistoimingute teostamiseks, samuti muud tasuta teenuse toimimise ja toimimisega seotud toimingud ladu;
  6. kaupade kasutamine vabalao territooriumil tööstuskinnisvara ja abitaristu (edaspidi käesolevas peatükis - kinnisvara) ehitamiseks;
  7. kaupade näidiste ja (või) proovide võtmine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 17;
  8. muud toimingud, mis on kehtestatud liikmesriikide tollialaste õigusaktidega vastavalt vabaladude loomise eesmärkidele.
 2. Kaupade täieliku või osalise tarbimise fakt, sealhulgas kauba tootmise (vastuvõtmise) kulutamise (tarbimise), tootmisprotsesside tagamise, vabalao territooriumil kasutatavate seadmete, masinate ja sõlmede hooldamise ja käitamise ajal, samuti kinnisvaraobjektide ehitamiseks tuleb tollis vastavalt käesoleva seadustiku artikli 424 lõikele XNUMX esitatud aruandlusele kajastada.
 3. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupadega seotud toimingute loetelu võib vähendada vastavalt tollialaseid õigusakte käsitlevatele liikmesriikide õigusaktidele, kui luuakse vabalao, mis põhineb tollil. selle loomise eesmärkidel.
 4. Käesoleva artikli lõike 1 punktides 3–5 ja 1 sätestatud toiminguid lubab teha ainult vabalao omanik.
  Liikmesriikide tollialaseid õigusakte võib määrata teiste isikute jaoks, kellel on õigus käesolevas lõikes nimetatud toiminguid teha.
 5. Tolliasutuse loal on lubatud eksportida vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupa ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kaupa kauba territooriumilt. vabaladu ilma vabalao tolliprotseduuri lõpetamata järgmistel juhtudel:
  1. määratletud kaubad, mis on seadmed või muud põhitootmisrajatised, mis on kasutusele võetud ja mida kasutab vabalao omanik, või nimetatud põhitootmisrajatiste osad, eksporditakse nende parandamiseks ülejäänud liidu tolliterritooriumile (välja arvatud kapitaalremont, moderniseerimine), hooldus või muude toimingute tegemine, mis on vajalikud selliste kaupade normaalses (töö) seisundis hoidmiseks;
  2. määratletud kaubad eksporditakse ülejäänud liidu tolliterritooriumile nende tehniliseks testimiseks, uurimiseks, katsetamiseks, kontrollimiseks, sealhulgas tootmisprotsessis ettenähtud toimingute tegemiseks, samuti näidistena demonstreerimiseks;
  3. need kaubad eksporditakse ülejäänud liikmesriigi territooriumile, mille territooriumil vabalao omanik on kantud vabaladude omanike registrisse, et teha tollitoiminguid pärast tolliprotseduuri lõpetamist. vabaladu väljaspool vabaladu tolliasutuses, mis on volitatud vastavalt liikmesriigi tollialaseid õigusakte käsitlevatele õigusaktidele tollitoimingud seoses selliste kaupadega;
  4. nimetatud kaubad eksporditakse paigutamiseks ja viibimiseks teise vabalao territooriumil juhtudel, mis on ette nähtud liikmesriikide õigusaktidega vastavalt käesoleva seadustiku artikli 5 lõikele 212.
 6. Käesoleva artikli lõike 1 punktides 2 ja 5 nimetatud kaubad tuleb enne tolliasutuse kehtestatud tähtaja möödumist uuesti importida vabalao territooriumile, lähtudes selliste toimingute eesmärkidest ja asjaoludest. Tolliasutuse kehtestatud tähtaega võib pikendada nende kaupade deklarandi põhjendatud taotlusel.
  Käesoleva artikli lõike 3 punktis 5 nimetatud kauba osas tuleb vabalao tolliprotseduur lõpule viia enne tolli poolt kehtestatud tähtaja möödumist. Tolliasutuse kehtestatud tähtaega võib pikendada nende kaupade deklarandi põhjendatud taotlusel.
  Käesoleva artikli lõike 4 punktis 5 nimetatud kaubad tuleb paigutada teise vabalao territooriumile enne tolli kehtestatud tähtaja möödumist. Tolliasutuse kehtestatud tähtaega võib pikendada nende kaupade deklarandi põhjendatud taotlusel.
