МЕНЮ

Hävitamise tolliprotseduur

Artikkel 248. Hävitamistolliprotseduuri sisu ja kohaldamine

 1. Tolliprotseduur hävitamine - välismaise kauba suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt selline kaup hävitatakse ilma imporditollimakse, makse, eri-, dumpinguvastaseid, tasakaalustavaid tollimakse tasumata, tingimusel, et kauba suhtes kohaldatakse sellist tolliprotseduuri.
  Kauba hävitamine tähendab kauba viimist seisundisse, kus see on osaliselt või täielikult hävinud või kaotanud tarbija ja (või) muud omadused ning mida ei saa majanduslikult kasulikul viisil taastada oma algsesse olekusse.
 2. Hävitamistolliprotseduuri ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1. kultuurilised, arheoloogilised, ajaloolised väärtused;
  2. loomad ja taimed, mis kuuluvad liikidesse, mis on kaitstud vastavalt liikmesriikide õigusaktidele ja (või) rahvusvahelistele lepingutele, nende osad ja derivaadid, välja arvatud juhtudel, kui neid nõutakse hävitamine epideemiate, episootiate ja karantiinobjektide leviku mahasurumiseks;
  3. kaup, mille toll on enne pandisuhte lõppemist pantimise objektiks aktsepteerinud;
  4. arestitud või arestitud kaubad, sealhulgas need, mis on asitõendid vastavalt liikmesriikide seadustele.
 3. Komisjonil on õigus kindlaks määrata nende kaupade loetelu, mis ei ole sätestatud käesoleva artikli lõikes 2 ja mille suhtes hävitamise tolliprotseduuri ei kohaldata.
 4. Hävitamistolliprotseduuri ei kohaldata, kui kauba hävitamine:
  1. võib kahjustada keskkonda või ohustada inimeste elu ja tervist;
  2. on toodetud kaupade tarbimisel vastavalt nende tavapärasele otstarbele;
  3. võib põhjustada liikmesriikide valitsuste kulusid.

Artikkel 249. Kauba hävitamise tolliprotseduurile suunamise tingimused

Kauba hävitamise tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:

 • kauba hävitamise võimaluse kohta vastavalt liikmesriigi volitatud riigiorgani liikmesriikide õigusaktidele välja antud järelduse kättesaadavus, kus on ära toodud nende hävitamise viis ja koht;
 • keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.

Artikkel 250. Hävitamistolliprotseduuri kohaldamise iseärasused

 1. Hävitamise tolliprotseduurile suunatud kauba hävitamine toimub tolliasutuse kehtestatud tähtaja jooksul, lähtudes nende kaupade tegelikuks hävitamiseks kuluvast ajast, hävitamise viisist ja kohast ning võttes arvesse ajavahemikud, mis on määratletud liikmesriigi volitatud riigiasutuse järelduses kauba hävitamise võimaluse kohta, kui selles on selliseid tingimusi.
 2. Kauba hävitamine toimub hävitamise tolliprotseduurile suunatud kauba deklaranti kulul liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud viisil.
 3. Kauba hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmed, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud jäätmed, omandavad välismaise kauba staatuse.
 4. Kauba hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete suhtes kohaldatakse välismaiste kaupade suhtes kohaldatavaid tolliprotseduure käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui tekkinud jäätmed ei sobi nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või vastavalt liikmesriikide õigusaktidega, tuleb matta., neutraliseerida, kõrvaldada või muul viisil hävitada.
  Hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmeid, kui need suunatakse deklaranti valitud tolliprotseduurile, loetakse selles riigis liidu tolliterritooriumile impordituks.
 5. Hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmed, mis ei kuulu tolliprotseduuride alla, saavad liidu kauba staatuse ja neid ei loeta tollikontrolli alla alates liikmesriikide õigusaktide tunnustamise kuupäevast. tekkivad jäätmed, mis ei sobi nende edasiseks kaubanduslikuks kasutamiseks või alates tollile dokumentide esitamise kuupäevast, kinnitades tekkinud jäätmete matmise, neutraliseerimise, muul viisil kasutamise või hävitamise fakti või nende toiminguteks sellisteks toiminguteks .