МЕНЮ

EPMÜ tehnilised eeskirjad "Ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Reguleerimisala

 1. Reaalne tehnilised normid töötati välja vastavalt Euraasia majandusliidu lepingule, mis on kuupäeval 29.05. 2014, et tagada inimeste elu ja tervise, keskkonna kaitse, samuti vältida toiminguid, mis eksitavad elektri- ja raadioelektroonikatoodete tarbijaid (kasutajaid) nende ohtlike ainete sisalduse osas.
  Käesolev tehniline eeskiri kehtestab Euraasia Majandusliidu (edaspidi - Liit) territooriumil kohaldamisele ja rakendamisele kohustuslikud nõuded, et piirata ohtlike ainete kasutamist liidu territooriumil ringlusse lastud elektri- ja elektroonikaseadmetes, et tagada nende vaba liikumine. .
  Kui elektri- ja raadioelektroonikatoodete suhtes võetakse vastu muid liidu (tolliliidu) tehnilisi eeskirju, millega kehtestatakse nendele toodetele nõuded, siis peavad sellised elektri- ja raadioelektroonikatooted vastama kõigi liidu (tolliliidu) tehniliste eeskirjade nõuetele. ), mis nende kohta kehtivad.
 2. Käesoleva tehnilise eeskirja mõju kehtib elektri- ja raadioelektroonikatoodetele, mis on liidu territooriumil ringlusse lastud vastavalt lisale nr 1 vastavale loendile.
 3. Käesolev tehniline eeskiri ei kehti:
  • a) elektri- ja raadioelektroonika tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks nimipingel üle 1000 V AC ja 1500 V DC, kui käesoleva tehnilise eeskirja liites nr 1 ei ole sätestatud teisiti;
  • b) elektri- ja raadioelektroonikatooted, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nende elektriseadmete osadena, mis ei kuulu käesoleva tehnilise eeskirja liites 1 sätestatud loetellu;
  • c) elektrilised mänguasjad;
  • d) fotogalvaanilised paneelid (päikesepatareid), mis on osa elektri- ja raadioelektroonikatoodetest;
  • e) elektri- ja elektroonikaseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks maapealsete ja orbitaalsete kosmoseobjektide osana;
  • f) elektriseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult õhu-, vee-, maismaa- ja maa -aluses transpordis;
  • g) elektripatareid ja -akud, sealhulgas need, mis on liidu territooriumil ringlusse lastud elektri- ja raadioelektroonikatoodete osana;
  • h) kasutatud (kasutatud) elektri- ja raadioelektroonika tooted;
  • i) mõõteriistad;
  • j) meditsiiniseadmed.

II. Põhimõisted

 1. Käesoleva tehnilise eeskirja kohaldamisel kasutatakse mõisteid, mis tähendavad järgmist:
  • „Mänguasi” - toode või materjal, mis on mõeldud alla 14 -aastase lapse (laste) mängimiseks;
  • „Elektriline mänguasi” - mänguasi, milles vähemalt ühte funktsiooni täidab elektrienergia;
  • "Elektri- ja raadioelektroonikatooted" - tooted, mille toimimine on tingitud kavandatud kasutamisest, elektrivoolude ja (või) elektromagnetväljade olemasolust, kasutamisest, genereerimisest, muundamisest, edastamisest ja jaotamisest, mis on ette nähtud otseseks kasutamiseks või sisseehitatud masinatesse, mehhanismidesse, seadmetesse, seadmetesse ja muudesse seadmetesse;
  • „Importija” - liidu liikmesriigi resident, kes on sõlminud väliskaubanduslepingu liidu liikmesriigi mitteresidendiga elektri- ja raadioelektroonikatoodete võõrandamiseks, müüb neid tooteid ja vastutab nende eest vastavus käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele;
  • "Homogeenne (homogeenne) materjal" - konstantse koostisega kogu mahus materjal, mis koosneb ühest ainest või ainete kombinatsioonist ja (või) materjalidest, mida ei saa mehaaniliselt (lahtivõtmise, lõikamise, purustamise, lihvimise või muu mehaanilise abil eraldada) tegevus).

III. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete ringluseeskirjad liidu turul

 1. Elektri- ja raadioelektroonikatoode lastakse liidu territooriumil ringlusse, kui see vastab käesolevale tehnilisele eeskirjale, samuti teistele selle suhtes kohaldatavatele liidu (tolliliidu) tehnilistele eeskirjadele ja tingimusel, et see on läbinud vastavuse kinnitus vastavalt käesoleva tehnilise eeskirja VII jaole, samuti vastavalt teistele selle suhtes kohaldatavatele liidu (tolliliidu) tehnilistele eeskirjadele.
 2. Elektri- ja raadioelektroonikatoodet, mille vastavust käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele ja liidu (tolliliidu) muude tehniliste eeskirjade nõuetele ei ole kinnitatud, ei tohiks tähistada ühe toote märgiga ringlusse liidu turul.

IV. Nõuded ohtlike ainete kasutamise piiramisele

 1. Elektri- ja raadioelektroonikatoode tuleb projekteerida ja valmistada nii, et see ei sisaldaks:
  • a) ohtlikud ained vastavalt loetelule vastavalt lisale nr 2;
  • b) homogeensed (homogeensed) materjalid, mis sisaldavad ohtlikke aineid kontsentratsioonis, mis ületab käesoleva tehnilise eeskirja 2. liites sätestatud loetelus sätestatud lubatud taseme.
 2. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete osas on kehtestatud erinõuded ohtlike ainete kasutamise piiramiseks vastavalt lisale nr 3.

V. Märgistamisele ja käitusdokumentidele esitatavad nõuded

 1. Elektri- ja raadioelektroonika toote nimi ja (või) nimetus (tüüp, mark, mudel (kui on)), selle peamised parameetrid ja omadused, nimi ja (või) tootja kaubamärk, riigi nimi, kus toodetud elektri- ja raadioelektroonikatoodet tuleb sellele tootele rakendada ja täpsustada selle juurde kuuluvates kasutusdokumentides.
  Sellisel juhul tuleb pakendile kanda ka elektri- ja raadioelektroonika toote nimi ja (või) nimetus (tüüp, kaubamärk, mudel (kui on)), tootja nimi ja (või) kaubamärk.
 2. Kui käesoleva tehnilise eeskirja punktis 9 ettenähtud teavet ei saa elektri- ja raadioelektroonika toote kohta rakendada, siis saab selle märkida ainult sellele tootele lisatud kasutusdokumentides. Sellisel juhul tuleb pakendile kanda elektri- ja raadioelektroonika toote nimi ja (või) nimetus (tüüp, mark, mudel (kui on)), tootja nimi ja (või) kaubamärk.
 3. märgistus elektri- ja raadioelektroonika tooted peavad olema loetavad, hõlpsasti loetavad ning need tuleb paigaldada elektri- ja raadioelektroonikaseadmele kohas, mis on kontrollimiseks kättesaadav ilma tööriista abil lahti võtmata.
 4. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete kasutusdokumendid peavad sisaldama järgmist:
  • a) käesoleva tehnilise eeskirja punktis 9 nimetatud teave;
  • b) teave toote otstarbe kohta;
  • c) toote omadused ja parameetrid;
  • d) toote kasutamise (kasutamise), paigaldamise, ladustamise, transportimise (transportimise), müügi ja kõrvaldamise reeglid ja tingimused (vajadusel asjakohased nõuded);
  • e) teave toote rikke avastamisel võetavate meetmete kohta;
  • f) tootja (tootja volitatud isik), importija nimi ja asukoht, nende kontaktandmed;
  • g) teave toote valmistamise kuu ja aasta ning (või) sellise teabe rakendamise koha või tootmisaasta määramise meetodi kohta.
 5. Tegevusdokumentide märgistamine ja koostamine toimub vene keeles ning kui liidu liikmesriikide (edaspidi liikmesriigid) õigusaktides on asjakohased nõuded, siis ka liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes). Riik, kelle territooriumil tooteid müüakse. Mõõtühikud, tähestikulised kaubamärgid, pärisnimed, asulate nimed ja muud nimed ja üksikasjad märgistamis- ja tegevusdokumentides võivad olla esitatud ka teistes keeltes.
  Operatiivdokumendid koostatakse paberil. Neile võib lisada elektroonilisel meedial toimivate dokumentide kogumi. Kodumajapidamises mitteolevate elektri- ja raadioelektroonikatoodete komplekti kuuluvaid tegevusdokumente saab väljastada ainult elektroonilisel kandjal.