 7. Käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud loa väljaandmise kord tolli poolt kehtestatakse kooskõlas liikmesriikide tollialaseid õigusakte.
 8. Vabalao tolliprotseduurile suunatud kogu kauba või selle osa ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kauba osas võib teha tehinguid, mis näevad ette kauba üleandmise. nende kaupade omandiõiguse, kasutamise ja (või) käsutamise õigused. Sel juhul peab vabalao tolliprotseduuri toiming olema lõpule viidud käesolevas seadustikus kehtestatud viisil, välja arvatud juhtudel, kui vastavalt käesoleva artikli lõikele 9 on lubatud nimetatud kaupa üle anda ilma tolliluba lõpetamata. vabalao tolliprotseduur.
 9. Vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupa ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaupadest valmistatud (saadud) kaupa on lubatud üle anda ilma vabalao tolliprotseduuri lõpetamata ja ( või) kasutada:
  1. töövõtjale (alltöövõtjale) või muule isikule, kes teostab ehitus- ja (või) paigaldustööde teostamist vabalao territooriumil;
  2. vedajale nende transpordiks;
  3. isikud, kes teostavad remonti (välja arvatud kapitaalremont, moderniseerimine), hooldustöid ja muid toiminguid, mis on vajalikud sellise kauba normaalses (töö) seisukorras hoidmiseks;
  4. isikud, kes teostavad selliste toodete tehnilise testimise, uurimise, testimise, kontrollimise toiminguid, mis on ette nähtud tootmisprotsessis, samuti nende näidistena näitamist;
  5. isikud, kes teostavad vabalao territooriumilt eksporditud kaupadega seotud toiminguid käesoleva artikli lõike 1 lõigetes 2 ja 5 sätestatud juhtudel.
 10. Kauba üleandmine käesoleva artikli lõikes 9 nimetatud isikute valdusse ja (või) kasutusse ei vabasta vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba deklaranti järgimast kaupade kasutamise tingimusi. käesolevas peatükis sätestatud vabalao tolliprotseduur.

Artikkel 214. Identifitseerimine vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad, mis on valmistatud (saadud) vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest

 1. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade tuvastamiseks võib vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaisest kaubast valmistatud (saadud) kauba puhul kasutada järgmisi meetodeid:
  1. vabalao omaniku või tolliametnike pitserite, templite, digitaalsete ja muude märgiste kinnitamine vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistele kaupadele;
  2. võõra kauba üksikasjalik kirjeldus, fotograafia, mõõtkava;
  3. eelnevalt valitud ja (või) välismaiste kaupade ja välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) näidiste võrdlus;
  4. olemasoleva toote märgistuse kasutamine, sealhulgas seerianumbrite kujul;
  5. muud meetodid, mida saab kasutada lähtuvalt vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba laadist ja vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemiseks tehtud toimingutest, sealhulgas tutvudes esitatud dokumentidega, mis sisaldavad üksikasjalikke üksikasju teave vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kauba kasutamise kohta, vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemiseks vajalike toimingute tehnoloogilise protsessi ning nende valmistamise tehnoloogia kohta või tollikontrolli teostamine vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemisel.
 2. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kauba identifitseerimise kord vabakauba tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba suhtes kehtestatakse vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte.

Artikkel 215. Vabalao tolliprotseduuri lõpetamine ja lõpetamine

 1. Vabalao tolliprotseduur tuleb lõpule viia järgmistel juhtudel:
  1. vabalao toimimise lõpetamine 6 kuu jooksul alates vabalao toimimise lõpetamise päevast;
  2. vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba, vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kauba eksport vabalao territooriumilt, välja arvatud sellise kauba eksportimisel:
   • käesoleva seadustiku artikli 5 lõikes 213 määratletud eesmärkidel;
   • matmiseks, neutraliseerimiseks, kasutamiseks või hävitamiseks muul viisil vastavalt liikmesriikide õigusaktidele, kui sellised kaubad on kaotanud oma tarbijaomadused ja muutunud kõlbmatuks kasutamiseks ettenähtud otstarbel;
  3. deklaranti poolt vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) valduse, kasutamise ja (või) käsutamise õiguste üleandmine teine ​​isik vastavalt käesoleva artikli lõikele 10, välja arvatud kauba üleandmine käesoleva seadustiku artikli 9 lõikes 213 nimetatud juhtudel.
