МЕНЮ

Tollitransiidi tolliprotseduur

Artikkel 142. Tollitransiidi tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur tollitransiit - tolliprotseduur, mille kohaselt kaupa transporditakse (veetakse) lähtetolliasutusest sihttolliasutusse tollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse tasumata, arvestades kaupade paigutamise tingimusi selle tolliprotseduuri alusel.
 2. Tollitransiidi tolliprotseduuri kohaldatakse:
  1. muude tolliprotseduuride alla mittekuuluvate välismaiste kaupade kui ka liidu kaupade veoks (veoks) läbi liidu tolliterritooriumi:
   • suunatakse ekspordi tolliprotseduurile komisjoni määratud juhtudel;
   • suunatakse vabatollitsooni tolliprotseduurile ja veetakse ühelt territooriumilt FEZ teisele FEZ territooriumile käesoleva seadustiku artikli 8 lõikes 207 sätestatud juhul;
  2. veoks (transportimiseks) liidu tolliterritooriumi ühest osast liidu tolliterritooriumi teise ossa läbi liidu mittekuuluvate riikide territooriumide ja (või) meritsi liidu kaupade ja käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 302 nimetatud välismaised kaubad.
 3. Kaupade vedamisel (transportimisel) rakendatakse tollitransiidi tolliprotseduuri:
  1. saabumiskoha tolliasutuselt lähtekoha tolliasutusele;
  2. saabumiskoha tollilt siseveetolliasutusele;
  3. sisetolliasutuselt lähtekoha tolliasutusele;
  4. ühelt sisetolliasutuselt teisele sisetolliasutusele;
  5. tolliasutuste vahel liidu mittekuuluvate riikide territooriumide ja (või) mere kaudu.
 4. Välismaa kaubadtollitransiidi tolliprotseduurile suunatud protseduur säilitab välismaise kauba staatuse.
 5. Liidu kauptollitransiidi tolliprotseduurile suunatud tooted säilitavad liidu kauba staatuse, välja arvatud käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 307 nimetatud juhul ja komisjoni poolt käesoleva seadustiku artikli 17 lõike 304 kohaselt kindlaksmääratud juhtudel.
 6. Transpordiks (transportimiseks) läbi liidu tolliterritooriumi ei kuulu tollitransiidi tolliprotseduur järgmistele välismaistele kaupadele:
  1. õhusõiduki pardal olevad kaubad, mis rahvusvahelise veo ajal tegid liidu tolliterritooriumil vahepealse, sunniviisilise või tehnilise maandumise ilma nende kaupade mahalaadimiseta (mahalaadimiseta);
  2. kaubad, mis pärast saabumist liidu tolliterritooriumile ei lahkunud kaupade liikumiskohast üle liidu tollipiiri ja lahkusid liidu tolliterritooriumilt;
  3. elektriliinidel veetavad kaubad;
  4. muud kaubad käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel.
 7. Välismaistele kaupadele, mille suhtes rakendatakse tolliprotseduure, et transportida (transportida) läbi liidu tolliterritooriumi, rakendatakse tollitransiidi tolliprotseduuri käesolevas seadustikus ja (või) liikmesriikide tollialaseid õigusakte sätestatud juhtudel.
 8. Seoses käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 302 nimetatud liidu kaupade ja välismaiste kaupadega, mis on veetud liidu tolliterritooriumi ühest osast liidu tolliterritooriumi teise ossa läbi nende riikide territooriumide, mis ei ole ühenduse liikmed liidus ja (või) meritsi, kohaldatakse tollitransiidi tolliprotseduuri, võttes arvesse käesoleva seadustiku 43. peatükis täpsustatud eripära.
 9. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade, rahvusvaheliste postisaadetiste, torujuhtmega veetavate kaupade suhtes kohaldatakse tollitransiidi tolliprotseduuri, võttes arvesse käesoleva seadustiku artiklites 263, 287 ja 294 täpsustatud eripära.
 10. Tollitransiidi tolliprotseduuri kohaldamise iseärasused kaupade suhtes, mida veetakse läbi ainult ühe liikmesriigi territooriumi, võib kehtestada selle liikmesriigi tolliregulatsiooni õigusaktidega.
 11. Tollitransiidi tolliprotseduuri kohaldamise tunnused kaupade suhtes, mida veetakse üle liidu tollipiiri kokkupanemata või demonteerimata kujul, kaasa arvatud mittetäielik või mittetäielik vorm, mida teatud ajavahemikul veeti üle kahe või enama liikmesriigi territooriumi ühe või mitme rahvusvahelise transpordi sõidukiga, määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 138, 07.11.2017)
 12. Tollitransiidi tolliprotseduuri kohaldamise eripära kaupade suhtes, mida veetakse läbi liidu tolliterritooriumi erinevate (kahe või enama) transpordiliigiga, määrab komisjon.

Artikkel 143. Kauba tollitransiidi tolliprotseduurile suunamise tingimused

 1. Kauba transiidi tolliprotseduurile suunamise tingimused nende vedamiseks (transportimiseks) läbi liidu tolliterritooriumi on:
  1. imporditollimaksude ja -maksude tasumise kohustuse täitmise tagamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 146 - seoses välismaiste kaupadega;
  2. spetsiaalsete dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude maksmise kohustuse täitmise tagamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 146 komisjoni määratud juhtudel - seoses välismaiste kaupadega;
  3. tagades kauba identifitseerimise võimaluse käesoleva seadustiku artiklis 341 sätestatud viisil;
  4. rahvusvaheliste vedude jaoks mõeldud sõiduki vastavus käesoleva seadustiku artiklis 364 sätestatud nõuetele, kui kaupa veetakse sõiduki kaubaruumides (kambrites), mis on pandud tollitõkenditega;
  5. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Tingimused nende kaupade, sealhulgas posti teel saadetavate liidu kaupade ja käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 302 nimetatud välismaiste kaupade tollitransiidiprotseduuri kohaldamiseks nende vedamiseks (vedamiseks) liidu tolliterritooriumi ühest osast kuni teine ​​osa liidu tolliterritooriumist nende riikide territooriumide kaudu, mis ei ole liidu liikmed, ja (või) meritsi on määratletud käesoleva seadustiku artiklites 304–306.
 3. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kahe või enama transpordiliigi kaudu liidu tolliterritooriumi kaudu veetava kauba deklarant võib olla käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud isik või liikmesriigi nägu, millel on vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele volitused kaupade suhtes, mida veetakse kahte või enamat transpordiliiki kasutades, ja mis tagab sellise kaubaveo korraldamise.
 4. Kui kaup suunatakse tollitransiidi tolliprotseduurile lähtetolliasutus kehtestab tollitransiidi perioodi vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 144, määrab kauba kättetoimetamise koha vastavalt käesoleva seadustiku artiklitele 145, 263 ja 304, teostab kauba identifitseerimist, nende jaoks dokumente vastavalt seadustiku artiklile 341. käesolev koodeks.
  Kui kaubavedu, välja arvatud veevedu või õhusõiduk, toimub käesoleva seadustiku artiklis 364 sätestatud nõuetele vastava sõiduki või selle osa kaubaruumis (sektsioonis), identifitseerimine, lisaks muudele käesoleva seadustiku artiklis 341 sätestatud identifitseerimismeetoditele tuleb tagada sõiduki või selle osa selliste kaubaruumide (sektsioonide) plommide paigaldamine, välja arvatud käesoleva klausli lõikes XNUMX sätestatud juhud.
  Elusloomade, rahvusvaheliste postisaadetiste postimahutites (postikotid, postikonteinerid), samuti läbi nende riikide territooriumi vedamisel, mis on veeremiüksuse või selle osa kaubaruumid (sektsioonid), ei ole plommide kehtestamine vajalik. mitte liidu liikmed, ühes transiidi tolliprotseduurile suunatud kauba või selle osa ühes kaubaruumis (sektsioonis) koos kaubaga, mille suhtes ei kohaldata tollitransiidi tolliprotseduuri.