Vi. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavuse tagamine tehniliste eeskirjade nõuetele

 1. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavuse sellele tehnilisele eeskirjale tagab ohtlike ainete kasutamise piiramise nõuete täitmine.
 2. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete uurimis- (testimis-) ja mõõtmismeetodid kehtestatakse standardite loetelus sisalduvate standarditega, mis sisaldavad uurimis- (testimis-) ja mõõtmisreegleid ja -meetodeid, sealhulgas käesoleva eeskirja nõuete rakendamiseks ja täitmiseks vajalikke proovivõtueeskirju. tehniline eeskiri ja vastavushindamistoodete rakendamine.

Vii. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavushindamine

 1. Vastavushindamine elektri- ja raadioelektroonika tooteid toodetakse vastavuskinnituse vormis.
 2. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse kinnitamisel võivad taotlejad olla juriidilised isikud või füüsilised isikud, kes on registreeritud liikmesriigi territooriumil vastavalt oma õigusaktidele üksikettevõtjana, kes on tootjad või importijad (müüjad) või volitatud isikud. tootja.
 3. Elektri- ja elektroonikaseadmed peavad vastavusdeklaratsiooni vormis kinnitama vastavalt ühele järgmistest skeemidest:
  • a) masstoodete puhul - skeemid 1d, 3d ja 6d;
  • b) tootepartii puhul - skeemid 2e ja 4e.
 4. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse deklareerimisel võib taotleja olla:
  • a) skeemide 1d, 3d ja 6d puhul - tootja (tootja volitatud isik);
  • b) skeemide 2d ja 4d puhul - tootja (tootja volitatud isik) või importija (müüja).
 5. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse deklareerimise skeemi valib taotleja.
 6. Skeemide 1d ja 2d kohase elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavusdeklaratsiooni esitab taotleja oma tõendite alusel. Elektri- ja elektroonikaseadmete proovide katseid tehakse taotleja valikul taotleja katselaboris või akrediteeritud katselaboris (keskuses), mis on kantud sertifitseerimisasutuste ja katselaborite (keskuste) ühtsesse registrisse. Tolliliitu (edaspidi - ühtne register) või mõnes muus katselaboris.
  Elektri- ja raadioelektroonikatoodete skeemidele 3d, 4d ja 6d vastavusdeklaratsiooni esitab taotleja oma tõendite ja tõendite alusel, mis on saadud ühtsesse registrisse kantud akrediteeritud katselabori (keskuse) osavõtul.
 7. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse deklareerimisel taotleja:
  • a) koostab ja analüüsib dokumente, mis kinnitavad toodete vastavust käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele, sealhulgas:
   • kirjeldused (kui võimalik);
   • asjaajamisdokumendid;
   • toodete ja (või) komponentide, materjalide, toodete komponentide proovide protokoll (id), mis vastavad käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele, ja (või) muud dokumendid taotleja valikul, mis olid aluseks selle kinnitamiseks toodete vastavus käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele (kui neid on) (skeemid 1e, 2d, 3d, 4e ja 6e);
   • Tarneleping (leping) ja veodokumendid (kui need on olemas) (tootepartii puhul üks toode) (skeemid 2d ja 4d);
   • kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat (sertifikaadi koopia) (skeem 6d);
  • b) tuvastab tooted, et suunata need käesoleva tehnilise eeskirja reguleerimisalasse;
  • c) tagab tootmiskontrolli läbiviimise ja võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et toodete tootmisprotsess tagab nende vastavuse käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele;
  • d) võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise stabiilsus (skeem 6e);
  • e) võtab vastu vastavusdeklaratsiooni, mis on koostatud ühtsel kujul ja vastavalt Euratomi juhatuse 25.12.2012 otsusega nr 293 kinnitatud reeglitele;
  • f) rakendab pärast vastavuskinnitusmenetluse lõpuleviimist ühtset märki toote ringlusest liidu turul;
  • g) moodustab pärast nõuetele vastavuse kinnitamise protseduuri lõpetamist dokumentide komplekti, mis sisaldab käesoleva lõike punktis a sätestatud dokumente, ja vastavusdeklaratsiooni.
 8. Vastavusdeklaratsioon kuulub registreerimisele EAÕK juhatuse 09.04.2013 otsusega nr 76 ettenähtud viisil.
 9. Masstoodanguna toodetud elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavusdeklaratsiooni kehtivusaeg ei ületa 5 aastat. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete partii puhul ei ole vastavusdeklaratsiooni kehtivusaega kindlaks määratud.
 10. Taotleja valikul võib elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse kinnituse vastavusdeklaratsiooni vormis asendada vastavuskinnitusega sertifikaadi vormis vastavalt ühele järgmistest skeemidest:
  • a) masstoodete puhul - skeemid 1c, 2c ja 6c;
  • b) tootepartii puhul - skeem 3c.
 11. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete sertifitseerimisel võib taotleja olla:
  • a) skeemide 1c, 2c ja 6c puhul - tootja (tootja volitatud isik);