 2. Vabalao tolliprotseduuri lõppedes võib kauba deklarant olla isik, kes oli kauba deklarant, kui neile suunati vabalao tolliprotseduur, ja kui see on ette nähtud liikmesriigi õigusaktidega. Tollieeskirjades teine ​​isik.
 3. Vabalao toimimise lõpetamisel viiakse vabalao tolliprotseduuri toiming lõpule, viies käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduurid, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur, vabalao territoorium, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile, kaup, mis on valmistatud (saadud), asetatud vabalao tolliprotseduurile, võttes arvesse käesoleva artikli lõikeid 4 ja 5, või täidetud ilma tolliluba tolliprotseduurid vastavalt käesoleva artikli lõigetele 7 ja 9.
  Kui vabalao tolliprotseduur ei ole lõpule viidud vastavalt käesoleva lõike lõikele 1, lõpeb selle tolliprotseduuri mõju käesoleva artikli lõike 1 punktis 51 nimetatud ajavahemiku möödumisel ja kaup peetakse kinni tolliasutused vastavalt käesoleva seadustiku XNUMX. peatükile.
 4. Kaupade eksportimiseks väljaspool ELi tolliterritooriumi asuva vabalao territooriumilt lõpeb vabalao tolliprotseduuri toimimine ruumidega:
  1. reekspordi tolliprotseduuri alusel:
   • välismaised kaubad, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mis eksporditakse vabalao territooriumilt muutumatul kujul, välja arvatud muutused, mis on tingitud loomulikust kulumisest, samuti muutused, mis on tingitud loomulikust kaotusest tavapärastes transporditingimustes (transport ) ja (või) ladustamine;
   • kaubad, mis on valmistatud (saadud) välismaistest kaupadest, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mida ei ole käesoleva seadustiku artikli 218 kohaselt tunnistatud liidu kaubaks;
  2. ekspordi tolliprotseduuri alusel:
   • Liidu kaup, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile;
   • liidu kaubast valmistatud (saadud) kaup;
   • kaubad, mis on valmistatud (saadud) välismaistest kaupadest, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mida on käesoleva seadustiku artikli 218 kohaselt tunnustatud liidu kaubana.
 5. Kauba eksportimisel vabalao territooriumilt ülejäänud liidu tolliterritooriumile lõpeb vabalao tolliprotseduuri toimimine ruumidega:
  1. käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 4 lõigetes 5, 7, 10, 14, 16 ja 2–127 nimetatud tolliprotseduuride kohaselt vabalao territooriumilt eksporditud välisriigi kaubad, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile muutumatul kujul, välja arvatud muutused, mis on tingitud loomulikust kulumisest, samuti muutused, mis on tingitud loomulikust kadumisest tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, ning tolli alla pandud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaubad. vabalao protseduur, võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 6;
  2. reimpordi tolliprotseduuri alusel:
   • Vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kaubad, mis jäid muutumatuks, välja arvatud muutused, mis on tingitud loomulikust kulumisest, samuti muutused, mis tulenevad looduslikust kadumisest tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes;
   • kaubad, mis on valmistatud (saadud) eranditult vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kaupadest, pärast liidu kauba vabalattu tolliprotseduuri lõpetamist.
 6. Kui vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kauba koostis sisaldab välismaiseid kaupu, mis kuuluvad siseturu kaitsemeetmete alla, siis sellised kaubad, mida eksporditakse vabalao territooriumilt mujale liidu tolliterritooriumile võib kohaldada käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 7 punktides 2 ja 127 nimetatud tolliprotseduure, tingimusel et nendes kaupades tuvastatakse vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad.
 7. Vabalao tolliprotseduur viiakse lõpule ilma tolliprotseduuride alla seadmiseta käesoleva artikli lõikes 9 sätestatud juhul ning järgmistel juhtudel:
  1. vabalao tolliprotseduurile suunatud kaup ja vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kaup on kaotanud oma tarbijaomadused ja muutunud kõlbmatuks kasutamiseks ettenähtud otstarbel, eksporditakse vabalao territoorium matmiseks, neutraliseerimiseks, kasutamiseks või muul viisil hävitamiseks vastavalt liikmesriikide õigusaktidele. Sel juhul lõpeb vabalao tolliprotseduuri toiming vabalao tolliprotseduurile suunatud osa kauba suhtes, mis vastab maetud, neutraliseeritud, kõrvaldatud ja (või) hävitatud kauba arvule muul viisil ja määratletud vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte;
  2. vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubad hävitatakse ja (või) kaotatakse pöördumatult õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või pöördumatult kaotatakse loodusliku kaotuse tagajärjel tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes ning sellise hävitamise või pöördumatu kaotuse fakti tunnistab toll vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte.