Artikkel 144. Tollitransiidi tähtaeg

 1. Kauba tollitransiidi tolliprotseduurile suunamisel määrab lähtetolliasutus ajavahemiku, mille jooksul tuleb kaup lähetada lähtetolliasutuselt sihttolliasutusele (edaspidi nimetatud tollitransiidiperiood).
 2. Raudteetranspordil veetavate kaupade puhul määratakse tollitransiidiperioodiks 2 tuhat kilomeetrit kuus, kuid mitte vähem kui 1 kalendripäeva.
  Kaupade puhul, mille vedu (vedu) toimub teiste transpordiliikidega, kehtestatakse tollitransiidi periood vastavalt tavapärasele kauba veo (transpordi) ajale, lähtudes transpordiliigist ja veovõimalustest. sõiduk, kehtestatud kaubaveo marsruut, muud veotingimused ja (või) deklarandi või vedaja avaldused, samuti sõiduki juhi töö- ja puhkerežiimi nõuete arvestamine vastavalt rahvusvahelistele lepingutele kolmandate isikutega, kuid mitte kauem kui tollitransiidi tähtaeg.
 3. Tollitransiidi tähtaeg ei tohi ületada perioodi, mille määr on 2 tuhat kilomeetrit kuus, ega perioodi, mille komisjon määrab tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba veo eripära alusel.
 4. Deklarandi või vedaja põhjendatud taotlusel tolli poolt kehtestatud tollitransiidi perioodi võib pikendada käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.
  Tollitransiidiperioodi pikendamisega seotud tollitoimingute teostamise korra määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 170 otsus nr 13.12.2017)

Artikkel 145. Kauba kättetoimetamise koht. Kauba kättetoimetamise koha muutmine

 1. Kauba tollitransiidi tolliprotseduurile suunamisel määrab lähtetolliasutus koha, kuhu tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaup tuleks toimetada (edaspidi - kauba kättetoimetamise koht).
 2. Kauba kohaletoimetamise koht määratakse veo (saatmis) dokumentides märgitud sihtkoha kohta käiva teabe põhjal, kui käesoleva artikli lõigetes 3–5 ei ole sätestatud teisiti.
  Kauba kohaletoimetamise koht on tollikontrolli tsoon, mis asub sihtkoha tolliasutuse tegevuspiirkonnas. Sellisel juhul toimetatakse nende saabumiskohast transporditavad kaubad tolliasutusse, kui käesolevas seadustikus ja (või) liikmesriikide tollialastes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
  Raudteel veetava kauba kohaletoimetamise koht on tollikontrolli tsoon sihtkohas, sihtjaama juurdepääsuteedel või otse sihtjaamaga külgnevatel avalikel raudteetrassidel.
 3. Kauba vedamisel (vedamisel) ühe liikmesriigi territooriumil on lähtetolliametil õigus õigusaktidega kehtestatud juhtudel kehtestada kauba kättetoimetamise koht, olenemata veo (veo) dokumentides märgitud andmetest. selle liikmesriigi tolliregulatsiooni kohta.
 4. Kaupade vedamisel (vedamisel) üle kahe või enama liikmesriigi territooriumi on lähtetolliasutusel õigus kindlaks määrata kauba kättetoimetamise koht, olenemata veo (saatmis) dokumentides märgitud andmetest, rahvusvahelised lepingud liidus ja (või) muudel komisjoni määratud juhtudel.
 5. Kaupade vedamisel (vedamisel) ühest liidu tolliterritooriumi osast liidu tolliterritooriumi teise ossa läbi liidu mittekuuluvate riikide territooriumide ja (või) meritsi tuleb väljumisel on õigus määrata kauba kättetoimetamise koht olenemata veo (veo) dokumentides täpsustatud teabest käesoleva seadustiku artikli 8 lõigetes 9 ja 304 sätestatud juhtudel ja (või) muudel juhtudel, mille määrab komisjonile.
 6. Tollikontrolli tsooniks oleva teise või kolmanda tüübi sertifikaate omava volitatud ettevõtja struktuure, ruume (ruumide osi) ja (või) avatud alasid (avatud alade osi) võib nimetada kauba kohaletoimetamise kohaks. kaubad, mida veetakse nende saabumiskohast, kui vastavalt veo- (saatmis) dokumentidele saadetakse sellised kaubad sellise kauba konstruktsioonidesse, ruumidesse (ruumide osad) ja (või) avatud aladele (avatud alade osad). volitatud ettevõtja.
 7. Kui kauba transportimise (transportimise) ajal vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile muutub sihtkoht vastavalt liikmesriikide transpordialastele õigusaktidele, võib kauba kohaletoimetamise kohta loal muuta tolliasutus.
  Saada tollilt luba tarnekoha muutmiseks kandja on õigus pöörduda mis tahes marsruudil asuva tolliasutuse poole mis tahes kujul koostatud taotlusega kauba kohaletoimetamise koha muutmiseks. Koos kauba kohaletoimetamise koha muutmise taotlusega esitatakse sihtkoha muutmist kinnitavad dokumendid, transiidideklaratsioon ja muud kauba dokumendid.
  Luba kauba kättetoimetamise koha muutmiseks võtab toll vastu hiljemalt käesoleva punkti lõikes XNUMX nimetatud avalduse ja dokumentide kättesaamise päevale järgneval päeval. Pärast kättetoimetamiskoha muutmise loa väljastamist lõpeb tollitransiidi tolliprotseduuri mõju kauba suhtes, mille kättetoimetamise koht on muutunud ja kaup kuulub tollitransiidi tolliprotseduuri alla.
  Kauba kättetoimetamise koha muutmiseks tollilt loa saamisega seotud tollitoimingute teostamise korra määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse 170 otsus nr 13.12.2017)
  Kauba kättetoimetamise kohta on lubatud muuta ilma tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamata, kui selline kättetoimetamise koht asub tolliasutuse samas piirkonnas, kus tolli poolt algselt kehtestatud kauba kättetoimetamise koht , liikmesriikide tollialaste õigusaktidega ettenähtud viisil.

