МЕНЮ

Ohtude kokkuvõte

Ohulaused (H-laused, ohulaused, ohulaused) on kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemi (GHS) kohaselt loodud ohu laadi või ulatuse ühetaolised hoiatused.

Hoiatusi kasutatakse standardlausetena, et kirjeldada lühidalt kemikaalidega käitlemisega seotud tavalisi ohte. 2011. aastal avaldati hoiatuste loetelu GHSi neljandas muudetud väljaandes.

Selle sõnastiku kirjete arv on 122.
Otsige sõnastiku teemadest (regulaarsed väljendid on lubatud)

Sõnavara

Termin Määratlus
H420
Kahjustab inimese tervist ja keskkonda atmosfääri ülemise osa osoonikihi hävitamisega
H413
Võib põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju vee-elustikule
H412
Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega
H411
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H410
Väga mürgine veeorganismidele, millel on pikaajaline toime
H402
Kahjulik veeorganismidele
H401
Mürgine veeorganismidele
H400
Väga mürgine veeorganismidele
H373
Pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib kahjustada elundeid (****)
H372
Pikaajalise või korduva kokkupuute korral kahjulik elunditele (****)
H371
Võib kahjustada elundeid (****) (**)
H370
Elunditele kahjulik (****) (**)
H362
Võib kahjustada imikuid
H361
Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (***) (**)
H360
Võib kahjustada viljakust või loodet (***) (**)
H351
Arvatavasti põhjustab vähki (**)
H350
Võib põhjustada vähki (*)
H341
Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (*)
H340
Võib põhjustada geneetilisi defekte (*)
H336
Võib põhjustada unisust või peapööritust
H335
Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H334
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astmasümptomeid või hingamisraskusi
H333
Sissehingamisel võib olla kahjulik
H332
Kahjulik sissehingamisel
H331
Mürgine sissehingamisel
H330
Sissehingamisel surmav
H320
Ärritab silmi
H319
Põhjustab tõsist silmade ärritust
H318
Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H316
Põhjustab kerget nahaärritust
H315 + H320
Ärritab nahka ja silmi
H315
Ärritab nahka
H314
Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi
H313 + H333
Kokkupuutel nahaga või sissehingamisel võib olla kahjulik
H313
Kokkupuutel nahaga võib olla kahjulik
H312 + H332
Kahjulik kokkupuutel nahaga või sissehingamisel
H312
Nahaga kokkupuutel kahjulik
H311 + H331
Mürgine kokkupuutel nahaga või sissehingamisel
H311
Mürgine kokkupuutel nahaga
H310 + H330
Nahaga kokkupuutel või sissehingamisel surmav
H310
Nahaga kokkupuutel surmav
H305
Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla kahjulik.
H304
Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H303 + H333
Allaneelamisel või sissehingamisel võib olla kahjulik
H303+H313+H333
Allaneelamisel võib olla kahjulik
H303 + H313
Allaneelamisel või kokkupuutel nahaga võib olla kahjulik
H303
Allaneelamisel võib olla kahjulik
H302 + H332
Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik
H302+H312+H332
Allaneelamisel kahjulik
H302 + H312
Kahjulik allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
H302
Allaneelamisel kahjulik
H301 + H331
Mürgine allaneelamisel või sissehingamisel
H301+H311+H331
Allaneelamisel mürgine
H301 + H311
Mürgine allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
H301
Allaneelamisel mürgine
H300 + H330
Surmav allaneelamisel või sissehingamisel
H300+H310+H330
Allaneelamisel surmav
H300 + H310
Surmav allaneelamisel või kokkupuutel nahaga
H300
Allaneelamisel surmav
H290
Võib olla metalle söövitav
H281
Sisaldab jahutatud gaasi; võib põhjustada krüogeenseid põletusi või vigastusi
H280
Sisaldab rõhu all gaasi; võib kuumutamisel plahvatada
H272
Võib intensiivistada põlemist; oksüdeerija
H271
Võib põhjustada põlemist ja plahvatust; tugev oksüdeerija
H270
Võib põhjustada või intensiivistada põletust; oksüdeerija
H261
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikku gaasi
H260
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase
H252
Isekuumenevad ained suurtes kogustes; tulekahju tõenäosus
H251
Isekuumenevad ained; tulekahju tõenäosus
H250
Spontaanne põlemine vabas õhus
H242
Kuumutamine võib põhjustada tulekahju
H241
Kuumutamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju
H240
Kuumutamisel võib tekkida plahvatus
H232
Võib kokkupuutel õhuga iseeneslikult süttida
H231
Reaktsioonil võib plahvatus tekkida isegi õhu puudumisel kõrgendatud rõhul ja / või temperatuuril
H230
Reaktsioonid võivad põhjustada plahvatuse isegi õhu puudumisel
H229
Survestatud anum: võib kuumutamisel lõhkeda
H228
Tuleohtlik tahke aine
H227
Tuleohtlik vedelik
H226
Tuleohtlik vedelik ja aur
H225
Tuleohtlik vedelik ja aur
H224
Eriti tuleohtlik vedelik ja aur
H223
Tuleohtlikud aerosoolid
H222
Tuleohtlikud aerosoolid
H221
Tuleohtlik gaas
H220
Tuleohtlik gaas
H208
Tuleoht; suurenenud plahvatusoht vähendatud desensibiliseeriva ainega
H207
Tuleoht või projektsioon; suurenenud plahvatusoht vähendatud desensibiliseeriva ainega
H206
tulekahju
H205
Massilise tulekahju plahvatuse võimalus
H204
Tule- või projektsioonirisk
H203
Plahvatusohtlik; tuleoht
H202
Plahvatusohtlik; märkimisväärne levikuoht
H201
Plahvatusohtlik; massiline plahvatusoht
H200
Lenduv lõhkeaine
401 EUH
Inimeste tervisele ja keskkonnale ohtlikkuse vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.
210 EUH
Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
EUH 209A
Võib kasutamisel muutuda tuleohtlikuks.
209 EUH
Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.
208 EUH
Sisaldab (sensibiliseeriva aine nimetus). Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
207 EUH
Tähelepanu! Sisaldab kaadmiumi! Kasutamisel tekivad ohtlikud aurud. Vt Teave
206 EUH
Hoiatus! Ärge kasutage koos teiste toodetega. Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori).
205 EUH
Sisaldab epoksükomponente. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
204 EUH
Sisaldab isotsüanaate. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
203 EUH
sisaldab kroomi (VI). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
202 EUH
Tsüanoakrülaat. Oht! Kleepub naha ja silmade külge sekunditega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
EUH 201A
Tähelepanu! Sisaldab pliid.
201 EUH
Sisaldab pliid. Ärge kasutage pindadel
071 EUH
Ärritab hingamisteid.
070 EUH
Silma sattumisel mürgine.
066 EUH
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragunemist.
059 EUH
Ohtlik osoonikihi jaoks.
044 EUH
Plahvatusoht suletud ruumides kuumutamisel.
032 EUH
Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.
031 EUH
Hapetega kokkupuutel eraldub mürgine gaas.
029 EUH
Kokkupuutel veega moodustub mürgine gaas.
019 EUH
Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.
018 EUH
Kasutamise ajal võivad tekkida tuleohtlikud / plahvatusohtlikud aurud / õhu segud.
014 EUH
Reageerib veega ägedalt.