 8. Vabalao tolliprotseduuri lõpuleviimise kord käesoleva artikli lõikes 7 sätestatud juhtudel kehtestatakse kooskõlas liikmesriikide tollialaseid õigusakte.
 9. Vabalao toimimise lõppemisel avaldub vabalao tolliprotseduuri mõju kaubale, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mis on vabalao omaniku poolt kasutusele võetud ja kasutusele võetud seadmed. või kaubad, mida vaba lao omanik kasutab kinnisvara loomiseks selliste kinnisvaraobjektide lahutamatuks osaks oleval territooriumil ja mis on valmistatud ilma, et nimetatud kaubad oleksid tolliprotseduuridele suunatud liikmesriikide õigusaktides ettenähtud viisil.
  Need kaubad saavad liidu kauba staatuse alates vaba lao tolliprotseduuri lõpetamise kuupäevast.
 10. Kui deklarant annab vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) valdamise, kasutamise ja (või) käsutamise õigused üle teisele isik, lõpeb vabalao tolliprotseduuri toimimine vastavalt käesoleva artikli lõike 1 lõikele 5.
 11. Vabalao tolliprotseduuri lõpuleviimine vabalao omaniku likvideerimisel toimub vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte.

Artikkel 216. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine välismaise kauba suhtes, mis on suunatud (suunatud) vabalao tolliprotseduurile, nende tasumise tähtaeg ja arvutus

 1. Vabalao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välisriigi kauba imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tuleneb deklarandist hetkest, mil toll registreerib kaubadeklaratsiooni ja enne kaubadeklaratsiooni esitamist vabastamiseks deklareeritud kauba puhul isikule, kes esitas enne kauba deklaratsiooni esitamist kauba vabastamise taotluse - hetkest, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse kaubadeklaratsiooni esitamine.
 2. Vabalao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välismaise kauba imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse lõpetab deklarant järgmiste asjaolude ilmnemisel:
  1. vabalao tolliprotseduuri lõpuleviimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 215, sealhulgas pärast käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemist, välja arvatud vabalao tolliprotseduuri lõpuleviimine tollile allutamise teel käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 4 215 lõike XNUMX neljandas lõigus nimetatud kaupade eksportimise kord;
  2. eksportida käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 4 teise lõigu neljandas lõigus nimetatud kaupa, mis on suunatud ekspordi tolliprotseduurile, liidu tolliterritooriumilt;
  3. kauba paigutamine, mille puhul vabalao tolliprotseduur on lõpetatud, ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubast valmistatud (saadud) kaup sellise tolliprotseduuri kohaldamise raames mis on lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  4. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 arvutatud ja makstavates summades;
  5. tolliasutuste poolt tolli reguleerivate õigusaktide kohaselt tunnustatud tolli poolt vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kauba ja (või) valmistatud (saadud) hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku fakt vabalao tolliprotseduurile suunatud kaubalt õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba parandamatu kao tõttu loodusliku kaotuse tõttu tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, välja arvatud juhud, kui enne nende välismaiste kaupade hävitamist või parandamatut kahju vastavalt käesolevale seadustikule on saabunud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg;
  6. kauba vabastamisest keeldumine vastavalt vabalao tolliprotseduurile - seoses kauba deklaratsiooni või vabastustaotluse registreerimisel tekkinud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega enne kauba deklaratsiooni esitamist;
  7. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  8. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  9. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  10. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 3. Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tuleb täita käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 4. Järgmistel asjaoludel on imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg:
  1. vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kauba ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast toodetud (saadud) kauba eksportimisel enne lao tolli lõpetamist enne sellise kauba vabalao tolliprotseduur või ilma tolliasutuse loata käesoleva seadustiku artikli 5 lõikes 213 nimetatud juhtudel, välja arvatud juhtudel, kui sellist kaupa saab vabalao territooriumilt eksportida ilma vabalao tolliprotseduuri lõpetamine käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 1 teises lõigus sätestatud juhtudel, - vabalao territooriumilt väljaviimise päev ja kui seda päeva ei määrata, - päev vabalao territooriumilt väljaviimise fakti paljastamine;
