МЕНЮ

Tollilao tolliprotseduur

Artikkel 155. Tollilao tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur tolliladu - välismaiste kaupade suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt ladustatakse selliseid kaupu tollilaos ilma imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse tasumata, arvestades kaupade tollile suunamise tingimusi nende kasutamine kooskõlas sellise tolliprotseduuriga.
 2. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kaup säilitab välismaise kauba staatuse.
 3. Järgmise peatamiseks on lubatud kohaldada tollilao tolliprotseduuri:
  1. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur, asetades kauba varem ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba tolliprotseduurile;
  2. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduurile tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba ja (või) varem tolliprotseduurile suunatud töötlemisprotseduurile suunatud töötlemisprotseduuride suhtes tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduur tolliterritoorium;
  3. sisetarbimiseks töötlemise tolliprotseduur, suunates tollilaos tolliprotseduurile kodumaiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba ja (või) varem kodumaiseks töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud kauba töötlemisproduktid.
  4. Tollilao tolliprotseduuri on lubatud rakendada kaupade suhtes, mida nende suurte mõõtmete või peale-, mahalaadimise ja (või) ladustamise eritingimuste tõttu ei saa tollilattu paigutada.
   Selliste kaupade ladustamine võib toimuda kohtades, mis ei ole tolliladud, tingimusel et tollil on sellistes kohtades ladustamiseks luba, mis on välja antud vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte.
  5. Komisjonil on õigus kindlaks määrata nende kaupade loetelu, mille suhtes tollilao tolliprotseduuri ei kohaldata. (vt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 203, 11.12.2018)

Artikkel 156. Kauba tollilaos tolliprotseduurile suunamise ja selle kasutamise tingimused vastavalt tolliprotseduurile

 1. Kauba tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:
  1. kauba kõlblikkusaeg ja (või) müük nende tollideklaratsiooni esitamise päeval vastavalt tollilao tolliprotseduuridele on pikem kui 180 kalendripäeva;
  2. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Tollilao tolliprotseduuride kohaselt kauba kasutamise tingimused on:
  1. kauba paigutamine ja paigutamine tollilaos ning käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 155 nimetatud kaup - tolli loas määratud kohtades kaupade ladustamiseks kohas, mis ei ole tollilao;
  2. tollilao tolliprotseduuri kehtivusaja järgimine;
  3. tollilao tolliprotseduurile suunatud kaubaga toimingute tegemisel käesoleva seadustiku artikli 158 sätete järgimine.

Artikkel 157. Tollilao tolliprotseduuri kestus

 1. Tollilao tolliprotseduuri kehtivusaeg ei tohi ületada kolme aastat alates kauba tolliprotseduurile suunamise kuupäevast, välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 3 ja 3 sätestatud juhtudel.
 2. Tollilao tolliprotseduuri korduva kohaldamise korral liidu tolliterritooriumil asuva välismaise kauba suhtes, sealhulgas juhul, kui selle kauba deklarantina tegutsevad erinevad isikud, tolli tolliprotseduuri kehtivusaeg kokku ladu ei tohi ületada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud ajavahemikku.
 3. Enne käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud ajavahemiku lõppu tollilao tolliprotseduurile suunatud kaubad tuleb suunata käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele või vabastada tarnena vastavalt käesoleva peatüki 39 peatükile. Kood.
  Piiratud säilivusajaga ja (või) müügiga kaupadele tuleb suunata mõni muu tolliprotseduur hiljemalt 180 kalendripäeva enne aegumiskuupäeva ja (või) müüki.
 4. Tollilao toimimise lõpetamise korral tollilao tolliprotseduurile suunatud kaubad, mis asuvad sellises tollilaos, hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul alates selle toimimise lõpetamise päevale järgnevast päevast. tolliladu, tuleb paigutada teise tollilattu või suunata käesolevas seadustikus sätestatud tolliprotseduuridele või vabastada tarnena vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 39.