  • b) skeemi 3c puhul - tootja (tootja volitatud isik) või importija (müüja).
 12. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete sertifitseerimisskeemi valib taotleja.
 13. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete sertifitseerimisel taotleja:
  • a) võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada toodete tootmisprotsessi stabiilsus ja nende vastavus käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele;
  • b) koostab järgmise tehnilise dokumentatsiooni:
   • kirjeldused (kui võimalik);
   • asjaajamisdokumendid;
   • tarneleping (leping) ja saatmisdokumendid (kui need on olemas) (tootepartii puhul) (skeem 3c);
   • kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat (sertifikaadi koopia) (skeem 2c);
   • muud dokumendid taotleja valikul, mis olid aluseks kinnitamaks toodete vastavust käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele (kui neid on);
  • c) esitab ühtsesse registrisse kantud sertifitseerimisasutusele taotluse toodete sertifitseerimiseks (koos tehnilise dokumentatsiooni lisaga). Taotlus täpsustab teavet dokumendi kohta, mille nõuete täitmiseks on kvaliteedijuhtimissüsteem sertifitseeritud (skeem 2c), samuti tootepartii ja selles sisalduvate toodete ühikute identifitseerivate omaduste kohta (skeem 3c) ;
  • d) rakendab pärast vastavuskinnitusmenetluse lõpuleviimist liidu turul toodete ringluse ühtset märki;
  • e) kui toodete kujunduses või nende tootmistehnoloogias tehakse muudatusi, mis võivad mõjutada selliste toodete vastavust käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele, teavitage sellest eelnevalt sertifitseerimisasutust (skeem 1c);
  • f) moodustab pärast nõuetele vastavuse kinnitamise protseduuri lõpuleviimist dokumentide komplekti, mis sisaldab käesoleva lõike punktis b sätestatud dokumente, katseprotokolli (de), tootmisseisu analüüsi tulemusi ( skeem 1c) ja vastavustunnistus.
 14. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete sertifitseerimisel on ühtsesse registrisse kantud sertifitseerimisasutus:
  • a) analüüsib taotleja esitatud tehnilist dokumentatsiooni ja teavitab taotlejat oma otsusest (näidates ära sertifitseerimise tingimused);
  • b) tuvastab tootenäidised ja valib need taotlejalt testimiseks;
  • c) tagab tootenäidiste (tootepartii (proovide võtmine partiist)) (skeem 3c)) testimise ühtsesse registrisse kantud akrediteeritud katselaboris (keskel);
  • d) dirigeerib analüüs taotleja toodangu seis, mille tulemused vormistatakse aktiga (skeem 1c);
  • e) positiivsete testitulemuste ja tootmisseisundi analüüside korral koostab ühtsel kujul vastavussertifikaadi, mis on heaks kiidetud Euratomi juhatuse 25.12.2012. detsembri 293. aasta otsusega nr XNUMX, ja väljastab selle taotlejale ;
  • f) sisestada andmed vastavussertifikaadi kohta väljastatud vastavustunnistuste ja registreeritud vastavusdeklaratsioonide ühtsesse registrisse;
  • g) kontrollib sertifitseeritud tooteid kogu vastavustunnistuse kehtivusaja jooksul, katsetades ühtsesse registrisse kantud akrediteeritud katselaboris (keskuses) tootenäidiseid ja (või) analüüsides tootmisseisu (skeem 1c) );
  • h) kontrollib sertifitseeritud tooteid kogu vastavustunnistuse kehtivusaja jooksul, katsetades ühtsesse registrisse kantud akrediteeritud katselaboris (keskuses) tootenäidiseid ja analüüsides kvaliteedijuhtimise kontrolli tulemusi. süsteemi sertifitseerimisasutus seoses sertifitseeritud juhtimissüsteemi kvaliteediga (skeem 2c);
  • i) kinnitab inspekteerimiskontrolli positiivsete tulemuste korral vastavustunnistuse kehtivust ja teeb asjakohase sissekande inspekteerimiskontrolliakti, kontrollkontrolli negatiivsete tulemuste korral teeb otsuse kontrolli kehtivuse peatamiseks või tühistamiseks vastavussertifikaat ja teavitab taotlejat tehtud otsusest (skeemid 1c ja 2c).
 15. Vastavuskinnituse (vastavusdeklaratsioon või sertifitseerimine) korral vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimise skeemidele viib sellise süsteemi sertifitseerimise läbi selle territooriumil registreeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimisasutus. Vastavalt selle riigi õigusaktidele ja akrediteeritud siseriiklikus süsteemis.
 16. Masstoodanguna toodetud elektri- ja raadioelektroonikatoodete vastavustunnistuse kehtivusaeg ei ületa 5 aastat. Elektri- ja raadioelektroonikatoodete partii puhul ei ole vastavustunnistuse kehtivusaega kindlaks määratud.
 17. Pärast elektri- ja raadioelektroonikatoodete nõuetele vastavuse kinnitamist koostatud dokumentide kogumit säilitatakse:
  • a) masstoodete puhul - taotlejal on vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadi kehtivusaja lõppemisest vähemalt 10 aastat;
  • b) tootepartii puhul - taotlejal on vähemalt 10 aastat alates tootepartii müügi lõppemise kuupäevast;
  • c) toote puhul - tootjalt (tootja volitatud isik) vähemalt 10 aasta jooksul alates selle toote tootmise lõpetamise (tootmise lõpetamise) kuupäevast.