  2. vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaise kauba ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba üleandmise korral teisele isikule enne tolliprotseduuri lõpetamist sellise kauba tasuta laost, välja arvatud juhul, kui sellist kaupa saab üle anda käesoleva seadustiku artikli 9 lõikes 213 sätestatud juhtudel - kauba üleandmise päev ja kui seda päeva ei ole määratud, sellise üleandmise fakti avalikustamise päev;
  3. kui tollilao poolt käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 213 esimese lõigu esimese lõigu kohaselt kindlaksmääratud ajavahemiku möödumisel ei tagastata vabalao territooriumile, eksporditakse kaupu vabalao territooriumilt käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 2 lõigetes 5 ja 213 nimetatud juhtudel, - tolli poolt käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 213 esimese lõigu kohaselt kehtestatud tähtaja möödumise päev;
  4. kui vabalao tolliprotseduur ei ole lõpule viidud enne tollis käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 213 teise lõigu kohaselt kehtestatud tähtaja möödumist kaupade suhtes, mida eksporditakse vabalao territooriumilt käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 5 lõikes 213 nimetatud juhtum, - selle tähtaja möödumise päev;
  5. teise tollilao territooriumile paigutamata jätmise korral enne tollis käesoleva seadustiku artikli 6 lõike 213 kolmanda lõigu kolmanda lõigu alusel kehtestatud ajavahemiku lõppu kaubad, mis eksporditi vabalao territooriumilt käesoleva seadustiku artikli 4 lõike 5 punktis 213 nimetatud juhtum - päev, mil möödub toll, mille toll on kehtestanud vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 punkti 213 kolmandale lõigule;
  6. vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kauba ja (või) vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast (välja arvatud) kaotsimineku korral, välja arvatud hävitamine ja (või) taastamatu kaotus õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või loomuliku kaotuse tagajärjel pöördumatute kahjude tõttu tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamise tingimustes, - kauba kaotamise päev, ja kui seda päeva pole määratud, - päev sellise kaotuse fakti paljastamisest;
  7. kui toll ei esita tolliasutusele tema poolt määratud aja jooksul käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 1 teise lõigu kolmandas lõigus nimetatud kauba matmise, neutraliseerimise, kasutamise või muu hävitamise fakti tõendavaid dokumente - selliste kaupade eksportimise päev väljaspool vabalao territooriumi;
  8. ekspordi tolliprotseduuri lõpetamise korral vastavalt käesoleva seadustiku artikli 5 lõike 139 lõikele 2 seoses käesoleva seadustiku artikli 4 lõike 215 teise lõigu neljandas lõigus nimetatud kaupadega, välja arvatud eksporditolliprotseduuri lõpetamine nende kaupade suhtes, mis lõpetamise ajal asuvad vabalao territooriumil - järgmisel päeval pärast artikli 5 lõike 139 esimeses lõigus sätestatud tähtaja möödumist käesoleva koodeksi.
 5. Kui käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolud ilmnesid seoses välismaise kaubaga, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile, tuleb imporditollimakse maksud, tuleb maksta spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse nii, nagu suunataks sellised välismaised kaubad sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude ja maksude tasumise soodustuste kohaldamiseta.
  Kui käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolud ilmnesid vabakauba tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kauba suhtes ja selle kauba puhul vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 214, siis välisriigi toll peab maksma vabalao protseduuri, imporditollimakse, makse, spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse välismaise kauba suhtes, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mida kasutatakse välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba valmistamiseks. vabalao tolliprotseduur, justkui suunataks sellised välismaised kaubad sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude ja maksude tasumise soodustuste kohaldamiseta.
  Selle klausli esimeses ja teises lõigus nimetatud juhtudel tuleb imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude, imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse tolli poolt kaupade tolliprotseduurile suunamiseks esitatud kauba deklaratsiooni registreerimise päeval kaupade suhtes, mille vabastamine tollile suunamisel protseduur, tehti enne kaubadeklaratsiooni esitamist - päeval, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kaubadeklaratsiooni esitamist.