Artikli 158. Teostatud toimingute kohta tuleb kaup tolliprotseduurile tollilao

 1. Isikutel, kellel on kaubaga seotud volitusi, või nende esindajatel on õigus teha tollilao tolliprotseduurile suunatud kaupadega tavapäraseid toiminguid, mis on vajalikud nende ohutuse tagamiseks, sealhulgas kauba kontrollimine ja mõõtmine, nende teisaldamine tollilaos, ja käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 155 nimetatud kaupade puhul - selliste kaupade ladustamiskohas, tingimusel et need toimingud ei too kaasa kauba seisundi muutumist, pakendi ja (või) pakendamisviisi rikkumist. identifitseerimine.
 2. Tolliasutuse loal saab tollilao tolliprotseduurile suunatud kaupa teostada lihtsate komplekteerimistoimingutega, samuti toimingutega:
  1. näidiste ja (või) kaupade näidiste valik;
  2. kaupade ettevalmistamine müügiks ja transport (transport), sealhulgas partii tükeldamine, saadetiste moodustamine, sortimine, pakkimine, ümberpakendamine, märgistamine, esitusviisi parandamise toimingud;
  3. hooldus - seoses kaupadega, mille ladustamisperioodil sellised toimingud on vajalikud.
 3. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kaupadega tehtavad toimingud ei tohiks muuta nende kaupade omadusi, mis on seotud koodi muutmisega vastavalt välismajanduse kauba nomenklatuurile.
 4. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kaupa ei tohi kasutada vastavalt nende funktsionaalsele otstarbele.
 5. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kogu kauba või selle osa osas võib teha tehinguid, mis näevad ette nende kaupade valduse, kasutamise ja (või) käsutamise õiguste üleandmise.

Artikkel 159. Kauba ladustamine tollilaos

 1. Kaup tuleb paigutada tollilattu või tolliasutuse loal kaupade ladustamiseks määratud kohtadesse, mis ei ole tollilao, 5 tööpäeva jooksul alates tolli alla paigutamise päevale järgnevast päevast. tollilao protseduur.
 2. Kaubad, mis võivad kahjustada muid kaupu või nõuavad eritingimusi, tuleb paigutada tolliladudesse, mis on varustatud vastavalt selliste kaupade ladustamistingimustele.

Artikkel 160. Kaup, mis on tollilaos ladustamise ajal muutunud kasutuskõlbmatuks, riknenud või kahjustunud

Kaupu, mis on tollilaos ladustamise ajal muutunud kasutuskõlbmatuks, kahjustunud või kahjustunud õnnetuse või vääramatu jõu tagajärjel, kui neile suunatakse deklaranti valitud tolliprotseduur, loetakse tolliterritooriumile impordituks. liidu kasutuskõlbmatus, kahjustatud või kahjustatud olekus.

