МЕНЮ

Ajutise impordi tolliprotseduur (sissevedu)

Artikkel 219. Ajutise impordi tolliprotseduuri sisu ja kohaldamine (sissevedu)

 1. Tolliprotseduur ajutine import (sissevedu) - välisriigi kauba suhtes kohaldatav tolliprotseduur, mille kohaselt selline kaup ajutiselt asub ja seda kasutatakse liidu tolliterritooriumil, vastavalt kauba tolliprotseduurile suunamise ja selle kasutamise tingimustele. selline tolliprotseduur koos imporditollimaksude, -maksude osalise tasumisega ja ilma spetsiaalsete, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude tasumata või imporditollimakse ja -makse tasumata ning ilma dumpinguvastaste ja tasakaalustavate erimaksu tasumata.
 2. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kaup (edaspidi käesolevas peatükis - ajutiselt imporditud kaup) säilitab välismaise kauba staatuse.
 3. Kaubakategooriad, mille ajutine viibimine ja kasutamine liidu tolliterritooriumil vastavalt ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile on lubatud ilma imporditollimakse ja -maksusid tasumata, sellise ajutise viibimise ja kasutamise tingimused, samuti sellise ajutise viibimise ja kasutamise tähtajad määravad kindlaks komisjon ja (või) liikmesriikide rahvusvahelised lepingud kolmanda osapoolega. (vt Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 109, 20.12.2017)
 4. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri ei kohaldata järgmiste kaupade kategooriate suhtes:
  1. toiduained, joogid, sealhulgas alkohoolsed joogid, tubakas ja tubakatooted, tooraine ja pooltooted, tarbekaubad ja proovid, välja arvatud juhul, kui need imporditakse liidu tolliterritooriumile ühes eksemplaris reklaamiks ja (või) tutvustamiseks või eksponaatide või tööstusdisainilahendustena;
  2. jäätmed, sealhulgas tööstusjäätmed;
  3. kaup, mille importimine liidu tolliterritooriumile on keelatud.
 5. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri on lubatud kohaldada tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri peatamiseks, suunates sellele tolliprotseduurile kauba töötlemise tooted, mis on varem tolliterritooriumil töötlemiseks tolliprotseduurile suunatud.

Artikkel 220. Ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise (sisseveo) tingimused ja selle kasutamine vastavalt sellisele tolliprotseduurile

 1. Kauba ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunamise tingimused on järgmised:
  1. võimalus identifitseerida ajutiseks impordiks (sisseveoks) tolliprotseduurile suunatud kaup, millele järgneb tolliprotseduuri lõpuleviimine. Identifitseerimine kaupu ei nõuta juhtudel, kui vastavalt kolmandate isikutega sõlmitud liikmesriikide rahvusvahelistele lepingutele on ajutiselt imporditud kaupade asendamine lubatud;
  2. imporditollimaksude ja -maksude osaline tasumine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223, välja arvatud juhul, kui vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 219 kauba ajutine viibimine ja kasutamine liidu tolliterritooriumil vastavalt ajutise impordi tolliprotseduurile (sissevedu) on lubatud ilma imporditollimakse ja makse tasumata;
  3. kaupade ajutise asukoha ja kasutamise tingimuste täitmine ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kohaselt ilma tollimakse ja makse tasumata, kui komisjon määrab sellised tingimused vastavalt käesoleva artikli artikli 3 lõikele 219 Kood ja (või) on ette nähtud kolmanda poolega liikmesriikide rahvusvahelistes lepingutes;
  4. keeldude ja piirangute järgimine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 7.
 2. Kauba kasutamise tingimused vastavalt ajutise impordi tolliprotseduurile (import) on järgmised:
  1. tolli kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaja järgimine;
  2. käesoleva seadustiku artikliga 222 kehtestatud ajutiselt imporditud kauba omamise ja kasutamise piirangute järgimine;
  3. imporditollimaksude ja -maksude osaline tasumine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223, välja arvatud juhul, kui vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 219 kauba ajutine viibimine ja kasutamine liidu tolliterritooriumil vastavalt ajutise impordi tolliprotseduurile (sissevedu) on lubatud ilma imporditollimakse ja makse tasumata;
  4. kauba ajutise asukoha ja kasutamise tingimuste täitmine vastavalt ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile ilma tollimaksu ja maksudeta, mille on määranud komisjon vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 219 ja (või) sätestatakse liikmesriikide rahvusvahelises lepingus kolmanda osapoolega.