 6. Kui käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud asjaolud tekkisid seoses kaupadega, mis on toodetud (saadud) välismaistest kaupadest vaba lao tolliprotseduurile, ja selliste kaupade puhul vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 214 tolli alla kuuluvate välismaiste kaupade suhtes vabalao protseduur, imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud tuleb tasuda nii, nagu oleks vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaup paigutatud vabastamise tolliprotseduurile. sisetarbimiseks ilma tariifseid soodustusi ja imporditollimaksude ja -maksude tasumise soodustusi kohaldamata. Sel juhul arvutatakse imporditollimaksud, maksud, erilised, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud vastavalt käesoleva seadustiku 7. ja 12. peatükile.
  Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks rakendatakse imporditollimaksu, -maksude, -määraste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad impordi tasumise tähtpäeva päeval tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud vastavalt käesoleva artikli lõikele 4 seoses kaupadega, mis on toodetud (saadud) välislaost vaba lao tolliprotseduurile. Kui kaupade tolliväärtuse määramiseks ning imporditollimaksude, -maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks on välisvaluuta vaja konverteerida liikmesriigi vääringusse, tuleb selline ümberarvestus konverteerida. tehakse vastavalt selle artikli lõikele 4 imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kehtivuspäeval kehtiva vahetuskursi alusel. Kui tollil ei ole kauba kohta täpset teavet (laad, nimetus, kogus, päritolu ja (või) tolliväärtus), tuleb tasuda imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasutavate tollimaksude arvutamise alus määratakse kindlaks tolliasutuse teabe alusel ja kaupade klassifitseerimine toimub, võttes arvesse käesoleva seadustiku artikli 3 lõiget 20.
  Kui tootekood vastavalt välismajanduse kaupade nomenklatuurile määratakse rühmitamise tasandil, kus märkide arv on väiksem kui 10:
  • imporditollimaksude arvutamiseks kohaldatakse kõrgeimat tollimaksumäära, mis vastab sellisesse rühma kuuluvale kaubale;
  • maksude arvutamisel rakendatakse käibemaksu määradest kõige kõrgemat, sellisesse rühma kuuluvatele kaupadele vastavate aktsiisimaksude (aktsiis või aktsiis) kõige kõrgemaid, mille puhul kõrgeimad määrad kehtestatakse tollimaksud;
  • dumpinguvastaste ja tasakaalustavate eritollimaksude arvutamiseks kasutatakse kõrgeimat dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määra, mis vastavad sellisesse gruppi kuuluvatele kaupadele, võttes arvesse käesoleva klausli kümnendat lõiku. Spetsiaalsed dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud arvutatakse kaupade päritolu alusel, mis on kinnitatud vastavalt käesoleva seadustiku 4. peatükile, ja (või) muu teabe alusel, mis on vajalik kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks. Kui kauba päritolu ja (või) muud teavet, mida on vaja kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks, ei kinnitata, arvutatakse dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud kõrgeimate dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kõrgeima määra alusel. välismajandustegevuse kauba nomenklatuuri sama kood, kui kaupade klassifitseerimine toimub 10 tähemärgi tasemel, või rühmituses olevad kaubad, kui kaupade välismajandustegevuse nomenklatuuri kohased koodid on määratakse rühmitustasandil alla 10 tähemärgi arvuga.
   Hilisema täpse teabe loomisel kauba kohta arvutatakse sellise täpse teabe põhjal imporditollimaksud, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud ning enammakstud ja (või) liiga kogutud impordisummade tagasimakse (tasaarvestus). tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud või maksmata summade sissenõudmine vastavalt käesoleva seadustiku 10. ja 11. peatükile ning artiklitele 76 ja 77.