Artikkel 146. Tollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagamine tollitransiidi tolliprotseduuri ajal

 1. Tollitranspordi tolliprotseduuri ajal tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatis tagatakse vastavalt käesoleva seadustiku 9. peatükile, võttes arvesse käesolevat artiklit ning käesoleva seadustiku artikleid 271 ja 287.
  Juhtudel, kui spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatis on kauba tollitransiidi tolliprotseduurile suunamise tingimus vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 1 lõikele 143, on selline tagatis pakutakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 75, võttes arvesse käesoleva artikli sätteid.
 2. Kauba, välja arvatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade ja rahvusvahelise posti jaoks, tollitransiidi tolliprotseduurile suunamisel määratakse tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise suurus tollimaksude summade ja maksud, mis tasumisele kuuluvad liikmesriigis, tolliasutuses, kes toodab kaupade vabastaminekui transiidideklaratsiooni registreerimise kuupäeval suunati kaubale sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduur või eksporditolliprotseduur ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude, maksude või soodustuste maksmise soodustuste kohaldamiseta vastavalt eksporditollimaksude tasumiseks, kuid mitte vähem kui tollimaksude ja maksude summa, mis tuleks tasuda teistes liikmesriikides, kelle territooriumide kaudu toimub kauba vedu (vedu) vastavalt tolliprotseduurile tollitransiit, kui toode suunati nende liikmesriikide territooriumile sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile või ekspordi tolliprotseduurile ilma tariifsete soodustuste ja imporditollimaksude, eksporditollimaksude maksustamise või maksuvabastuste maksmise soodustuste kohaldamiseta vastavalt.
  Käesoleva klausli esimeses lõigus nimetatud tollimaksude ja maksude summad määratakse kindlaks tollimaksude, maksude määrade, kaupade väärtuse ja (või) nende füüsikaliste omaduste (kogus, kaal, maht või muud omadused), mis võidakse kindlaks määrata olemasoleva teabe põhjal, mille kasutamise kord on kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega.
 3. Komisjonil on õigus kindlaks määrata tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatissumma suuruse määramise eripära ning spetsiaalsete, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatissumma määramise eripära kaup (kauba koostisosad), mida veetakse üle liidu tollipiiri kokkupanemata või lahtivõetud olekus tollitransiidi tolliprotseduuri alusel.vorm, sealhulgas mittetäielik või mittetäielik vorm. (vt Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 138, 07.11.2017)
 4. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba osas ei ole tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmist ning spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmist ette nähtud järgmistel juhtudel:
  1. tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise suurus ning spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagatise suurus, kui sellise tagatise esitamine on kauba paigutamise tingimus tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 1 lõikele 143 ei ületa kogusumma, mis võrdub 500 euroga transiidideklaratsiooni registreerimise päeval kehtinud vahetuskursi alusel;
  2. deklarant on deklareeritud kauba vedu (vedu) teostav tollikandja või volitatud ettevõtja, kellel on esimese või kolmanda tüübi volitatud ettevõtjate registrisse kandmise tunnistus;
  3. kaupu veetakse raudteel, õhus või torujuhtme kaudu, välja arvatud juhul, kui selline vedu (vedu) on osa kaupade transpordist (transpordist), kasutades kahte või enamat transpordiliiki;
  4. välismaiseid kaupu veetakse veesõidukitega, sealhulgas segatud (jõe-mere) laevadega, liikmesriigi meresadamate ja (või) liikmesriikide vahel, sisenemata liikmesriigi ja (või) liikmesriikide siseveeteedesse, välja arvatud juhul, kui selline vedu on osa kaupade vedamisest kahte või enamat transpordiliiki kasutades;
  5. liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud juhtudel, kui kaup suunatakse tollitransiidi tolliprotseduurile, kui kauba vedu (vedu) toimub selle liikmesriigi territooriumil;
  6. käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 1 esimese lõigu teises lõigus sätestatud juhtudel, samuti juhtudel, mille komisjon määrab kindlaks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 304 lõike 1 esimese lõigu lõikele kolm;
  7. liidu rahvusvahelistes lepingutes ja (või) liikmesriikide kolmandate isikutega sõlmitud rahvusvahelistes lepingutes sätestatud juhtudel;
  8. tolliasutus tegi otsuse tollisaatmise kasutamise kohta;
  9. kaup on ette nähtud ametlikuks kasutamiseks liidu tolliterritooriumil asuvates diplomaatilistes esindustes ja konsulaarasutustes, mille kohta iga konkreetse saadetise lähtetolliasutusel on teave selle liikmesriigi välisministeeriumilt, kus tolliasutus asub lähtekoht asub. Täpsustatud teabe edastab lähtetolliasutuse asukohaliikmesriigi välisministeerium tollile pärast selle kättesaamist:
   • selle liikmesriigi välisministeeriumilt, mis on kauba vastuvõtja diplomaatilise või konsulaaresinduse asukohariik;
   • või diplomaatilisest või konsulaaresindusest, mis asub selle liikmesriigi territooriumil, kus asub lähtetolliasutus ja mis on selle riigi diplomaatiline või konsulaaresindus, mille diplomaatiline või konsulaaresindus on kauba vastuvõtja;
  10. kaubad on ette nähtud ametlikuks kasutamiseks riikide esinduste juures rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindustes, muudes liidu tolliterritooriumil asuvates organisatsioonides või nende esindustes, mille kohta iga konkreetse veo lähtetolliasutusel on teavet Selle liikmesriigi välisministeerium, kus asub lähtetolliasutus. Selle teabe edastab tolliasutusele selle liikmesriigi välisministeerium, kus asub lähtetolliasutus, olles saanud selle riigi esinduste asukohariigiks oleva liikmesriigi välisministeeriumilt rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid või nende esindused, muud organisatsioonid või nende esindused, kes on kauba saajad;
  11. kaubad on ette nähtud isiklikuks kasutamiseks, sealhulgas esmaseks asutamiseks mõeldud kaubad, diplomaatiliste esinduste töötajad, konsulaaresinduste töötajad, riikide esindused rahvusvahelistes organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides või nende esindustes, muudes organisatsioonides või nende esindustes liidu tolliterritoorium, samuti nende pereliikmed, mille kohta iga konkreetse saadetise lähtetolliasutusel on teave selle liikmesriigi välisministeeriumilt, kus asub lähtetolliasutus. Selle teabe edastab lähtetolliasutuse asukohaliikmesriigi välisministeerium tolliasutusele, kui see on saadud diplomaatilise esinduse asukohariigi välisministeeriumilt, konsulaaresindused, riikide esindused rahvusvaheliste organisatsioonide juures, rahvusvahelised organisatsioonid või nende esindused, esindused, muud organisatsioonid või nende esindused, töötajad, töötajad, töötajad (töötajad, ametnikud), kes on kauba saajad, või diplomaatilisest või konsulaaresindusest selle liikmesriigi territoorium, kus asub lähtetolliasutus, mis on diplomaatiline esindus või riigi konsulaaresindus, mille töötajad, diplomaatilise või konsulaaresinduse töötajad on kauba saajad;
  12. kaubad on ette nähtud kasutamiseks kultuuri-, teadusuuringutes, spordivõistlustel või nende ettevalmistamiseks, loodusõnnetuste, õnnetuste, katastroofide tagajärgede likvideerimiseks, liikmesriikide kaitsevõime ja riigi (riikliku) julgeoleku tagamiseks, relvastatud varustuse varustamiseks relvajõud, mis kaitsevad riikide - liikmete riigipiire, kasutavad liikmesriikide riigiorganid, nagu tõendab asjaomase liikmesriigi asjaomane riigiorgan, taotledes selliste kaupade vabastamist, pakkumata turvalisust kohustuse tasuma tollimakse, makse ja (või) tagatist esitamata komisjoni määratud liikmesriigi tolliasutuse esitatud eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmiseks, mille territooriumil Sihttolliasutus, komisjoni määratud liikmesriigi tolliasutusele, kelle territooriumil asub lähtetolliasutus
  13. maanteetranspordiga veetavate kaupade osas tollideklaratsioon vastavalt käesoleva seadustiku artikliga 114 kindlaksmääratud eripäradele on nende sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunamiseks ja selliste kaupade eest tasutud tollimaksud, maksud, tolli-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, kui vedu toimub tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt ainult selle liikmesriigi territooriumi kaudu, kus esitatakse kaubadeklaratsioon, ja kaubadeklaratsiooni esitanud tollitransiidi tolliprotseduuri alusel ja sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunatud kauba deklarant on sama isik.
 5. Kui tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba puhul on teatav summa tagatist tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks ning tagatissumma spetsiaalse dumpinguvastase kohustuse täitmiseks, tasakaalustavad tollimaksud, kui sellise tagatise esitamine on tingimus kauba tolliprotseduurile suunamiseks vastavalt tolliseadustikule vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõike 1 lõikele 143, ületavad kokku artiklis 147 nimetatud dokumentides kindlaksmääratud summa käesoleva seadustiku kohaselt kuni transiidideklaratsiooni registreerimise päeval kehtinud vahetuskursiga, täiendava tagatise esitamisega tollimaksude, maksude ja (või) spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise tagamine ei ole vajalik.
 6. Ühe transiidideklaratsiooni alusel veetava kauba eest antakse tagatis tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks. Mitme transiidideklaratsiooni alusel veetava kauba suhtes võib anda üldise tagatise tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks.
 7. Ühe transiidideklaratsiooni alusel veetavate kaupade tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise võib anda lähtetolliasutusele või sihttolliasutusele.
  Üldise tagatise tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks võib esitada lähtetolliasutusele, sihttolliasutusele või muule liikmesriigi tolliasutusele, mille territooriumil lähtetolliasutus või tolliasutus sihtkoha tolliasutus asub ja on määratud selle liikmesriigi tollialaste õigusaktidega.
 8. Tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise üldise tagatise rakendamise tunnused juhtudel, kui kauba tollitransiidiprotseduurile suunamise viib läbi ühe liikmesriigi toll, ja üldine tagatis tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks antakse teise liikmesriigi tolliasutusele, määratakse kindlaks liidusisese rahvusvahelise lepinguga.
  Tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise üldise tagatise kohaldamise tunnused juhtudel, kui kauba suunamise tollitransiidi tolliprotseduurile viib läbi liikmesriigi tolliasutus, mille tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks on tagatud üldine kindlus, kehtestatakse selle riigi - liikme - õigusaktidega.