VIII. Märgistamine ühe märgiga toote ringlusse liidu turul

 1. Elektri- ja raadioelektroonikatoode, mis vastab käesoleva tehnilise eeskirja nõuetele ja on läbinud vastavuse kinnitamise menetluse vastavalt käesoleva tehnilise eeskirja VII jaole, peab olema märgistatud ühtse toote ringluse märgiga liidu turul.
 2. Toote ringluse ühtse märgiga liidu turul märgitakse enne elektri- ja raadioelektroonikatoode liidu turule laskmist.
 3. Toote ringluse ühtne märk liidu turul kantakse igale elektri- ja raadioelektroonika tootele mis tahes viisil, mis annab toote kogu kasutusaja jooksul selge ja selge pildi, ning see on märgitud ka sellele lisatud kasutusdokumentides.
  Kui elektri- ja raadioelektroonikaseadmele ei ole võimalik liidu turul rakendada üht toote ringluse märki, on lubatud seda kanda ainult toote pakendile ja sellele lisatud kasutusdokumentidele.
 4. Elektri- ja raadioelektroonikatoode on liidu turul märgistatud ühe toote ringlusmärgiga, kui see vastab kõigi selle suhtes kehtivate liidu (tolliliidu) tehniliste eeskirjade nõuetele.

 

EAEU tehniliste eeskirjade "Ohtlike ainete kasutamise piiramisest elektri- ja raadioelektroonikas" alla kuuluvate elektri- ja elektroonikatoodete loetelu (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektri- ja kodumasinad:
  • a) toidu valmistamiseks ja ladustamiseks ning köögitööde ja muu köögitehnika mehhaniseerimiseks;
  • b) lina, riiete ja jalanõude töötlemiseks (pesemine, triikimine, kuivatamine, puhastamine);
  • c) ruumide puhastamiseks ja puhastamiseks;
  • d) hoida ja reguleerida sisekliimat;
  • e) sanitaar- ja hügieeniline;
  • f) juuste, küünte ja naha hooldamiseks;
  • g) keha soojendamiseks;
  • h) vibratsioonimassaaž;
  • i) mängu-, spordi- ja treeningvarustus;
  • j) audio- ja videoseadmed, televisiooni- ja raadioringhäälingu vastuvõtjad;
  • k) õmblemine ja kudumine;
  • m) toiteallikad, laadijad, pinge stabilisaatorid;
  • m) aianduseks;
  • o) akvaariumide ja aiatiikide jaoks;
  • o) elektripumbad;
  • p) elektrilised ja elektroonilised kellad;
  • c) kalkulaatorid;
  • r) juhtmestik;
  • y) pikendusjuhtmed.
 2. Elektroonilised arvutid ja nendega ühendatud seadmed, sealhulgas nende kombinatsioonid:
  • a) serverid, personaalarvutite süsteemiüksused;
  • b) sülearvutid;
  • c) tahvelarvuti, tasku, pihuarvuti ja muud väikesed arvutid;
  • d) klaviatuurid, manipulaatorid, jälgimisseadmed ja muud juhtimis- ja sisendseadmed (arvutihiired, juhtkangid, kiivrid, prillid);
  • e) eemaldatavad mäluseadmed;
  • f) monitorid;
  • g) printerid;
  • h) skannerid;
  • i) akustilised süsteemid ja kõrvaklapid;
  • j) multimeediaprojektorid;
  • k) biomeetrilise teabe lugejad;
  • m) veebikaamerad;
  • m) modemid;
  • o) katkematu toiteallikas.
 3. Telekommunikatsioonivahendid (terminali sidevahendid):
  • a) lauatelefon ja mobiiltelefonid;
  • b) tasulised telefonid;
  • c) faks;
  • d) teleksid;
  • e) kaasaskantavad ja kaasaskantavad raadiojaamad;
  • f) RFID -sildid.
 4. Koopiamasinad ja muu kontori (kontori) elektriseade.
 5. Elektrilised tööriistad (käeshoitavad ja kaasaskantavad elektrimasinad).
 6. Valgusallikad ja valgustusseadmed, sealhulgas mööbli sisseehitatud seadmed.
 7. Elektrilised muusikariistad.
 8. Mängu- ja kauplemismasinad.
 9. Kassaaparaadid, piletitrükimasinad, ID -kaardi lugejad, sularahaautomaadid, infokioskid.
 10. Kaablid, juhtmed ja juhtmed, mis on ette nähtud kasutamiseks nimipingel mitte üle 500 V vahelduvvoolu ja (või) alalisvoolu, välja arvatud kiudoptilised kaablid.
 11. Automaatlülitid ja rikkevoolu seadmed.
 12. Tule-, turva- ja tuleohutusandurid.