 7. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 tasutud (kogutud) imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude summadelt tuleb maksta intressi, justkui oleks näidatud summade suhtes maksmise edasilükkamine kauba tolliprotseduuride vabalattu suunamise kuupäev imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaja möödumise päeval. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
 8. Vabalao tolliprotseduuri lõpuleviimise või käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 4 teise lõigu neljandas lõigus nimetatud kauba eksportimisel liidu tolliterritooriumilt eksport või kauba tolliprotseduurile suunamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 215 lõikele 7, mida kohaldatakse välisriigi kauba suhtes, või tolli poolt selle kauba kinnipidamine vastavalt käesoleva seadustiku 129. peatükile pärast maksekohustuse täitmist. tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud ja (või) nende sissenõudmine (täielikult või osaliselt) vastavalt makstud ja (või) kogutud tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude summa käesoleva artikli alusel tagastatakse (kompenseeritakse) vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile ja artiklile 10

Artikkel 217. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamisel ja tasumisel vabalattu tolliprotseduurile suunatud kauba ja tolli alla suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba arvutamisel ja tasumisel vabalao protseduur eraldi tolliprotseduuride alusel

 1. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade suunamisel vabalao territooriumil vabalao tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemiseks siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude, imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamine, mis kehtivad tolliasutuse deklaratsiooni registreerimise päeval kaupade kohta, mis on esitatud kauba tolliladustamiseks vabalao tolliprotseduurile, ja kaupade puhul, mille vabastamine, kui need suunatakse vabatolliprotseduurile, tehti enne kauba deklaratsiooni esitamist - päeval, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist, välja arvatud käesoleva punkti teises lõigus nimetatud juhul
  Vabalao tolliprotseduurile suunatud seadmete sisetarbimisse lubamise tolliprotseduurile suunamisel, mis lao omaniku poolt kasutusele võetud ja kasutuses käesoleva artikli artikli 1 lõikes 213 sätestatud toimingute tegemiseks Kood imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks, imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrade kohaldamiseks, mis kehtib tolliasutuse registreerimise päeval seadmete siseriiklikuks tarbeks vabastamise tolliprotseduurile suunamiseks esitatud kauba deklaratsioon.
 2. Kui käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 5 punktides 7, 10, 14, 2 ja 127 nimetatud tolliprotseduurid suunatakse vabakauba tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kaubale:
  1. Kui vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 214 tehakse vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad kindlaksmääratud kaupades, arvutatakse imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud vabalao tolliprotseduurile suunatud ja kauba valmistamiseks kasutatavale välismaisele kaubale, mis on valmistatud (saadud) vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast. Samal ajal kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad kaupade deklaratsiooni registreerimine tolli poolt, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks vabalattu. ning kaupade puhul, mille vabastamine vabalattu tolliprotseduurile suunamisel toimus enne kauba deklaratsiooni esitamine, - päeval, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist;
  2. kui tolliasutus registreeris registreerimispäeval kaupade deklaratsiooni kaupade kohta, mis on valmistatud (saadud) välismaistest kaupadest, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile, identifitseeritakse välismaise kauba tolliprotseduurile suunatud kaup ladu, mis on valmistatud (saadud) välismaistest kaupadest, mis on suunatud vabalao tolliprotseduurile ja mis on läbi viidud vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 214, arvutatakse imporditollimaksud ja maksud kauba suhtes, mis on toodetud (saadud) välismaiselt kaubalt vabalao tolliprotseduuri alusel. Samal ajal kohaldatakse imporditollimaksude ja -maksude arvutamiseks imporditollimaksude ja -maksude määrasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreeris tolliasutuste poolt tolliprotseduuride alla paigutamiseks esitatud kauba deklaratsiooni. käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 5 esimesed, 7, 10, 14 ja 2. Sellisel juhul on imporditollimaksude väärtuselise määra arvutamise aluseks vaba lao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kauba hinnanguline väärtus, mille määramise korra kehtestab komisjon.
 3. Pärast vabalao tolliprotseduuri lõpetamist vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba suunamisega tolliprotseduuridele vastavalt käesoleva seadustiku artikli 10 lõikele 215 imporditollimaksud, maksud arvutatakse vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kauba suhtes. Samal ajal kohaldatakse imporditollimaksude ja -maksude arvutamiseks imporditollimaksude ja -maksude määrasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreerib kaupade deklaratsiooni, mis on esitatud kauba suunamiseks alapunktides täpsustatud tolliprotseduuride alla. Käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 5 punktid 7, 10, 14, 2 ja 127.
 4. Kui käesoleva artikli lõigetes 1–3 nimetatud juhtudel tuleb imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks konverteerida välisvaluuta liikmesriigi valuutaks, tuleb selline ümberarvestus toimub vahetuskursiga, mis kehtib iga juhtumi jaoks kehtestatud imporditolli-, maksu-, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kohaldamise päeval.