Artikkel 147. Tagatise esitamise kinnituse tunnused tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks tollitransiidi ajal

 1. Kui kauba suunamine tollitransiidi tolliprotseduurile viib läbi ühe liikmesriigi tolliasutus ning tagatis tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks antakse teise liikmesriigi tolliasutusele kus asub sihtkoha tolliasutus, rakendatakse sellise tagatise esitamise kinnitamiseks sertifikaati, mis tagab tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise (edaspidi - tagatissertifikaat).
  Kui kauba suunamise tollitransiidi tolliprotseduurile viib läbi liikmesriigi toll, mille tollile on tagatis tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks tagatud, on lubatud kasutada tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks tagatise aktsepteerimist kinnitavat tagatissertifikaati või muud dokumenti, mille kasutamise vorm ja kord on kehtestatud selle liikmesriigi õigusaktidega.
 2. Turvasertifikaat väljastatakse elektroonilise dokumendina.
  Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade puhul on lubatud väljastada turvasertifikaat paberdokumendina, kui tagatakse tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmine, samuti kui tollil pole võimalust seda esitada. elektroonilise dokumendi vormis turvasertifikaat tolli poolt kasutatavate infosüsteemide talitlushäirete tõttu, mis on põhjustatud tehnilistest riketest, sidevahendite (telekommunikatsioonivõrgud ja Internet) töös esinevatest häiretest, elektrikatkestustest.
 3. Tagatissertifikaat vormistatakse tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks tagatise andnud isiku poolt kindlaksmääratud ulatuses, tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmiseks esitatud tagatise ulatuses. Käesoleva seadustiku artikli 8 lõikes 146 sätestatud rahvusvahelises lepingus liidus võib kindlaks määrata juhtumid ja tingimused, kui tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise üldise tagatise ajal antakse turvasertifikaat (turvasertifikaadid). vormistatakse (väljastatakse) tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatud summa ületava summa ulatuses.
 4. Ühe transiidideklaratsiooni alusel veetavate kaupade tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise esitamist kinnitab üks või mitu turvasertifikaati.
  Tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise üldise tagatise korral saab kinnitada ühe tagatissertifikaadi, et tagada mitme transiidideklaratsiooni alusel veetava kauba suhtes tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmine.
 5. Turvasertifikaadi vorm, sellise elektroonilise dokumendi kujul oleva turvasertifikaadi struktuur ja vorm, nende täitmise ja turvasertifikaadi muudatuste (täienduste) tegemise kord, selle kehtivusaja määramise kord, turvasertifikaadi kasutamise kord, sealhulgas selle tollile esitamine, registreerimine, registreerimisest keeldumine, registreeringu tühistamine, kehtivuse lõppemine (lunastamine), samuti registreerimisest keeldumise, registreeringu tühistamise, registreerimise lõpetamise alused turvasertifikaadi kehtivuse (tühistamise) määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 199, 19.11.2019. november 01.12.2021 - jõustub 3. detsembril 14.01.2020) (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 01.12.2021, XNUMX. jaanuar XNUMX - tuleb jõustus XNUMX. detsembril XNUMX)
 6. Lähtetolli jaoks on kinnitus tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise esitamise kohta:
  1. elektroonilise dokumendi vormis välja antud turvasertifikaat, mille toll on registreerinud ja mille lähtetolliasutus saab tolli infosüsteemide abil;
  2. paberdokumendina vormistatud ja tolli poolt registreeritud turvasertifikaat ning teave sellise turvasertifikaadi ja sellelt turvasertifikaadi kohta, mille lähtetolliasutus on saanud tolli infosüsteemide abil.
 7. Käesoleva seadustiku artikli 8 lõikes 146 sätestatud rahvusvaheline leping liidus võib määrata kindlaks tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise üldise tagatise andmise kinnitamise eripära.
 8. Lähtetolliasutus ei tunnusta tollimaksude ja maksude tasumise kohustuse täitmise tagatise esitamise kinnitusena, mille turvasertifikaat, mille andmed on deklareeritud transiidideklaratsioonis, järgmistel juhtudel:
  1. turvasertifikaadi kehtivus on transiidideklaratsiooni esitamise ajal lõppenud;
  2. elektroonilise dokumendi vormis välja antud turvasertifikaadis või paberkandjal dokumendina välja antud turvasertifikaadil ja (või) tolli infosüsteemis sisalduval turvasertifikaadil esitatud teave teeb ei vasta transiidideklaratsioonis täpsustatud teabele;
  3. lähtetolliasutus ei saanud paberkandjal dokumendina väljastatud turvasertifikaadi rakendamisel teavet turvasertifikaadi ja (või) teabe kohta vastavalt käesoleva artikli lõikele 6.
 9. Tolliasutused vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 368 vahetavad nad elektroonilise dokumendina välja antud tagatissertifikaate, paberkandjal välja antud registreeritud tagatissertifikaatide teavet ja nendelt saadud teavet, samuti teavet tagatissertifikaatide kohta, mille kehtivus on lõpetatud (tühistatud sertifikaatidel tagatis), tagatissertifikaadi mittekasutamine, tagatissertifikaadi registreerimise tühistamine, tagatissertifikaadi lõpetamise (tagasivõtmise) võimalus.