Artikkel 221. Ajutise impordi tolliprotseduuri kestus (sissevedu)

 1. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaeg ei tohi ületada 2 aastat alates kauba ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise kuupäevast (import) või ajavahemikust, mille komisjon määrab vastavalt käesoleva artikli lõikele 2. .
 2. Sõltuvalt liidu tolliterritooriumile importimise eesmärgist on komisjonil teatud kaupade kategooriate puhul õigus määrata ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaeg lühem või pikem kui kaks aastat. (vt Euraasia Majanduskomisjoni nõukogu otsus nr 2, 109)
 3. Kauba ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile seadmisel määrab toll deklarandi deklaratsiooni alusel, lähtudes kauba liidu tolliterritooriumile importimise eesmärkidest ja asjaoludest, kehtivuse tolliprotseduuri ajavahemikku, mis käesoleva artikli lõiget 4 arvesse võttes ei või ületada käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud ajavahemikku või ajavahemiku, mille komisjon määrab vastavalt käesoleva artikli lõikele 2.
 4. Isiku taotlusel tolliasutuse kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaega võib selle tolli kehtivusaja jooksul pikendada enne selle tähtaja möödumist või hiljemalt 1 kuu pärast selle lõppemist. käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud menetlust või selle tolliprotseduuri kehtivusaega, mille komisjon määrab vastavalt käesoleva artikli lõikele 2.
  Kui tolli kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse, siis pärast selle lõppemist taastatakse selle tolliprotseduuri kehtivus alates selle tolliprotseduuri lõpetamise kuupäevast.
 5. Kui ajutise impordi (impordi) tolliprotseduuri korduvalt kohaldatakse liidu tolliterritooriumil asuvate välismaiste kaupade suhtes, sealhulgas juhul, kui nende kaupade deklarandid on erinevad isikud, siis tolliprotseduuri kogu kehtivusaeg. ajutine import (sissevedu) ei tohi ületada käesoleva artikli lõikes 1 ettenähtud ajavahemikku või ajavahemikku, mille komisjon määrab vastavalt käesoleva artikli lõikele 2.

Artikkel 222. Ajutiselt imporditud kauba omamise ja kasutamise piirangud

 1. Ajutiselt imporditud kaup peab jääma muutumatuks, välja arvatud muutused, mis on tingitud looduslikust kulumisest, samuti muutused, mis on tingitud looduslikest kadudest tavapärastes transpordi (transpordi) ja (või) ladustamistingimuste korral.
  Ajutiselt imporditud kaupadega on lubatud teha toiminguid, mis on vajalikud nende ohutuse tagamiseks, sealhulgas remont (v.a kapitaalremont, moderniseerimine), hooldus ja muud toimingud, mis on vajalikud kauba heas seisukorras hoidmiseks, tingimusel et tolliamet tuvastab kauba mis tagatakse pärast ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuride lõpuleviimist vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224.
  Katsetusi, uuringuid, katsetusi, kontrollimist, katseid või katseid ajutiselt imporditud kaupadega või nende kasutamist katsetamise, uurimise, katsetamise, kontrollimise, katsete või katsete käigus on lubatud läbi viia.
 2. Ajutiselt imporditud kaup peab olema deklarandi tegelikus valduses ja kasutuses, välja arvatud juhul, kui selle üleandmine teiste isikute valdusse ja kasutusse on lubatud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3 ja 4.
 3. Deklarandil on lubatud ilma tolli loata anda teiste isikute valdusse ja kasutusse:
  1. ajutiselt imporditud korduvkasutatavad (tagastatavad) pakendid, mis on ette nähtud liidu tolliterritooriumile imporditud kaupade pakkimiseks ja kaitseks;
  2. ajutiselt imporditud kaup nende hooldamiseks, parandamiseks (välja arvatud kapitaalremont, moderniseerimine), ladustamiseks, transportimiseks (transportimiseks);
  3. ajutiselt imporditud kaup katsetamiseks, uurimiseks, katsetamiseks, kontrollimiseks, katsetamiseks või katsetamiseks;
  4. ajutiselt imporditud kaup muudel eesmärkidel juhtudel, mille komisjon on kindlaks määranud ja (või) on ette nähtud liikmesriikide rahvusvahelistes lepingutes kolmanda osapoolega.
 4. Muudel juhtudel, kui on sätestatud käesoleva artikli lõikes 3, on deklarandi poolt ajutiselt imporditud kauba teiste isikute valdusesse ja kasutusse andmine lubatud tolli loal või juhul, kui komisjon pärast tolliasutusele teatamist.
 5. Selleks, et saada tollilt luba ajutiselt imporditud kauba võõrandamiseks teiste isikute valdusse ja kasutusse deklarant need kaubad esitatakse tollile, kus nad tolliprotseduurile suunati, avalduse, milles näidatakse ajutiselt imporditud kauba teisele isikule üleandmise põhjus, ja andmed selle isiku kohta.
 6. Ajutiselt imporditud kauba võõrandamine teiste isikute valdusse ja kasutusse ei vabasta nende kaupade deklaranti muude kauba kasutamise tingimuste täitmisest vastavalt käesoleva peatükiga kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile ega kas see peatab või pikendab ajutise impordi perioodi.
 7. Kaubad, mille komisjon määrab kindlaks vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 219 ja (või) sätestatakse liikmesriikide rahvusvahelistes lepingutes kolmanda osapoolega, mille suhtes kohaldatakse ajutise impordi (impordi) tolliprotseduuri imporditollimakse ja -makse, kasutatakse tolli piires liidu territooriumil, kui komisjon ei ole määranud teisiti.
 8. Väljaspool liidu tolliterritooriumi on lubatud kasutada ajutiselt imporditud kaupu, mis on sõidukid, kui neid kasutatakse rahvusvahelise transpordi sõidukitena ja nende suhtes kohaldatakse käesoleva seadustiku peatüki 38 sätteid. Kasutades ajutiselt imporditud kaupa, mis on transpordivahend väljaspool liidu tolliterritooriumi, on sellise kauba puhul lubatud teha käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetes 2 ja 277 sätestatud toiminguid.
  Toimingud, mida ei ole ette nähtud käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetega 2 ja 277, on lubatud vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 277.
  Ajutiselt imporditud kaupade, mis on sõidukid, kasutamine rahvusvahelise transpordivahendina väljaspool liidu tolliterritooriumi ei lõpeta ega peata ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri.