Artikkel 161. Tollilao tolliprotseduuri lõpetamine ja lõpetamine

 1. Enne käesoleva seadustiku artiklis 157 sätestatud tollilao tolliprotseduuri lõppemist lõpeb see tolliprotseduur:
  1. välismaisele kaubale kohaldatava tolliprotseduuri rakendamine käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur, kui käesolevas lõikes ei ole sätestatud teisiti;
  2. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri jätkamine, mille tegevus peatati vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 173;
  3. sisetarbimiseks töötlemise tolliprotseduuri jätkamine, mille mõju peatati vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 197;
  4. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri jätkamine, mille toimimine peatati vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 224;
  5. kauba tollitransiidiprotseduurile suunamine, kui sellise kauba suhtes kohaldatakse tolliprotseduuri selle liikmesriigi territooriumilt transportimiseks, mille tolliasutus kaupade vabastamine kui neile suunatakse tollilao tolliprotseduur, teise liikmesriigi territooriumil;
  6. kaupade vabastamine tarnena vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 39;
  7. tolliasutuste poolt tollialaseid õigusakte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohase kauba hävitamise ja (või) taastamatu kaotsimineku tuvastamine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba pöördumatu kaotsimineku tagajärg looduslik kadu tavapärastes transpordi (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes;
  8. komisjoni ja (või) liikmesriikide tollialaseid õigusakte kindlaksmääranud asjaolude ilmnemine, enne mida kaup on tollikontrolli all.
 2. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kauba võib tolliprotseduuride alla seada ühe või mitme partiina.
 3. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes, mis on kokku pandud või lahti võetud, kaasa arvatud mittetäielik või mittetäielik, võidakse tollilao tolliprotseduuri lõpetamiseks koos tootekoodi deklareerimisega rakendada muid tolliprotseduure. Välismajandustegevuse kaubanomenklatuur, mis vastab kaupade täielikule või terviklikule koodile, kui vastavalt välismajanduse kaubanomenklatuurile on võimalik rakendada välismajanduse kaubanomenklatuuri XVI jaotise märkusi ja ( või) välismajanduse 2. kaubanimetuse kauba nomenklatuuri tõlgendamise reeglid järgmistel tingimustel:
  1. tollilao tolliprotseduurile suunatud kauba ja tollilao tolliprotseduuri lõpetamiseks tolliprotseduurile suunatud kauba deklarant on sama isik;
  2. kaupa viidi ühe tehingu raames üle liidu tollipiiri;
  3. komisjoni poolt määratud juhtudel üle liidu tollipiiri transporditavate kaupade liigitamata kokkupanekul või lahtivõtmisel, sealhulgas mittetäielikul või mittetäielikul kujul kauba klassifitseerimise otsuse esitamine;
  4. muud komisjoni määratud tingimused on täidetud.
 4. Pärast tollilao tolliprotseduuri lõpetamist kuulub kaup tollilaost eksportima hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva seaduse punktides 1–6 ja 8 sätestatud asjaolude ilmnemise päevale järgnevast päevast. käesoleva artikli lõige 1.
 5. Kui tollilao tolliprotseduur ei ole käesoleva artikli lõike 1 kohaselt lõpule viidud, lõpetatakse tollilao tolliprotseduur käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetes 2 ja 157 nimetatud ajavahemike möödumisel ning sellised kaubad on tolli poolt kinni peetud vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile.
 6. Kui käesoleva seadustiku artikli 3 punkti 4 teises lõigus ja punktis 157 nimetatud toiminguid ei ole nendes kindlaksmääratud ajavahemike jooksul tehtud, lõpetatakse nende tähtaegade lõppemisel tollilao tolliprotseduur ja kaup on tolli poolt kinni peetud vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile.

Artikkel 162. Tollilao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kauba suhtes imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine, nende tasumise ja arvutamise tähtaeg