Artikkel 148. Kauba mahalaadimine, ümberlaadimine (ümberlaadimine) ja muud lastitoimingud, samuti sõidukite asendamine kauba veo (transpordi) ajal vastavalt tollitransiidiprotseduurile läbi liidu tolliterritooriumi

 1. Mahalaadimine, ümberlaadimine (ümberlaadimine), sealhulgas ühe transpordiliigi sõidukilt teise transpordiliigi sõidukile, ja muud lastitoimingud kaupadega, mida veetakse vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile läbi liidu tolliterritooriumi, nagu samuti selliseid kaupu vedavate sõidukite asendamine on lubatud tolliasutuse loal piirkonnas, kus neid toiminguid tehakse, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud juhud.
 2. Kui käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud toiminguid seoses kaupade ja sõidukitega saab teha ilma tollitõkendeid ja pitsereid eemaldamata või kui kaubale ei ole pandud tollitõkendeid ja pitsereid, on sellised toimingud lubatud pärast asjakohast tolliasutus, mille tegevuspiirkonnas selliseid toiminguid tehakse, elektrooniliselt või kirjalikult.
 3. Tollitoimingute loa saamisega seotud tollitoimingute sooritamise kord, mis on seotud tolli transiidi tolliprotseduuri kohaselt veetava kaubaga mahalaadimiseks, ümberlaadimiseks (ümberlaadimiseks) ja muudeks kaubaveo toiminguteks, samuti kauba asendamine selliseid kaupu vedavaid sõidukeid või tolli teavitamisel selliste toimingute tegemisest määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 170 otsus nr 13.12.2017)
 4. Tollil on õigus keelduda loa väljastamisest lastioperatsioonide läbiviimiseks kaubaga, mida veetakse vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile läbi liidu tolliterritooriumi, kui vedude (laevanduse) suhtes on selline toiming keelatud. dokumendid, piirangutest kinnipidamist kinnitavad dokumendid või muud valitsusasutuste välja antud dokumendid.
 5. Isiku taotlusel võib tolliameti loal läbi liidu tolliterritooriumi läbiva tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt veetava kaubaga kaubaveo toimida väljaspool tolliasutuse lahtiolekuaegu.

Artikkel 149. Kaupade vedamisel (vedamisel) avarii, vääramatu jõu või muude asjaolude korral vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile võetavad meetmed

 1. Õnnetuse, vääramatu jõu või muude asjaolude korral, mis takistavad vedajal käesoleva seadustiku artiklis 150 sätestatud kohustuste täitmist, on vedaja kohustatud võtma kõik meetmed kaupade ja sõidukite ohutuse tagamiseks, teavitama sellest viivitamatult lähimat tolliasutus nende asjaolude ja kauba asukoha kohta, samuti kauba transportimiseks või nende vedamise (transportimise) tagamiseks (kui selle sõiduk on kahjustatud) lähimasse tolliasutusse või muusse tolli määratud kohta.
  Nendest asjaoludest teate saanud toll on kohustatud teatama lähtetolliasutusele ja sihttolliasutusele tekkinud asjaoludest, mis takistavad kauba vedamist (vedu) vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile. .
 2. Tollitoimingute teostamise korra õnnetuse, vääramatu jõu või muude kaupade veol (veol) tekkivate asjaolude korral vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 170 otsus nr 13.12.2017)
 3. Toll ei hüvita vedaja kantud kulusid seoses käesoleva artikli lõike 1 nõuete täitmisega.

Artikkel 150. Vedaja kohustused kauba vedamise (vedamise) ajal vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile

 1. Kaupade vedamisel (vedamisel) vastavalt tollitransiidi tolliprotseduurile on vedaja kohustatud hoolimata sellest, kas ta on sellise tolliprotseduuri alla kuuluva kauba deklarant, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud juhul. :
  1. toimetama kaubad ja nende jaoks dokumendid lähtetolli poolt määratud tähtaja jooksul kauba kohaletoimetamise kohta, järgides teatud kauba veo (transpordi) marsruuti, kui see on tuvastatud;
  2. tagama kaupade, tollitõkendite ja plommide või muude identifitseerimisvahendite ohutuse, kui neid kasutati;
  3. takistada tollitranspordi tolliprotseduuri kohaselt transporditavate (veetavate) kaupadega muude lastitoimingute mahalaadimist, ümberlaadimist (ümberlaadimist) ja teostamist, samuti sellist kaupa vedavate sõidukite asendamist ilma tolli loata, v.a. käesoleva seadustiku artiklis 2 lõikes 148 sätestatud juhul.
 2. Juhul, kui kaupade vedu (vedu) toimub kahe või enama transpordiliigi abil, kehtestatakse tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba deklarandile käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud tollimaksud.
 3. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud raudteetranspordil veetava kauba tarnimata jätmise kohta lähtetolli määratud kauba kättetoimetamise kohta peab iga selle kauba vastu võtnud liikmesriigi raudteeveoettevõtja vedu on kohustatud tolliasutuse nõudmisel esitama teavet selle kohaletoimetamata kauba kohta. Vastavat taotlust ja teavet saab edastada nii kirjalikult kui ka infosüsteemide ja infotehnoloogia abil.