Artikkel 223. Imporditollimaksude ja -maksude arvutamise ja tasumise omadused ajutise impordi tolliprotseduuri kohaldamisel (import)

 1. Kaupade suhtes, mis on paigutatud (pandud) ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile koos osalise imporditollimaksude, -maksude, imporditollimaksude tasumisega, maksud makstakse ajavahemiku jooksul alates ajutise impordi tolliprotseduurile suunamisest (import) kuni selle lõpuleviimiseni.
 2. Kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri ilma imporditollimaksu ja -maksude tasumata, makstakse deklarandi taotlusel imporditollimaksu ja -maksude osaline tasumine ajavahemikus alates deklarandi taotlus kuni ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimiseni (tolerants). Deklarandi täpsustatud kaebus esitatakse tollile, kes selle tegi kaupade vabastamine kui need suunatakse ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile, enne käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 219 kohaselt kehtestatud tähtaja möödumist.
  Deklarandi apellatsioonina kasutatakse tollidokumenti - kaubadeklaratsiooni parandamist.
 3. Imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumise korral vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 määratud ajavahemiku iga kalendrikuu (täieliku või mittetäieliku) eest (edaspidi käesolevas peatükis - tollimaksude osalise tasumise kohaldamisaeg) imporditollimaksud ja -maksud), 3 protsenti tollideklaratsioonist, mis arvutati registreerimispäeval, kui esitati sellise kauba ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunamine, ja kauba kohta, mis vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist - päeval registreerimine toll taotluse kauba vabastamist enne avalduse esitamise kaupade kogus imporditollimakse, maksud, mida tuleb maksta, kui kaup, mille suhtes tolliprotseduuri ajutise impordi (sissepääs) sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile.
 4. Kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur peatatakse vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 224, ei maksta imporditollimakse ja -maksu selle peatamise aja eest osaliselt. Käesoleva klausli kohaldamisel määratakse tolliprotseduuri peatamise periood täis kalendrikuude arvu järgi, mille jooksul ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur peatatakse.
 5. Imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumise korral tasutakse imporditollimaksude ja -maksude summa deklarandi valikul kogu imporditollimaksu ja -maksude osalise tasumise kohaldamise aja eest (edaspidi käesolevas peatükis - imporditollimaksude ja -maksude ühekordne maksmine) või perioodiliselt (edaspidi käesolevas peatükis - imporditollimaksude ja -maksude perioodiline tasumine). Imporditollimaksude ja -maksude perioodilise tasumise korral tehakse selline makse vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 tasumisele kuuluvas summas, mitte vähem kui 1 kalendrikuu (täielik või mittetäielik). Imporditollimaksude ja -maksude tasumise sageduse määrab deklarant kauba deklaratsioonis.
  Kui imporditollimaksu summad on tasumata või mittetäielikult tasutud, makstakse perioodiliselt, vastavalt käesoleva seadustiku lõikele 4 ja artikli 2 lõike 3 lõigetele 7 ja 225 kehtestatud tähtaja jooksul makstud maksud imporditollimaksud, makse makstakse korraga kogu järelejäänud kohaldamisaja jooksul imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumise eest.
 6. Imporditollimaksude, imporditollimaksude ja -maksete osalise tasumise kohaldamise perioodil tasutud ja (või) kogutud maksude kogusumma ei tohi ületada summat, mis arvutati sellise kauba suhtes kohaldatava tollideklaratsiooni registreerimise päeval. ajutise impordi tolliprotseduur (sissevedu) ja kauba puhul, mis vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist - päeval, mil tolliasutus registreeris kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamine, imporditollimaksude summa ja maksud, mis tuleks tasuda, kui kaup suunataks sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile.
 7. Pärast ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimist või lõpetamist vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2, 5 ja 224 esitatakse imporditollimaksude, tasutud ja (või) kogutud maksud tollimaksude kohaldamise ajal. imporditollimaksude, maksude, tagastamise (tasaarvelduse) osalist tasumist ei kohaldata, kui käesolevast seadustikust ei tulene teisiti.