 

Täielik loetelu toodetest, mille kohta tollideklaratsiooni esitamisega on kaasas vastavushindamisdokumendi (teave vastavushindamisdokumendi kohta) esitamine, mis vastab EAEU TR "Ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta" nõuetele elektri- ja elektroonikatoodetes "(TR EAEU 037/2016)

muudetud Euratomi juhatuse otsusega nr 33, 23.03.2021

Toote nimi VT kood FEA EAEU Vastavusdokument
külmikud sügavkülmikud külmikud 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
vastavusdeklaratsioon
nõudepesumasinad 8422110000 vastavusdeklaratsioon
elektripliidid ja elektripliidid köögipaneelid 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
elektriahjud ahjud sisseehitatud ahjud ahjud elektrilised kuivatid puuviljad köögiviljad marjad seened 8516608000
8516609000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
elektriseadmed vedelküttekatelde soojendamiseks veekeetjad kohvimasinad kohvimasinad imikutoidu soojendid aurulaevad steriliseerijad 8516108000
8516710000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
mikrolaineahjud 8516500000 vastavusdeklaratsioon
Prügimahutid 8509800000 vastavusdeklaratsioon
elektrigrillid kontaktgrillid aero -grillid elektrilised BBQ -grillid elektrilised grillid elektrilised lihvimismasinad vahvlimasinad grillimismasinad fritüürid pagaritootjad raclette valmistajad jogurtimasinad multikooker elektrilised pannid segistid kohviveskid köögimasinad köögikombain toiduainete mahlapressid võipuru jahvatid lihaveskid segistid restid peksjad kaabitsa lihvimismasinad hakkurid hakkurid 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
pesumasinad 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
vastavusdeklaratsioon
tsentrifuugi kuivatustrumlid 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
vastavusdeklaratsioon
seadmed pesu pesemiseks ultraheliga 8450190000
8479899708
vastavusdeklaratsioon
triikrauad triikimismasinad aurupuhastid aurugeneraatorid 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
elektrilised kuivatusvardad rätikute ja riiete jaoks 8516797000 vastavusdeklaratsioon
niisked ja kuivad tolmuimejad 8508 vastavusdeklaratsioon
põranda poleerijad 8509800000 vastavusdeklaratsioon
tolmuimejasüsteemid 8508 vastavusdeklaratsioon
elektrilised harjad 8509800000 vastavusdeklaratsioon
aurupintslid mopid 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
vastavusdeklaratsioon
vee imemise puhastusseadmed 8509800000 vastavusdeklaratsioon
fännid 8414510000 vastavusdeklaratsioon
kliimaseadmed 841510
8415810090
8415820000
8415830000
vastavusdeklaratsioon
õhuniisutajad aurustid õhukuivatid 8415900009
841899
8479899708
8509800000
vastavusdeklaratsioon
õhupuhastite köögikubud 841460000
8421392009
vastavusdeklaratsioon
elektrilised kütteseadmed, mida kasutatakse loomade kasvatamiseks ja taimede kasvatamiseks elektriseadmed ruumide soojendamiseks küte elektriradiaatorid ventilaatorikütteseadmed konvektorid 8436210000
8516210000
851629
vastavusdeklaratsioon
elektrilised kaminad 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
vastavusdeklaratsioon
põrandaküttesüsteemid 851680 vastavusdeklaratsioon
boilerid 851610 vastavusdeklaratsioon
duširuumid tualetid, kui need on ühendatud vahelduvvalgustusega küttega 3922
7324900009
9019109001
vastavusdeklaratsioon
õõnsuste hügieeniks kasutatavad seadmed suu 8509800000 vastavusdeklaratsioon
elektrikerised saunakeristele 8516299900 vastavusdeklaratsioon