 1. Tollilao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kauba suhtes makstakse imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse:
  1. deklarantilt - alates tolliasutuse kaubadeklaratsiooni registreerimisest;
  2. tollilao omanikult - alates kauba tollilattu paigutamisest.
 2. Tollilao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kauba suhtes imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse lõpetab deklarant järgmiste asjaolude ilmnemisel:
  1. kauba paigutamine tollilattu;
  2. tollilao tolliprotseduuri lõpetamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 161, kui kauba ladustamine toimus mitte tollilaos, sealhulgas tollilao tolliprotseduuri lõpetamine pärast nimetatud asjaolude ilmnemist käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus.
  3. Tollilao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kauba suhtes imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus lõpetatakse tollilao omaniku poolt pärast tolliprotseduuri lõpetamist. tolliladu vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 161, sealhulgas pärast tollilao tolliprotseduuri lõpetamist pärast käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus nimetatud asjaolude ilmnemist.
  4. Tollilao tolliprotseduurile suunatud (suunatud) kauba suhtes imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus lõpetatakse käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikute suhtes pärast järgmiste asjaolude ilmnemine:
   1. selliste kaupade paigutamine, mille suhtes tollilao tolliprotseduur on lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
   2. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõikele 7 arvutatud ja makstavates summades;
   3. tolliasutuse poolt tollialaseid õigusakte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohaselt välismaiste kaupade hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku tuvastamine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba pöördumatu kaotsimineku tagajärg loodusliku kaotuse tavapärastes vedamise (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes, välja arvatud juhul, kui enne nende välismaiste kaupade hävitamist või parandamatut kadu vastavalt käesolevale seadustikule on imporditollimaksude tasumise tähtaeg, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud on tulnud;
   4. keeldumine kauba vabastamisest tollilao tolliprotseduuride kohaselt - seoses kaupade deklaratsiooni registreerimisel tekkinud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega;
   5. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
   6. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
   7. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
   8. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
  5. Tollilao tolliprotseduurile suunatud kauba imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tuleb täita käesoleva artikli lõikes 6 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
  6. Järgmistel asjaoludel on imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg:
   1. deklaranti juures:
    • kauba kaotsimineku korral enne kauba tollilattu paigutamist, välja arvatud hävimine ja (või) taastamatu kaotus õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või pöördumatu kaotus loodusliku kaotuse tagajärjel tavapärastes transpordi (transportimise) tingimustes ja või - ladustamine, - sellise kaotuse päev ja kui seda päeva ei ole määratud, - kauba tollilao tolliprotseduurile suunamise päev;
    • kauba kaotsimineku või võõrandamise korral enne tollilao tolliprotseduuri lõpetamist teisele isikule, kui kauba ladustamine toimus mitte tollilaos, välja arvatud hävitamine ja (või) taastamatu kahju õnnetus, vääramatu jõud või taastamatu kahju, mis on tingitud looduslikust kaotusest tavapärastes tingimustes transport (transport) ja (või) ladustamine, - sellise kaotuse või üleandmise päev, ja kui seda päeva ei ole määratud, - pakendi asetamise päev kaubad tollilao tolliprotseduuril;
    • kauba eksportimisel väljaspool ladustamiskohta, kui kaupa ei ladustatud tollilaos vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 155, - sellise ekspordi päev ja kui see päev on määramata, - kauba tollilao tolliprotseduurile suunamise päev;
   2. tollilao omaniku juures:
    • kauba kaotsimineku korral, välja arvatud hävimine ja (või) taastamatu kaotus õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või pöördumatu kaotus loodusliku kao tagajärjel tavapärastes ladustamistingimustes, - kauba kaotamise päev ja kui see on päeva pole määratud, - kauba tollilattu paigutamise päev;
    • kauba tollilaost vabastamise korral ilma tollilao tolliprotseduuri lõpetamist tõendavate dokumentide esitamiseta - kauba väljastamise päev ja kui seda päeva ei määrata, - kauba paigutamise päev tollilaos.
  7. Käesoleva artikli lõikes 6 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimakse, maksud, tuleb maksta spetsiaalseid, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse nii, nagu oleks tollilao tolliprotseduurile suunatud kaubale suunatud sisetarbimisse lubamise tolliprotseduur ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude maksmise soodustuste kohaldamiseta ja maksud.
   Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad tolliasutuse registreerimise päeval. kauba tollideklaratsiooni esitamise kohta, mis on esitatud kauba tolliprotseduurile suunamiseks.
   Kui tollil puudub täpne teave, mis on vajalik kauba tolliväärtuse määramiseks, tolliväärtus kaup määratakse kindlaks tollile kättesaadava teabe põhjal.
  8. Hilisema kauba tolliväärtuse määramiseks vajaliku teabe kindlakstegemisel määratakse sellise täpse teabe põhjal kindlaks kauba tolliväärtus ning imporditollimaksude, erimaksude, anti- -dumping, tasakaalustavad tollimaksud tagastatakse (tasaarvestatakse) või maksmata summade sissenõudmine vastavalt käesoleva seadustiku 10. ja 11. peatükile ning artiklitele 76 ja 77.
  9. Kui tollilao tolliprotseduur on lõpetatud vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 161 või paigutamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 välisriigi kauba suhtes kohaldatavate tolliprotseduuride alusel või kui toll on sellist kaupa kinni pidanud ametiasutused vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51 pärast tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuste täitmist ja (või) nende kogumise (täielikult või osaliselt) tolli-, eri-, käesoleva artikli kohaselt tasutud ja (või) kogutud dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud tagastatakse (tasaarvestatakse) vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile ja artiklile 76.