Artikkel 224. Ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimine, peatamine ja lõpetamine (sissevedu)

 1. Enne tolli kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaja lõppu lõpeb selle tolliprotseduuri kehtivusaeg:
  1. ajutiselt imporditud kauba reekspordi tolliprotseduurile seadmine, sealhulgas vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 276;
  2. tolliasutused tunnistavad vastavalt tolliseadustikku reguleerivatele liikmesriikide õigusaktidele ajutiselt imporditud kauba hävitamise ja (või) pöördumatu kadumise õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või asjaolu, et need kaubad on pöördumatult kadunud loomuliku kadumise tagajärjel tavapärastes veo- (transpordi-) ja (või) ladustamistingimustes;
  3. komisjoni ja (või) liikmesriikide tollialaseid õigusakte kindlaksmääranud asjaolude ilmnemine, enne mida kaup on tollikontrolli all.
 2. Enne tolli kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõppemist võib selle tolliprotseduuri lõpule viia:
  1. ajutiselt imporditud kauba suunamine välisriigi kauba suhtes kohaldatavale tolliprotseduurile käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel, välja arvatud tollitransiidi tolliprotseduur, kui käesolevas lõikes ei ole sätestatud teisiti;
  2. tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduuri jätkamine, mille tegevus peatati vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 173;
  3. ajutiselt imporditud kauba suunamine tollitransiidi tolliprotseduurile, kui see kaup suunatakse selle tolliprotseduuri alla vedamiseks (vedamiseks) läbi liidu tolliterritooriumi liikmesriigi territooriumilt, mille tolliasutus kauba vabastas, kui nende suhtes kohaldati ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri teise liikmesriigi territooriumile.
 3. Kuni tolli kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõppemiseni võib selle tolliprotseduuri peatada, kui ajutiselt imporditud kaup suunatakse tollilao tolliprotseduurile, tolliterritooriumil töötlemise tolliprotseduurile, või komisjoni kindlaksmääratud juhtudel tolliprotseduuri erimenetluse alusel.
  Kui määrata kindlaks ajutise impordi tolliprotseduuri peatamise juhtum (import), mis tuleneb ajutiselt imporditud kauba erilisele tolliprotseduurile viimisest, on komisjonil õigus määrata kindlaks imporditollimaksude ja -maksude arvutamise ja tasumise eripära. samuti imporditollimaksude ja -maksude tasumise tähtaeg seoses ajutiselt imporditud kaupadega.
 4. Ajutiselt imporditud kauba võib reekspordi tolliprotseduurile või ühele või mitmele saadetisele kohaldada mõne muu tolliprotseduuri alusel.
 5. Tolliasutuse kehtestatud ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kehtivusaja lõppemisel lõpetatakse tolliprotseduuri toiming.
 6. Juhud, tingimused ja kord ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimiseks mõne muu liikmesriigi territooriumil kui see liikmesriik, kelle tolliasutus sellise kauba ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile seadis, määrab kindlaks Komisjon.

Artikkel 225. Ajutise impordi tolliprotseduurile (impordile) suunatud kaupade suhtes imporditollimaksude, maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustuse tekkimine ja lõpetamine, nende tasumise tähtaeg ja arvutamine