Artikkel 218. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaisest kaubast valmistatud (saadud) kauba staatuse kindlaksmääramine

 1. Kui vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaup eksporditakse liidu tolliterritooriumilt, määratakse selle kauba staatus vastavalt kauba piisava töötlemise kriteeriumidele, mida saab väljendada asukohas:
  1. kauba koodi muutmine vastavalt välismajanduse kauba nomenklatuurile mis tahes esimese 4 märgi tasemel;
  2. kauba väärtuse muutused, kui kasutatud materjalide maksumuse või lisandväärtuse protsent saavutab kindla osa lõpptoote hinnas (väärtuseline reegel);
  3. vajalike tingimuste täitmine, tootmise ja tehnoloogiliste toimingute tegemine, mis on piisavad kauba tunnistamiseks liidu kaubaks.
 2. Kaup, mis on valmistatud (saadud) vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu tolliterritooriumilt eksportimiseks suunatud kaubast, tunnistatakse liidu kaubaks, kui selle valmistamiseks (kviitungiks) toimingute tulemusena kaupade puhul on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1. kauba koodis tehti muudatusi vastavalt välismajandustegevuse kaubanomenklatuurile kõigi nelja esimese märgi tasemel, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud juhtumid;
  2. vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaise kauba väärtuse protsent ei ületa fikseeritud osa lõpptoote hinnas või lisandväärtus saavutab fikseeritud osa lõpptoote hinnas, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud juhtudel;
  3. kaupade osas on tingimused täidetud, tootmis- ja tehnoloogilised toimingud on piisavad, et tunnustada vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaupu, liidu kaupu, välja arvatud käesoleva artikli punkti 3 esimeses lõigus nimetatud juhul.
 3. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kaupa ei tunnistata liidu kaubaks, kui sellise kauba suhtes on tehtud ainult need toimingud, mis ei vasta piisava töötlemise kriteeriumidele, hoolimata muude tingimuste täitmine.
  Kaupade koodi muutmine vastavalt välismajanduse kauba nomenklatuurile mis tahes esimese 4 numbri tasemel ja väärtuselise jagamise reegel ei ole kohaldatav kriteeriumina välismaiste kaupade alla kuuluvate kaupade (saadud) piisava töötlemise jaoks. vabalao tolliprotseduur, kui seoses vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kaubaga on loetelu tingimustest, tootmisest ja tehnoloogilistest toimingutest piisav, et tunnustada toodetud (saadud) kaupa vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaised kaubad, liidu kaubad.
 4. Tingimuste, tootmise ja tehnoloogiliste toimingute loetelu, mis on piisav vabalao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba tunnustamiseks, liidu kaubad, samuti toimingute loetelu, mille teostamine ei võimalda ei vasta vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest toodetud (saadud) kauba staatuse määramisel piisava töötlemise kriteeriumidele komisjon.
 5. Väärtusliku aktsia reegli kasutamise kriteerium kriteeriumina vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaistest kaupadest valmistatud (saadud) kauba piisava töötlemise jaoks määrab komisjon.
  Väärtusliku aktsia reeglit ei kohaldata piisava töötlemise kriteeriumina vabalao tolliprotseduurile suunatud liidu kauba remonditööde tegemisel.
 6. Vabalao tolliprotseduurile suunatud välismaisest kaubast valmistatud (saadud) kauba staatuse määrab volitatud riigiorgan või liikmesriigi volitatud organisatsioon.
 7. Dokumendina, mis kinnitab vabalao tolliprotseduurile viidud väliskaubast valmistatud (saadud) kauba staatust, annab volitatud riigiasutus või liikmesriigi volitatud organisatsioon arvamuse alates (tehtud) kauba tunnustamise kohta. välismaine kaup, mis on tolliprotseduurile pandud vabalao, liidu kaup või järeldus vabalao tolliprotseduurile suunatud väliskaubast valmistatud (saadud) kauba tunnustamise kohta liidu kaubana. Nende järelduste vormid, selliste järelduste struktuuri ja vormi elektrooniliste dokumentide kujul, nende täitmise korra, samuti nende väljastamise ja kohaldamise korra määrab kindlaks komisjon.
 8. Vaba lao tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubast valmistatud (saadud) kauba, näiteks sellise kauba staatust kinnitava dokumendi puudumisel, tühistamisel või kehtetuks tunnistamisel pärast lao tolliprotseduuri lõpetamist nende ekspordiks. liidu tolliterritooriumilt pärit liitu, loetakse liidu kaubaks ja muudel eesmärkidel - väliskaubaks.