Artikkel 151. Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamine ja lõpetamine

 1. Tollitransiidi tolliprotseduur lõpeb pärast kauba kohaletoimetamist lähtetolli määratud kauba kohaletoimetamise kohta.
 2. Kauba kättetoimetamise kohas paigutatakse kaup enne tollitransiidi tolliprotseduuri lõppu tollikontrolli tsooni, sealhulgas kauba maha laadimata sõidukilt, millega see toimetati.
  Kaup paigutatakse tollikontrolli tsooni igal kellaajal.
 3. Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimiseks peab vedaja või, kui see on ette nähtud liikmesriikide tollialaste õigusaktidega, deklarant tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaup peab esitama sihttolliasutusele transiidideklaratsiooni ja muud talle kättesaadavad dokumendid:
  1. maanteel veetava kauba puhul - 3 tunni jooksul alates kauba kohaletoimetamise kohta saabumise hetkest ja kauba saabumisel väljaspool tolliasutuse tööaega - kolme tunni jooksul alates kauba kohaletoimetamise hetkest. selle tolliasutuse töö alustamine;
  2. vee-, õhu- või raudteetranspordi abil veetavate kaupade puhul - sadama, lennujaama või raudteejaama tehnoloogilise protsessi (ajakava) alusel rahvusvaheliste vedude ajal või muul ajavahemikul, mis on kehtestatud liikmesriikide tollialaste õigusaktidega .
 4. Vedaja nimel võivad käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud toiminguid teha sellise vedaja nimel tegutsevad isikud, kui see on lubatud vastavalt liikmesriikide tollialaseid õigusakte.
 5. Tolliasutuse nõudmisel on vedaja kohustatud kauba esitama.
 6. Sihttolliasutus registreerib ühe tunni jooksul alates käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise kuupäevast nende esitamise viisil, mis on ette nähtud liikmesriikide tollialaste õigusaktidega.
 7. Sihttolliasutus viib tollitransiidi tolliprotseduuri lõpule võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 4 tundi tolli tööajast alates käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamise registreerimise hetkest, ja kui selliste dokumentide esitamine registreeritakse vähem kui 4 tundi enne tolliasutuse tööaja lõppu - 4 tunni jooksul selle tolliasutuse tööaja alguse hetkest.
 8. Kui toll otsustab tollikontrolli läbi viia, esitatakse tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimise tähtaeg sihttolliasutuse juhi (juhataja), tema volitatud asejuhi (asejuhi) kirjalikul loal. sihttolliasutust või neid asendavaid isikuid võib pikendada tollikontrolliks vajaliku aja võrra, kuid mitte rohkem kui 10 tööpäeva alates käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamise registreerimise päevale järgnevast päevast, välja arvatud juhul, kui liikmesriikide õigusaktidega on ette nähtud lühem ajavahemik sõltuvalt veoliigist, millega kaupu vedatakse (veetakse).
 9. Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimine vormistatakse tolliasutuse infosüsteemi abil, luues elektrooniline dokument või pannes asjakohased märgised transiidideklaratsioonile või muudele transiidideklaratsioonina kasutatavatele dokumentidele.
 10. Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimisega seotud tollitoimingute teostamise korra, sealhulgas sõltuvalt veoliigist, millega kaupa veetakse (veetakse), määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 170 otsus nr 13.12.2017)
 11. Liikmesriikide tollialaseid õigusakte võib määratleda juhul, kui tollitransiidi tolliprotseduuri toiming lõpeb kauba ajutiseks ladustamiseks paigutamise, tollideklaratsiooni registreerimise, kauba vabastamise, kauba tolliterritooriumilt lahkumisega. kaupade kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile.
  Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpuleviimisega seotud tollitoimingute tegemise kord, sealhulgas olenevalt veoliigist, millega kaupu vedatakse (veetakse), on antud juhul kehtestatud liikmesriikide õigusaktidega. tollieeskirjade kohta.
 12. Käesoleva seadustiku artikli 7 lõikes 145 sätestatud juhul ja juhul, kui kaup toimetatakse mujale kui sihttolliasutusele, lõpeb tollitransiidi tolliprotseduur käesolevas artiklis ettenähtud viisil.
 13. Kui kaupa ei tarnita täielikult või osaliselt kauba kättetoimetamise kohta ja tolliprotseduur ei ole käesoleva artikli lõikes 12 sätestatud juhtudel lõpule viidud, lõpetatakse tollitransiidi tolliprotseduur.
  Tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamisega seotud tollitoimingute tegemise kord, ajavahemik, mille jooksul tollitransiidi tolliprotseduur lõpetatakse, samuti tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamise registreerimise kord määrab komisjon. (vt Euraasia majanduskomisjoni nõukogu 170 otsus nr 13.12.2017)
 14. Kui kaubad tarnitakse teise või kolmanda tüübi sertifikaate omava volitatud ettevõtja rajatistesse, ruumidesse (ruumi osadesse) ja (või) avatud aladele (avatud alade osadesse) loodud tollikontrolli tsooni, tollitransiit lõpeb käesoleva seadustiku artiklis 440 sätestatud tunnustega.

Artikkel 152. Tollitoimingudtehtud pärast kauba kohaletoimetamise kohta kauba kohaletoimetamise kohta