 1. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kaubaga seotud imporditollimaksude, maksude, dumpinguvastaste, eriliste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustus tekib deklarandil alates hetkest, kui toll registreerib kauba deklaratsiooni, ja enne kaupade deklaratsiooni esitamist vabastamiseks deklareeritud kauba puhul isikult, kes esitas kauba vabastamise taotluse enne kauba kohta deklaratsiooni esitamist - hetkest, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse kauba kohta deklaratsiooni esitamine.
 2. Kohustus tasuda imporditollimakse ja makse kaupade eest, mis on suunatud tolliprotseduurile kauba ajutiseks impordiks (impordiks), mis imporditakse ühe saatja aadressilt ühelt saatjalt ühe transpordidokumendi alusel (veodokument) tolliväärtus mis ei ületa 200 eurole vastavat summat ja kui komisjon määrab sellisest summast erineva summa, ei teki komisjoni määratud summa suurust kauba registreerimise päeval kehtinud vahetuskursi alusel tolliasutuse deklaratsioon. Samal ajal ei hõlma tolliväärtus käesoleva klausli kohaldamisel liidu tolliterritooriumile saabumispaigale imporditud kauba transpordikulusid (vedu), laadimise, mahalaadimise või ümberlaadimise kulusid. kaubad ja kindlustuskulud seoses sellise transpordi (transpordi), peale-, maha- või ümberlaadimisega.
  Komisjonil on õigus määrata käesoleva paragrahvi teises lõigus sätestatud summast erinev summa, mille piires kohustus tasuda impordi tollimakse ja makse seoses ajutise impordi tolliprotseduurile suunatud kaubaga ( sissepääs), imporditud ühe saaja aadressile ühelt saatjalt ühe transpordi (veo) dokumendiga ei teki.
 3. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud (paigutatud) kaupade suhtes lõpetab imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, eriliste, tasakaalustavate tollimaksude tasumise deklarant, kui ilmnevad järgmised asjaolud:
  1. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224 enne käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 219 kohaselt kehtestatud tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui on jõudnud enne selle tolliprotseduuri lõppemist imporditollimaksude, maksude, eri-, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumiseks;
  2. ajutise impordi tolliprotseduuri lõpetamine (sissevedu) vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224, kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes on imporditollimaksu tasumise eesõigused ja kohaldatakse makse, välja arvatud juhul, kui enne selle tolliprotseduuri lõppemist on saabunud imporditollimaksude, -maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise tähtaeg;
  3. ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimine (sissevedu) vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224 ning imporditollimaksu, -maksude tasumise ja (või) nende sissenõudmise kohustuse täitmine vastavalt käesolevale seadusele artikkel;
  4. imporditollimaksude, maksude, dumpinguvastaste, tasakaalustavate tollimaksude ja erimaksu tasumise kohustuse täitmine ja (või) nende sissenõudmine summas, mis tuleb tasuda lõike 6 punktides 8–7 ja artikli 13 lõikes XNUMX sätestatud asjaolude ilmnemisel. see artikkel;
  5. kui tolliasutus tunnustab välismaiste kaupade hävitamise ja (või) pöördumatu kadumise tõttu õnnetuse või vääramatu jõu tõttu asjaolu, et tolliasutused reguleerivad liikmesriikide õigusakte tolli kohta, või asjaolu, et need kaubad on pöördumatult kadunud loomuliku kahju tagajärjel tavapärastes transporditingimustes (transport) ja (või) ladustamises kuni ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimiseni (import) ja imporditollimaksude, -maksude tasumise ja (või) nende kogumise kohustuse täitmiseni käesoleva artikli kohaselt makstavad summad selliste asjaolude ilmnemisele eelnenud perioodi eest;
  6. keeldumine kauba vabastamisest vastavalt ajutise impordi tolliprotseduurile (sissevedu) - seoses imporditollimaksu, -maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tasumise kohustusega, mis tekkis kaubadeklaratsiooni või kauba taotluse registreerimisel kauba vabastamine enne kauba kohta deklaratsiooni esitamist;
  7. kaubadeklaratsiooni kehtetuks tunnistamine vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 113 ja (või) kauba vabastamise tühistamine vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 118 - seoses imporditollimaksude, maksude, erimaksude tasumise kohustusega , dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, mis tekkisid kaubadeklaratsiooni registreerimisel;
  8. kaupade konfiskeerimine või konverteerimine liikmesriigi omandisse (tuluks) vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele ning imporditollimaksude, maksude ja (või) nende sissenõudmise kohustuse täitmine vastavalt käesolevale artiklile tasumisele kuuluvates summades selliste asjaolude tekkimisele eelnenud ajavahemiku kohta;
  9. tolli poolt kauba kinnipidamine vastavalt käesoleva seadustiku peatükile 51 ning imporditollimaksude, -maksude tasumise ja (või) nende sissenõudmise kohustuse täitmine vastavalt käesolevale artiklile tasumisele kuuluvates summades sellise kinnipidamise eelsel perioodil ;
  10. paigutamine ajutiseks ladustamiseks või ühe tolliprotseduuri alla suunamiseks kaup, mis on konfiskeeritud või vahistatud kuriteoteate kontrollimise ajal, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetluse ajal (haldusmenetluse läbiviimine) ja mille suhtes otsustati need tagastada, kui selliseid kaupu varem ei vabastatud, ning imporditollimaksude, -maksude tasumise ja (või) nende sissenõudmise kohustuse täitmine käesoleva artikli kohaselt tasumisele kuuluvates summades perioodi enne selliste kaupade arestimine või arestimine kuriteoteate kontrollimise ajal, kriminaalasja või haldusõiguserikkumise juhtumi menetlemise käigus (haldusmenetluse läbiviimine).
 4. Imporditollimaksu ja -maksude tasumise kohustus seoses kaupadega, mis on imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumisega ajutiselt imporditud (imporditud) tolliprotseduurile, viiakse täitmisele (imporditollimaksud, maksud tuleb tasuda ):
  1. ühekordse imporditollimaksu, maksude tasumisel või imporditollimaksu esimese osa tasumisel, maksud imporditollimaksu perioodilisel tasumisel, maksud - enne kauba vabastamist vastavalt ajutisele tolliprotseduurile import (sissepääs);