elektrilised putukatõrjeseadmed 8543709000 vastavusdeklaratsioon
elektrilised pardlid trimmerid epilaatorid 8510100000
8510300000
vastavusdeklaratsioon
juukselõikurid 8510200000 vastavusdeklaratsioon
elektrilised saunad näole 8516797000 vastavusdeklaratsioon
föönid stiilijad juuste kujundusseadmed sirgendajad 8516310009
8516320000
vastavusdeklaratsioon
elektrilised kätekuivatid 8516330000 vastavusdeklaratsioon
elektriline lokirull 8516320000 vastavusdeklaratsioon
elektrilised küttepadjad tekid madratsid ja padjad 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
vastavusdeklaratsioon
kehamassaaži masinad ilma arsti järelevalveta 9019101000 vastavusdeklaratsioon
hüdromassaažiga jalavannid 9019109001 vastavusdeklaratsioon
videomänge ja neile mõeldud seadmeid 950450000 vastavusdeklaratsioon
mängida vahelduvvooluvõrku ühendatud spordi- ja treeningseadmeid 950430
9504908009
950691
vastavusdeklaratsioon
audio-video salvestus- ja audio-video taasesitusseadmed 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
vastavusdeklaratsioon
raadio vastuvõtuseadmed 8527 vastavusdeklaratsioon
vastuvõtjad televisiooni televisiooni tuunerid satelliittelevisiooni tuunerid 852871
852872
vastavusdeklaratsioon
akustilised süsteemid 8518210000
851822000
851829
vastavusdeklaratsioon
helivõimendid 851840
8518500000
vastavusdeklaratsioon
videotelefonide intercomid 8517691000
8517692000
vastavusdeklaratsioon
elektrilised õmblusmasinad 845210 vastavusdeklaratsioon
overlokid 8452101900 vastavusdeklaratsioon
elektrilised kudumismasinad 8447 vastavusdeklaratsioon
toiteplokid laadijad pinge stabilisaatorid kodumasinatele 8504403009
8504408200
8504409000
vastavusdeklaratsioon
akulaadijad 8504405500 vastavusdeklaratsioon
muruniidukid muru- ja hekilõikurid 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
vastavusdeklaratsioon
elektrilised aknaluugid ukseakendele, koos elektrimootoriga 8479899708 vastavusdeklaratsioon
aiapuhurid ventilatsiooniga tolmuimejad 8467298509
8508600000
vastavusdeklaratsioon
lüpsimasinad 8434100000 vastavusdeklaratsioon
kompressorid 8414808000 vastavusdeklaratsioon
pumbad 841370
8413810000
vastavusdeklaratsioon
kütteseadmed 8516108000 vastavusdeklaratsioon
valgustusseadmete lambid 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
vastavusdeklaratsioon
seadmed veefiltrite filtreerimiseks või puhastamiseks elektrilised steriliseerijad 8421210009 vastavusdeklaratsioon
elektrilised söötjad 8509800000 vastavusdeklaratsioon
dekoratiivsed purskkaevud aiatiikidele, millel on elektriajam ja või elektriline pump 841370
8413810000
vastavusdeklaratsioon
elektripumbad kasutamiseks joogiveevarustussüsteemides, veevarustuses, veeküttes, reovee ärajuhtimises, mida juhitakse elamutes 8413 vastavusdeklaratsioon
elektrilised ja elektroonilised kellad 9102120000
9105210000
9105910000
vastavusdeklaratsioon
kalkulaatorid 8470 vastavusdeklaratsioon
lülitid, sealhulgas pooljuhttaimerid 853650
9107000000
vastavusdeklaratsioon
elektriseadmete lülitid 853650 vastavusdeklaratsioon
pistikupesad 8536699008 vastavusdeklaratsioon
kahvlid 8536699008 vastavusdeklaratsioon
jaoturi adapterid 8536699008
8536901000
8536908500
vastavusdeklaratsioon
pikendusjuhtmed, sealhulgas filtri pikendusjuhtmed 854442 vastavusdeklaratsioon
pikendusjuhtmed rullil 854442 vastavusdeklaratsioon
serverid personaalarvutite süsteemiüksused 8471410000
8471490000
8471500000
vastavusdeklaratsioon