 1. Kui liikmesriikide tollialaseid õigusakte ei ole ette nähtud teisiti, peavad käesoleva seadustiku artikli 3 lõikes 151 nimetatud dokumentide esitamise sihtkohas tolliasutused registreerinud isikud, kes on nimetatud käesoleva seadustiku artikli 1 lõikes 3 nimetatud dokumentides. Käesoleva seadustiku artikkel 1 on kohustatud tegema tollitoiminguid, mis on seotud kauba ajutiseks ladustamiseks paigutamise või nende tollideklaratsiooniga:
  1. maanteel veetavate kaupade osas hiljemalt tolliasutuse 8 töötunnid pärast dokumentide esitamise registreerimist sihtkoha tolliasutuses;
  2. seoses laevade, õhusõidukite või raudteetranspordiga veetavate kaupadega - sadama, lennujaama või raudteejaama tehnoloogilise protsessi (ajakava) alusel rahvusvaheliste vedude ajal või muul tollialaste õigusaktidega kehtestatud ajavahemikul. .
 2. Veesõidukitega veetavate kaupade osas peavad ajutise ladustamise kauba paigutamisega seotud tollitoimingud läbi viima käesoleva seadustiku artikli 1 esimese lõigu kuuendas lõigus ja lõikes 4 nimetatud isikud.
 3. Juhul kui käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 punktides 1–83 nimetatud isikud ei tee käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus sätestatud tollitoiminguid, on vedaja kohustatud tegema tollitoiminguid, mis on seotud kauba paigutamine ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku 16. peatükile hiljemalt 1 tööpäev pärast dokumentide esitamise sihtkoha tolliasutuses registreerimise päeva.
  Liikmesriikide tollialaseid õigusakte võib kehtestada tingimused ja (või) korra, kuidas vedajale teatada käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 punktides 1–83 nimetatud isikute poolt tolli toimingutega seotud tolli toimingutest. kauba paigutamine ajutiseks ladustamiseks või nende tollideklaratsioon. (vt Venemaa rahandusministeeriumi 57 korraldus nr 16.04.2019n)
 4. Käesoleva artikli lõigete 1–3 sätteid ei kohaldata, kui kauba kohta on koostatud esialgne tollideklaratsioon.
 5. Kauba tollideklaratsiooniga seotud tollitoimingute tegemisel vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 on käesoleva seadustiku artikli 1 lõike 3 punktides 1–83 nimetatud isikud kohustatud tegema tollitoiminguid, mis on seotud kauba tollideklaratsiooniga. kaup ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku 16. peatükile 3 tunni jooksul alates kättesaamise kuupäevast:
  1. tolliasutuse luba tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113;
  2. tolliasutuse otsus peatada kauba vabastamise tähtaeg vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 124;
  3. keeldumine kauba vabastamisest vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 125.
 6. Kaup, mille osas käesoleva artikliga kehtestatud tollitoiminguid ei ole käesoleva artikli lõigetes 1 ja 5 nimetatud ajavahemike jooksul tehtud, peab toll kinni käesoleva koodeksi 51. peatüki kohaselt.
 7. Selle artikli sätted ei kehti:
  1. liidu tolliterritooriumile saabunud liidu kaupade ja käesoleva seadustiku artikli 4 lõikes 302 nimetatud välismaiste kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse tollitransiidi tolliprotseduuri, et vedada (vedada) läbi riigi territooriumi, ei ole liidu liige;
  2. seoses rahvusvaheliste postisaadetistega;
  3. liidu tolliterritooriumilt eksporditavate kaupade tollitransiidi tolliprotseduuri lõppemisel lähtekohas;
  4. tollitransiidi tolliprotseduuri lõppedes tollikontrolli tsooni toimetatud kaupade kohta, mis on loodud volitatud ettevõtja sertifikaatidega, kellel on sertifikaadid ja mis on loodud ehitistes, ruumides (ruumide osades) ja (või) avatud aladel (avatud alade osades) teist või kolmandat tüüpi.

Artikkel 153. Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõppemine välismaiste kaupade suhtes, mis on tolli transiidi tolliprotseduurile suunatud (suunatud) tolli transiidi ajal transpordi (transpordi) ajal. liidu tolliterritooriumil, nende maksmise tähtaeg ja arvestus