  2. imporditollimaksude, maksude teise ja järgneva osa tasumisel; imporditollimaksude, maksude perioodilisel tasumisel - enne selle perioodi algust, mille eest tasutakse järgmine osa imporditollimaksude ja -maksude summast .
 5. Käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud kaupade eest tuleb tasuda imporditollimakse ja -makse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223 kindlaksmääratud summades.
 6. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba puhul täidetakse imporditollimaksu ja -maksude tasumise kohustus käesoleva artikli lõikes 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel.
 7. Järgmiste asjaolude korral loetakse imporditollimaksude ja -maksude tasumise tähtpäevaks:
  1. käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 219 kohaselt kehtestatud kauba ajutise asukoha ja kasutamise tingimuste eiramise korral - kauba ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise (sisseveo) päev;
  2. käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 219 kohaselt kehtestatud tähtaja möödumisel:
   • imporditollimaksude, -maksude ühekordse maksmise korral või imporditollimaksu esimese osa tasumisel, maksud imporditollimaksu ja -maksude perioodilise tasumise korral - selle kehtivusaja lõppemise päev tähtaeg;
   • imporditollimaksude ja -maksete teise ja järgneva osa tasumisel; imporditollimaksude ja -maksude perioodilise tasumise korral - päev enne perioodi algust, mille eest imporditollimaksu järgmise osa ja maksud makstakse;
  3. kui deklarant esitab apellatsioonkaebuse vastavalt käesoleva seadustiku artikli 2 lõikele 223:
   • imporditollimaksude, -maksude ühekordse maksmise korral või imporditollimaksu esimese osa tasumisel, maksud imporditollimaksu ja -maksude perioodilise tasumise korral - näidatud päevale eelnev päev deklarandi deklaratsioonis;
   • imporditollimaksude ja -maksete teise ja järgneva osa tasumisel; imporditollimaksude ja -maksude perioodilise tasumise korral - päev enne perioodi algust, mille eest imporditollimaksu järgmise osa ja maksud makstakse;
  4. kui deklarant keeldub imporditollimaksu, nende kaupade kasutamise ja (või) käsutamise piirangutega seotud maksude maksmisest, - kauba ajutiseks tolliprotseduurile suunamiseks esitatud kauba deklaratsiooni sisestamise päev import (sissepääs), imporditollimaksude ja -maksude tasumisest keeldumise osalised muudatused;
  5. toimingute sooritamisel, mis on vastuolus imporditollimaksude, maksude ja (või) nende kaupade kasutamise ja (või) käsutamise piirangutega seoses selliste soodustuste kasutamisega seotud soodustuste andmise eesmärke ja tingimusi, v.a. juhtudel, kui selliste toimingute tegemine toob kaasa käesoleva lõike lõigetes 6 ja 7 sätestatud asjaolude ilmnemise - nende toimingute tegemise esimene päev ja kui seda päeva pole määratud, - nimetatud kauba paigutamise päev ajutise impordi tolliprotseduuri alusel (sissevedu);
  6. ajutiselt imporditud kauba võõrandamise korral enne ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimist teistele isikutele ilma tolli loata - kauba üleandmise päev ja kui see päev ei ole määratud, nende kaupade ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise (sisseveo) päev;
  7. ajutiselt imporditud kauba kaotamise korral enne ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimist (sissevedu), välja arvatud hävimine ja (või) korvamatu kahju õnnetuse või vääramatu jõu tõttu või korvamatu kahju, mis tuleneb loodusõnnetusest. tavalised transporditingimused (transport) ja (või) ladustamine - kauba kaotamise päev ja kui seda päeva ei ole määratud, - päev, mil nimetatud kaup ajutise impordi tolliprotseduurile suunatakse (sisseveo);
  8. kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri ei ole lõpetatud vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224 enne tolli kehtestatud ajutise impordi tolliprotseduuri (sisseveo) lõppemist - tolliasutuse kehtestatud ajutise sisseveo (sisseveo) tolliprotseduur, välja arvatud juhul, kui selle tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 221.
 8. Käesoleva artikli lõikes 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb imporditollimaksud ja -maksud tasuda:
  1. käesoleva artikli lõike 1 punktis 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel - justkui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldati vastavalt artiklile 223 imporditollimaksu ja -maksude osalist tasumist käesoleva koodeksi ajavahemikuks alates kuupäevast, mil kaup suunati ajutise impordi tolliprotseduurile (sissevedu) selle lõpetamise päeval;
  2. käesoleva artikli lõike 2 punktis 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel - justkui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldati vastavalt artiklile 223 imporditollimaksu ja -maksude osalist tasumist käesoleva seadustiku kohta ajavahemikuks alates kuupäevast, mis järgneb käesoleva seadustiku artikli 3 lõike 219 kohaselt kehtestatud tähtaja lõppemise päevale, ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimise päeval (import);
  3. käesoleva artikli lõike 3 punktis 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel - vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223 määratud summas;
  4. käesoleva artikli lõike 4 lõigetes 5 ja 7 nimetatud asjaolude ilmnemisel - vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223 kindlaksmääratud summadele, mida ei ole makstud seoses imporditollimaksude ja -maksude tasumise soodustuste kohaldamisega ajavahemikuks alates käesoleva artikli lõike 4 lõigetes 5 ja 7 nimetatud imporditollimaksude ja -maksude tasumise tähtpäeva kuupäevast ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimise päeval (import);
  5. käesoleva artikli lõike 6 punktides 8–7 nimetatud asjaolude ilmnemisel - justkui oleks ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kaup suunatud sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile, millest on lahutatud impordisummad tollimaksud, imporditollimaksude ja -maksude osalisel tasumisel tasutud ja (või) kogutud maksud, välja arvatud juhul, kui käesoleva artikli lõikes 10 on ette nähtud teistsugune summa. Imporditollimaksude ja -maksude arvutamiseks rakendatakse imporditollimaksu ja -maksude määrasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreerib kauba ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise deklaratsiooni (impordi). , ja seoses kaupadega, mis vabastati enne kauba deklareerimist, - päeval, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist.