sülearvutid 8471300000 vastavusdeklaratsioon
tahvelarvutite pihuarvutid ja muud väikesed arvutid 8471300000 vastavusdeklaratsioon
klaviatuurid manipulaatorid trekkerid ja muud juhtimis- ja sisendseadmed arvuti hiired juhtkangid kiivrid prillid 8471
950450000
vastavusdeklaratsioon
välised salvestusseadmed 847170
8523
vastavusdeklaratsioon
monitorid 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
vastavusdeklaratsioon
printerid 844331
8443321009
vastavusdeklaratsioon
skannerid 8471607000 vastavusdeklaratsioon
kõlarid ja kõrvaklapid 8518210000
851822000
851829
851830
vastavusdeklaratsioon
multimeedia projektorid 8528621000 vastavusdeklaratsioon
biomeetrilised lugejad 8471
9031499000
9031803800
vastavusdeklaratsioon
veebikaamerad 852580 vastavusdeklaratsioon
modemid 851762000 vastavusdeklaratsioon
katkematu toiteallikad 8504403002
8504403009
vastavusdeklaratsioon
lauatelefon ja mobiiltelefonid 8517110000
8517120000
8517180000
vastavusdeklaratsioon
telefonid 8517180000 vastavusdeklaratsioon
telefakse 8443323000
851762000
vastavusdeklaratsioon
teleksid 851762000 vastavusdeklaratsioon
kaasaskantavad ja kaasaskantavad raadiod 8517
8525600009
vastavusdeklaratsioon
RFID -sildid 852352 vastavusdeklaratsioon
Koopiamasinad ja muud kontoritarbed 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
vastavusdeklaratsioon
külvikud pöörlevad haamrid kruvikeerajad mutrikeerajad kruvikeerajad 846721
8467292000
8467298509
vastavusdeklaratsioon
saeb pusle 846722 vastavusdeklaratsioon
veskid, sealhulgas nurga poleerimisseadmed 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
vastavusdeklaratsioon
höövlid 8467297000 vastavusdeklaratsioon
käärid 8467292000
8467298501
8467298509
vastavusdeklaratsioon
teritatud 8467295900 vastavusdeklaratsioon
freespingid 8467298509 vastavusdeklaratsioon
juhtmeta käsitööriist laadijaga 8467211000
8467292000
vastavusdeklaratsioon
väikesed puidutöötlemismasinad individuaalseks kasutamiseks 8465 vastavusdeklaratsioon
mittesüttivad vedelad pihustuspüstolid 8424200000 vastavusdeklaratsioon
masinad ja seadmed kaar- ja plasmakaarkeevitamiseks 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
vastavusdeklaratsioon
elektrilised hõõglambid üldotstarbelised kompaktluminofoorlambid 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
vastavusdeklaratsioon
üldotstarbelised valgustid 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vastavusdeklaratsioon
maasse süvistatud valgustid 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vastavusdeklaratsioon
lambid akvaariumitele 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
vastavusdeklaratsioon
prožektorid 9405401002
9405401008
vastavusdeklaratsioon
majapidamises kasutatavad kerged vanikud, sealhulgas jõulupuu 9405300001
9405300009
vastavusdeklaratsioon
Muusikariistad 9207 vastavusdeklaratsioon
Mängu- ja kaubandusmasinad 8476
950430
vastavusdeklaratsioon
Kassaaparaadid piletitrükimasinate ID-kaardi lugejate sularahaautomaatide infokioskid 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
vastavusdeklaratsioon
Kaablid juhtmed ja juhtmed, mis on ette nähtud kasutamiseks nimipingel mitte üle vahelduvvoolu ja või alalisvoolu, välja arvatud kiudoptilised kaablid 854449910
8544499501
8544499509
vastavusdeklaratsioon
Kaitselülitid ja alalisvoolu kaitselülitid 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
vastavusdeklaratsioon
Tuleohutus ja tulekahjuandurid 853110 vastavusdeklaratsioon
1 kuni 10 (119)