 1. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud välismaiste kaupade suhtes tuleb maksta imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse:
  1. deklarantilt - alates tolliasutuse poolt transiidideklaratsiooni registreerimisest;
  2. liikmesriigi raudteeveo-ettevõtjalt, kes on aktsepteerinud ühe liikmesriigi territooriumil raudteeveoks tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaupa viisil, mis on ette nähtud raudteetranspordi valdkonnas rahvusvaheliste lepingutega ja Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmesriikide raudteetranspordi nõukogu, kui kauba vedu toimub liikmesriikide raudteeveo-ettevõtjate vahel või viisil, mis on ette nähtud liikmesriikide transpordialaste õigusaktidega, kui kauba üleandmine toimub ühe liikmesriigi raudteeveo-ettevõtjate vahel alates hetkest, mil kaup võetakse ettenähtud viisil veoks vastu.
 2. Spetsiaalsete dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustust ei teki, kui isiklikuks tarbeks mõeldud kaubad ja rahvusvaheline post suunatakse tollitransiidi tolliprotseduurile.
 3. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välismaiste kaupade imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse lõpetab deklarant, samuti liikmesriigi raudteeveo-ettevõtja. Käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus nimetatud riik, kes teostab kaupu (vedu) lähtetolli määratud kauba kättetoimetamise kohta järgmistel asjaoludel:
  1. tollitransiidi tolliprotseduuri lõpetamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 151, välja arvatud käesoleva lõike teises lõigus nimetatud juhul;
  2. kauba vastuvõtmine volitatud ettevõtja poolt vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 440;
  3. kauba paigutamine ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129, mille puhul tollitransiidi tolliprotseduur on lõpetatud;
  4. kauba paigutamine, mille puhul tollitransiidi tolliprotseduur on lõpetatud tolliprotseduuride kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129;
  5. imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende kogumine vastavalt käesoleva artikli lõikele 6 arvutatud ja makstavates summades;
  6. tolliasutuse poolt tollialaseid õigusakte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohaselt välismaiste kaupade hävitamise ja (või) pöördumatu kaotsimineku tuvastamine õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või selle kauba pöördumatu kaotsimineku tagajärg loodusliku kaotuse tavapärastes vedamise (transportimise) ja (või) ladustamise tingimustes, välja arvatud juhul, kui enne nende välismaiste kaupade hävitamist või parandamatut kadu vastavalt käesolevale seadustikule on imporditollimaksude tasumise tähtaeg, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud on tulnud;
  7. keeldumine kauba vabastamisest tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt - seoses transiidideklaratsiooni registreerimisel tekkinud imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega;
  8. transiidideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, erimaksude, transiidideklaratsiooni registreerimisel tekkinud dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud;
  9. kaupade konfiskeerimine või muutmine liikmesriigi omandisse (tuludesse) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele;
  10. kauba kinnipidamine tolli poolt vastavalt käesoleva seadustiku 51. peatükile;
  11. selliste kaupade ajutiseks ladustamiseks paigutamine või nende tolliprotseduurile suunamine, mis arestiti või arreteeriti kuriteoteate kontrollimise, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille osas otsustati tagastamiseks, kui sellist kaupa ei lastud varem välja.
 4. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud (suunatud) välismaiste kaupade suhtes lõpetab imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse selle liikmesriigi raudteeveoettevõtja, kes kauba üle viis. transpordiga veetava tollitransiidi tolliprotseduur, teise liikmesriigi raudteeveoettevõtja rahvusvaheliste raudteetranspordilepingute ja Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmesriikide raudteetranspordi nõukogu aktidega kehtestatud viisil , või oma liikmesriigi raudteeveo-ettevõtja vastavalt transpordi valdkonnas liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud korrale kauba üleandmisel vastavalt kehtestatud korrale.
 5. Imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus kuulub täitmisele, kui kaupa ei tarnita kauba kättetoimetamiskohta tolli ja tolliprotseduuri kehtestatud tollitransiidi aja jooksul. ei ole lõpule viidud tolliseadustiku artikli 12 lõikes 151 sätestatud juhtudel.
  Selle asjaolu ilmnemisel loetakse kauba tollitransiidi tolliprotseduurile suunamise kuupäevaks imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg.
 6. Käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimaksud, maksud, erilised, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud tasuda nii, nagu oleks tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaubale suunatud tolliprotseduur. vabastamine sisetarbimiseks ilma tariifsete soodustuste ja soodustuste kohaldamiseta imporditollimaksude, maksude tasumisel ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupade puhul - justkui oleks isiklikuks tarbeks mõeldud kaup vabasse ringlusse lubatud.
  Imporditollimaksude, erimaksude, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, mis kehtivad tolliasutuse registreerimise päeval. transiidideklaratsiooni.
  Kui tollil pole kauba kohta täpset teavet (laad, nimetus, kogus, päritolu ja (või) tolliväärtus), tuleb maksta imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude arvutamise alus määratakse tolliteabe alusel ja kaupade klassifitseerimisel võetakse arvesse käesoleva seadustiku artikli 3 lõiget 20. Kui kaupade koodid vastavalt välismajanduse kaupade nomenklatuurile määratakse rühmitamise tasandil, kus tähemärkide arv on väiksem kui 10:
  • imporditollimaksude arvutamisel kohaldatakse sellisesse rühma kuuluvate kaupade imporditollimaksumäärade suurimat;
  • maksude arvutamisel kõrgeim käibemaksu määradest ja kõrgeim aktsiisimääradest (aktsiis või aktsiis), mis vastavad sellisesse rühma kuuluvatele kaupadele, mille puhul impordi määradest kõrgeim kehtestatakse tollimaksud;
  • spetsiaalsete dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse kõrgeimat sellises rühmituses sisalduvatele kaupadele vastavate spetsiaalsete dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude määrasid, võttes arvesse käesoleva klausli kaheksandat lõiku.
 7. Spetsiaalsed dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud arvutatakse vastavalt käesoleva seadustiku 4. peatükile kinnitatud kauba päritolule ja (või) muule kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks vajalikule teabele. Kui kaupade päritolu ja (või) muud kindlaksmääratud tollimaksude kindlaksmääramiseks vajalikku teavet ei kinnitata, arvutatakse spetsiaalsed, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, tuginedes kõrgeimale tollimaksude määrale, mis on kehtestatud ühenduse tollimaksude suhtes. sama kood välismaise majandustegevuse kaupade nomenklatuurist, kui kaupade klassifitseerimine toimub 10 tähemärgi tasemel, või rühmitusse kuuluvad kaubad, kui väliskaubanduse kauba nomenklatuurile vastavad kaubakoodid on määratakse rühmitustasandil, kus märkide arv on väiksem kui 10.
  Hilisema täpse teabe loomisel kauba kohta arvutatakse sellise täpse teabe põhjal imporditollimaksud, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud ning enammakstud ja (või) liiga kogutud impordisummade tagasimakse (tasaarvestus). tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud või maksmata summade sissenõudmine vastavalt käesoleva seadustiku 10. ja 11. peatükile ning artiklitele 76 ja 77.
  Rahvusvaheliste postisaadetiste imporditollimaksude ja maksude eest tuleb tasuda käesoleva seadustiku artikli 7 lõikes 287 kehtestatud summas.
 8. Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 6 lõikele 129 või sellise kauba tolliprotseduurile suunamise vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129 või kinnipidamise korral kaupade tolliasutuste poolt vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51 täitmise eest pärast tollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmist ja (või) nende (täielikult või osaliselt) kogumist vastavalt käesolevale artiklile makstud ja (või) kogutud tollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud tuleb tagasi maksta (tasaarvestada) vastavalt käesoleva seadustiku 10. peatükile ja artiklile 76.
 9. Kui vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 62 esitab tagatise imporditollimaksude, maksude, spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse täitmise eest muu isik kui tollideklaratsiooni alla kuuluvate kaupade deklarant tollitransiidi tolliprotseduur, selline isik on solidaarselt kohustatud tasuma deklarandiga tollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse.
 10. Kui sõidukid Tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud välisriigi kaupa vedavate rahvusvaheliste vedudega on kaasas organisatsioon, mis on määratud kindlaks vastavalt liikmesriigi õigusaktidele vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 343, ja selline organisatsioon on solidaarselt kohustatud tasuma deklarantiga imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse.
 11. Kui kauba raudteeveo ajal ei olnud tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba deklarant selle liikmesriigi raudteeveoettevõtja, kes aktsepteeris tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kauba vedamiseks rahvusvaheliste kaupade kehtestatud viisil raudteetranspordi alased lepingud ja Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmesriikide raudteetranspordi nõukogu õigusaktid või liikmesriikide transpordialased õigusaktid, on selline raudteeveo-ettevõtja solidaarselt kohustatud maksma impordi eest tollimaksud, maksud, spetsiaalsed, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud koos deklarantiga.

Artikkel 154. Isikute vastutus tollitransiidi tolliprotseduuri rikkumise korral

 1. Kõigi tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaupade ja nende kohta käivate dokumentide tarnimata jätmise korral vastutavad käesoleva seadustiku artiklis 150 nimetatud isikud vastavalt liikmesriigi õigusaktidele. Riik, mille tolliasutus kauba tolliprotseduuril tollitransiidi korras vabastas.
  Muudel juhtudel, kui kauba veo (vedu) ajal toimub tollitransiidi tolliprotseduuril kohustuste täitmata jätmine, sealhulgas juhul, kui osa tollitransiidi tolliprotseduurile suunatud kaubast ei toimetata kohale käesoleva seadustiku artiklis 150 nimetatud isikud vastutavad vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, kelle territooriumil rikkumine avastati.
 2. Vastutus vedaja kohustuste täitmata jätmise eest kaubatranspordi ajal tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt kannab raudteeveo-ettevõtja, kes on aktsepteerinud kauba vedamiseks ühe liikmesriigi territooriumi kaudu. raudteetranspordi valdkonnas sõlmitud rahvusvaheliste lepingute ja Riikide Raudteetranspordi Nõukogu aktide - Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmete või liikmesriikide transpordivaldkonna õigusaktide - kohaselt kehtestatud viisil, kui kauba üleandmine toimub ühe liikmesriigi raudteeveo-ettevõtjate vahel.
  Kauba raudteeveo ajal tollitransiidi tolliprotseduuri kohaselt kohustuste täitmata jätmise eest vastutab käesoleva klausli esimeses lõigus nimetatud raudteeveoettevõtja vastavalt liikmesriigi õigusaktidele transpordi kaudu territooriumil, kus kaup vastu võetakse.