 9. Imporditollimaksude, kaupade eest vastavalt käesoleva artikli lõike 5 lõikele 8 tasutud (tasutud) maksudelt, samuti imporditollimaksude summalt, nende kaupade eest osaliselt tasutud maksud imporditollimaksude ja -maksude eest tuleb maksta intressi, nagu oleks antud summade suhtes lükatud edasi edasilükkamine (osamaksetena) alates kuupäevast, mil kaup suunati ajutise impordi tolliprotseduurile. käesoleva artikli lõike 6 punktidega 8–7 kehtestatud imporditollimaksude ja -maksude tasumise tähtaegade lõppemise päeval. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
 10. Kui pärast käesoleva artikli lõike 6 lõigetes 7 ja 7 nimetatud asjaolude ilmnemist lõpeb ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224, imporditollimaksud ja -maksud makstakse justkui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes, kohaldati vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223 imporditollimaksu ja -maksude osalist tasumist ajavahemikul alates tasumise tähtpäevast käesoleva artikli lõike 6 lõigete 7 ja 7 kohaselt kindlaksmääratud imporditollimaksude ja -maksude kohta ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimise päeval. Samal ajal imporditollimaksude ja -maksude summad, mis on tasutud ja (või) kogutud imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumise korral ajavahemikul enne käesoleva lõike lõike 6 punktides 7 ja 7 nimetatud asjaolude ilmnemist. artiklit ei tagastata (tasaarveldada).
 11. Kui pärast käesoleva artikli lõike 6 punktides 8–7 nimetatud asjaolude ilmnemist suunatakse kaup, mille suhtes ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur on lõpetatud, ajutiseks ladustamiseks vastavalt käesoleva määruse lõikele 6 Käesoleva seadustiku artikli 129 kohaselt või kui tolliseadustiku suhtes kohaldatakse tolliprotseduuri vastavalt käesoleva seadustiku artikli 7 lõikele 129, makstakse imporditollimakse ja -maksusid nii, nagu oleks imporditollimaksude ja -maksude osalist tasumist kohaldatud kaupade suhtes. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri kohaselt vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 223.
  Sellisel juhul tuleb imporditollimakse tasuda ajavahemikul alates käesoleva artikli lõike 6 punktides 8–7 nimetatud imporditollimaksude ja -maksude tasumise tähtpäevast kuni kauba paigutamise päevani. ajutine ladustamine või nende tolliprotseduurile suunamine. Samal ajal tuleb tasuda imporditollimakse ja -makse summas, mis ei ületa imporditollimaksu summat, makse, mis maksti, kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldati tolliprotseduuri. kodumaiseks tarbimiseks lubamiseks ja mis arvutati päeval, mil toll registreeris tollideklaratsiooni, mis esitati kauba ajutiseks impordiks (sisseveoks) tolliprotseduurile suunamiseks, ja seoses kaubaga, mis vabastati enne kauba esitamist kauba deklaratsioon - päeval, mil tolliasutus registreeris kauba vabastamise taotluse enne deklaratsiooni esitamist. toode... Samal ajal imporditollimaksude ja -maksude summad, mis on tasutud ja (või) kogutud imporditollimaksude ja -maksude osalise tasumise korral ajavahemiku kohta enne käesoleva lõike lõike 6 punktides 8–7 nimetatud asjaolude ilmnemist. artiklit ei tagastata (tasaarveldada).
 12. Ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kauba puhul täidetakse käesoleva artikli lõikes 13 nimetatud asjaolude ilmnemisel kohustus tasuda dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid erimakse.
 13. Järgmiste asjaolude korral on dumpinguvastaste ja tasakaalustavate eritollimaksude tasumise tähtaeg järgmine:
  1. ajutiselt imporditud kauba võõrandamise korral enne ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimist teistele isikutele ilma tolli loata - kauba üleandmise päev ja kui see päev ei ole määratud, nende kaupade ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise (sisseveo) päev;
  2. ajutiselt imporditud kauba kaotamise korral enne ajutise impordi tolliprotseduuri lõpuleviimist (sissevedu), välja arvatud õnnetusjuhtumi või vääramatu jõu tagajärjel tekkinud hävimine ja (või) korvamatu kaotus või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud korvamatu kahju tavapärased transporditingimused (transport) ja (või) ladustamine - kauba kadumise päev ja kui seda päeva ei ole määratud - nende kaupade ajutise impordi tolliprotseduurile suunamise (sisseveo) päev;
  3. kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri ei ole lõpetatud vastavalt käesoleva seadustiku artikli 1 lõigetele 2 ja 224 enne tolli kehtestatud ajutise impordi tolliprotseduuri (sisseveo) lõppemist - tolliasutuse kehtestatud ajutise sisseveo (sisseveo) tolliprotseduur, välja arvatud juhul, kui selle tolliprotseduuri kehtivusaega pikendatakse vastavalt käesoleva seadustiku artikli 4 lõikele 221.
 14. Käesoleva artikli punktis 13 nimetatud asjaolude ilmnemisel tuleb tasuda dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid erimakse sellises summas, nagu oleks ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduurile suunatud kaup suunatud vabastamise tolliprotseduurile. koduseks tarbimiseks.
  Spetsiaalsete, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks kohaldatakse dumpinguvastaste ja tasakaalustavate erimaksude määrasid, mis kehtivad päeval, mil toll registreerib kauba tollideklaratsioonile tolliprotseduurile suunamise deklaratsiooni. ajutine import (sissevedu) ja kauba puhul, mis vabastati enne kauba deklaratsiooni esitamist - päev, mil toll registreeris kauba vabastamise taotluse enne kauba deklaratsiooni esitamist.
 15. Käesoleva artikli lõike 14 kohaselt makstud (kogutud) dumpinguvastaste ja tasakaalustavate erimaksude summade eest tuleb maksta intressi, justkui oleks nende summade suhtes lükatud edasi nende maksmine alates kauba paigutamise päevast. ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri alusel käesoleva artikli lõikes 13 kehtestatud dumpinguvastaste ja tasakaalustavate erimaksude tasumise tähtaegade lõppemise päevaks. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.

Artikkel 226. Ajutiselt imporditud kaubaga seotud imporditollimaksude, -maksude, dumpinguvastaste, eri- ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamise ja tasumise tunnused, kui need suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile

 1. Kui ajutiselt imporditud kaup suunatakse sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile, arvutatakse imporditollimaksud, maksud, eri-, dumpinguvastased, tasakaalustavad tollimaksud, imporditollimaksude määrad, maksud, eri-, dumpinguvastased, kohaldatakse tasakaalustavaid tollimakse, mis kehtivad päeval, mil toll registreerib deklaratsiooni kauba kohta, mis on esitatud kauba ajutiseks impordiks (sisseveoks).
  Kui imporditollimaksude, -maksude, eriliste, dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude arvutamiseks on vaja välisvaluuta konverteerida liikmesriigi vääringusse, tehakse selline ümberarvestus päeval kehtiva vahetuskursi alusel. täpsustatud käesoleva punkti esimeses lõigus.
 2. Kui ajutiselt imporditud kaup suunatakse sisetarbimiseks vabastamise tolliprotseduurile, tuleb imporditollimaksud ja -maksud tasuda imporditollimaksude ja maksude vahelise erinevuse summas, mis tuleb tasuda kauba vabastamise tolliprotseduuri alusel. sisetarbimiseks vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 136 ning imporditollimaksud, imporditollimaksude osalise tasumisega tasutud maksud, deklarandi maksud sisetarbeks lubamise tolliprotseduurile suunatud kauba eest ja (või) kogutud tolli deklarandilt.
 3. Imporditollimaksude summadest, käesoleva artikli lõike 2 kohaselt tasutud (kogutud) maksudest, samuti imporditollimaksude summadest, imporditollimaksude osalise tasumisega tasutud (kogutud) maksudest, maksudest, intressidest makstakse justkui näidatud summade osas nende maksmiseks edasilükkamist (järelmaksuplaani) alates kauba ajutise impordi tolliprotseduurile (sisseveo) suunamise kuupäevast kuni impordimakse kohustuse lõpetamise päevani tollimaksud ja maksud. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Intressi makstakse dumpinguvastaste ja tasakaalustavate erimaksude eest, mis on makstud (kogutud) kaupade eest, mis on sisetarbimiseks lubamise tolliprotseduurile suunatud (paigutatud), nagu oleks nende maksete osas lükatud edasi summad alates kauba ajutise impordi tolliprotseduurile seadmise (sisseveo) kuupäevast alates dumpinguvastaste ja tasakaalustavate eritollimaksude tasumise kohustuse lõppemise päevast. Määratud intress arvutatakse ja makstakse vastavalt käesoleva seadustiku artiklile 60.
  Imporditollimaksude ja -maksude summast, mis on tasutud enne kauba vabastamist vastavalt ajutise impordi tolliprotseduurile (sissevedu), ei võeta ega maksta käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud intresse.
  Kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduur vastavalt käesoleva seadustiku artikli 3 lõikele 224 peatati, ei võeta ega maksta käesolevas lõikes ettenähtud intressi tolliprotseduuri peatamise aja eest.
  Seoses teatud ajutiselt imporditud kaupade kategooriatega on komisjonil õigus kindlaks määrata juhtumid, mil käesoleva klausli esimeses ja teises lõigus sätestatud intresse ei arvutata ega maksta.
 4. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse juhul, kui ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpuleviimisel või pärast ajutise impordi (sisseveo) tolliprotseduuri lõpetamist vastavalt käesoleva seadustiku artikli 5 lõikele 224 ajutiselt imporditud kaup on deklarandi poolt ajutiselt imporditud kauba suhtes sisetarbeks laskmise tolliprotseduurile suunatud.
  Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse ka juhul, kui ajutise impordi tolliprotseduuri toiming (import) viidi lõpule ajutiselt imporditud kauba tollilao tolliprotseduurile suunamisega.